מחצבתם גזע קודש

‫גזע קודש מחצבתם‬
‫לקט ממכתבי ושיחות כ"ק אדמו"ר מליובאוויטש זי"ע‪...‬‬
‫זכותם וחובתם של צאצאי כ"ק רבנו הזקן נ"ע‬
‫בעל התניא והשולחן ערוך‬
‫זכותם וחובתם של צאצאי כ"ק רבנו הזקן‬
‫ב"ה‪.‬‬
‫מופיע בקשר עם יום היארצייט החמישי של הגאון‬
‫החסיד מו"ה שמואל אלעזר היילפרין ע"ה (נלב"ע י" ג‬
‫אדר – תענית אסתר – ה'תשס"ט)‪ ,‬הוגה ומיישם רעיון‬
‫"איגוד הצאצאים" ומחבר "ספר הצאצאים"‪ .‬זכה שהעיד‬
‫עליו הרבי זי"ע אשר "אשרי חלקו"‪ ,‬במפעליו לקירוב‬
‫משפחת הצאצאים לרבנו הזקן ומשנתו (שמו של‬
‫הליקוט ‪ -‬על משקל לשה"כ ישעיהו ו‪ ,‬יג; וע" פ‬
‫לשה"כ ישעיהו נא‪ ,‬א)‪.‬‬
‫©‬
‫כל הזכויות שמורות‬
‫‪[email protected]‬‬
‫ב‬
‫גזע קודש מחצבתם‬
‫ג‬
‫זכותם וחובתם של צאצאי כ"ק רבנו הזקן‬
‫ד‬
‫גזע קודש מחצבתם‬
‫ה‬
‫זכותם וחובתם של צאצאי כ"ק רבנו הזקן‬
‫זכות וחובה‬
‫ללא חילוק במצבו של הבן‬
‫יתן השי"ת‪ ,‬שכל אלו שיש להם שייכות לרבנו הזקן – הן אלו שיש להם שייכות רוחנית אליו‪,‬‬
‫ש"הולכים באורחותיו"‪ ,‬אם במעשה‪ ,‬אם בדיבור‪ ,‬אם במחשבה; והן אלו שמקור חוצבם מהגזע שלו‪,‬‬
‫כיון ש"האב זוכה לבן"‪ ,‬ללא חילוק במצבו של הבן‪ ,‬שהרי בכל זאת הוא בן – יתבטלו אצלם כל‬
‫המדידות וההגבלות‪ ,‬ויומשך כל המצטרך להם‪ ,‬הן בגשמיות‪ ,‬הן ברוחניות‪ ,‬וההמשכה תהי' ללא‬
‫מניעות כלל‪" ,‬עד מהרה ירוץ דברו"‪.‬‬
‫התוועדות שבת קודש כ "ה טבת ה'תשי"ז‬
‫זכות מסייעת ללימוד התורה‬
‫מהנכון אשר יוסיף בהתמדה ושקידה בלימוד תורתנו הק' תורת חיים‪ ,‬מתאים להסדרים שלמד עד‬
‫עתה אבל כנ"ל בהוספה בחיות בהלימוד‪ ,‬והרי אז יש מקום לומר שכשיווכחו שאמת כן הוא שחשקה‬
‫נפשו בלימוד התורה בלי מבלבל בלימודים אחרים‪ ,‬הרי זה עצמו ישפיע למעט הטענות וכו'‪ .‬והכוונה‬
‫הנ"ל בהנוגע להוספה בנוגע לחיות בהתמדה ושקידה‪ ,‬הוא טפל להטעם העיקרי שהלימוד צ"ל באופן‬
‫להעלות בקדש‪ ,‬כיון שזהו רצונו של הקב"ה‪.‬‬
‫והרי גזע צור מחצבתו מסייעתו בהאמור‪ ,‬מתחיל מרבנו הזקן אשר הרבה להפליא בכמה מספריו‬
‫ומאמריו בגודל הענין בהתמדה ושקידה בלימוד התורה‪ ,‬ובודאי למותר להוסיף אשר הלימוד צריך‬
‫להיות כהוראת חז"ל לימוד המביא לידי מעשה‪ ,‬ויהי רצון שיבשר טוב בכל האמור‪.‬‬
‫י"ט שבט תשכ" ג‬
‫ו‬
‫גזע קודש מחצבתם‬
‫"הרינו בני משפחה אחת"‬
‫אף על פי שאיני מכירו אישית‪ ,‬אבל ע"פ מכתב אמו תחי' הרינו בני משפחה אחת‪ ,‬משפחת אדמו"ר‬
‫הזקן‪ ,‬בעל התניא והשלחן ערוך‪ ,‬מייסד שיטת חב"ד ‪ . .‬ולכן ארשה לעצמי‪...‬‬
‫ט"ו כסלו תשל"ד למר צבי שפיר‬
‫אחריות הצאצאים אחרי ההסתלקות‬
