Valgkomiteen, valgt på årsmøtet 2015, har bestått av

Valgkomiteen, valgt på årsmøtet 2015, har bestått av Kristin Viko rasmussen (leder), Finn Dyrkorn,
Marie Storli, Demmelash Mengistu, Rasmus Reinvang, Hanne Gustavsen (vara), Martin Nielsen (vara)
og Kristian Vea (vara). Rasmus Reinvang, Hanne Gustavsen og Kristian Vea har ikke deltatt på møtene
mellom november og februar.
Valgkomiteen møttes første gang våren 2015. Valgkomiteen ble sommeren 2015 bedt om å supplere
styret med to varamedlemmer som følge av at to styremedlemmer trakk seg. Til suppleringen ble det
sendt ut en e-post til alle medlemmer, og ni kandidater meldte sin interesse. Valgkomiteen intervjuet
alle kandidatene. Deretter suplerte styret seg selv etter innstilling fra valgkomiteen.
Det ordinære arbeidet startet opp i oktober 2015, og valgkomiteen har hatt jevnlig møteaktivitet
gjennom vinteren. Arbeidet startet med en kartlegging av styrets oppgaver og mandat. Dette ble gjort
intervjuer med hvert enkelt styremedlem (inkludert varamedlemmer), lokallagslederne, Grønn
Ungdom og andre sentrale personer i organisasjonen. Videre ble det utarbeidet en liste med kriterier
over kompetanse og kvalifikasjoner som burde være representert i henholdsvis styret og
nominasjonskomiteen. Listen ble presentert både på lokallagsledermøte og for styret.
For å få inn kandidater opprettet valgkomiteen et eget skjema på nett, og dette var tilgjengelig via
Oslo MDGs nettsider, lagets facebookside og i mail til alle medlemmer. I skjemaet fikk vi inn
interesserte både til styret, valgkomiteen og nominasjonskomiteen. Vi satte frist for å melde interesse
til 1. desember, og hadde ved fristens utløp fått inn 12 kandidater. Valgkomiteen valgte å la skjemaet
forbli åpent, og har fått inn til sammen 23 kandidater som selv har meldt seg. I tillegg har en rekke
navn blitt spilt inn av andre. Til sammen har vi fått inn i overkant av 100 navn til valgkomiteen og
nominasjonskomiteen. Selv om vi gjerne skulle ha fått pratet med alle hadde vi knappe ressurser, og
har hatt telefon- eller fysisk kontakt med over 90 personer.
Styremedlemmene må ha tid til og ønske om å bidra til å bygge Oslo MDG. De bør være initiativrike
og selvgående, kunne ta ansvar for å utføre sine oppgaver, også oppgaver de ikke foretrekker. Styret
bør bestå av inkluderende mennesker som skaper engasjement og kan samarbeide godt med
hverandre og resten av laget. De bør ha forståelse og interesse for organisasjonsarbeid, spesielt
demokratiske organisasjoner.
Styrets sammensetning bør ivareta kontinuitet, innad i styret, og ta inn erfaring fra andre deler av
organisasjonen og fra andre organisasjoner. Styret skal kunne forstå og bidra i de politiske prosessene
i partiet, og har et hovedansvar for å forankre politiske vedtak. Det er derfor viktig at styret har god
kjennskap til vårt ideologiske grunnlag og erfaring fra politisk valgkamp.
Erfaring med arbeidsgiveransvar, økonomiarbeid, skolering, kommunikasjon og mediearbeid bør være
ivaretatt av et eller flere styremedlemmer.
I tillegg har valgkomiteen tilstrebet en spredning i kjønn, lokallag og alder.
I forbindelse med innstilling på leder har valgkomiteen gjort en vurdering av hvorvidt dette er et verv
som er egnet å kombinere med å være ansatt som byrådssekretær. Vi vektlegger hensyn til
kontinuitet, kapasitet og synergi tyngre enn hensyn til å unngå situasjoner hvor fylkeslagets leder
risikerer å være bundet av lojalitet til byregjerings-kollegiet.
Leder
Torkil Vederhus
Gjenvalg
Nestleder
Mona Elisabeth Brøther
Ny
Nestleder
Adam Tumidajewicz
Ny
Medlem
Elsa-Britt Enger
Gjenvalg
Medlem
Mari Heglum
Ny
Medlem
Vegard Setrom
Gjenvalg
Medlem
Ingrid Ophaug Dahl
Ny
1. Vara
Børge A. Roum
Gjenvalg
2. Vara
Raisa Markov
Gjenvalg
3. Vara
Paul-Viktor Wiker
Gjenvalg
4. Vara
Frøydis Gammelsæter
Ny
5. Vara
Øystein Risan Borgersen
Ny
Gruppeleder bystyret Harald Nissen
Tidligere i styret
Videre følger en presentasjon av de enkelte innstilte kandidatene.
