Rapport 2016-01-20 Anslagsbelastning och prognos för anslag

Rapport 2016-01-20
Anslagsbelastning och prognos för anslag
inom Försäkringskassans ansvarsområde
budgetåren 2015–2020
Dnr 1375-2016
RAPPORT
Datum
Vår beteckning
2016-01-20
Dnr 1375-2016
Innehåll
Inledning ............................................................................................................... 4
Utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg ............................... 16
1:4
Tandvårdsförmåner Anslagspost 1 Statligt tandvårdsstöd..................... 16
1:6.27 Statlig ålderspensionsavgift för smittbärarpenning ............................... 18
1:7
Sjukvård i internationella förhållanden.................................................. 18
4:3
Bilstöd till personer med funktionsnedsättning ..................................... 20
4:4
Kostnader för statlig assistansersättning ................................................ 22
Utgiftsområde 10 Ekonomisk trygghet vid sjukdom och
funktionsnedsättning ......................................................................................... 26
1:1
Sjukpenning och rehabilitering m.m. ..................................................... 29
1:2
Aktivitets- och sjukersättningar m.m. .................................................... 42
1:3
Handikappersättningar ........................................................................... 48
1:4
Arbetsskadeersättningar m.m................................................................. 50
1:5
Ersättning inom det statliga personskadeskyddet .................................. 53
1:6
Bidrag för sjukskrivningsprocessen ....................................................... 54
1:7
Ersättning för höga sjuklönekostnader .................................................. 64
2:1
Försäkringskassan .................................................................................. 65
Utgiftsområde 12 Ekonomisk trygghet för familjer och barn ....................... 68
1:1
Barnbidrag ............................................................................................. 68
1:2
Föräldraförsäkring ................................................................................. 70
1:3
Underhållsstöd ....................................................................................... 80
1:4
Adoptionsbidrag..................................................................................... 83
1:6
Vårdbidrag för funktionshindrade barn ................................................. 85
1:8
Bostadsbidrag......................................................................................... 87
2
RAPPORT
Datum
Vår beteckning
2016-01-20
Dnr 1375-2016
Bilaga 1 Sammanfattande tabell
Bilaga 2 Utgifter inom socialförsäkringen m.m.
Bilaga 3 Månadsfördelade prognoser för 2015 och 2016
Bilaga 4 Statliga ålderspensionsavgifter
Bilaga 5 Förteckning över kontaktpersoner
3
RAPPORT
Datum
Vår beteckning
2016-01-20
Dnr 1375-2016
Inledning
Prognoserna för 2015-2018 i denna rapport är sammantaget lägre än de som
lämnades i oktober 2015. Prognoserna för 2019 och 2020 är dock högre,
främst på grund av att Statistiska centralbyrån (SCB) har tagit fram en ny
befolkningsprognos. Förändringar i makroekonomiska förutsättningar har
också haft en höjande effekt på prognoserna för alla år utom 2016. Men
sänkningen av prognosen 2016 beror framförallt på att det införs
efterskottsbetalningar av assistansersättning från första oktober 2016, vilket
leder till att utbetalningar och därmed utgifterna för oktober och november
2016 sjunker kraftigt. Inflöden 2015 och 2016 till sjukpenning och
sjukersättning har sänkts och det minskar utgifterna för dessa förmåner alla
år. Rehabiliteringsgarantin kommer att avvecklas 2017 enligt den nya
överenskommelsen mellan staten och Sveriges kommuner och Landsting. I
övrigt är förändringarna av förmånerna inom Försäkringskassans
ansvarsområde i de flesta fall små och synen på den underliggande
utvecklingen har inte förändrats nämnvärt.
Några av Försäkringskassans centralt prioriterade områden under 2016 är att
minska sjuktalen i samhället samt motverka det brottsliga nyttjandet av
assistansersättningen.
Försäkringskassan har tilldelats 250 miljoner kronor extra för
verksamhetsåret 2016 som ska användas till sjukförsäkringen.
Försäkringskassan har arbetat särskilt med att förbättra bedömningen av
arbetsförmågan enligt rehabiliteringskedjan och kommer fortsätta att
fokusera på detta område. Detta är beaktat i prognosen för sjukfallens
varaktighet.
Initiativet att minska det brottsliga nyttjandet av assistansersättningen
innebär att Försäkringskassan nu tar ytterligare krafttag inom detta område.
Det är svårt att beräkna effekten av detta, men initiativet bör innebära lägre
utgifter för assistansersättningen på sikt. Initiativet är inte beaktat i
nuvarande prognos.