‫במענה על מכתבו אשר בו שואל פרטים ע"ד תולדות הגזע שמשתייך אליו‪ ,‬הנה עד כמה שידוע לי‬
‫זהו ענף עץ אבות שלו‪ ,‬ומשום טרדות חג הפסח נתעכב המענה עד כה‪:‬‬
‫‪ . .‬אמו זקנתו פרלא דבורה היתה אחות הרב ר' אברהם שניאורסאהן שהי' אבי' של חמותי הרבנית‬
‫נחמה דינה תי' אשת מו"ח כ"ק אדמו"ר הכ"מ‪ .‬אמו זקנתו הנ"ל דרה בליובאוויטש‪ ,‬ונסיעתו‬
‫לליובאוויטש בילדותו כנראה היתה לבית הוריו זקניו הנ"ל‪ ,‬אשר שם משפחתם הי' זלמנסון ולא‬
‫שניאורסאהן‪ .‬ומכל הנ" ל יוצא שהשתייכותו לגזע שניאורסאהן היא מצד אמו זקנתו פרלא דבורה‪.‬‬
‫בטח שמע פרטי הסתלקות כ"ק מו"ח אדמו"ר הכ"מ‪ .‬גדול כעת רגש האחריות של כל בני המשפחה‬
‫יותר מאשר לפנים‪ ,‬באשר במידה ידועה כבדה כעת העבודה‪ .‬ומובן מאליו אשר כל אחד ואחת מבני‬
‫המשפחה‪ ,‬הן מצד הבנים והן מצד הבנות‪ ,‬צריך להוסיף עוז ומרץ כדי לעשות את חלקו בהגשמת מטרת‬
‫מייסדי המשפחה ונושאי דגלה ושאיפתם ודרכם בחיים בכל דור ודור‪.‬‬
‫כ"ו ניסן תש "י למר משה מנוחין‬
‫הנכד בודאי יצליח בדרכו של הסבא‬
‫ובהיותו מגזע רבנו הזקן בעל ההוראה הידוע אשר "ואהבת לרעך כמוך" ו"ואהבת את ה' אלקיך"‪,‬‬
‫חד הוא (וכמרומז ג"כ במאמר רבי עקיבא‪ :‬ואהבת לרעך כמוך זהו כלל גדול בתורה)‪ ,‬בודאי יצליח‬
‫בדרכו זו‪ ,‬ואין הדבר תלוי אלא ברצונו‪ ,‬וכבר ידוע פסק בי"ד של מעלה‪ ,‬אשר בגלל המסירת נפש הלזו‬
‫– של רבנו הזקן – על תורת החסידות‪ ,‬פסקו בבי" ד של מעלה אשר בכל ענין של תורה יראת שמים‬
‫ומדות טובות תהי' יד מקושריו והולכי בעקבותיו על העליונה‪.‬‬
‫ז' כסלו תשט " ז‬
‫תפקידו של צאצא בצבא‬
‫נודעתי מאחיו האברך הוו"ח אי"א וכו' מו"ה ‪ . .‬שי' אשר נמצא הוא בצבא קרוב לשנה‪ ,‬ובטח נזכר‬
‫הוא על צור מחצבתו [מגזע אדמו"ר הזקן] בכל מקום שנמצא‪ ,‬ותקותי אשר לפעמים חושב מחשבות‬
‫ז‬
‫זכותם וחובתם של צאצאי כ"ק רבנו הזקן‬
‫בלבו אשר אפשר לו שליחות מיוחדה להביא להסביבה שם נשלח ונמצא עתה‪ .‬אין אתנו איש אשר יאמר‬
‫ברור ובהחלט אשר ענין פלוני זהו שליחותו‪ ,‬אבל לפעמים תכופות הנה יש פרטים שקרוב לודאי שהם‬
‫נכנסים בשליחותו של פלוני‪ .‬וגם מר כיון שנצר הוא למשפחה כמשפחתו שלו‪ ,‬היינו דבאה לו זה‬
‫במסורת אבות מדור דור שמסרו נפשם על התורה והמצוה‪ ,‬הרי קרוב לודאי שזה ג"כ מתפקידו‬
‫בהסביבה בה נמצא עתה לבאר להם את האמת ואור שבתורה ובמסורת ישראל ובטח בהשתדלות‬
‫הראוי' ימצא את האותיות המתאימות לביאור זה והשי"ת יצליחו‪.‬‬
‫כ"ב אלול תשכ "ב לא' הצאצאים ששירת בצבא‬
‫"בני משפחת הרב עליהם להוסיף ולהדר"‬
‫מאשר הנני קבלת מכתבו מיום השלישי‪ ,‬וכיון אשר שמא מילתא היא ושייך לגזע רבנו הזקן בעל‬