Torkil Vederhus, 1989, Grünerløkka
Torkil Vederhus (26) bor øverst i Sofienberggata, rett ved Tøyenparken sammen
med sin samboer Grete. Han er programmerer av yrke, men er nå i permisjon fra
sin jobb som seniorkonsulent i BEKK for å være byrådssekretær for finans i Oslo.
Torkil har bakgrunn som studentaktivist og liker å utfordre det etablerte, som da
han stilte mot sittende rektor i rektorvalget på UiO 2013. Torkil har vært leder i
Oslo MDG det siste året, og nestleder året før det. Han tror på et grønt parti som
våger å vise vei med ambisiøs og nødvendig politikk skal vi sikre livsgrunnlaget vårt og en bærekraftig
framtid.
Mona Brøther, 1952, Nordre Aker
Mona er 64 år og har nylig forlatt posten som norsk ambassadør i Canada.
Hun forlot samtidig utenrikstjenesten etter mer enn 40 år. Hun har tre
ambassadørposter bak seg hvorav to i Latin-Amerika, og er spesialisert
innen bærekraftsagendaen og utadvendt virksomhet, pressearbeid og
informasjonsstrategier. Mona har mange års ledererfaring og er en trenet
kommunikator. Hun er cand.mag fra Universitetet i Oslo med historie,
statsvitenskap og spansk. Hun har også ledet NTL-UD. Hun brenner for et grønnere Oslo og
bærekraftig utvikling lokalt og globalt.
Adam Tumidajewicz, 1985, Frogner
Adam Tumidajewicz er langvarig bidragsyter til Miljøpartiet De Grønne. Han har tjent
partiet sentralt, i Bergen og i Oslo i over et tiår. Adam har vært en del av
kontrollkomiteen i fire år, er folkevalgt og lokallagsleder på Frogner og bidrar ofte
med innhold på Grønn Ungdoms arrangementer. Adam har mastergrad i retorikk fra
Københavns universitet og arbeider i forsikringsbransjen til daglig. Han driver også
selvstendig som komiker og tekstforfatter. Han kjenner partiets medlemmer og
politikk godt og bringer mye kunnskap og ressurser til bordet.
Elsa-Britt Enger, 1942, Gamle Oslo
Elsa Britt Enger har vært styremedlem i Oslo MDG siden 2011 og har, blant annet
fungert som lokallagsansvarlig i styret. Hun har en variert yrkesbakgrunn, blant annet
som lærer, som rådgiver innenfor ledelse, personal og organisasjonsutvikling, som
veileder i meditasjon og personlig utvikling og som veileder i integrering av
flyktninger i arbeidslivet. Elsa Britt er Cand. polit med hovedfag i samfunnsgeografi,
med fordypning i miljøvern, befolkningsgeografi og ulandsproblematikk. Hun har også
hovedfag i biologi.
Mari Heglum, 1988, Alna
Mari er 28 år, utdannet statsviter, og bor på Furuset i Oslo. Mari var frivilligkoordinator i
Oslo MDG under valgkampen 2015, og jobber nå som daglig leder i UngOrg – en
paraplyorganisasjon for 62 barne- og ungdomsorganisasjonene i Oslo. Mari har et stort
hjerte for frivillige organisasjoner. Hun har blant annet vært aktiv i Amnesty, frivillig i
Røde Kors, vært leder for Venstrealliansen, og hatt fulltidsverv som nestleder for
Velferdstinget i Oslo og Akershus i 2013. Mari har også jobbet som konfirmasjonsleder
i HEF, vært vitenskapelig assistent ved institutt for Statsvitenskap, og jobbet som sekretær for Forum
for vitenskapsteori ved UiO.
Vegar Setrom, 1988, Grünerløkka
Vegard er 27 år og jobber til daglig som ungdomsskolelærer. Han ble engasjert i
partiet som en del av mediegruppa i valgkampen 2013. Vegard ble
økonomiansvarlig i oslostyret etter årsmøtet i 2014 og har siden den gang jobbet
med å forbedre fylkeslaget sine økonomirutiner.
