Untitled - Lejre Ungdomsskole

Cr
os
s
k
l
ubbenerk
l
ari
gen.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Hardul
y
s
tt
i
l
atpr
øv
eatk
ør
ec
r
os
sunderdy
gt
i
gv
ej
l
edni
ng,
oghar
dul
y
s
tt
i
l
atl
ær
eat’
s
k
r
ue’
påenc
r
os
s
mas
k
i
ne?–s
åharv
i
hol
dett
i
l
di
g.
Ungdoms
s
k
ol
enhardetnødv
endi
geuds
t
y
r
.
Kør
edageerons
dageogl
ør
dage–det
t
eaf
t
al
espåhol
detf
r
agangt
i
l
gang.
Dumåogs
åger
net
agedi
negenk
nal
l
er
t–el
l
erandr
emot
or
i
s
er
edet
i
ng
medogr
epar
er
edem underk
y
ndi
gv
ej
l
edni
ngafMac
kogJ
es
per
.
Dus
k
al
v
ær
eopmær
k
s
om påatUngdoms
s
k
ol
eni
k
k
eharenf
r
i
t
i
dsogul
y
k
k
e
f
or
s
i
k
r
i
ngs
om dæk
k
erhv
i
sduk
ommert
i
l
s
k
ade.
Hv
i
sdu-el
l
erdi
nef
or
æl
dr
e–s
y
nesatdets
k
al
duhav
e,
s
åmåi
t
j
ek
k
emed
j
er
esegetf
or
s
i
k
r
i
ngs
s
el
s
k
ab.
S
t
ed:
Kr
.
S
åbys
k
ol
el
ok
al
e34(
Kæl
der
en)
S
t
ar
t
:
Mandagd.
04.
04.
16k
l
.
18.
0020.
30
L
ær
er
:
Mac
kJ
eppes
enogJ
es
perKl
i
nk
.
Hol
dnr
.
: KØ 03
Mount
ai
nbi
k
ei
Ungdoms
s
k
ol
en
Hardul
y
s
togmodt
i
l
atpr
øv
ek
r
æf
t
ermeddetatk
ør
ermount
ai
nbi
k
e,
s
åer
dethermås
k
enogetf
ordi
g?
Detatk
ør
eMount
ai
nbi
k
ek
anmangør
epåmangemåder
.
J
egl
i
ggeropt
i
l
,
atdethov
eds
agel
i
gtbl
i
v
erl
eg,
t
ek
ni
kogt
eor
i
omk
r
i
ng
uds
t
y
rogom c
y
k
l
en,
ogl
i
dtom l
ov
enpåomr
ådet
.
Herpåhol
dett
agerv
i
udgangs
punk
ti
,
hv
i
l
k
ef
or
v
ent
ni
ngerogni
v
eaudu
har
.
Detbehøv
esi
k
k
eatv
ær
ehøj
pul
s
,
dets
agt
ensogs
åv
ær
eatk
ommeud
ogf
åv
i
ndi
hår
etogny
denat
ur
en.
Detbl
i
v
erhel
topt
i
l
j
erdel
t
ager
e.
Påk
l
ædni
ngeral
tef
t
erv
ej
r
et
,
detv
i
l
v
ær
eenf
or
del
atduharetpart
æts
i
ddende
hans
k
erpåogendr
i
k
k
edunkmed.
Ev
t
.
enl
i
l
l
er
y
gs
æk
.
Derermul
i
ghedf
oratl
ånec
y
k
el
oghj
el
m.
P.
s
.
Dererogs
åmul
i
ghedf
oratpr
øv
ek
r
æf
t
ermedDanmar
k
shår
des
t
e
mount
ai
nbi
k
es
por
.
L
ør
dage: 2.
49.
416.
430.
421.
528.
5
Ti
d:
10.
0012.
00
S
t
ed:
Kl
ubbeni
Hv
al
s
ø
I
ns
t
r
uk
t
ør
:Mor
t
enHøgs
v
i
g
Hol
dnr
. F17
Ber
l
i
n
Erdus
ul
t
enpåc
ur
r
y
wur
s
t
,
k
ul
t
uroghy
ggei
l
angebaner
?
?
S
åerBer
l
i
nt
ur
eni
maj
nogetf
ordi
g!Vi
t
agermedbust
i
l
Ber
l
i
noghar3
ov
er
nat
ni
ngerpåetungdoms
hot
el
.