‫התניא (פוסק בנסתר דתורה) והשולחן ערוך (פוסק בנגלה דתורה) תקותי חזקה אשר גזע צור מחצבתו‬
‫ניכר במעשה ובפועל‪ ,‬ז‪.‬א‪ .‬אשר נוסף על הנהגה הנדרשת מכל אחד ואחד מבני ישראל לדתו ותורתו‪,‬‬
‫הרי בני משפחת הרב עליהם להוסיף ולהדר בזה כמובן‪ ,‬וזכות אבותיהם מסייעתם למלאות גם את זה‪,‬‬
‫ואין לך דבר העומד בפני הרצון‪.‬‬
‫‪ . .‬לשאלתו סדר יחוסו במשפחה שניאורסאהן ‪ -‬מהנכון שיברר על אתר באה"ק ת"ו זהות אביו ע"ה‬
‫עם המובא בס' תולדות משפחת הרב מליאדי ‪( -‬למ‪.‬ש‪ .‬סלונים) חיים בן פנחס (נפטר בירושלים תרס"ח)‬
‫בן הר"ר נחום יוסף ושרה רבקה בת הרה"ח וכו' וכו' משה בן רבנו הזקן‪.‬‬
‫ז "ך תשרי תש" כ למר פנחס שניאורסאהן‬
‫לימוד בישיבות של רבותנו הקדושים‬
‫במענה למכתבו מד' סיון‪ ,‬בו כותב השתלשלות הדברים בהנוגע לבנו הנעלה ‪ . .‬שי' הלוי‪ ,‬שסו"ס‬
‫נכנס למכינה ישיבה הק' תורת אמת אשר בירושלים עיה"ק ת"ו‪ ,‬וכותב סברות לשינוי בזה ושואל דעתי‪.‬‬
‫והנה לדכוותי'‪ ,‬ענף עץ אבות מגזע רבנו נשיאנו אדמו"ר הזקן בעל התניא והשו"ע‪ ,‬בודאי למותר‬
‫להאריך בענין נשיא חב"ד הראשון רבנו הזקן ורבותינו נשיאנו ממלאי מקומו עד לכ"ק מו"ח אדמו"ר‬
‫זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע‪ ,‬אשר הם המייסדים של ישיבת תורת אמת וע"פ מאמר רז"ל שדברי צדיק‬
‫קיימים לעד‪ ,‬בודאי שהם הם מנהלים אותה עתה בפועל‪ .‬ואם ע"י איזה סיבות שתהיינה נכנס אחד‬
‫מצאצאיהם לכותלי ישיבה זו‪ ,‬הרי על ההורים ועל כל אלה הרוצים לטובתו‪ ,‬להיות ששים ושמחים על‬
‫מסבב הסיבות שהביא לכניסה האמורה‪.‬‬
‫ואין כל צורך בנידון דידן להיזקק לעוד טעם‪ ,‬אף שכשנוגע לאחרים ולישיבה אחרת‪ ,‬גם זה הבא‬
‫מספיק; כוונתי ששינוי במצב ההוה‪ ,‬בטח שישפיע שלא כראוי על יחס כמה חוגים להישיבה ממנה‬
‫ח‬
‫גזע קודש מחצבתם‬
‫יוצא‪ ,‬שהרי יאמרו דברים בגו‪ ,‬כיון שהוא מצאצאי בעל התניא והשו"ע כו'‪ .‬שהרי אי אפשר לבאר‬
‫היציאה ע"י הרצון בלימוד נוסף‪ ,‬כיון שיש בכלל מאתיים מנה ואין בכלל מנה מאתיים‪.‬‬
‫שע"פ זה מובן שאין ביציאת בנו מישיבה בה למד קודם – כל נגיעה ח"ו בעניין הישיבה הנ"ל‪ ,‬כ"א‬
‫אך ורק הדגשה‪ ,‬שאין שם סדרי הישיבה‪ ,‬לימוד תורת החסידות והשיטה שנתייסדה ע"י ראש משפחתו‬
‫רבינו הזקן‪.‬‬
‫וע"פ הנ"ל מובטחני ג"כ שאחיו הרה"ג וכו' ‪ . .‬שי' לא הקפיד וגם לא יקפיד ח"ו על כל העניין כלל‬
‫וכלל שהרי גם הוא נכד אדמו" ר הזקן ואדרבה תקוותי ששמח הוא שעוד אחד מהמשפחה בגיל רך‬
‫וצעיר לומד בקביעות תורת רבינו הזקן‪.‬‬
‫ט' סיון תשי "ח‬
‫קביעות בלימוד תורת חסידות חב"ד‬
