Avsluta Lärarförbundet MasterCard

Avslut Lärarförbundets Medlemskort MasterCard
Lån & Spar Bank i samarbete med Lärarförbundet
Personuppgifter
Personnummer
Adress
Postadress
Telefon mobil
E-postadress
Uppgifter om MasterCard-kort och -konto som ska avslutas
Kontonummer MasterCard (se faktura/kontoutdrag och på Mina Sidor)
Kortnummer huvudkort, ange ENDAST de 4 sista siffrorna
5126 XXXX XXXX
Kortnummer extrakort, ange ENDAST de 4 sista siffrorna
5126 XXXX XXXX
Utbetalning av tillgodohavande
Eventuellt tillgodohavande på mitt Lärarförbundets Medlemskort MasterCard önskar jag få insatt på konto enligt
uppgifter nedan. Utbetalning sker endast till konto som tillhör huvudkortsinnehavaren.
Clearing- och kontonummer
Bank
Kontot tillhör
Jag begär härmed att mitt Lärarförbundets Medlemskort MasterCard, inklusive eventuellt extrakort, och tillhörande
konto ska avslutas. Jag är medveten om att för avslutade kort och konto gäller villkor i tillämpliga delar.
Eventuellt tillgodohavande på mitt Lärarförbundets Medlemskort MasterCard önskar jag få insatt på konto enligt
uppgifter ovan. Utbetalning sker endast till konto som tillhör huvudkortsinnehavaren.
Banken hanterar begäran om avslut och utbetalning av eventuellt tillgodohavande så snart som möjligt.
Datum
Underskrift huvudkortsinnehavare
Skicka in blanketten portofritt till: Frisvar 20663541, Lån & Spar Bank, 211 05 Malmö
lsb.se [email protected] telefon 040– 205 600
Lån & Spar Sverige, bankfilial. Filialregistret, Bolagsverket, org.nr 516406-0971. Filial till Lån & Spar Bank A/S, Köpenhamn, registrerad hos Erhvervsstyrelsen, CVR-nr 13 53 85 30.
Namn