Prognoser är nästan alltid osäkra. Osäkerheten ökar ju längre tidshorisont
som prognosen avser och om reglerna för sakanslaget ändras. I prognoserna
i denna rapport har hänsyn tagits till föreslagna regeländringar i lagda
propositioner med lagförslag. De av regeringen aviserade regeländringar för
vilka det saknas lagförslag är dock inte beaktade, då det saknas detaljerade
underlag för att utföra beräkningarna. En stor osäkerhetsfaktor är hur
migrationen påverkar utgifterna. Migrationsverket höjde i oktober 2015
kraftigt sin prognos för antalet asylsökande till Sverige, samtidigt betonade
de att utvecklingen framöver är mycket osäker. Med anledning av höjningen
av prognosen tog SCB fram en ny befolkningsprognos. I föreliggande
prognos utgår Försäkringskassan, i de flesta fall där befolkningsprognosen
ingår, från SCB:s prognos från i slutet på oktober. Hur denna är beaktad
4
RAPPORT
Datum
Vår beteckning
2016-01-20
Dnr 1375-2016
finns redovisat för varje anslag/anslagspost. I redovisningarna framgår att
för vissa förmåner kommer den höjda befolkningsprognosen påverka
sakanslagen en hel del och för andra mindre. Sammantaget innebär den
höjda prognosen för migrationen successivt högre utgifter för sakanslagen,
men ju längre fram i tiden desto osäkrare är det.
Enligt regleringsbrevet för budgetåret 2016 ska Försäkringskassan senast
den 20 januari 2016 redovisa utgiftsprognoser för 2016–2020 för samtliga
anslag och anslagsposter. Prognoserna ska kommenteras både i förhållande
till föregående prognostillfälle och i förhållande till budgeten. Denna
rapport är svar på regeringsuppdraget och lämnas genom inrapportering till
regeringskansliets och myndigheternas gemensamma statsbudgetsystem
Hermes.
Rapporten omfattar dels prognoser för förmånerna inom Försäkringskassans
ansvarsområde, dels prognoser för Försäkringskassans förvaltningsanslag.
Samtliga belopp i rapporten är angivna i löpande priser.
Utgifter för de förmåner som finns inom Försäkringskassans
ansvarsområde inklusive statlig ålderspensionsavgift
Miljarder kronor
¹ Utfall.
² För åren 2018-2020 har en framskrivning av prognoserna för 2016 och 2017 tillämpats då
osäkerhetsgraden är avsevärt större på den tidshorisonten.
Källa: Försäkringskassan
De totala utgifterna för Försäkringskassans sakanslag förväntas bli
201 miljarder kronor 2015 och öka till 208 miljarder kronor 2016. Därefter
förväntas utgifterna fortsätta öka till 238 miljarder kronor år 2020, se
diagram ovan.
5
RAPPORT
Datum
Vår beteckning
2016-01-20
Dnr 1375-2016
För alla tre utgiftsområdena inom Försäkringskassans ansvarsområde ökar
utgifterna under prognosperioden. De största ökningarna sker inom
assistansersättning (utgiftsområde 9), sjukpenning och rehabilitering m.m.
(utgiftsområde 10), föräldraförsäkringen och barnbidrag (utgiftsområde
12). Enligt prognosen minskar också vissa utgifter framöver, och 2016 syns
detta på utgiftsområde 9 där införandet av efterskottsbetalning av
assistansersättning medför en tillfällig men kraftig minskning av utgiften,
för övrigt påverkar minskningarna endast de totala utgifterna marginellt.
Sammanställning av prognoserna för förmånerna inom
Försäkringskassans ansvarsområde inklusive statlig
ålderspensionsavgift. Belopp i miljarder kronor
20141
2015
2016
–3,0
–2,1
–1,6
Anslagna medel
196,7
202,7
213,2
Summa tilldelade medel
193,7
200,6
211,6
Utfall
194,2
200,9
208,4
Ingående överföringsbelopp från
föregående år
Prognos
Avvikelse från anslagna medel
2,5
1,8
4,9
Avvikelse från tilldelade medel
–0,5
–0,2
3,2
Hemställan tilläggsanslag
2017
20182
20192
20202
217,2
223,8
230,8
238,0
0,3
¹ Utfall.
² För åren 2018-2020 har en framskrivning av prognoserna för 2016 och 2017 tillämpats då
osäkerhetsgraden är avsevärt större på den tidshorisonten.
Totalt anslagna medel inom Försäkringskassans ansvarsområde (exklusive
förvaltningsanslag) för år 2016 är 213,2 miljarder kronor. Sammanlagt
utnyttjade anslagskrediter under år 2015 beräknas vara 1,6 miljarder kronor.
Tilldelade medel (summan av ingående överföringsbelopp och anslagna
medel) för 2016 beräknas vara 211,6 miljarder kronor. De sammanlagda
utgifterna för sakanslagen beräknas till 208,4 miljarder kronor. Detta är
4,9 miljarder kronor lägre än anslagna medel och 3,2 miljarder kronor lägre
än beräknade tilldelade medel.
