Brak – slåningsbrak og blomsterbrak

Brak – slåningsbrak og blomsterbrak
Braklagte arealer er landbrugsarealer i
omdrift, som i en periode tages ud af den
landbrugsmæssige produktion. Du kan få
både grundbetaling og grøn støtte for dine
braklagte arealer.
I 2016 har du mulighed for at anvende to typer af
brak: slåningsbrak og blomsterbrak. De to
braktyper har hver sin afgrødekode. I din
ansøgning skal du tage stilling til, hvilken
braktype du ønsker at anvende på din mark.
Brakarealer kan også anvendes til opfyldelse af
kravet om 5 procent miljøfokusområde (MFO). For
MFO-brak kan du anvende to forskellige
afgrødekoder afhængig af, om det er MFOslåningsbrak eller MFO-blomsterbrak.
Ingen produktion på brakarealer
Braklagte arealer må ikke indgå i din
landbrugsmæssige produktion i ansøgningsåret.
Dvs. at det hverken må anvendes til afgræsning
eller slæt, og arealet må heller ikke anvendes til
opbevaring.
Derudover må du heller ikke anvende
jordforbedringsmidler, plantebeskyttelsesmidler
eller fjerne det afslåede plantemateriale fra
marken.
Årligt aktivitetskrav på brakmarker
Du skal holde brakmarken i en stand, så det nemt
kan bringes ind i driften igen.
Du skal derfor årligt udføre en aktivitet, som enten
kan være slåning i sensommeren eller
jordbearbejdning i foråret.
Slåningsbrak (afgrødekode 308/310)
Mindst én gang i perioden fra 1. august til 15.
september skal plantedækket slås. Du må ikke
fjerne det afslåede plantemateriale i
ansøgningsåret.
Hvis du slår dit areal uden for denne periode, vil
det ikke tælle med i opfyldelsen af
aktivitetskravet.
Du må gerne foretage let jordbehandling af hele
brakmarken, fx strigling, ligesom du også gerne
må snitte/skårlægge plantematerialet eller
opstakke plantematerialet i et hjørne inden for
brakmarken.
Blomsterbrak (afgrødekode 324/325)
Mindst én gang i perioden fra 1. januar til og med
30. april i ansøgningsåret skal du foretage
mekanisk jordbehandling, og du skal derefter udså
en blanding af frø- og nektarproducerende
plantearter. Denne frøblanding må ikke bestå af
korn, majs eller raps i renbestand, eller være en
blanding, der udelukkende består af disse
afgrøder.
Hvis du anvender denne aktivitet, er du undtaget
fra kravet om slåning.
Pas på plantedækket
Du skal sikre, at plantedækket på braklagte
arealer ikke bliver beskadiget eller får
karakter af sort jord.
Du må gerne have barjordsstriber på
braklagte arealer, hvis de opfylder kravene i
reglerne om vildt- og bivenlige tiltag.
Vildt- og bivenlige tiltag
Op til 10 procent af dit brakareal kan udlægges
med vildt- og bivenlige tiltag med en maksimal
bredde på 10 meter.
Du kan kombinere de to braktyper
For at fremme biodiversiteten på brakmarker er
variation i plantedækket vigtigt. Du kan fx dele din
brakmark op i to mindre delmarker og angive hver
delmark med hver sin braktype. Året efter kan du
fx bytte rundt på de to afgrødekoder, hvorved du
fastholder en variation i plantedækket.
Forbudsperiode mod slåning
Du må ikke slå brakarealet i perioden 1. maj til
31. juli i ansøgningsåret af hensyn til
markvildtet. Dette gælder uanset, hvilken
braktype du anvender.
Hvilke planter må du bekæmpe?
I særlige tilfælde må du selektivt anvende
plantebeskyttelsesmidler til nedvisning og fjerne
plantematerialet fra de dele af brakmarken, hvor
du har problemer med giftige, aggressive eller
uønskede plantearter (fx flyvehavre,
kæmpebjørneklo, brændenælder eller tidsler).
Du må også gerne fjerne plantemateriale, hvis der
er risiko for krydsbestøvning mellem dine
brakmarker og marker til dyrkning af markfrø af
græsmarksplanter, bælgplanter og bederoer.
Vil du bruge brak som MFO?
Du skal anvende afgrødekoderne for henholdsvis
MFO-blomsterbrak (325) og/eller MFO-slåningsbrak
(308). Vær opmærksom på, at hvis du bruger en
brakmark som MFO-område, kan du ikke også
bruge brakmarken som alternativ til pligtige
efterafgrøder.
Omlægning af dine braklagte arealer
Du kan omlægge dine brakarealer til
vinterafgrøder allerede fra 1. august i
ansøgningsåret. Husk, at omlægning af dit
brakareal senest 31. august erstatter
aktivitetskravet på brakarealer. Hvis du vil dyrke
en vårafgrøde på dit brakareal det følgende år,
gælder der særlige frister for, hvornår du må
jordbehandle.
Miljø- og Fødevareministeriet
NaturErhvervstyrelsen
Nyropsgade 30
DK-1780 København V
Tel +45 33 95 80 00
[email protected]
www.naturerhverv.dk
Miljøtilsagn som MFO-brak
Arealer under grundbetalingsordningen med
miljøtilsagn, der har afgrødekoderne 312, 313,
317, 319 og 320, vil automatisk tælle med som
MFO-brak. Du skal blot anmelde disse afgrødekoder
i fællesskemaet.
Yderligere information
Faktaarket indeholder de vigtigste informationer
om Brak – slåningsbrak og blomsterbrak. Du kan
læse mere om reglerne i Vejledning om direkte
arealstøtte 2016 og i faktaark på vores
hjemmeside på: Naturerhverv.dk/grundbetaling