Årsberetning 2015 Sandnes Folkedanslag

Årsberetning – Styreåret 2015.
Styret i Sandnes Folkedanslag har i 2015 bestått av:
Styreleder:
Styremedlemmer:
-”-”-”-
Øivind Johannessen
Kåre Veland
Eva Marie Nordbø
Henry Svendsen
Eivind Lenes
Varamedlemmer:
-”-
Ingrid Oftedal Gjesdal
Berit Markussen
Revisorer:
-”-
Gustav Ove Tjelta
Oddmund Oddsen
Valgkomité:
-”-”-
Toril Hodne
Gunnar Rød
Arne Ådnanes
Regnskapsansvarlig
Sekretær
Kommentarer:
Eva Nordbø fungerte i 2014 som sekretær da Marit Ådnanes ble syk. Eva gikk
inn som medlem av styret i 2015.
Det har i løpet av året vært avholdt 9 styremøter.
Medlemstall:
Ved utgang av 2015 var det 86 medlemmer hvorav
- 66 aktive
- 20 passive
Medlemsavgift og leikavgift:
Medlemsavgift kr 250,- pr. år.
Leikavgift kr 400,- pr. halvår.
Instruksjon og trening:
Hovedringen:
Øvingslokaler:
Austrått Bydelshus (alle aktiviteter).
Hovedinstruktør:
Musikk:
HC- prosjektet:
Ingrid Oftedal Gjesdal.
Knut Nymark og Kurt Magne Røssland har også bidratt
som instruktører.
Dag Hovda Sture, Gandsfjord Toraderlag,
Sandnes Trekkspillorkester og Sydvesten (stand-in en
gang).
Knut og Anne Nymark.
HC- prosjektet:
Styret vil berømme den innsatsen Anne og Knut gjør i dette prosjektet. De har
nå holdt på i 21 år. Forøvrig vises til egen årsberetning.
Vi har også i år hatt det tradisjonelle samarbeidet med Klepp Leikarring og
BUL, Stavanger. Det har blitt arrangert tre fellesdanser i vårsemesteret og 2 i
høstsemesteret. Klepp Leikarring arrangerte ikke fellesdans i høst.
Allmannamøter:
Det har i 2015 vært avholdt to Allmannamøter i høstsesongen. Det planlagte
møte i vår ble avlyst.
Dugnadsgrupper:
Laget har hatt 5 dugnadsgrupper som har ytet flott bistand ved samtlige
arrangement hvor vi har hatt behov for disse gruppene.
Generelt:
Danseåret 2015 har vært et godt år med god oppslutning på dansekveldene.
Nyttårsdansen ble for første gang arrangert i Figgjohallen med 194 betalende
deltakere. (212 stk. inkludert orkestermedlemmer samt lydmann). Selv om
været var heller dårlig og strømmen forsvant, var det god stemning og god
musikk.
Ved Nordlek i Viborg hadde medlemmer fra laget sammen med medlemmer fra
Klepp og BUL, oppvisning på Nordisk Folkloreaften. Her fremførte vi bl.a.
”Falkvor Lomannsson”.
Styret har bestemt tur til Folklorefestival i Klatovy, Tsjekkia 6-14/7-16.
40 av lagets medlemmer har hittil meldt seg på.
Laget har besluttet å feire sitt 35-årsjubileum 5. – 8.mai 2016. En egen
arbeidsgruppe er nedsatt. Det er sendt ut invitasjon til Nyborg Folkdansare og
Sotra Danselag. Våre samarbeidende lag i distriktet vil få invitasjon tidlig på
nyåret når programmet er endelig fastlagt.
Seminaret på Utsikten i oktober hvor 32 medlemmer deltok, ble som vanlig
vellykket.
Vårturen gikk denne gangen fra Dale til Lifjell, og høstturen ble en rundtur
mellom Ålgård og Nærbø.
Aktiviteter i 2015:
10.01.15
24.02.15
12.04.15
17.05.15
26.05.15
13-19.07.15
29.09.15
16.-18.10.15
25.10.15
24.11.15
01.12.15
Nyttårsdansen
Årsmøte
Vårtur
Folketoget
Våravslutning
Nordlek i Viborg
Allmannamøte
Seminar Utsikten
Høsttur
Allmannamøte
Juleavslutning
Ansvarlig
Jan Tollefsen + gruppe 1 og 4
51 medlemmer var tilstede
Annbjørg/Kurt Magne
Gruppe 2
Gruppe 3
Gruppe 2
Annbjørg/Kurt Magne
Gruppe 1
Danseoppvisninger :
05.03.15
Amnesty Int. Vitenfabrikken
17.05.15
Åse Boas/ Lura Boas samt Kirkeparken
17.06.15
Huset Vårt
23.06.15
Riska Boas
Sandnes den 26. januar 2016
________________
Øivind Johannessen
_______________
Eva Marie Nordbø
___________
Eivind Lenes
_____________
Henry Svendsen
__________
Kåre Veland