Kattförsäkring - Jämför Djurförsäkringar

Försäkringen består i regel av en livförsäkring och en veterinärvårdsförsäkring. Livbeloppet och maxbeloppet för
veterinärvård sänks hos de flesta försäkringsbolag successivt när katten blir äldre. Från vilken ålder nedtrappningen
börjar och med hur stort belopp, skiljer sig mellan bolagen.
2016-01-20
Allmänt
Försäkringen är ett ettårsavtal. Vid huvudförfallodag kan premien och villkoren ändras. Livförsäkringen kan inte tecknas
när katten är över 6 år, däremot kan veterinärvårdsförsäkring tecknas för äldre katter. Karenstiden avser bara sjukdom,
inte olycksfall.
Bolag
Aktuellt villkor
Försäkringens
Karenstid Livförsäkring kan Veterinärvårdsförs.
benämning
sjukdom
tecknas fr.o.m kan tecknas fr.o.m
Tillämpas vid
t.o.m
- t.o.m
nyteckning. Ingen ny
karens om du byter
bolag. OBS! Vissa
bolag ersätter inte
om djuret insjuknat
under karensen.
Andra ersätter inte
heller om djuret
enligt
veterinärmedicinsk
bedömning har blivit
smittat under
karenstid
Agria Djurförsäkring Agria Katt 2015-10- Agria Liv + Agria
20 dagar - ersätter 6 veckor - 5 år
6 veckor - ingen
02
Veterinärvård
ej vid smitta under
övre gräns
karenstiden
För katt som
försäkras före 16
veckors ålder, inom
10 dagar från
leverensen och har
ett
veterinärvårdsintyg
som inte är äldre än
7 dagar vid
leverensen tillämpas
ingen karenstid.
Dina Försäkringar
Katt 2016, 2016-01- Livförsäkring katt + 20 dagar - ersätter 6 veckor - 6 år
6 veckor - 6 år
01
veterinärvårdsförsäk ej vid smitta under
ring katt
karenstiden
Folksam
Försäkringsvillkor
Liv + veterinärvård 20 dagar för
6 veckor - 6 år
6 veckor - 6 år
1 januari 2016
sjukdom
Folksam tillämpar
inte karens om det
vid köpetillfället finns
ett högst fyra veckor
gammalt
veterinärintyg utan
anmärkning och
katten då är yngre
än 14 veckor.
If
Försäkringsvillkor
Livförsäkring +
20 dagar för
6 veckor - 9 år
6 veckor - 9 år
januari 2016
Veterinärvård
sjukdom
För svenskfödd
kattunge som
försäkras innan den
är 120 dagar gäller
försäkringen utan
karens om den
tecknas inom 10
dagar från
inköpstillfället och
det finns ett
veterinärintyg som
är utfärdat inom 7
dagar före köpet.
If (Stor
Försäkringsvillkor
Livförsäkring +
20 dagar för
6 veckor - 9 år
6 veckor - 9 år
Kattförsäkring)
januari 2016
Veterinärvård
sjukdom
För svenskfödd
kattunge som
försäkras innan den
är 120 dagar gäller
försäkringen utan
karens om den
tecknas inom 10
dagar från
inköpstillfället och
det finns ett
veterinärintyg som
är utfärdat inom 7
dagar före köpet.
2016-01-20
Moderna
Djurförsäkringar
(Enkel
veterinärvård)
Försäkringsvillkor
Djur 2015-11-01
Liv + veterinärvård
Svedea
Sveland (Katt
Favorit)
Kattförsäkring,
2015-09-01
Särskilt villkor Katt
Favorit 2016-01-01
Livförsäkring +
Veterinärvård
Liv + veterinärvård
Sveland (Katt
Maximal)
Särskilt villkor Katt
Liv + veterinärvård
Maximal 2016-01-01
20 dagar - ersätter 6 veckor - 7 år
ej vid smitta under
karenstiden
För katt som är
yngre än 14 veckor
tillämpas ingen
karens om det från
köpetillfället finns ett
veterinärintyg, högst
7 dagar gammalt
och utan
anmärkning.