‫בעת רצון יזכירו את אמו תחי' ואותו על הציון הק' של כ"ק מו"ח אדמו"ר זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע‬
‫מתאים לתוכן כתבו‪ ,‬ויהי רצון שיבשר טוב בתוכנו‪ ,‬ובפרט שככתבו נמנה הוא על צאצאי בעל התניא‬
‫אשר בעל הציון הק' כ"ק מו"ח אדמו"ר‪ ,‬נינו ומ"מ בתור נשיא ישראל‪.‬‬
‫וע"פ האמור התקוה חזקה שיש לו קביעות לימוד בתורת בעל התניא היא תורת חסידות חב"ד בכל‬
‫יום ובהוספה ביום השבת אשר קדש הוא לה'‪ ,‬ובודאי לדכוותי' ההכרח בזה אין דורש אריכות‪.‬‬
‫י "ז אדר תשכ "ד למר מתתיהו צייגר‬
‫זכות וסיוע‬
‫במענה למכתבה מכ"א תמוז‪ ,‬נעם לי לקרות בו ההתרשמות שלה מתורת חב"ד ועניני' וכן מרצונה‬
‫הטוב לתרום חלקה בהפצת תורה זו ועד למעשה בפועל‪ ,‬שהרי המעשה הוא העיקר ‪ . .‬והרי גם זכות גזע‬
‫מחצבתה ועד לרבנו הזקן – מסייעה‪.‬‬
‫כ"ד תמוז תשכ" ב למרת סימה (וולפא) אשכנזי‬
‫מאשר הנני קבלת מכתבו מי"ג ניסן‪ .‬ובהזדמנות זו אכפול תודתי חמה על הביכלעך כת"י מאמרי‬
‫חסידות שהגיעו לידי ע"י בנו שי' וזכות הרבים שיהנו מאור תורה הגנוז בביכלעך אלו אשר בהם גם‬
‫מאמרים שלא נדפסו עד עתה‪ ,‬תעמוד לבנו ולכל המשפחה להמצטרך לכל אחד מהם‪,‬‬
‫ט‬
‫זכותם וחובתם של צאצאי כ"ק רבנו הזקן‬
‫ומובן אשר בזה נכלל וכשיחתנו עם בנו בזה‪ ,‬אשר מביא הביכלעך הוא בנו וכן הוריו דודיו וכל‬
‫המשפחה יהיו בין לומדי ועוסקי בתורה זו אשר כחלק מתורתנו בכלל נאמר גם בזה‪ ,‬גדול תלמוד‬
‫שמביא לידי מעשה ובפרט שזכות אבותם וצור מחצבתם מסייעים להצלחה נוספת בזה‪.‬‬
‫ז' אייר תשט "ז לר' שניאור זלמן שמרלינג‬
‫במענה למכתבו ממוצש"ק‪ ,‬בו כותב ר"פ מההתועדויות בשבועות שעברו‪ ,‬וכן מהתיסדות שיעור‬
‫לימוד חסידות ברבים‪ .‬ויהי רצון שתמיד כל הימים יבשר טוב בענינים הכללים ובענינים הפרטים אשר‬
‫הא בהא תליא‪ ,‬ובפרט שגזע צור מחצבתו מסייעתו בפעילות בזה ובבשורות טובות בזה‪.‬‬
‫ח "י שבט תשי " ט לרב יהודא לייב סלונים‬
‫היתכן שלצאצא רבנו הזקן יהיו קושיות על מבצע תפילין?‬
‫האומנם צריכה להיות השאלה בהלכות תפילין שכותב לעבר הים? והרי הוא מצאצאי אדמו"ר הזקן‬
‫ובטח למד פרק ל"ב בתניא‪.‬‬
‫כ"ט אדר תשמ" ג לבחור מהצאצאים שלמד בישבה לא חסידית‬
‫והקשה קושיות על מבצע תפילין‬
‫להזכיר את היחוס על המצבה‬
‫במענה למכתבה – בנוגע לנוסח המצבה שכותבת‪ ,‬לדעתי נכון להזכיר שם האב – דודי – בעל‬
‫הנפטרת ז"ל (בהוספה שהוא מגזע אדמו"ר הזקן וכו')‪ ,‬וכמובן שם אבי' (הררד"צ ז"ל)‪.‬‬
‫ט' שבט תשכ "ה למרת זעלדא מישקובסקי‬
‫אילן יוחסין‬
‫מועתק בזה הערות השייכות לבניית התערוכה‪...‬‬
‫ג) לצייר אילן יחס המשפחות שמגזע אדמו"ר הזקן‪ ,‬ע"פ ספרו של סלונים‪.‬‬
