Hovedprogram og parallelle sesjonar

Program fagsamling «Inspirasjon og deling» 09.-10.februar 2016
Tysdag 9.februar
09:00 - 10:00 Registrering og påmelding til «lange historier».
Hjelp med passord og pålogging til It’s learning.
10:00 - 10:20 Velkommen v/Fylkesmannen i Hordaland, utdanningsavdelinga.
10:20- 11:00 Fengslet av ord! v/Trond Henriksen, tidlegare innsett
«Det som har vært et lite paradoks i mitt liv, er at skole var en viktig årsak til at jeg havnet på kjøret,
men også det som reddet meg ut ifra rushelvete!
Jeg har sittet over 12 år i fengsel, blitt stemplet som Norges farligste mann og gjort mange mennesker
fortvila. Den store forandring kom da læreren på Bayern ba meg skrive at ”fengselsdirektøren er en
drittsekk” på fem forskjellige måter, uten å bruke ordet drittsekk. Skolegangen i fengsel har vært
avgjørende for at jeg kan holde dette innlegget og jeg gleder meg til å fortelle deg hvorfor!»
11:00 - 11:15 Desktop for skulen (DFS) v/IKT-rådgjevar Bent Dahle Hansen, FMHO
11:15 - 12:15 Lunsj
12:15 - 13:00 Psykiske problemer - hva gjør det med eleven din?
v/ psykolog Sindre Angeltveit, Bergen fengsel
13:00 - 13:30 RøverRadion - å jobbe kreativt med de innsatte
Røverhusets produkt RøverRadion produseres inne i norske fengsler av innsatte for innsatte. Det bidrar
til å gi verden på utsiden av murene et innblikk i de innsattes liv, og det gir de innsatte nyttige råd om
hvordan soningen kan bli bedre og mer meningsfylt. Redaksjonsmedlemmene i RøverRadion opplever å
få en stemme i samfunnet på lik linje med alle andre, og de opplever mestring gjennom å få kunne
utfolde seg kreativt.
13:30 - 14:00 Pause
14:00 – 15:00 Lange historier (parallelle sesjonar, første økt). Sjå eige program på neste side
15:00 - 15:30 Pause
15:30 - 16:30 Lange historier (parallelle sesjonar, andre økt). Sjå eige program på neste side
16:30 - 16:45 Forflyttingspause
16:45 - 17:30 Samling i faggrupper. Eige program vert publiserte etter kvart som dei er ferdig.
18:30
Sprudlande treff før middag
19:00
Middag
Onsdag 10.februar
08:45 - 09:15 Real life - et musikalsk tilbakeblikk på 25 år i fengsel v/ Venjas Harem
09:15 - 09:30 Forflyttingspause
09:30 - 12:00 Samling i faggrupper - Eige program vert publiserte etter kvart som dei er ferdig.
12:00 - 12:30 Pause
12:30 - 13:15 En lærer påvirker evigheten v/ lektor og forfattar Inge Eidsvåg
13:15 - 14:00 Lunsj (slutt)
Lange historier (parallellsesjonar) - 09.februar
FØREBELS program
Innleggshaldar
Påmelding v/registrering på fagsamlinga
1
Samarbeid mellom skole, NAV, arbeidsdrift og rusmestringsenhet
- Prosjektet "Mummihuset" i Skien fengsel
Prosjektet tar utgangspunkt i Kriminalomsorgens «Strategi for utvikling av Kriminalomsorgens
arbeidsdrift 2015-2018», hvor intensjonen er at arbeidsdriften skal være en pådriver for å øke
samarbeidet mellom arbeidsdrift, rusmestringsenhet, skole og NAV.
Etatene i Telemark fengsel, Skien avdeling, har sommeren og høsten 2015 høstet erfaringer gjennom det
som ble et felles prosjekt; «Mummihuset». Alle etatene viste interesse for byggeprosjektet, og
samarbeidet kom i fokus. Prosjektet har også vist oss en måte å videreføre samarbeidet på.
Etatar i Skien fengsel:
Irene Cockburn-Ross (NAV),
Terje Bendiksen (RME),
Øystein Kleiv (Arbeidsdrifta),
Tore Nybø (Skolen)
2
Hva skjer i oppfølgingsklassen?
