Obrazec: vloga za štipendijo

VLOGA ZA KADROVSKO ŠTIPENDIJO SKUPINE IMPOL
PODATKI O VLAGATELJU (DIJAKU)
IME
PRIIMEK
DATUM ROJSTVA
PODATKI O STALNEM PREBIVALIŠČU VLAGATELJA (DIJAKA)
ULICA
KRAJ
POŠTNA ŠT.
OBČINA
VNOS PODATKOV - KRITERIJI
Vlagatelj je vpisan v program metalurški tehnik (SSI) na Srednji šoli Slovenska
Bistrica, Ulica dr. Janeza Pučnika 21, 2310 Slovenska Bistrica
Dosežen učni uspeh v 9. razredu osnovne šole (obkrožite)
Doseženo število točk pri nacionalnem preverjanju predmeta matematika
(vnesite številno točk)
Stalno prebivališče v eni izmed občin: Občina Slovenska Bistrica, Občina
Poljčane, Občina Makole, Občina Oplotnica, Občina Rače-Fram (obkrožite)
Vsaj eden od staršev/skrbnikov je zaposlen v družbi skupine Impol (Impol 2000,
d.d., Impol d.o.o., Impol PCP d.o.o., Impol FT d.o.o., Impol LLT d.o.o., Impol R
in R d.o.o., Impol Infrastruktura d.o.o., Rondal d.o.o., Stampal SB d.o.o., Unidel
d.o.o., Kadring d.o.o., Impol Stanovanja d.o.o., Impol Servis d.o.o.).
Z obrožitvijo DA in s podpisom starši ali skrbniki dovoljujejo, da si izdajatelj
pridobi potrditev podatka z vpogledom v njihovo kadrovsko evidenco.
DA
NE
ZADOSTEN
DOBER
PRAV DOBER
ODLIČEN
TOČK
DA
NE
DA
NE
Ime in priimek skrbnika:
Podpis:
PODATKI ENEGA OD STARŠEV/ZAKONITEGA ZASTOPNIKA
IME
PRIIMEK
Obvezne priloge k vlogi:
1. Potrdilo o vpisu v program metalurški tehnik (SSI) na Srednji šoli Slovenska Bistrica, Ulica dr. Janeza
Pučnika 21, 2310 Slovenska Bistrica
2. Motivacijsko pismo (na drugi strani obrazca)
3. Kopija spričevala 9. razreda osnovne šole
4. Kopija potrdila o doseženi oceni matematike na nacionalnem preverjanju znanja
S podpisom izjavljam, da si moj otrok želi pridobiti kadrovsko štipendijo skupine Impol in da vložitev vloge
za štipendijo podpiram.
PODPIS ZAKONITEGA
DATUM
ZASTOPNIKA:
ODDAJE VLOGE:
Natisnjen obrazec z vsemi obveznimi prilogami pošljite na naslov Impol 2000, d. d., Partizanska 38, 2310 Slovenska
Bistrica s pripisom “vloga za štipendijo” najkasneje do 1. 8. 2016. Upoštevale se bodo vloge, ki bodo do 1. 8. 2016
prispele na naveden naslov oziroma bodo do tistega dne oddane na pošto s priporočeno pošiljko.
MOTIVACIJSKO PISMO
PODATKI O VLAGATELJU (DIJAKU)
IME
PRIIMEK
Pojasnite, zakaj ste se vpisali na program metalurški tehnik.
Pri tem skušajte odgovoriti na vprašanja: Kdaj ste prvič slišali za poklic metalurški tehnik? / Kaj vas je pritegnilo k
izobraževanju za pridobitev poklica metalurški tehnik? / Kaj želite početi po zaključenem izobraževanju?