Försäkringskassan avser att i särskild skrivelse hemställa tilläggsanslag för
2016 om sammanlagt 0,3 miljarder kronor. Hemställan avser fem
anslag/anslagsposter.
Utvecklingen inom olika försäkringsområden
För alla tre utgiftsområdena redovisas för varje anslag hur utgifterna
förväntas utveckla under prognosperioden. En del anslag är av storleksordningen flera miljarder kronor medan andra bara omfattar några miljoner
kronor. Detta medför att de små anslagen inte syns tydligt i de redovisade
diagrammen. Försäkringskassan har trots det valt att redovisa alla
utgiftsområden i ett diagram eftersom det ger en översiktlig bild.
6
RAPPORT
Datum
Vår beteckning
2016-01-20
Dnr 1375-2016
Utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg inklusive
statlig ålderspensionsavgift
Miljarder kronor
¹ Utfall.
² För åren 2018-2020 har en framskrivning av prognoserna för 2016 och 2017 tillämpats då
osäkerhetsgraden är avsevärt större på den tidshorisonten.
Källa: Försäkringskassan
Inom utgiftsområde 9 är utgifterna för assistansersättningen det största
sakanslaget. Statens utgifter för assistansersättning beräknas uppgå till
25,0 miljarder kronor 2015 för att sedan öka till 29,3 miljarder kronor 2020,
se diagram ovan. Ökningen drivs av att genomsnittligt antal ersatta timmar
per brukare och månad beräknas fortsätta öka och att schablonbeloppet
(ersättning per timme) höjs. Från 1 oktober 2016 inför Försäkringskassan
efterskottsbetalning av assistansersättningen. De flesta mottagare av
ersättningen berörs av detta och därför sjunker utgiften kraftigt under
oktober och november 2016.
Även utgifterna för tandvårdsstödet förväntas successivt öka under hela
prognosperioden. Under 2015 beräknas utgifterna uppgå till 5,3 miljarder
kronor för att sedan öka till 6,6 miljarder kronor år 2020. Ökningen drivs
främst av att referenspriserna höjs årligen medan beloppsgränserna är fasta.
7
RAPPORT
Datum
Vår beteckning
2016-01-20
Dnr 1375-2016
Utgiftsområde 10 Ekonomisk trygghet vid sjukdom och
funktionsnedsättning inklusive statlig ålderspensionsavgift
Miljarder kronor
¹ Utfall.
² För åren 2018-2020 har en framskrivning av prognoserna för 2016 och 2017 tillämpats då
osäkerhetsgraden är avsevärt större på den tidshorisonten.
Källa: Försäkringskassan
Sammantaget beräknas anslagsbelastningen för de större anslagen 1 inom
sjukförsäkringen öka under prognosperioden, från 81,8 miljarder kronor år
2015 till 96,7 miljarder kronor år 2020. Ohälsotalet 2 har ökat svagt sedan
hösten 2013 och prognostiseras att fortsätta öka i svag takt till och med
2017. Eftersom befolkningen 16-64 år används som nämnare i beräkningen
av ohälsotalet innebär den höjda befolkningsprognosen att ohälsotalet
kommer minska svagt för åren därefter.
0F
1F
Utgifterna för anslaget sjukpenning och rehabilitering m.m. beräknas öka
från 36,6 miljarder kronor år 2015 till 50,6 miljarder kronor år 2020, se
diagram ovan. Inflödet av nya sjukfall har ökat sedan 2010 och beräknas
fortsätta öka med något avtagande ökningstakter. Från och med 2018
beräknas nyinflödet öka i takt med utvecklingen av arbetskraften. Givet den
1
Aktivitets- och sjukersättning, sjukpenning och rehabiliteringspenning, inklusive utgifter
för statlig ålderspensionsavgift.
2
Ohälsotalet är Försäkringskassans mått på frånvarodagar som ersätts från sjukförsäkringen
under en 12-månadersperiod. Antal utbetalda dagar med sjukpenning,
arbetsskadesjukpenning, rehabiliteringspenning samt sjukersättning/aktivitetsersättning
från socialförsäkringen relaterat till antal registrerade försäkrade (befolkningen) 16–64
år. Alla dagar är omräknade till nettodagar, t.ex. 2 dagar med halv ersättning blir 1 dag.
8
RAPPORT
Datum
Vår beteckning
2016-01-20
Dnr 1375-2016
historiska variationen råder det dock stor osäkerhet om nyinflödets
utveckling på lång sikt.