Lærerne gir oss et innblikk i oppfølgingsklassene (GVO).
Melanie Dzever vil også presentere funn fra sin masteroppgave i spesialpedagogikk, der hun har
intervjuet elever i oppfølgingsklassene.
(mer info kommer)
Ingrid Tengmark, Anne Moen,
Annabeth Wasmuth,
Grønland voksenopplæring
og
Melanie Dzever
3
Yrkesfag på distanse - Prosjektpresentasjon
Et prosjekt som er bygget på ideen om å skape et bredere skoletilbud gjennom
omvendt læring og praksisopplæring i arbeidsdriften.
Prosjektet har deltakelse fra fengsler i inn- og utland, med oppstart januar 2016.
Michael Lund Thomsen,
Mysen vgs
og
Runar Oudmayer,
Borg vgs
4
Deltaking i internasjonale prosjekt og mobilitet
Norsk utdanning skal internasjonaliserast, men korleis gjer du dette i ditt arbeid i fengselsskule?
Kunne du tenkje deg å samarbeide internasjonalt om prosjekt, men synes det virkar tungt med søknadar
og prosessar? Ønskjer du å utvide horisontane dine ved å reise og sjå korleis fengselsundervisning går for
seg i andre land? I denne sesjonen får du oversikt over moglege vegar til internasjonal deltaking og
samarbeid, råd for søknadsprosessar, tips for å finne partnarar og - ikkje minst - døme og erfaringar frå
internasjonal deltaking. Ta med spørsmåla dine!
5
Mangfoldskompetanse i klasserommet
Kursholderen tar utgangspunkt i boka "Veien til interkulturell kompetanse", skrevet av Henrik Bøhn og
Magne Dypedahl. Han viser - gjennom eksempler, historier og enkel teori - hvordan forskjellige faktorer
kan påvirke kommunikasjon mellom mennesker som har ulike perspektiver på livet. Dette er kunnskap
som kan være nyttig for å reflektere over egen kommunikasjon, og for å lettere kunne forholde seg til
mennesker i klasserommet som tenker annerledes.
6
Belastende situasjoner for lærere i fengsel
Psykologspesialist Sindre Angeltvedt vil i denne lange historien ta for seg litt om hvilke belastninger en
kan bli utsatt for ved å jobbe i fengsel. Både om de intense og kortvarige belastningene, men også de
langvarige, og hvordan disse over tid kan påvirke holdninger, helse og risiko for utbrenthet. Han vil også
diskutere selvivaretagelse og hva man kan gjøre for å forebygge negative konsekvenser i et
helseperspektiv.
7
8
Praksisnær opplæring
– samarbeid mellom skole og arbeidsdrift
Samarbeid mellom skole og arbeidsdrift er mer aktuelt enn noen gang i fengselsundervisningen. Våren
2015 startet Bredtveit Fengsel og Grønland Voksenopplæring et prosjekt med praksisnær
engelskopplæring i arbeidsdriften. Gjennom dette arbeidet har de utviklet en undervisningsmodell som
på best mulig måte forsøker å ivareta både skolens og arbeidsdriftens interesser. Astrid Vågen tar oss
med gjennom prosessen med å utvikle denne modellen, og gir oss en innføring i hvordan den fungerer,
mens Britt Aas-Torkildsen presenterer arbeidsdriftens side av samarbeidet.
Lingdys og Lingright programvare for lese- og skrivestøtte (i DFS)
Disse hjelpemidler ved dysleksi eller andre lese- og skrivevansker blir tilgjengelige i DFS og kan brukes i
alle fag. Alle som vil være med på denne workshopen bør ha med PC med nedlastet programmene
Lingdys og Lingright. (Informasjon om demolisenser kommer i endelig program).
Geir Hundvebakke,
Bergen fengsel
og
Cecilie Høisæter, FMHO
Magne Dypedahl,
Høgskolen i Østfold
Sindre Angeltvedt,
psykologspesialist og
seksjonsleder ved Bergen
fengsel.
Britt Aas-Torkildsen,
Bredveit fengsel
og
Astrid Vågen, Grønland
voksenopplæring (GVO)
Wibecke Sem-Jacobsen