Vi
s
k
al
udogopl
ev
eBer
l
i
nshi
s
t
or
i
e,
k
ul
t
ur
,
menderv
i
l
ogs
åv
ær
epl
adst
i
l
at
s
hoppe.
Pr
ogr
ammeteri
k
k
e100% f
as
t
l
agt
,
s
åhv
i
sduharnogl
ef
edei
nput
s
erv
i
megetl
y
dhør
!
S
åhv
i
sduharl
y
s
tt
i
l
,
atmødeandr
eungef
r
aL
ej
r
eUngdoms
s
k
ol
e,
s
om du
k
andel
eenf
ant
as
t
i
s
ks
t
or
by
t
urmed,
s
åerdetnudus
k
al
s
l
åt
i
l
!
Dererr
i
f
tom pl
ads
er
neogdeterf
ør
s
tt
i
l
møl
l
epr
i
nc
i
ppetdergæl
der
.
Ti
d:
Af
gang4.
5.
2016,
hj
emk
oms
t8.
5.
2016
Tur
l
eder
e:Bi
bi
Bi
r
c
hm.
f
l
.
Af
gang: 4.
5.
16(
Kr
i
s
t
i
Hi
mmel
f
ar
t
s
f
er
i
en) -hj
em i
gend.
8.
5.
16
Pr
i
s
:
Kr
.
1500,
mor
genmadeneri
nc
l
.
i
pr
i
s
en.
Kr
.
750,
bet
al
es
v
edt
i
l
mel
di
ng.
Hol
dnr
.
: T02
NAO c
amp
S
i
ds
t
eårdel
t
ogL
ej
r
eUngdoms
s
k
ol
ei
NAO Chal
l
enge,
ar
r
anger
etafS
c
i
enc
e
t
al
ent
eri
S
or
ø.
I
årharv
i
f
åetbl
odpåt
anden,
meni
s
t
edetf
oratt
aget
i
l
S
or
ø,
ar
r
anger
erv
i
s
el
venc
amp.
Vi
mødesi
Kr
.
Hy
l
l
i
ngef
r
edagk
l
.
16.
hv
orderv
i
l
v
ær
eetk
i
c
kof
f
.
Ef
t
er
f
øl
gendev
i
l
v
i
bl
i
v
edel
ti
ndpåhol
dogv
i
v
i
l
br
ugenogett
i
dpå
s
amar
bej
de/
t
eamwor
k
.
Vi
s
l
ut
t
ers
amar
bej
ds
øv
el
s
er
neaf
,
medets
ol
i
dtmål
t
i
d(
s
i
k
k
er
tpi
z
z
a)
.
Der
næs
tbegy
nderv
i
påpr
ogr
ammer
i
ngen,
i
ndt
i
l
v
i
s
i
ds
tpåaf
t
enens
l
ut
t
er
afmedhy
ggei
gr
uppen.
L
ør
dags
t
ar
t
erv
i
udmedmor
genmad,
hv
or
ef
t
erv
i
genopt
agerpr
ogr
ammer
i
ngen.
I
ndenf
r
ok
os
tv
i
l
v
i
der
udov
ert
ageov
eri
hal
l
en,
ogl
av
erenak
t
i
v
i
t
et
.
Ef
t
erf
r
ok
os
tgenopt
agerv
i
i
genpr
ogr
ammer
i
ngen,
v
i
ar
bej
derf
r
em t
i
l
s
i
ds
t
påef
t
er
mi
ddagen,
hv
orv
i
l
av
erens
aml
i
ngogv
i
s
erhv
adv
i
harnået
.
Vi
erf
ær
di
gec
a.
l
ør
dagk
l
.
18.
00.
Ti
d/
s
t
ed: S
øl
v
pi
l
eni
Ki
r
k
eHy
l
l
i
ngeFr
edagd.
12ogL
ør
dagd.
13.
2
L
ær
er
:
L
ar
sS
l
y
ngbor
g
Hol
dnr
: F14
Vandr
et
urt
i
l
S
øder
ås
en
Tr
edagesv
andr
et
urt
i
l
S
v
er
i
gesGr
andCany
on,
nat
i
onal
par
k
enS
øder
ås
en.