Ingrid Ophaug Dahl, 1991, St.Hans Haugen
Ingrid kommer fra Os utenfor Bergen. Hun har vært aktiv i De Grønne
siden 2012, og har to perioder som talsperson for Grønn Ungdom (20132015) bak seg. Hun har studert statsvitenskap og utvikling, og er per
2015 i gang med lektorutdanning ved Universitetet i Oslo. Ingrid er et
politisk talent med klima, skole og språk som hjertesaker. Hun har
erfaring både fra politikk- og organisasjonsutvikling, debatter og
utadrettet politisk arbeid.
Børge A. Roum, 1984, Grünerløkka
Børge Andre Roum er en gjennomført grønn aktivist som har vært en
ressurs for MDG siden 2012, og har særlig jobbet med sosiale medier,
bl.a. som ansvarlig for MDGs Twitter-konto. Han ble valgt inn som vara
til Oslo-styret i 2015 og tar nå en ny periode. Av politisk arbeid har han
et sterkt sosialt engasjement, særlig for verdens fattige, og har tidligere
vært aktiv i Changemaker. Børge har skrevet store deler av kapitlene om
digitale rettigheter i arbeids- og prinsipprogrammet.
Raisa Markov, 1990, Grünerløkka
Raisa er 25 år gammel og jobber til daglig med oversettelser og distribusjon av
brettspill og som frivillig for Røde Kors Hjelpekorps. Hun har har statsvitenskapelig
lektorutdanning, og har drevet med partipolitisk uavhengig lokalpolitikk fra hun var
14. Der har hun innehatt både leder- og nestlederverv på fylkeskommunenivå.
Raisa engasjerer seg for innvandringspolitikk og LGBT-rettigheter, og har en
jordnær og handlekraftig tilnærming til grønn politikk. Hun kom inn som vara
under valgkampen og deltok svært aktivt i den.
Paul Viktor Wiker, 1965, Nordre Aker
Paul Viktor (50) er fra Nordre Aker, og har vært vara til Fylkesstyret i Oslo
siden august. Han er utdannet lærer og har et hovedfag i historie. De siste 20
årene har han arbeidet på rundt 200 skoler, med endringsprosesser og
systemarbeid, først 10 år i Osloskolen («Prinsdalsteamet»), og de siste 10
årene gjennom God Skole/ godskole.no. Han har mye erfaring med
organisering av virksomheter, praktisk og relasjonell skoleledelse, og med å
samle ansatte i en gruppe, slik at de i størst mulig grad drar i samme retning.
Han er medlem av den nasjonale skoleringsgruppa for MDG.
Øystein Risan Brogersen, 1982, Grünerløkka
Frøydis Gammelsæter, 1971, Nordstrand
Frøydis er 37 år og holder på med å fullføre sin doktorgrad i filosofi. Hun skriver om
autonomi og avhengighet. Autonomi, individets evne til å styre seg selv, er kompleks
og kan undertrykkes på mange måter. Frøydis har alltid vært engasjert av slike
undertrykkelsesmekanismer som kommer i veien for likestilling, respekt og
annerkjennelse. Hun har tidligere arbeidet 5 år i Norges Blindeforbund, har sittet to år
i styret i Grønt Kvinnenettverk, og har tidligere i livet vært aktiv for dyrs rettigheter.
Arbeidet med innstilling til nominasjonskomité har gått apralellt med insntilling til styre. Valgkomiteen
så etter personer med stort nettverk, som er lojale til partiet og har gode samarbeidsevner, samt
orgnisasjonserfaring. Samtidig må komiteen besitte noe politisk erfaring og ha erfaring fra lignende
arbeid. Spesielt leder av komiteen må evne å ”stå i det”, og tåle kritikk. I tillegg har valgkomiteen
tilstrebet en spredning i kjønn, lokallag og alder.
Leder
Kristian Normand
Ny
Medlem
Veslemøy Waage
Gjenvalg
Medlem
Lillian Bredal Eriksen
Ny
Medlem
Geir Storli Jensen
Ny
Medlem
Isa Maline Alstadius Isene
Ny
Medlem
Nora Heyerdahl
Ny (Grønn Ungdom)
Vara
Børge Roum
Ny
Vara
Siri Klemetsaune
Gjenvalg
Vara
Svein-Magne Gjessing
Ny
Vara
Kristian Vea
Ny
Kristian Normand, 1987, Grünerløkka
Kristian er 28 år, og jobber som sjefsutvikler i et reklamebyrå i Oslo. Han har
vært engasjert i MDG siden 2009, og har bl.a jobbet på partikontoret, vært
internasjonal kontakt og arbeidsutvalgsmedlem i Grønn Ungdom, og
styremedlem i Føderasjonen av Europeisk Grønn Ungdom (FYEG). Tidligere
har han også vært vara til kontrollkomiteen og til styret til Oslo MDG. Han
har også jobbet frivillig med å hjelpe lokallag i MDG med hjemmesidene deres frem mot lokalvalget.