Ingen karens
6 veckor - 5 år
20 dagar - ersätter
ej vid smitta under
karenstiden
20 dagar - ersätter
ej vid smitta under
karenstiden
6 veckor - 7 år/ kan
behållas livet ut
6 veckor - 6 år
6 veckor - ingen
övre gräns
6 veckor - 6 år
6 veckor - 6 år
6 veckor - 6 år
2016-01-20
Livförsäkring
Livbeloppet, det vill säga det försäkringsbelopp man försäkrar katten för ska högst motsvara marknadsvärdet. Detta
grundas på bland annat inköpspris, härstamning eller avelsmeriter.
I de olika bolagens livförsäkringar finns undantag för sjukdomar som inte omfattas, en del gäller för alla raser men andra
är rasspecifika. Ett vanligt undantag är att försäkringen inte betalar ut livbeloppet vid beteenderubbningar, lynnesfel eller
ovanor.
Bolag
Livbeloppet upphör
Livbeloppet sänks
Lägsta livbelopp innan Finns det undantag?
(kattens ålder)
årligen med
det upphör
För närmare information
om de olika
försäkringsbolagens
undantag bör du
kontakta respektive
bolag.
Agria Djurförsäkring
13 år
20 % fr o m 8 år
1 000 kr
Ja
Dina Försäkringar
11 år
Sänks inte
Sänks inte
Ja
Folksam
13 år
20 % fr o m 7 år
1 000 kr
Ja
If
12 år
20 % fr o m 7 år
Inget lägsta belopp
Ja
If (Stor Kattförsäkring)
12 år
20 % fr o m 7 år
Inget lägsta belopp
Ja
Moderna
13 år
Sänks inte
Sänks inte
Ja
Djurförsäkringar (Enkel
veterinärvård)
Svedea
13 år
20 % fr o m 8 år
1 000 kr
Ja
Sveland (Katt Favorit)
10 år
20 % fr o m 7 år
3 000 kr
Ja
Sveland (Katt Maximal) 10 år
Sänks inte
Sänks inte
Ja
2016-01-20
Veterinärvård
Behandling och vård ska utföras av legitimerad veterinär. Försäkringen ersätter kostnader om katten blir sjuk eller råkar
ut för ett olycksfall. Sjukdomar och skador som påbörjats innan försäkringen tecknas samt sjukdomar som påbörjats
inom karenstiden från det att försäkringen tecknades ersätts aldrig.
I de olika bolagens veterinärvårdsförsäkringar finns undantag för sjukdomar som inte omfattas, en del är gäller för alla
raser men andra är rasspecifika. Vanliga undantag är att försäkringen inte betalar ersättning vid beteenderubbningar,
lynnesfel eller ovanor eller tandproblem.
Bolag
Maxersättning/år, Möjlighet teckna
Maxbelopp för
Maxbelopp för
Finns det
veterinärvård
tillägg för högre
veterinärvård
veterinärvård
undantag?
maxersättning
sänks med
sänks inte under
För närmare
information om de
olika
försäkringsbolagens
undantag bör du
kontakta respektive
bolag.
Agria Djurförsäkring 25 000 kr
Ja, 50 000 kr
Sänks inte
Sänks inte
Ja
Dina Försäkringar
25 000 kr
Ja, 50 000 kr
5 000 kr/år från 7 år 10 000 kr
Ja
Folksam
25 000 kr
Ja, 50 000 kr
2 500 kr fr o m 8 år 7 500 kr
Ja
5 000 kr/år om du
15 000 kr/år om du
valt dubbel
valt dubbel
veterinärvård.
veterinärvård.
If
30 000 kr
Ja, Stor
3 000 kr/år fr o m 7 10 000 kr
Ja
Kattförsäkring
år
60 000 kr
If (Stor
60 000 kr
Nej
5 000 kr/år fr o m 7 15 000 kr
Ja
Kattförsäkring)
år
Moderna
25 000 kr
Ja, 50 000 kr alt.
Ingen sänkning
Ingen sänkning
Ja
Djurförsäkringar
75 000 kr
(Enkel
veterinärvård)
Svedea
25 000 kr
Ja, 50 000 eller
Sänks inte
Sänks inte
Ja
75 000 kr
Sveland (Katt
20 000 kr
Ja, 40 000 kr
Sänks inte
Sänks inte
Ja
Favorit)
Sveland (Katt
100 000 kr
Nej
Sänks till 60 000 kr 60 000 kr
Ja
Maximal)
från 10 års ålder
2016-01-20
Självrisker
Du kan i vissa bolag sänka din premie genom att välja en högre självrisk.
