V A B I L O

VABILO
Sklicujemo 2. Skupščino LAS UE Ormož, ki bo dne 25. 1. 2016 ob 13. uri
v prostorih Bele dvorane grajske pristave v Ormožu, Kolodvorska ulica 9
Za sejo predlagam naslednji dnevni red:
1. Pozdrav Predsednika LAS,
2. Ugotovitev navzočnosti,
3. Imenovanje zapisnikarja in Mandatno volilne komisije,
4. Potrditev dnevnega reda,
5. Potrditev zapisnika 1. Skupščine LAS,
6. Sprejem Poslovnika o delu Skupščine LAS,
7. Sprejem Aneksa št. 1 h Konzorcijski pogodbi o ustanovitvi in delovanju LAS,
8. Potrditev Strategije lokalnega razvoja LAS UE Ormož,
9. Sprejem Poslovnika o delu Upravnega odbora LAS,
10. Sprejem Pravilnika o postopku izvedbe javnih razpisov LAS,
11. Volitve podpredsednika LAS,
12. Predlogi in pripombe članov,
13. Razno.
Prosimo vas za zanesljivo udeležbo, saj gre za strateške dokumente, poleg tega pa so potrebni
podpisi vseh ustanovnih članov LAS na Aneksu št. 1 h Konzorcijski pogodbi LAS. V primeru, da
se Skupščine ne morete udeležiti, vas lahko zastopa pooblaščenec s pooblastilom (obrazec
bomo poslali v elektronski obliki). V primeru, da gre za pravno osebo, je potrebno pooblastilo
overiti pri notarju. S seboj prinesite žig (v kolikor ga imate) in osebni dokument.
S spoštovanjem in lepimi pozdravi!
__________
Material za sejo:
K t. 1
Člane Skupščine pozdravi Predsednik LAS Mirko Cvetko.
2. Skupščina LAS
Stran 1/5
K t. 2
Skupščina lahko odloča, če je prisotnih več kot polovica članov LAS. Če Skupščina ni sklepčna,
se zasedanje odloži za 30 minut. Po preteku tega časa je Skupščina sklepčna, ne glede na
število navzočih članov, ker so bili člani na to posebej opozorjeni v vabilu in so bili pravilno
vabljeni na sejo.
Predsednik na osnovi liste prisotnosti ugotovi ali lahko nadaljuje s Skupščino.
K t. 3
K tej točki dnevnega reda predlagam, da se sprejme sklep št. 4:
Za zapisnikarja predlagam Mojco Gorjak, v Mandatno volilno komisijo pa predlagam, da se
imenujejo:
1. mag. Karmen Štumberger, kot predsednico,
2. mag. mag. Borisa Zadravca, kot člana in
3. Mira Meleta kot člana.
Mandatno volilna komisija preveri volilno upravičenost posameznih udeležencev Skupščine,
ugotovi sklepčnost in o rezultatih poroča Predsedniku.
V primeru, da Mandatno volilna komisija ugotovi sklepčnost, Predsednik predlaga Skupščini, da
sprejme:
Sklep št. 1
Skupščina je sklepčna in lahko začne z delom.
K t. 4
Predsednik odpre točko 4 in vpraša člane, če imajo dopolnitve ali predloge za spremembo
dnevnega reda.
Po razpravi o dnevnem redu in po možnih dopolnitvah dnevnega reda, Predsednik da na
glasovanje predlog dnevnega reda, kot sledi spodaj. Sprejme se:
Sklep št. 2
Sprejme se dnevni red Skupščine:
1. Pozdrav Predsednika LAS,
2. Ugotovitev navzočnosti,
3. Imenovanje zapisnikarja in Mandatno volilne komisije,
4. Potrditev dnevnega reda,
5. Potrditev zapisnika 1. Skupščine LAS,
6. Sprejem Poslovnika o delu Skupščine LAS,
7. Sprejem Aneksa št. 1 h Konzorcijski pogodbi o ustanovitvi in delovanju LAS,
8. Potrditev Strategije lokalnega razvoja LAS UE Ormož,
2. Skupščina LAS
Stran 2/5
9. Sprejem Poslovnika o delu Upravnega odbora LAS,
10. Sprejem Pravilnika o postopku izvedbe javnih razpisov LAS,
11. Volitve podpredsednika LAS,
12. Predlogi in pripombe članov,
13. Razno.
K t. 5
Predsednik vpraša prisotne, če imajo dopolnitve Zapisnika 1. Skupščine LAS, ki je bil poslan
skupaj z vabilom na sejo.
Po razpravi in morebitnih dopolnitvah zapisnika, predlaga Predsednik Skupščini, da se
sprejeme:
Sklep št. 3
Potrjuje se Zapisnik 1. Skupščine LAS UE Ormož.
K t. 6
Osnutek Poslovnika o delu Skupščine je bil poslan v ponedeljek, dne 18. 1. 2016 z elektronsko
pošto. Osnutek poslovnika je obravnaval na svoji 4. seji UO Odbor LAS, dne 21. 1. 2016, ki ga
je/ni dopolnil in tako verzijo predlagal Skupščini v sprejem.
Predsednik odpre razpravo. Po obravnavi s strani članov Skupščine in morebitnih dopolnitvah,
predlaga Predsednik Skupščini, da se sprejeme:
Sklep št. 4
Skupščina sprejme Poslovnik o delu Skupščine LAS UE Ormož.
Po sprejetju sklepa št. 4, Predsednik vpraša člane skupščine, kako želijo odločati po
posameznih točkah dnevnega reda (javno ali tajno).