‫כ"ג מנחם אב תשכ" ג לצעירי אגודת חב" ד בירושלים‪ ,‬בקשר להקמת‬
‫תערוכה חב"דית בהר ציון‬
‫י‬
‫גזע קודש מחצבתם‬
‫"המדובר הוא ביו"ח של בעל התניא והשו"ע וש"ב של כ"ק מו"ח אדמו"ר"‬
‫יא‬
‫זכותם וחובתם של צאצאי כ"ק רבנו הזקן‬
‫"צארסקע פאמיליע" ‪ -‬הוספה‬
‫גם בשמחת תורה ישב [כ"ק אדמו"ר מוהריי"צ] להתוועד בדירה הנ"ל‪ ,‬בחדרו של ר' נחמן משרת‪,‬‬
‫שאז דר בו הרה"ח ר' שלמה ליב אליעזרוב (בנו של ר' אליעזר שמעון)‪ .‬במסיבה ההיא הי' גם ר' אלחנן‬
‫דוב מאראזוב‪ ,‬וואס האט זיך אויסגעדריקט א שמייכעל'דיקן אויסשפראך נגד הרב שיל"א הנ"ל‪ .‬אמר‬
‫לו הרשיל"א ז"ל‪ :‬שלח ידו גו'‪ .‬האט ר' אד"ם ז"ל נאך אמאל א גלייכווערטל געזאגט‪.‬‬
‫ואמר אז כ"ק אדמו"ר הריי"צ נבג"מ‪:‬‬
‫צארסקע פאמיליע (משפחת המלך)‪ .‬והוסיף א' מבני המשפחה‪ :‬ער וועט דאך ליגן כמה קלאפטער‬
‫[מדה רוסית ידועה] בעומק‪ ,‬אבל צארסקי פאמיליע ניע טשעפאי (אל תיגע במשפחת המלך)‬
‫זכרון לבני ישראל ( ג'יי קובסון) פרק ח‬
‫יב‬
‫גזע קודש מחצבתם‬
‫איגוד צאצאי רבנו הזקן‬
‫"משמח לראות את מדת העניין שעורר ארגון זה"‬
‫ב"ה‪ ,‬ג' חשון‪ ,‬ה'תשל"ד‬
‫ברוקלין‪ ,‬ניו יורק‬
‫הרב מרדכי דב פופקא‬
‫‪ 304‬עווניו ‪I‬‬
‫ברוקלין‪ ,‬ניו יורק‬
‫שלום וברכה!‬
‫בעונג קבלתי מכתבך מיום כ"ה בתשרי בו כתבת אודות ארגון צאצאי אדמו"ר הזקן‪ ,‬הרב שניאור‬
‫זלמן מילאדי‪ ,‬שנוסד זה לא מכבר‪.‬‬
‫למותר לה עיר כי משמח לראות את מדת העניין שעורר ארגון זה ואם כי כל ארגון יהודי צריך‬
‫להתקבל בברכה על התועלת שהוא מביא לחבריו וכן ליהודים אחרים‪ ,‬תועלת במונחים של האדמו"ר‬
‫הזקן‪ ,‬היינו בגשמיות וברוחניות גם יחד‪ ,‬עם משקל‪-‬יתר של הרוחניות לגבי הגשמיות – על אחת כמה‬
‫וכמה יש לברר על ארגון כמו הנ"ל‪ ,‬שיביא ליתר מודעות של חבריו לגודל מורשתם הרוחנית והקשר‬
‫המשפחתי המגיע עד אדמו"ר הזקן‪ ,‬אשר הכל יודעים‪ ,‬היה בחייו דוגמה לכל מה שלומד בספרים‬
‫הקדושים‪ ,‬וביחוד בשני ספריו המונומנטליים – ה"שולחן ערוך" וה"תניא"‪.‬‬
‫מובן מאליו שהוא קיווה – כפי שהוא מקוה עדין‪ ,‬שהרי הנשמה נצחית היא – שכל צאצאיו ילכו‬
‫בדרכיו‪ .‬יתר על כן‪ ,‬אם אפילו בתחום החומרי והגשמי המוגבל מעצם טבעו‪ ,‬התורשה משחקת תפקיד‬
‫כה חשוב – קל וחומר כן הוא בתחום הרוחני שבמהותו הוא בלתי מוגבל‪ .‬זהו רק ענין של הבאת‬
‫המעלות הרוחניות לידי גילוי‪ ,‬ובמלוא המידה‪ .‬יש לזכור שניצול מלא של מעלות אלו איננו סתם ענין‬
‫אישי שמטרתו לנצל את מלוא כוחות נפשו של האדם‪ .‬הכונה היא גם ניצול של הכוחות שנמסרו על ידי‬