I oktoberprognosen genomfördes en större upprevidering av sjukfallens
avslutssannolikhet under det första sjukskrivningsåret, då sjukfallens
varaktighet visat på en klart dämpad ökning under 2015 jämfört med
tidigare år. Den dämpade ökningen beror sannolikt på Försäkringskassans
arbete med att förbättra kvalitén avseende bedömningar av arbetsförmåga
enligt rehabiliteringskedjan. Försäkringskassan kommer fortsätta att rikta
fokus på detta område och prognosen för varaktighetens utveckling lämnas i
princip oförändrad jämfört med oktoberprognosen. Den rådande
utvecklingen med en högre andel psykiatriska diagnoser i inflödet – och
således även i det framtida beståndet av pågående sjukfall – beräknas leda
till en viss fortsatt ökning av sjukfallens genomsnittliga varaktighet under
2016. Därefter antas varaktigheten vara konstant på 2016 års nivå under
resten av prognosperioden. Likväl som för nyinflödet är även prognosen för
varaktigheten osäker, framför allt på längre tidshorisonter.
Med de antaganden Försäkringskassan använder för prognoser på lång sikt
blir sjukpenningtalet 12,4 dagar år 2020, vilket är betydligt högre än
regeringens mål om 9 dagar. Osäkerheten på så lång sikt är dock mycket
stor. Oktoberprognosen 3 innehöll en diskussion över alternativa
utvecklingar för sjukpenningtalet, där vissa innebar måluppfyllelse. Även
om sjukpenningtalet nu bedöms bli något lägre kvarstår i allt väsentligt
analysen från oktober. Bedömningen är fortsatt att förebyggande av inflödet
till sjukpenningförsäkringen är av central betydelse, framför allt med
avseende på psykisk ohälsa. Försäkringskassan återkommer med en mer
fördjupad analys av sjukpenningtalets utveckling vid nästa prognostillfälle i
februari.
2F
Antalet personer med aktivitets- och sjukersättning har minskat de senaste
åren och det sammanlagda beståndet förväntas fortsätta minska, men i en
avtagande takt. Utvecklingen drivs av beståndet inom sjukersättning där en
stor del av minskningen beror på att många personer som uppbär
sjukersättning uppnår 65 års ålder. Beståndet inom aktivitetsersättning har
däremot ökat de senaste åren och förväntas att öka även framöver.
Utgifterna för anslaget aktivitets- och sjukersättning förväntas minska från
50,5 miljarder kronor 2015 till 49,8 miljarder kronor 2018 för att därefter
öka till 52,1 miljarder kronor 2020. Utgiftsökningen förklaras bland annat
av att prisbasbeloppet och därmed medelersättningen ökar.
Utgifterna för arbetsskadeersättningar beräknas fortsätta att minska från
3,4 miljarder kronor 2015 till 2,7 miljarder kronor 2020. Det beror till stor
del på att antalet tillkommande livräntor är, och förväntas bli, färre än
antalet som upphör.
3
Försäkringskassan, Anslagsuppföljning 2015-10-23, Dnr 811-2015, sidan 44.
http://www.forsakringskassan.se/wps/wcm/connect/ed9e6907-4b0b-409f-9d16d0592e9bce6e/anslagsuppfoljning_2015_2019.pdf?MOD=AJPERES
9
RAPPORT
Datum
Vår beteckning
2016-01-20
Dnr 1375-2016
Utgiftsområde 12 Ekonomisk trygghet för familjer och barn inklusive
statlig ålderspensionsavgift
Miljarder kronor
¹ Utfall.
För åren 2018–2020 har en framskrivning av prognoserna för 2016 och 2017 tillämpats då
osäkerheten är avsevärt större på den tidshorisonten.
Källa: Försäkringskassan
Inom föräldraförsäkringen är det främst att antalet barn i olika åldrar ökar,
men också att timlönerna successivt blir högre, som medför att utgifterna
förväntas stiga under hela prognosperioden. Antalet utbetalda föräldrapenningdagar beräknas bli fler och därmed förväntas utgiften för
anslagsposten föräldrapenning att öka från 28,0 miljarder kronor år 2015 till
35,6 miljarder kronor för 2020. Även utgifterna för tillfällig föräldrapenning beräknas öka från 6,3 miljarder kronor 2015 till 8,2 miljarder
kronor 2020. Utgifterna för jämställdhetsbonus beräknas öka från 343
miljoner kronor 2015 till 360 miljoner kronor 2016. I budgetpropositionen
(Prop. 2015/16:1) aviserar regeringen att den vill avskaffa jämställdhetsbonusen från och med 2017. I och med denna avisering prognostiseras
endast utgiften fram till och med år 2017. Utgiften för 2017 avser
utbetalningar gällande uttag av bonusgrundande dagar under slutet av 2016.
Utgiften för barnbidrag förväntas öka från 25,8 miljarder kronor år 2015 till
29,9 miljarder kronor år 2020 till följd av att antal barn i befolkningen
förväntas bli fler.