Po glasovanju, Skupščine sprejme:
Sklep št. 5
Skupščina bo o točkah dnevnega reda od 7 do 10 glasovala javno. Pri točki 11 se bo glasovalo
javno, razen v primeru, če bo večje število kandidatov. V tem primeru se bodo volitve izvedle
tajno.
K t. 7
Osnutek Aneks-a št. 1 h Konzorcijski pogodbi o ustanovitvi in o delovanju lokalne akcijske
skupine UE Ormož je bil poslan v ponedeljek, dne 18. 1. 2016 s spletno pošto. Osnutek aneksa
je obravnaval na svoji 4. seji UO Odbor LAS dne 21. 1. 2016, ki ga je/ni morebiti dopolnil in tako
verzijo predlagal Skupščini v sprejem.
2. Skupščina LAS
Stran 3/5
Po obravnavi s strani članov Skupščine in morebitnih dopolnitvah, Predsednik predlaga
Skupščini, da sprejme:
Sklep št. 6
Sprejme se Aneks št. 1 h Konzorcijski pogodbi o ustanovitvi in o delovanju lokalne akcijske
skupine UE Ormož.
Predsednik pozove ustanovne člane LAS, da pristopijo k podpisu aneksa. Istočasno pozove tudi
kandidate za pridružene člane, da podpišejo Pristopno izjavo.
Ko je podpisan Aneks št. 1 h konzorcijski pogodbi o ustanovitvi in o delovanju lokalne akcijske
skupine UE Ormož in ko kandidati za pridružene člane podpišejo Pristopno izjavo, Mandatno
volilna komisija ugotovi novi kvorum in poroča Predsedniku.
K t. 8
Osnutek Strategije lokalnega razvoja lokalne akcijske skupine Upravne enote Ormož (v
nadaljevanju SLR LAS UE Ormož) je bil poslan v ponedeljek, dne 18. 1. 2016 s spletno pošto.
Osnutek SLR LAS UE Ormož je obravnaval na svoji 4. seji Upravni odbor LAS, dne 21. 1. 2016,
ki jo je/ni dopolnil in tako verzijo predlagal Skupščini v sprejem.
Predsednik prosi predstavnika vodilnega partnerja, da poda kratek uvod v SLR. Po uvodni
obrazložitvi s strani vodilnega partnerja, odpre Predsednik razpravo.
Po končani razpravi, predsednik napravi rezime in predlaga Skupščini, da sprejme:
Sklep št. 7
Sprejme se SLR LAS UE Ormož.
K t. 9
Osnutek Poslovnika o delu Upravnega odbora LAS so člani Skupščine prejeli v ponedeljek, dne
18. 1. 2016 s spletno pošto. Osnutek poslovnika je obravnaval na svoji 4. seji UO Odbor LAS,
dne 21. 1. 2016, ki ga je/ni morebiti dopolnil in tako verzijo predlagal Skupščini v sprejem.
Predsednik odpre razpravo po tej točki. Po obravnavi s strani članov Skupščine in morebitnih
dopolnitvah, Predsednik da na glasovanje:
Sklep št. 8
Skupščina sprejme Poslovnik o delu Upravnega odbora LAS.
K t. 10
Osnutek Pravilnika o postopku izvedbe javnih razpisov LAS UE Ormož (v nadaljevanju Pravilnik)
so člani Skupščine prejeli v ponedeljek, dne 18. 1. 2016 s spletno pošto. Osnutek Pravilnika je
obravnaval na svoji 4. seji UO Odbor LAS, dne 21. 1. 2016. Upravni odbor je/ni Pravilnik
dopolnil tako verzijo predlagal Skupščini v sprejem.
2. Skupščina LAS
Stran 4/5
Predsednik prosi za kratek uvod k tej točki predstavnika vodilnega partnerja. Po končanem
uvodu, Predsednik odpre razpravo o Pravilniku. Po obravnavi s strani članov Skupščine in
morebitnih dopolnitvah, Predsednik da na glasovanje:
Sklep št. 9
Skupščina sprejme Pravilnik o postopku izvedbe javnih razpisov LAS UE Ormož.
K t. 11
Podpredsednik opravlja naloge Predsednika in ima vse njegove pristojnosti v primeru, da je
Predsednik odsoten, nedosegljiv, nezmožen za delo, če Predsedniku predčasno preneha
mandat ali če ga Predsednik pooblasti za opravljanje svojih pristojnosti ali nalog. Mandat
Podpredsednika je vezan na mandat Predsednika. Za svoje delo je Podpredsednik odgovoren
Skupščini, Upravnemu odboru in Predsedniku.
V primeru, da je Predsednik izvoljen izmed predstavnikov javnega sektorja, se Podpredsednik
izvoli izmed predstavnikov ekonomskega sektorja ali zasebnega sektorja in obratno, zato
predlagam za podpredsednika Boštjana Kosca.
Predsednik odpre razpravo o drugih možnih kandidatih. Evidentirajo se morebitni drugi kandidati
in izpeljejo volitve Podpredsednika. V primeru, da je več kandidatov, se predlagajo tajne volitve.
Mandatno volilna komisija prešteje glasove po posameznih kandidatih in poroča Predsedniku o
rezultatih glasovanja. Predsednik oblikuje ugotovitveni
Sklep št. 10
Za podpredsednika LAS UE Ormož se imenuje …………..
K t. 12
Predsednik odpre točko in pozove člane Skupščine, da podajo predloge in pripombe. Po
razpravi Predsednik napravi rezime predlogov in pripomb, ki se evidentirajo v Zapisniku 2. Seje
Skupščine.
K t. 13
K tej točki ni materiala.
Ormož, 22. 1. 2016
Predsednik LAS UE Ormož
Mirko Cvetko
2. Skupščina LAS
Stran 5/5