‫אדמו"ר הזקן לצאצאיו – שהם פקדון מקודש‪ .‬ואין צורך להרחיב לך עוד על כל זה‪.‬‬
‫יג‬
‫זכותם וחובתם של צאצאי כ"ק רבנו הזקן‬
‫יהי רצון שמאמציך הנמרצים ישאו פירות ופירי פירות לכל חבר הארגון ומשפחותיהם וצאצאיהם‪,‬‬
‫ביחוד למען ילדים הנכדים‪ ,‬שעבורם אין ההורים והסבים מבקשים אלא את הטוב ביותר ובמידה‬
‫המלאה ביותר‪.‬‬
‫תרגום חופשי מאנגלית‬
‫"אשרי חלקו"‬
‫בברכת חג הגאולה ‪ . .‬ולהצלחה בהנ"ל ואשרי חלקו כו' [חתימת יד קדשו]‬
‫י " ג כסלו ה' תשל " ג להגרש " א היילפרין – לקראת הכינוס‬
‫הראשון שנועד להתקיים בירושלים ת "ו ‪.‬‬
‫התיבות " ואשרי חלקו" נוספו בכתי " ק‬
‫צער מתרדמת איגוד הצאצאים‬
‫‪ . .‬בברכה לבשורות טובות ובקרוב‪ ,‬בעניין "ארגון הצאצאים" ובכלל [חתימת יד קדשו]‬
‫נ‪.‬ב‪ .‬מובן הצער מתרדמת הארגון דהצאצאים‪ ,‬ומובן שע"י אמתלאות וכיו"ב לא יעשה שום דבר‪.‬‬
‫ולכתבו שפנה לעסקני אנ"ש ‪ – . .‬העסקנות היחידה שהנני רואה באנ"ש שי' ‪( . .‬לבד מזו‬
‫שמכריחים (ובתוקף) אותם בפועל) – הוא לעשות כל התלוי בהם שבהקדם יהי' מצב חב"ד ‪ . .‬כמו‬
‫המצב שהביאו ושגרמו "העסקנים" דחב"ד ‪ . .‬היל"ת‪ .‬ומזמן לזמן מוסיפים בהשתדלותם בזה‪ ,‬כנראה‬
‫במוחש‪.‬‬
‫מוצאי שבת ט"ו תמוז ה'תשל "ג להגרש "א היילפרין‬
‫יד‬
‫גזע קודש מחצבתם‬
‫כינוסי הצאצאים‬
‫כינוס – נחוץ וטוב‬
‫בודאי אשר כל כינוס שיכול להביא להתחזקות בעניני תורה ומצוותי' וכו' וכו'‪ ,‬נחוץ וטוב הוא‪,‬‬
‫ובפרט כאשר קשור בתורת החסידות ועניניה‪.‬‬
‫‪ . .‬מובן שנוגע וביותר שיהי' בהצלחה‪ .‬לכן כדאי להבטיח שתהי' ההשתתפות בו כראוי‪ ,‬הן בכמות‬
‫והן באיכות‪.‬‬
‫‪ . .‬בתור השתתפות‪ ,‬על כל פנים במקצת‪ ,‬בהוצאות הכנס‪ ,‬בקשתי למסור לו אלף לירות‪ ,‬אבל הוא‬
‫באופן חשאי‪ ,‬כדי לשלול קפידות‪.‬‬
‫‪ . .‬בברכת חג הגאולה ‪ . .‬ולהצלחה בהנ"ל ואשרי חלקו כו' [חתימת יד קדשו]‬
‫י " ג כסלו ה' תשל " ג להגרש " א היילפרין – לקראת הכינוס‬
‫הראשון שנועד להתקיים בירושלים ת " ו‬
‫ענין הכנס – בכלל נכון (באם יאורגן כדבעי) ופשוט דרק ארצי‪.‬‬
‫מוצאי שבת ט"ו תמוז ה'תשל "ג להגרש "א היילפרין‬
‫לקרב ולאחד את כל הצאצאים‬
‫כבוד המשתתפים בכנס צאצאי אדמו"ר הזקן בעל התניא והשולחן ערוך!‬
‫יהי רצון שיצליח הכנס לכנס ולקרב ולאחד את כל הצאצאים (כולל גם אלה שאינם נוכחים בהכנס)‬
‫ביניהם ועם תורתו של אדמו"ר הזקן ופעולתו‪ ,‬מתחיל בקביעות כל אחד לימוד המתאים לו בספריו‬
‫(מפירוש המלות בסידורו ועד לעיון עמוק בסודות התורה)‪ ,‬ופעילות צדקה וחסד כמבואר באגרת‪-‬‬
‫הקדש‪.‬‬
‫טו‬
‫זכותם וחובתם של צאצאי כ"ק רבנו הזקן‬
‫וכל זה בהשתתפות חב"ד שבראש ומדות שבלב וחדורים אור וחיות חסידותיים ומתוך אהבה‬
