Program:

Program:
30. januar 2016
12. marts 2016
9. april 2016
Foredragsholder Henning Thomsen, teologisk
Foredragsholder Else Marie Wiberg Pedersen,
Foredragsholder Knud Nyboe Rasmussen, pastor
stiftskonsulent, Viborg Stift
lektor Århus Universitet
emir., Dybe
Emne: Luther—hvem var han, og hvad tænkte
Emne: Luther og kvinderne
Emne: Luther—en provokation til nutiden
Foredraget giver en indføring i Luthers liv fra fød-
I dette foredrag vil jeg tage fat i Luthers syn på
Et foredrag der stiller skarpt på sider af Luthers
sel til død—en tidstavle fra 1483 til 1546. Hvor-
kvinder. Der har i det 20. århundrede været en
tænkning, som i dag viser sig overraskende aktu-
dan var Luthers opvækst, hvorfor blev han munk,
del kritik af Luther og hans syn på kvinder og
elle, for ikke at sige provokerende for vores mo-
hvad skete der i Luthers liv op til 31. oktober
især fra katolsk side har man kolporteret mange
derne opfattelse af fx samfund og politik, ar-
1517, hvor han slår sine teser op på kirkedøren i
usande beskyldninger mod Luther og hans om-
bejdsliv og privatliv. Foredraget stiller spørgsmå-
Wittenberg. Hvordan formes Luthers tankegang,
gang med teologi, kirke og kvinder, ikke mindst
let, om evangelisk-luthersk kristendom er en
og hvordan fører denne tankegang til den danske
at han skulle være skyld i kvinders tab af magt i
hindring for ægte sekularisering (verdslighed) i
folkekirkes bekendelsesgrundlag?
samfund og kirke. En del beskyldninger er over-
et samfund som vores, eller om den måske sna-
taget både af feminister og humanister, der målt
rere er en betingelse for, at der ikke går religion
med vores nutid bedømmer tidsånden for 500 år
i politikken. Og det viser også, at den lutherske
siden. Jeg vil i stedet se på Luthers syn på kvin-
kaldstanke ikke er forældet, men tværtimod fuld
der ud fra hans samtid. Derved fremstår ikke et
af befrielse for moderne mennesker i en tid med
entydigt billede men et flertydigt billede af hi-
evig selvudvikling og perfektionsstræben.
han?
storien, kompleks som den og vores liv jo rettelig
er.
Luther—malet af Lucas Cranac
8. oktober 2016
Foredragsholder Pia Dahl, cand.pæd.mus
Emne: Luther—hvordan lød det?
Hvad betød bruddet med den katolske kirke i
musikhistorien—hvilken betydning fik det for
menighedenssangen ved gudstjenesterne, og
hvilken betydning fik Luther for musikkens udvikling i det hele taget i samfundet. Et foredrag med
musikledsagelse.
Spørgsmålet er, om vi stadig er bevidste om reformationens betydning, af mange toneangivende, har været opfattet som en streng og reaktionær person, som har tabt sin betydning,
Det skal også ses i lyset af, én for tiden, meget
populær pave. Det er nok med til at flytte fokus
fra reformationens egentlige anliggende.
29. oktober 2016
19. november 2016
Foredragsholder Hans Peter Lausten-Thomsen,
provst emir., Viborg
Vi ser Lutherfilmen og afrunder Kirkehøjskolen
2016.
Kirkehøjskole i Vinderup Kirkeog Kulturhus 2016
Emne: Hvad siger Martin Luther os i dag?
Ud fra Luthers kaldstanke, at vi er sat i verden af
Gud for at gøre vores pligt, der hvor vi er sat.
Det, som også hedder at være i kald og stand, vil
jeg spørge om det er en holdning, der stadig kan
gøre sig gældende i vores moderne
”normadetid”, hvor alt og alle er i bevægelse.
Alle foredrag holdes i Vinderup Kirke-og Kulturhus.
Herunder vil jeg komme ind på Luthers opfattelse af tro og gerning. Jeg vil også beskæftige mig
med to-regimentlæren, altså forholdet mellem
kristendom og politik, som det gjaldt på Luthers
tid. I vore dage er perspektivet nok udvidet til
også at gælde religion og politik. Jeg vil endvidere komme ind på Luthers betydning for udviklingen af modersmålet og hans betydning for skolegang.
Der vil være mulighed for efterfølgende debat.
Fra kl. 9.30 er der kaffe og brød
Kl. 10.00 begynder foredragene
Formiddagen slutter med et let traktement
Pris for foredrag:
50kr
Pris for foredrag inkl. traktement:
75kr
Med venlig hilsen
Gertrud Bangshøj, Lillian Jepsen,
Helge Larsen og Lisbeth Ørtoft
I Kirkehøjskolen vil vi forberede os på
Reformationsjubilæet i 2017