För varje självriskperiod drar bolaget bara en fast självrisk oavsett hur många gånger din katt måste besöka veterinären.
Förutom den fasta självrisken betalar du hos alla bolag utom If en rörlig självriskdel på 15 till 25 procent av de
ersättningsbara kostnader som överstiger den fasta självrisken.
Bolag
Självrisk, lägsta alternativ
Självrisk, högsta alternativ
Självriskperiod - antal dagar
Agria Djurförsäkring
1 100 kr + 15 %
5 000 kr + 25 %
125 dagar
Dina Försäkringar
2 000 kr + 20 %
2 000 kr + 20 %
4 månader
Folksam
1 500 kr + 20 %
3 000 kr + 20 %
125 dagar
Vid skada orsakad av rovdjur
Vid skada orsakad av rovdjur
(varg, lodjur,björn, järv eller
(varg, lodjur,björn, järv eller
örn)eller av vildsvin gäller
örn)eller av vildsvin gäller
försäkringen utan självrisk.
försäkringen utan självrisk.
If
2 500 kr
4 500 kr + 20 %
100 dagar
Vid skada orsakad av rovdjur
Vid skada orsakad av rovdjur
(varg, lodjur, björn, järv eller
(varg, lodjur, björn, järv eller
örn) gäller försäkringen utan
örn) gäller försäkringen utan
självrisk.
självrisk.
If (Stor Kattförsäkring)
2 500 kr
4 500 kr + 20 %
100 dagar
Vid skada orsakad av rovdjur
Vid skada orsakad av rovdjur
(varg, lodjur, björn, järv eller
(varg, lodjur, björn, järv eller
örn) gäller försäkringen utan
örn) gäller försäkringen utan
självrisk.
självrisk.
Moderna Djurförsäkringar
1 500 kr + 15 %
1 500 kr + 25 %
365 dagar
(Enkel veterinärvård)
Vid skada orsakad av rovdjur
Vid skada orsakad av rovdjur
(varg, lodjur,björn, järv eller
(varg, lodjur,björn, järv eller
örn)eller av vildsvin gäller
örn)eller av vildsvin gäller
försäkringen utan självrisk.
försäkringen utan självrisk.
Svedea
1 500 kr + 15 %
4 500 kr + 25 %
130 dagar
Sveland (Katt Favorit)
1 600 kr + 15 %
2 200 kr + 25 %
125 dagar
Sveland (Katt Maximal)
2 200 kr + 25 %
2 200 kr + 25 %
125 dagar
2016-01-20
Tilläggsförsäkringar
Tillägg till försäkringen i jämförelsen.
Bolag
Agria Djurförsäkring
Dina Försäkringar
Folksam
If
If (Stor Kattförsäkring)
Moderna Djurförsäkringar (Enkel veterinärvård)
Svedea
Sveland (Katt Favorit)
Sveland (Katt Maximal)
Tillägg till försäkringen i jämförelsen
Hos de flesta försäkringsbolag kan du teckna
tilläggsförsäkringar till försäkringarna som finns med i
jämförelsen.
Agria Medicin – högst 3 000 kr per försäkringsår.
Agria Trygghet - högst 20 000 kr per försäkringsår.
Inga tillägg
Dubbel veterinärvård – betalar utöver höjning av högsta
ersättning för veterinärvård - MR, CT och Scint (högst 5 000 kr
per försäkringsår), mediciner (högst 3 000 kr per försäkringsår)
samt rehabilitering (högst 3 000 kr per försäkringsår).
Användbarhet - betalar ersättning om djuret förlorar den
egenskap för vilken den är försäkrad.
Användbarhet - betalar ersättning om djuret förlorar den
egenskap för vilken den är försäkrad.
Dubbel veterinärvård – betalar utöver höjning av högsta
ersättning för veterinärvård - MR och CT (upp till 7 000 kr per
försäkringsår), mediciner (upp till 7 000 kr per försäkringsår)
samt rehabilitering (upp till 7 000 kr per försäkringsår).
Reseförsäkring (20 000 kr/år)
Medicin - högst 3 000 kr per försäkringsår. Betalar 75 % av
kostnaden. Rehabilitering - högst 3 000 kr per försäkringsår.
Inga tillägg
2016-01-20