Se en demo av vår rapport her - n

NSI Firmafakta
Generert 24 november 2015
for
AASE GARTNERI AS
Orgnummer: 979547749
AASE GARTNERI AS
24 november 2015
Innholdsfortegnelse
3
4
5
6
(7) *
(8) *
(9) *
(10) *
11
12
13
14
15
(16) *
(17) *
(18) *
(19) *
(20) *
Appendiks 1
Appendiks 2
Appendiks 3
Selskapsinformasjon
Rating - sammendrag
Rating - utvikling
Kort om rating og kredittvurdering
Rating sammenligning med bransje - snitt
Rating sammenligning med bransje - absolutt
Bransjedata
Økonomi - sammenligning med bransje
Økonomi - nøkkeltall
Økonomi - grafisk - inntekter og årsresultat
Økonomi - grafisk - kort og langsiktiggjeld
Økonomi - grafisk - egenkapital og resultatgrad
Økonomi - grafisk - egenkapitalgrad
Topp i bransje på samme sted
(Tjenestekvalitet - funn i nettbaserte kilder)
(Tjenestekvalitet - forklaring)
(Tjenestekvalitet - brukeromtaler)
(Tjenestekvalitet - brukeromtaler - delscore)
Om rating
Om rating - fortsettelse
Om Kredittfakta
* Disse sidene blir kun generert dersom det finnes relevant info for
selskapet
Side 2
AASE GARTNERI AS
24 november 2015
Selskapsinformasjon
AASE GARTNERI AS
Selskapstype
Organisasjonsnummer
Gateadresse
AS
979547749
Åsevegen 160
4343 ORRE
Postadresse
Telefon
Stiftelsesdato
Antall ansatte
Fylke
Kommune
Bransjenavn
Bransje
Side 3
1998-01-02
10
KLEPP
grønnsaker, dyrking av
Dyrking av grønnsaker, meloner, rot og knollvekster
AASE GARTNERI AS
24 november 2015
Rating - sammendrag
Kredittvurdering
6
Høyeste kredittverdighet
Kredittrvurderingen er beregnet ut fra Økonomi og Firmastruktur.
Kredittgrense:
580 122
Kreditttgrensen og kredittratingen er beregnet ut fra minimum av 15% av
egenkapitalen for siste år og 1,5 % av omsetningen (inntekter) for siste
regnskapsår.
Antall funn i nettbaserte kilder:
Side 4
0
AASE GARTNERI AS
24 november 2015
Rating - utvikling
Rating-utvikling
Grafene viser utvikling i rating for 2011-2015 årene.
Ved utarbeidelse av ratingen over årene 2011-2015 vektlegges særlig
Omsetning, Resultatgrad og Egenkapitalgrad.
Flere av regnskapsårene (2011 -2015) må foreligge for at grafen skal gi noen
mening og dermed presenteres.
Side 5
AASE GARTNERI AS
24 november 2015
Kort om rating og kredittvurdering
Rating
Ratingen er basert på funn i Klager & Sertifiseringer, Økonomitall, Firmstruktur og
Brukeromtaler og beregner en score hvor 6 er beste karakter. Økonomitall og Firmastruktur
har med Soliditet å gjøre, mens Klager & Sertifiseringer og Brukeromtaler har med
Tjenestekvalitet (omdømme) å gjøre.
* Klager & Sertifiseringer er basert på klager, sertifiseringer, tilfredshetsmålinger m.m. Klager
kan telle negativt og sertifiseringer teller positivt.
* Økonomitall er baserte på regnskapsårene 2011 - 2015.
* Firmastruktur er basert på firmaets fartstid og antall ansatte. Lang fartstid og mange ansatte
teller positivt.
* Brukeromtaler kommer fra omtaler lagt inn av brukere.
Kredittvurdering
Kredittvurderingen er beregnet på grunnlag av foretakets bruttoomsetning, dekningsbidrag og
egenkapitaldekning for siste regnskapsår(*). Det foretas mindre korrigeringer på grunnlag av
andre opplysninger, som for eksempel antall ansatte. Det er ikke tatt hensyn til eventuelle
betalingsanmerkninger. Vår kredittvurdering består av følgende kategorier:
1: Kreditt frarådes. Kreditt mot sikkerhet. En viss konkursrisiko.
2: Kreditt frarådes. Kreditt mot sikkerhet. Noe konkursrisiko.
3: Kreditt frarådes uten nærmere undersøkelser. Kreditt mot sikkerhet anbefales (*). Ikke så
stor konkursrisiko.
4: Kredittverdig (*). Liten konkursrisiko.
5: God kredittverdighet(*). Svært liten konkursrisiko.
6: Høyeste kredittverdighet (*). Særdeles liten konkursrisiko.
Kredittgrensen er beregnet ut fra minimum av 15% av egenkapitalen og 1,5% av
bruttoomsetning for siste regnskapsår(*). Det er ikke tatt hensyn til eventuelle
betalingsanmerkninger.
(*) Det tas forbehold om endringer etter dato for regnskapsavleggelsen.