Utgifterna för anslaget vårdbidrag antas öka från 3,5 miljarder kronor år
2015 till 5,2 miljarder kronor 2020. En bidragande orsak till ökningen är att
det blir allt vanligare med vårdbidrag för barn i åldrarna 10–19.
10
RAPPORT
Datum
Vår beteckning
2016-01-20
Dnr 1375-2016
Utgifterna för anslaget bostadsbidrag beräknas bli 4,9 miljarder kronor
2015. Preliminära utbetalningar av bostadsbidrag har ökat de senaste åren,
något som beror på de regeländringar som genomfördes 2012 och
2014. Utgifterna för bostadsbidrag väntas öka fram till och med 2017
varefter de väntas avta. Detta då de bidragsgrundande taknivåerna inte är
inflationsjusterade, vilket leder till att färre hushåll blir berättigade till
bidraget och utgifterna sjunker. År 2020 beräknas utgifterna bli
4,7 miljarder kronor.
Jämförelse med föregående prognos
De mest väsentliga skillnaderna jämfört med prognosen som lämnades i
oktober 2015 redovisas nedan. I sammanställningen ingår inte Försäkringskassans förvaltningsanslag.
Jämförelse med föregående prognos. Belopp i miljoner kronor
2015
2016
2017
2018
2019
2020
201 851
212 065
218 209
223 990
229 690
234 945
2
-36
19
179
302
742
-941
-476
-1 403
-1 610
-1 774
-1 239
-3 278
-112
-111
-89
-103
-83
-149
-18
88
470
1 467
2 825
3 650
200 894
208 363
217 183
223 832
230 806
237 994
Differens i miljoner kronor
-957
-3 702
-1 026
-158
1 115
3 049
Differens i procent
-0,5
-1,8
-0,5
-0,1
0,5
1,3
Föregående prognos
Överföring till/från andra anslagsposter
Ändrade makroekonomiska antagande
Volym- och strukturförändringar
Nya regeländringar
Ändrat regleringsbelopp för statlig
ålderspensionsavgift
Ny befolkningsprognos
Ny prognos
Anm. Inkl. statlig ålderspensionsavgift.
Sammantaget har prognoserna sänkts för samtliga år förutom 2019 och
2020, jämfört med de prognoser som lämnades i oktober 2015. Utgifterna
beräknas att bli 957 miljoner kronor lägre 2015 och 3 702 miljoner kronor
lägre 2016 än i föregående prognos. För 2020 är utgifterna i denna prognos
3 049 miljoner kronor högre än i föregående prognos.
Till denna prognos har SCB:s nya befolkningsprognos beaktats. Detta höjer
främst prognoserna för barnbidrag och föräldraförsäkring, men även
prognoserna för sjukpenning, handikappersättning och vårdbidrag.
Införandet av efterskottsbetalningar inom assistansersättningen sänker
kraftigt prognosen för 2016, men förändringen i periodisering av betalningar
som detta innebär påverkar även jämförelserna resterande prognosperiod.
Volym- och strukturförändringar sänker prognoserna för samtliga år. Dessa
avser främst justeringar på grund av lägre inflöden till sjukpenning och
sjukersättning än beräknat.
Prognoserna påverkas också av ändrade makroekonomiska antaganden som
sammantaget höjer prognoserna för hela prognosperioden förutom 2016.
Den höjda prognosen för timlöneökningen höjer prognosen för bland annat
11
RAPPORT
Datum
Vår beteckning
2016-01-20
Dnr 1375-2016
sjukpenningen och föräldraförsäkringen, och den höjda prognosen för
prisbasbeloppet höjer prognosen för bland annat aktivitets- och
sjukersättningen.
Behov av ytterligare anslagsmedel för 2015
Försäkringskassan hemställde den 26 oktober 2015 om tilläggsanslag och
utökad anslagskredit för sakanslagen för 2015 om sammanlagt 515 miljoner
kronor. Hemställan avsåg fem anslag/anslagsposter där beräknade utgifter
översteg den högsta tillåtna anslagskrediten. Samtliga prognoser har
uppdaterats och utgifterna för år 2015 beräknas rymmas inom medgiven
kredit för 2015 för samtliga anslag/anslagsposter. Slutgiltigt utfall för 2015
beräknas vara tillgängligt den 1 februari 2016. Utgifterna för 2015 i denna
rapport är därmed fortfarande prognoser.
Behov av ytterligare anslagsmedel för 2016
För fem anslag/anslagsposter beräknas utgifterna överskrida beräknade
tillgängliga medel (beräknade tilldelade medel samt högsta tillåtna
anslagskredit.) Då det ännu inte finns utfall för 2015 ökar osäkerheten i
dessa prognoser.
Försäkringskassan avser att i särskild skrivelse hemställa om tilläggsanslag
för 2016 om sammanlagt 322 miljoner kronor.