‫ואחוה אמיתית ביניהם שהרי אב אחד לכולנה‪.‬‬
‫וזכות אדמו"ר הזקן תגן על צאצאיו ועל כל ישראל בגשם וברוח ולהוסיף באור כהוראת ימי חנוכה‬
‫ולראות עין בעין בשוב ה' ציון‪.‬‬
‫בכבוד ובברכת הצלחה רבה בכל האמור [חתימת יד קדשו]‬
‫מברק מר "ח כסלו ה'תשל" ג‬
‫לכינוס הצאצאים הראשון שנערך בירושלים‬
‫טוב להם וטוב לעולם‬
‫כבוד המשתתפים בכנס צאצאי האדמו"ר הזקן בעל התניא והשו"ע – שליט"א‬
‫שלום וברכה!‬
‫ביום סגולה זה‪ ,‬יום הולדת את שני המאורות הגדולים כ"ק הבעש"ט וכ"ק אדמו"ר הזקן – יהי‬
‫רצון‪ ,‬שיהא הכנס‪:‬‬
‫כמאמר חז"ל‪ ,‬טוב להם וטוב לעולם – ע"י התחזקות בלימוד הלקח טוב‪ ,‬תורת שני המאורות‪ ,‬אשר‬
‫חד הוא‪ ,‬והתחזקות במעשה – פעולות רבות מתאימות להוראות רבותנו‪ ,‬ובמיוחד – בהפצת המעיינות‬
‫חוצה‪ ,‬וכל זה בחיות ובאופן דמוסיף ואור‪.‬‬
‫בכבוד ובברכת הצלחה וכתיבה וחתימה טובה [חתימת יד קדשו]‬
‫מברק לכינוס הצאצאים שנערך בתל אביב בח "י אלול תשל" ד‬
‫"לא מזמן הי' כנס צאצאים‪"...‬‬
‫[תרגום חפשי מרוסית]‬
‫היא כותבת אודות ליובא שניאורסון‪ ,‬שהי' גר בסברדלובסק‪ ,‬נכד של הרבי מליובאוויטש‪ .‬אך‬
‫ממכתבה לא ברור מאיזה רבי מליובאוויטש‪ .‬נראה שנכד אין פירושו דור שלישי‪ .‬אולי כשתוכל בעתיד‬
‫תכתוב בדיוק יותר אודות איזה רבי מליובאוויטש כתבה במכתבה‪.‬‬
‫מן הסתם ידוע לה שבארץ ישראל יש גם כן ראשי משפחת שניאורסון‪ ,‬ואולי שמעה‪ ,‬שלא מזמן הי'‬
‫כנס צאצאי מייסד משפחת שניאורסון‪ ,‬שאורגן על ידי הרב ש‪ .‬א‪ .‬הלפרין‪ ,‬אשר על ידו תוכל להתקשר‬
‫עם בני משפחה אחרים‪.‬‬
‫טז‬
‫גזע קודש מחצבתם‬
‫כתובתו‪ :‬הרב ש‪.‬א‪ .‬היילפרין‪ ,‬רחוב מאה שערים ‪ 4‬ירושלים‪.‬‬
‫כ' אלול תשל" ג למרת עלקא חיענינסון‬
‫פעולה נמשכת‬
‫בודאי יש "פעולה נמשכת" בקשר עם הכנס?‬
‫מוצאי שבת ב' דר "ח אדר ראשון להגרש "א היילפרין – בהמשך‬
‫לכינוס הנ" ל‬
‫‪ 0111‬לירות השתתפות בהוצאות הכינוס הראשון בארץ ישראל‬
‫‪ . .‬בתור השתתפות‪ ,‬על כל פנים במקצת‪ ,‬בהוצאות הכנס‪ ,‬בקשתי למסור לו אלף לירות‪ ,‬אבל הוא‬
‫באופן חשאי‪ ,‬כדי לשלול קפידות‪.‬‬
‫י " ג כסלו ה' תשל " ג להגרש " א היילפרין – לקראת הכינוס‬
‫הראשון שנועד להתקיים בירושלים ת " ו‬
‫‪ $011‬השתתפות בהוצאות הכינוס הראשון בארה"ב‬
‫המחאה על סך ‪ $400‬שהואיל כ"ק אדמו"ר זי"ע להעניק למוהרש"א היילפרין ע"ה עבור כינוס‬
‫הצאצאים הראשון בארה"ב‪ ,‬שנערך בהושענא‪-‬רבה ה'תשל"ד בניו יורק‪.‬‬
‫יז‬
‫זכותם וחובתם של צאצאי כ"ק רבנו הזקן‬
‫ספר הצאצאים‬
‫ברכות והערות לספר 'תולדות משפחת הרב מלאדי'‬