Veslemøy Waage, 1996, Gamle Oslo
Veslemøy er 19 år, oppvokst i Oslo og går for tiden på Regnskogslinja ved Sund fhs.
Hun har nylig kommet hjem fra en måned studietur til peruansk Amazonas, og skal nå
ut på foredragsturné om miljø, regnskog og urfolk. Hun har vært medlem av MDG
siden 2011 og er tidligere leder av Oslo Grønn Ungdom, der hun bl.a. hadde et sentralt
ansvar under valgkampen i 2013. For tiden sitter hun i valgkomiteen til Grønn Ungdom,
i tillegg til nominasjonskomiteen.
Lillian Bredal Eriksen, 1970, Søndre Nordstrand
Geir Storli Jensen, 1989, Grünerløkka
Geir er 26år, og jobber i bistandsorganisasjonen KFUK-KFUM Global. Han har vært
aktiv i De Grønne siden 2011, og sitter nå i styret i Grünerløkka MDG. Tidligere har han
bl.a. vært leder i Oslo Grønne Studenter og jobbet som valgkampkoordinator i Grønn
Ungdom. Av politiske interessefelt er han spesielt opptatt av klimapolitikk, bistand- og
utenrikspolitikk og friluftsliv.
Isa M. A. Isene, 1992, St.Hans Haugen
Isa er 23 år og født og oppvokst i Oslo. Hun har vært engasjert i forskjellige steder i
Miljøpartiet De Grønne siden 2011, og er i dag generalsekretær i Grønn Ungdom og
nestleder i bydelsutvalget på St. Hanshaugen. Ved siden arbeidet i partiet, er hun
konsertarrangør i OsloFOLK på Riksscenen for folkemusikk og folkedans. Hun har
bakgrunn i kulturforvaltning med bachelorgrad i folkemusikk fra Høgskolen i Telemark
og et halvt år med globale miljøstudier i Ghana.
Nora Jungeilges Heyerdahl, 1999, Nordre Aker (Grønn Undom)
Nora Heyerdahl er 16 år, oppvokst på Tåsen og elev på Oslo Katedralskole. Hun
og sitter i sin andre periode i fylkesstyret til Oslo Grønn Ungdom, hvor hun er en
sentral drivkraft. Nora har gjennom sitt engasjement i Grønn Ungdom involvert
seg og bidratt mye. Hun brenner spesielt for skeives rettigheter og kampen for å
få ned klimagassutslippene her hjemme.
Børge A. Roum
Se informasjon under styret
Siri Klemetsaune, 1982, Gamle Oslo
Siri er 33 år gammel, opprinnelig fra Trondheim og har bodd på Grønland i Oslo
siden 2008. Hun har en Mastergrad I Biomedisin og jobber til daglig med
kontroll av vaksiner. Hun har en vitenskapelig tilnærming til politikken noe som
fører klimautfordringer høyt oppe på agendaen. Har vært medlem av MDG
siden Juli 2015 og var aktiv under valgkampen. Lokalpolitisk mest opptatt av
bilfritt sentrum inkl. god luftkvalitet, sosialt entreprenørskap og et generelt
bærekraftig forbruk.
Kristian Vea, 1985, Grünerløkka
Svein-Magne Gjessing, 1973, Gamle Oslo
Svein Magne er 42 år og jobber i Norsk Friluftsliv samtidig som han tar en
mastergrad i naturbasert reiseliv. Han har vært frivillig for MDG i valgkampen
og jobbet blant annet med stands og aksjoner. Han har også erfaring fra
befalsopplæring i forsvaret og er opptatt av både bærekraftig utvikling og
bærekraftig rekruttering til organisasjoner.
Etter anmodning fra styret innstiller valgkomiteen på at Årsmøtet oversender saken “Valg av revisor”
til styret.
Valgkomiteen innstiller overfor årsmøtet at valget av landsmøtedelegater delegeres til styret, i henhold
til vedtektenes § 4.5.