För anslaget 9.4:3 Bilstöd till personer med funktionsnedsättning, inom
utgiftsområde 9, prognostiseras medelsbehovet 2016 överskrida tilldelade
medel med 84 miljoner kronor, vilket innebär att anslagskrediten överskrids
med 71 miljoner kronor. Om inget ytterligare medel beviljas beräknas
utbetalningar stoppas i september.
För anslaget 10.1:1.5 Boendetillägg, inom utgiftsområde 10, beräknas
medelsbehovet 2016 överskrida tilldelade medel med 6 miljoner kronor,
vilket innebär att anslagskrediten överskrids med 1 miljon kronor.
För anslaget 10.1:1.8 Sjukpenning respektive rehabiliteringspenning i
särskilda fall, inom utgiftsområde 10, beräknas medelsbehovet 2016
överskrida tilldelade medel med 5 miljoner kronor, vilket innebär att
anslagskrediten överskrids med 3 miljoner kronor.
För anslaget 10.1:6.1 Rehabiliteringsgarantin, inom utgiftsområde 10,
beräknas medelsbehovet 2016 överskrida tilldelade medel med 198 miljoner
kronor, vilket innebär att anslagskrediten överskrids med 198 miljoner
kronor.
För anslagsposten 12.1:2.1 Jämställdhetsbonus, inom utgiftsområde 12,
beräknas medelsbehovet överskrida tilldelade medel med 29 miljoner
kronor, vilket innebär att anslagskrediten överskrids med 12 miljoner
kronor.
För ytterligare en anslagspost (Bostadstillägg till personer med aktivitetsoch sjukersättningar) är marginalen till högsta tillåtna anslagskredit
förhållandevis liten.
12
RAPPORT
Datum
Vår beteckning
2016-01-20
Dnr 1375-2016
Sammanfattande tabell över anslag/anslagsposter som beräknas
överskrida anslagskrediten 2016 Belopp i tusental kronor
Anslag/anslagspost
Beräknade
Ingående
överföringsbelopp från
2015
Anslag år
2016
Prognos
2016
Avvikelse
från
tilldelade
medel
Överskridande av
anslagskredit
9
4:03
Bilstöd till personer med
funktionsnedsättning
-12 962
266 995
337 915
-83 882
-70 532
10
1:1.5
Boendetillägg
-1 546
92 000
96 438
-5 984
-1 384
10
1:1.8
Sjukpenning respektive
rehabiliteringspenning i
särskilda fall
0
51 000
56 357
-5 357
-2 807
10
1:6.1
Rehabiliteringsgarantin
0
500 000
697 705
-197 705
-197 705
12
1:2.1
Jämställdhetsbonus
0
331 320
360 024
-28 704
-12 138
13
RAPPORT
Datum
Vår beteckning
2016-01-20
Dnr 1375-2016
Prognosunderlag
Försäkringskassan strävar efter att i alla prognossammanhang använda det
mest aktuella dataunderlaget med godtagbar kvalité som finns tillgängligt.
Eftersom en viss eftersläpning finns i statistiken innebär det för denna
rapport att material för november 2015 i största möjliga utsträckning har
använts. Det ekonomiska månadsutfallet till och med november 2015 har
beaktats för samtliga anslag. Detta innebär att helårsuppgifter för 2015 är
prognos.
I prognoserna i denna rapport har hänsyn tagits till föreslagna
regeländringar i lagda propositioner med lagförslag. De av regeringen
aviserade regeländringar för vilka det saknas lagförslag är dock inte
beaktade, då det saknas detaljerade underlag för att utföra beräkningarna.
Till beräkningarna har Statistiska Centralbyråns (SCB) befolkningsprognos
från 27 oktober 2015 använts. Jämfört med befolkningsprognosen som
publicerats i maj har antal barn 0-14 år sänkts 2015 och 2016 och höjts för
åren 2017-2020. Antal vuxna 18-64 har sänkts 2015 och höjts 2016-2020.
Sänkningarna 2015 och 2016 är marginella och höjningarna 2020 motsvarar
cirka 4 procent för både barn och vuxna.
Från Konjunkturinstitutets (KI) prognos i december 2015 har uppgifter
hämtats om löneutveckling, prisbasbelopp med mera som lagts till grund för
eller fungerat som antaganden vid prognosberäkningarna (se bilaga 2).
Förändringarna i de övergripande antaganden som beräkningarna grundas
på påverkar prognoserna på flera sätt. De mer väsentliga förändringar som
skett jämfört med beräkningarna till prognosen i oktober 2015 beskrivs
nedan.
• Beräkningarna av prisbasbeloppet överensstämmer med beräkningarna
till oktober 2015 förutom för 2020 då det beräknas bli högre. Det höjer
prognoserna för till exempel aktivitets- och sjukersättning,
föräldrapenning samt vårdbidrag men har motsatt inverkan på prognosen
för bostadstillägg till personer med aktivitets- eller sjukersättning.