Side 6
AASE GARTNERI AS
24 november 2015
Økonomi -nøkkeltall
Alle tall er i 1000
Regnskapsår
Inntekter
2011
2012
2013
2014
31 194
29 876
38 674
1 479
27 658
402
653
1 517
-6 657
-5 775
-7 098
-5 973
0
0
0
0
Egenkapital
2 701
3 039
3 625
4 868
Regnskapsår
2011
2012
2013
2014
Resultatgrad
5%
1%
2%
4%
Resultat etter skatt
Kortsiktig gjeld
Langsiktig gjeld
Regnskapsår
Egenkapitalgrad
2011
2012
2013
2014
1 155 %
910 %
824 %
794 %
De viktigste økonomiske nøkkeltallene for de fem siste regnskapsårene.
Side 11
2015
2015
2015
AASE GARTNERI AS
24 november 2015
Økonomi - grafisk - inntekter og årsresultat
Alle tall er i NOK
Inntekter
Alle tall er i NOK
Resultat etter skatt - årsresultat
Grafen viser hhv. Inntekter og og Resultat etter skatt utvikling for de siste
fem årene.
Side 12
AASE GARTNERI AS
24 november 2015
Økonomi - grafisk - kort og langsiktiggjeld
Alle tall er i NOK
Kortsiktig gjeld
Alle tall er i NOK
Langsiktig gjeld
Grafen viser hhv. Kortsktig og Langsiktig gjeldsutvikling for de siste fem
årene.
Side 13
AASE GARTNERI AS
24 november 2015
Økonomi - grafisk - egenkapital og resultatgrad
Alle tall er i NOK
Egenkapital
Alle tall er i %
Resultatgrad
Grafene viser hhv. Egenkapital og Resultatgrads utvikling for de siste fem årene.
Side 14
AASE GARTNERI AS
24 november 2015
Økonomi - grafisk - egenkapitalgrad
Alle tall er i %
Egenkapitalgrad
Grafene viser hhv. Egenkapitalgrads utvikling for de siste fem årene.
Egenkapitalgrad = Inntekter / Egenkapital
Side 15
AASE GARTNERI AS
24 november 2015
Om rating
NSI har informasjon om samtlige av Norges registrerte virksomheter, basert
på grunndata, informasjon hentet fra ulike nettbaserte kilder (eks. klager,
sertifiseringskilder, tester og tilfredshetsmålinger) samt
brukertilbakemeldinger. Med grunndata menes telefonnummer, adresse,
regnskapstall etc.
NSI rater (rangerer) alle selskaper. Ratingen er ment å gi en indikasjon på
soliditet og tjenestekvalitet (omdømme) basert på tilgjengelig nettbasert
informasjon. NSI gir informasjon om hvilke klager, sertifiseringer, tester og
tilfredshetsmålinger som finnes på hvert enkelt firma.
Ratingen er basert på funn i klager & sertifiseringer, økonomitall (finanstall),
brukertilbakemeldinger, firmastruktur og beregner en totalscore for hvert
enkelt firma hvor 6 er beste karakter. Over tid vil mer informasjon om hvert
enkelt firma og bransje foreligge og underlaget for ratingen vil dermed styrkes.
Økonomitall og firmastruktur har med soliditet å gjøre mens klager &
sertifiseringer og brukertilbakemeldinger har med tjenestekvalitet (omdømme)
å gjøre.
Appendiks 1
AASE GARTNERI AS
24 november 2015
Om rating - fortsettelse
Økonomi rating går på inntekter, resultatgrad og egenkapitalgrad.
Referanseverdien for topprating er 10% resultatgrad, 10% egenkapitalgrad og
6 mill. i omsetning. Skalaen går fra 1-6 hvor 6 er best. For firmaer som er
filialer av en hovedenhet og som ikke har økonomitall, vil økonomitallene fra
hovedenheten benyttes ved utregning av økonomiratingen.
Firmastruktur rating går på firmaets fartstid og antall ansatte.
Referanseverdien for topprating er 10 år og 50 ansatte. Skalaen går fra 1-6
hvor 6 er best.
Klager & Sertifiserings rating går på funn i klager, sertifiseringer, tester og
tilfredshetsmålinger kilder. Sertifiseringer teller positivt og klager vurderes
individuelt avhengig av utfallet av klagesaken. Skalaen går fra 1-6 hvor 6 er
best. Dersom det ikke er gjort funn i relevante nettbaserte
bransjeklagenemnder vil dette likevel kunne gi en positiv delrating, tilsvarende
vil manglende sertifiseringer kunne telle negativt
Brukeromtale rating. Brukerrating går på score fra brukeromtaler. Skalen går
fra 1-6 hvor 6 er best. Dette er en samlet vurdering av alle brukeromtaler. For
de firmaene som ikke har noen eller veldig få brukertilbakemeldinger registrert
på seg, vil firmaet kunne være bedre i utførelsen av selve arbeidet enn vår
rating tilsier.
Appendiks 2
AASE GARTNERI AS
24 november 2015
Om NSI
NSI (Norsk Sertifiserings Institutt) selger kreditt og analyse produkter til
norske bedrifter.
Appendiks 3