Enhy
ggel
i
gogudf
or
dr
endev
andr
et
uri
dens
v
ens
k
es
k
ov
,
hv
oral
tdetbas
al
ev
ed
f
r
i
l
uf
t
s
l
i
v
eti
nt
r
oduc
er
esogøv
es
.
Vi
s
k
al
under
v
ej
sk
i
ggepå,
atf
i
ndev
ej
medk
or
togk
ompas
,
hv
adf
ornogetgr
ej
derergodtathav
emed,
hv
or
danmank
anl
av
el
æk
k
ermadpåbål
,
f
or
s
k
el
l
i
ge
måderhv
or
påmank
anov
er
nat
t
eunderåbenhi
mmel
ogmangeandr
e
s
pændendet
i
ng.
Kom medogf
åenf
or
s
magpåenr
i
gt
i
gv
andr
et
ur
!
Tur
l
eder
: S
i
monBi
r
c
hJ
ens
enm.
f
l
.
Ti
d:
Fr
edagd.
8.
4.
16t
i
l
s
øndagd.
10.
4.
16
Af
gang:
Fr
edagk
l
.
16.
00-hj
emmeS
øndagk
l
.
16.
00
Pr
i
s
:
Kr
.
75,
Hol
dnr
.
: F18
Kanoweek
endenweek
endmedf
os
Vi
s
ej
l
erets
t
y
k
k
enedafHel
geÅi
S
mål
and.
For
mål
eteratl
ær
eats
t
y
r
eenk
ano
s
i
k
k
er
ti
gennem s
måf
os
s
t
r
æk
ni
ngerogs
t
or
e,
hv
i
sderermegetv
and!
Dus
k
al
hav
es
i
ddeti
enk
anof
ør
.
Vi
s
ør
gerf
ort
el
t
,
k
ogegr
ej
,
k
ano,
hj
el
m,
v
åddr
agtogetparf
r
i
s
k
ei
ns
t
r
uk
t
ør
er
.
Madens
ør
gerdus
el
vf
or
.
Dereri
nf
or
mat
i
ons
mødet
i
r
s
dagd.
8mar
t
sk
l
.
19.
00påUngdoms
s
k
ol
ensk
ont
or
.
Tur
l
eder
: As
k
eL
undRøndem.
f
l
.
Tur1:
Af
gang:
Fr
edagd.
15.
4.
16Hj
em:
S
øndagd.
17.
4.
16Pr
i
s
:
Kr
.
200,
Hol
dnr
.
: F11
Tur2:
Af
gang:
Fr
edagd.
29.
4.
16 Hj
em:
S
øndagd.1.
5.
16Pr
i
s
:
Kr
.
200,
Hol
dnr
.
: F16
Hav
k
aj
akmedUngdoms
s
k
ol
en
Weekendt
urf
ordenl
i
dter
f
ar
nekaj
akr
oer
.
.
.
Hardut
i
dl
i
ger
edel
t
ageti
Ungdoms
s
k
ol
ensk
aj
ak
t
ur
eel
l
ermodt
agetunder
v
i
s
ni
ngi
k
aj
aks
åerdennet
url
i
genogetf
ordi
g.
.
.
For
t
r
æni
ngs
af
t
ent
i
r
s
dagd.
7j
uni
.
Herr
epet
er
erv
i
l
i
ge,
i
ndogudafk
aj
ak
,
f
or
s
k
el
l
i
gepadel
t
ag,
k
ammer
at
r
edni
ng,
pak
ni
ngafk
aj
akt
i
l
t
ur
,
ogaf
t
al
erhv
adv
i
s
k
al
hav
emedpåt
ur
en.
Tur
en-Vi
k
ør
ert
i
l
enpas
s
endes
t
ed,
al
tef
t
erv
i
ndogv
ej
r
.
Herpak
k
erk
aj
ak
k
erogr
oraf
s
t
edt
i
l
v
or
esf
ør
s
t
eov
er
nat
ni
ng.
Ov
er
nat
ni
ngi
t
el
t
,
madl
av
ni
ngi
detf
r
i
ogs
el
v
f
øl
gel
i
genmas
s
ehy
ggel
i
get
i
mer
s
ammen!
Tur
l
eder
: Hav
k
aj
ak
v
ej
l
ederBj
ør
nThoms
enm.
f
l
.
Ti
ds
punk
t
: Week
endend.
1719j
uni
f
r
a,Fr
ed.
k
l
.
16.