• Konjunkturinstitutets nya bedömning är att timlöneökningen är högre för
alla år under prognosperioden förutom 2016. Detta har en höjande effekt
på prognoserna för sjukpenning och inom föräldraförsäkringen.
14
RAPPORT
Datum
Vår beteckning
2016-01-20
Dnr 1375-2016
Uppdrag
Enligt regleringsbrevet för budgetåret 2016 ska Försäkringskassan redovisa
utgiftsprognoser för 2016–2020. Prognoserna ska kommenteras både i
förhållande till föregående prognostillfälle och i förhållande till budgeten
samt lämnas till Hermes enligt instruktion från Ekonomistyrningsverket
(ESV). Följande ska redovisas:
• Belastning på samtliga anslag och anslagsposter redovisat totalt samt
fördelat per månad
• Prognostiserat utfall för 2016 för samtliga anslag och anslagsposter,
redovisat totalt samt fördelat per månad
• Förklaring och analys till förändringar i prognos och utfall med hjälp av
makro- och volymförändringar
• Beskrivningar av eventuella förändringar av prognosmodeller
• Fördjupad analys med särskilt fokus på förklaringsfaktorer som bidragit
till utvecklingen av assistansersättningen. Indikatorer relaterade till detta
ska utvecklas och inkorporeras löpande.
I denna rapport redovisas prognoser för åren 2015–2020 för anslag inom
Försäkringskassans ansvarsområde inom utgiftsområdena 9, 10 och 12. För
varje anslagspost jämförs de prognostiserade utgifterna med statsbudgeten.
I respektive avsnitt redovisas även en jämförelse med närmast föregående
prognos.
En sammanfattande tabell över anslagsuppföljningen som inkluderar en
jämförelse med statsbudgeten redovisas i bilaga 1. Utvecklingen av antal
förmånstagare och olika medelbelopp m.m. redovisas i bilaga 2.
Månadsfördelade prognoser för år 2015 och 2016 redovisas i bilaga 3.
Redovisning av de anslagsposter som är statliga ålderspensionsavgifter
lämnas i bilaga 4. I inledningen till denna beskrivs de statliga
ålderspensionsavgifterna samt hur de beräknas och redovisas.
En förteckning över kontaktpersoner för respektive anslag finns i bilaga 5.
15
RAPPORT
Datum
Vår beteckning
2016-01-20
Dnr 1375-2016
Utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg
1:4
Tandvårdsförmåner
Anslagspost 1 Statligt tandvårdsstöd
Prognos anslag. Beloppen anges i tusental kronor
2015
2016
2017
2018¹
2019¹
2020¹
0
0
-105 126
-178 752
-229 292
-291 522
5 777 010²
5 608 503²
5 841 824³
6 037 524³
6 277 884³
-
Tilldelade medel
5 777 010
5 608 503
5 736 698
5 858 772
6 048 592
-
Prognos
5 262 540
5 713 629
5 915 450
6 088 064
6 340 114
6 602 912
Avvikelse från anslag
514 470
-105 126
-73 626
-50 540
-62 230
-
Avvikelse från tilldelade medel
514 470
-105 126
-178 752
-229 292
-291 522
-
Högsta anslagskredit
288 851
280 425
-
-
-
-
Tillgängliga medel
6 065 861
5 888 928
-
-
-
-
Överskridande av
anslagskredit
0
0
-
-
-
-
Ingående överföringsbelopp
Anslag
¹ För åren 2018-2020 har en framskrivning av prognoserna för 2015-2017 tillämpats då
osäkerheten är avsevärt större på den tidshorisonten.
² Enligt regleringsbrevet.
³ Enligt budgetpropositionen.
Anslagsbelastningen för 2015 beräknas bli 5 263 miljoner kronor, vilket är
514 miljoner kronor lägre än anslagsbeloppet och tilldelade medel.
Anslagsbelastningen för 2016 beräknas bli 5 714 miljoner kronor, vilket är
105 miljoner kronor högre än anslagsbeloppet och beräknade tilldelade
medel men ryms inom medgiven anslagskredit.
16
RAPPORT
Datum
Vår beteckning
2016-01-20
Dnr 1375-2016
Jämförelse med föregående prognos
I tabellen nedan görs en jämförelse med föregående prognos som lämnades
till regeringen i oktober 2015.
