Meddelande om beslut gällande undantag för

VÖRÅ
KOMMUN
VÖYRIN
KUNTA
Meddelande om beslut gällande undantag för byggande
Kommunstyrelsen i Vörå har 18.1.2016 fattat beslut enligt Markanvändnings- och bygglagen § 172.
Beslutet har getts efter anslag.
Sökande: Carina Lassander, Topeliusesplanaden 4 D 11, 66900 NYKARLEBY
Beslut: Kommunstyrelsen har beviljat undantag från detaljplanebestämmelserna på lägenhet
946-426-6-97 Solliden, RH 4/13 för att bygga en gäststuga enligt situationsplanen.
Beslutet om undantag och handlingarna finns till påseende under besvärstiden 21.1-19.2.2016 på
centralkansliet på kommungården i Vörå, Vöråvägen 18.
Besvär inlämnas senast 19.2.2016 till Vasa förvaltningsdomstol, Pb 204, 65101 Vasa
eller per e-post: [email protected]
Beslutet han anslagits 20.1.2016 och meddelats 21.1.2016.
Vörå 20.1.2016
Kommunstyrelsen i Vörå kommun
www.vora.fi