30t
i
l
S
ønd.
k
l
.
17.
00
Pr
i
s
:
Kr
.
175,
al
ti
nc
l
.
Ti
l
mel
di
ng: S
enes
td.
16maj
Hol
dnr
.
: F07
Vi
l
dmar
k
s
t
uri
S
v
er
i
ge,
s
ommer
f
er
i
en2016
Kanos
ej
l
adsi
dens
v
ens
k
ev
i
l
dmar
ks
ammenmeddi
nenuv
ær
endeogk
ommende
v
enner
.
S
ov
ei
t
el
t
ev
edødes
øer
,
hy
ggeomk
r
i
ngbål
,
l
av
emadpås
t
or
mk
øk
k
enogpål
ej
r
bål
et
,
bade,
f
i
s
k
e,
r
oi
k
anoi
ødemar
k
en.
L
ør
dagden25.
j
uni
k
ør
erv
i
t
i
l
L
ångbanv
edFi
l
l
i
ps
s
t
adi
S
v
er
i
ge.
Hv
eraf
t
ens
l
årv
i
l
ej
retny
ts
t
ed,
t
ænderetbål
,
l
av
ermadm.
m.
ogom mor
genen
pak
k
erv
i
i
gens
ammenogpadl
erv
i
der
e.
Under
v
ej
ss
pi
s
erv
i
f
r
ok
os
t
,
f
i
s
k
erogbader
,
mensv
i
ny
derdenf
l
ot
t
enat
ur
.
Vej
r
eterv
i
i
k
k
eher
r
eov
er
.
Tur
enk
ander
f
orbl
i
v
ehår
d,
menv
i
ar
bej
ders
ammens
om ett
eam,
s
åal
l
emedl
y
s
toggåpåmodk
andel
t
age.
I
ndent
ur
enss
t
ar
ts
aml
eshel
egr
uppent
opl
anl
ægni
ngs
af
t
ener
.
Ti
ds
punk
t
: 25.
06.
16–01.
07.
16
Pr
i
s
:
Kr
.
500,
-+maden,
s
om dus
el
vs
t
årf
or
.
Tur
l
eder
e: PerRønde,
Bj
ør
nThoms
enm.
f
l
.
Hol
dnr
:
F14
Ti
l
L
ondoni
ef
t
er
år
s
f
er
i
en2016
TagmedL
ej
r
eUngdoms
s
k
ol
et
i
l
L
ondoni
ef
t
er
år
s
f
er
i
end.
17/
10–21/
102016.
Opl
evpånær
mes
t
ehol
denafv
er
densmes
ts
pændendeby
ers
ammenmed
er
f
ar
nel
eder
e.
Ti
l
mel
ddi
gpåungdoms
s
k
ol
enshj
emmes
i
des
enes
td.
1/
62016.
Pr
i
s
enerc
a.
3.
200,
Depos
i
t
um v
.
t
i
l
mel
di
ngk
r
.
1100,
Tur
l
eder
e: Mar
t
i
nPeder
s
enogAnneNi
k
ol
aj
s
en
Hol
dnr
.
: T09
Ungdoms
k
l
ubber
nei
L
ej
r
e
Kl
ubber
nei
L
ej
r
eKommuneernogetf
ordi
g,
derharl
y
s
tt
i
l
atmødeandr
eunge,
v
ennerel
l
erk
ammer
at
ermv
.
i
hy
ggel
i
gek
l
ubl
ok
al
er
.
Derermas
s
erafpl
ads
,
t
i
l
atduk
anhy
ggedi
gogs
k
abeny
ev
ens
k
aberov
er
al
ti
L
ej
r
e.
Kl
ubber
neert
i
l
f
ordi
g–detbet
y
derogs
å,
atduhars
t
ori
ndf
l
y
del
s
epå,
hv
ad
ders
k
al
v
ær
ei
k
l
ubber
nef
r
emov
er
.
Lej
r
eUngdoms
s
kol
e2016
Sandbec
hsAl
l
é1A,4330Hval
s
ø,t
l
f
.46404804-ungdoms
s
kol
[email protected]
ej
r
e.
dk-www.
l
ej
r
eungdoms
s
kol
e.
dk
I
de&L
ay
out
:
Bj
ør
nThoms
enL
ej
r
eUngdoms
s
k
ol
e
Cr
os
s
c
l
ub