‫מר מ‪.‬ש‪ .‬סלונים‬
‫שלום וברכה!‬
‫ראיתי ולויתי לאיזה זמן מספרי' של כ"ק מו"ח אדמו"ר שליט"א את ספרו "תולדות משפחת הרב‬
‫מלאדי" ועבודה גדולה ומועילה עבד בחיבור זה‪ .‬אבל‪ ,‬כנראה‪ ,‬כמה מהמקורים לא היו אצלו‪ ,‬ובפרט‬
‫מהנמצא בכת"י או מהמסופר במסורת המשפחה‪ .‬וע"פ הערתו בראש הספר והפתיחה‪ ,‬וכדי לתקן‬
‫העניינים שאינם מדוייקים‪ ,‬הנני להעיר‪ ,‬על סדר העמודים‪...‬‬
‫תשואות חן אם יאשר קבלת מכתבי זה‪ .‬באיווי כל טוב [חתימת יד קדשו]‪.‬‬
‫ז' כסלו תש " ח‬
‫ספר הצאצאים ‪ -‬נחוץ‬
‫ספר היחס – ג"כ נחוץ‪ ,‬אבל צריך להיות מדוייק בהרבה יותר מאשר זה דסלונים‪.‬‬
‫ר "ח סיון ה'תשל" ד להגרש "א היילפרין‬
‫מתי יוצא הספר?‬
‫מתי סוף סוף יוצא לאור ספר הצאצאים?!‬
‫שלהי שבט תשל "ח להגרש "א היילפרין‬
‫יח‬
‫גזע קודש מחצבתם‬
‫"מכבר אישרתי החומר"‬
‫מכבר אישרתי החומר וכו' ובהוספה – אשר הלואי ויהי רצון אשר סוף סוף יו"ל בפועל ממש ועד‬
‫מתי (וסברות חדשות ואסיפות וכו' – אין להם סוף) וכו' וכו'‪.‬‬
‫י" ג אדר שני להגרש "א היילפרין‬
‫"חפץ ה' בידם הצליח להוציאו לאור"‬
‫יט‬
‫זכותם וחובתם של צאצאי כ"ק רבנו הזקן‬
‫עם צאת "ספר הצאצאים" לאור עולם‪ ,‬שיגר המחבר לכ"ק אדמו"ר זי"ע את העותק הראשון עם ר'‬
‫שניאור זלמן שמרלינג‪ ,‬שהגישו לרבנו בעת התוועדות כ"ט אלול תש"מ (ליל ערב ראש השנה תשמ"א)‪.‬‬
‫הרבי קיבל את הספר במאור פנים והורה לשליח לומר 'לחיים' ("אדמו"ר הזקן רוצה שתאמר‬
‫לחיים‪.)"...‬‬
‫לקראת שמחת תורה הגיע לחצרות קדשינו המחבר ובידו עותק מיוחד כרוך בעור עליו הוטבעו‬
‫באותיות זהב המילים "ונשא אהרון את שמות בני ישראל"‪ .‬בעת חלוקת ה'לעקאח' בהושענא רבה הגיש‬
‫המחבר את הספר לרבי‪ .‬הרבי שאל‪ :‬הרי כבר יש לי אחד? והמשיך מיד‪ :‬צווייען איז בעסער‪...‬‬
‫ב'יחידות' אמר הרבי למחבר‪ ,‬שהמזכיר הרב ניסן מינדל‪ ,‬עוסק בהכנת המכתב‪ ,‬שנערך במתכונת‬
‫'מכתב כללי' (הנמען השני – ר' יצחק בנימין ריבלין‪ ,‬הי' חבר פעיל ב"ועדה הציבורית להוצאת ספר‬
‫הצאצאים")‪.‬‬
‫‪‬‬
‫להפיץ את ספר הצאצאים‬
‫בטח משתדל בהפצת ספר הצאצאים וכדבעי‪.‬‬
‫אלול תשמ "ה להגרש "א היילפרין‬
‫כ‬
‫גזע קודש מחצבתם‬
‫לדווח למחבר על צאצאים‬
‫בטח הודיע על דבר צאצאי אדמו"ר הזקן שי' שבעירו לבעל המחבר ספר הצאצאים‪.‬‬
‫כ' כסלו תשמ "א לשליח בכרמיאל הרב יוסף יצחק הכהן ריבקין‬
‫מימון ‪ 59%‬מהוצאות הדפסת ה'מחצבת' – ביטאון איגוד הצאצאים‬
‫באם תתקבל כאן החוברת (בהוצאה לאור מסודרת ויפה) קודם ח"י אלול – אשתתף בההוצאות‬
‫דההוצאה לאור בל"נ ‪ 59%‬אחוז‪.‬‬
‫מוצאי שבת ט " ו תמוז ה' תשל " ג להגרש " א היילפרין‬
‫כא‬