Prognosjämförelse. Beloppen anges i tusental kronor
2015
2016
2017
2018¹
2019¹
2020¹
5 240 108
5 696 706
5 897 292
6 056 194
6 290 036
6 532 992
Överföring till/från andra
anslagsposter
-
-
-
-
-
-
Ändrade makroekonomiska
antaganden
-
-5 972
-4 945
+8 608
+26 888
+54 524
+22 432
+22 895
+23 103
+23 262
+23 190
+15 396
Regelförändringar
-
-
-
-
-
-
Ny befolkningsprognos²
-
-
-
-
-
-
5 262 540
5 713 629
5 915 450
6 088 064
6 340 114
6 602 912
+22 432
+16 923
+18 158
+31 870
+50 078
+69 920
+0,4
+0,3
+0,3
+0,5
+0,8
+1,1
Föregående prognosbelopp
Volym- och
strukturförändringar
Ny prognos
Differens i 1000-tal kronor
Differens i procent
¹ Prognoser är osäkra. Osäkerheten ökar ju längre tidshorisont som prognosen avser.
² SCB har tagit fram en ny befolkningsprognos baserad på Migrationsverkets prognos från
oktober.
Ändrade makroekonomiska antaganden
Konjunkturinstitutets nya prognos innebär marginella justeringar av
prognosen de närmsta åren och en något större justering i slutet av
prognosperioden. Den ökade migrationen innebär att antalet sysselsatta
beräknas bli fler och detta medför i sin tur att fler personer väntas besöka
tandvården.
Volym- och strukturförändringar
Utfallet under oktober-december (preliminärt utfall för december) var något
högre än prognosen som lämnades i oktober. Detta innebär en höjning av
prognosen för 2015 som också påverkar resterande prognosperiod.
Ny befolkningsprognos
FASIT är inte uppdaterad med den befolkningsprognos som SCB tog fram i
oktober. Effekten av ökad sysselsättning till följd av befolkningsökningen är
dock medräknad då den kommer in i FASIT via Konjunkturinstitutets
prognos.
17
RAPPORT
1:6.27
Datum
Vår beteckning
2016-01-20
Dnr 1375-2016
Statlig ålderspensionsavgift för
smittbärarpenning
Detaljerade uppgifter om den statliga ålderspensionsavgiften återfinns i
bilaga 4. Där finns förutom anslagsbelastning även uppgifter om preliminär
avgift, reglering avseende förhållandena tre år tidigare, prognostiserad
avgift för respektive år samt en jämförelse med föregående prognos.
1:7
Sjukvård i internationella förhållanden
Prognos anslag. Beloppen anges i tusental kronor
2015
2016
2017
2018¹
2019¹
2020¹
0
0
0
0
0
0
611 535²
503 094²
482 420³
493 681³
504 202³
-
Tilldelade medel
611 535
503 094
482 420
493 681
504 202
-
Prognos
442 803
476 010
476 617
487 858
501 088
516 975
Avvikelse från anslag
168 732
27 084
5 803
5 823
3 114
-
Avvikelse från tilldelade medel
168 732
27 084
5 803
5 823
3 114
-
30 577
25 155
-
-
-
-
Tillgängliga medel
642 112
528 249
-
-
-
-
Överskridande av
anslagskredit
0
0
-
-
-
-
Ingående överföringsbelopp
Anslag
Högsta anslagskredit
¹ För åren 2018-2020 har en framskrivning av prognoserna för 2015-2017 tillämpats då
osäkerheten är avsevärt större på den tidshorisonten.
² Enligt regleringsbrevet.
³ Enligt budgetpropositionen.
Anslagsbelastningen för 2015 beräknas bli 443 miljoner kronor, vilket är
169 miljoner kronor lägre än anslagsbeloppet och tilldelade medel.
Anslagsbelastningen för 2016 beräknas bli 476 miljoner kronor, vilket är 27
miljoner kronor lägre än anslagsbeloppet och beräknade tilldelade medel.
18
RAPPORT
Datum
Vår beteckning
2016-01-20
Dnr 1375-2016
Jämförelse med föregående prognos
I tabellen nedan görs en jämförelse med föregående prognos som lämnades
till regeringen i oktober 2015.
Prognosjämförelse. Beloppen anges i tusental kronor
2015
2016
2017
2018¹
2019¹
2020¹
490 615
505 385
492 981
494 065
507 956
524 537
Överföring till/från andra
anslagsposter
-
-
-
-
-
-
Ändrade makroekonomiska
antaganden
-
-
-
-
-
-
-47 812
-29 375
-16 364
-6 207
-6 868
-7 562
Regelförändringar
-
-
-
-
-
-
Ny befolkningsprognos²
-
-
-
-
-
-
Ny prognos
442 803
476 010
476 617
487 858
501 088
516 975
Differens i 1000-tal kronor
-47 812
-29 375
-16 364
-6 207
-6 868
-7 562
-9,7
-5,8
-3,3
-1,3
-1,4
-1,4
Föregående prognosbelopp
Volym- och
strukturförändringar
Differens i procent
¹ Prognoser är osäkra. Osäkerheten ökar ju längre tidshorisont som prognosen avser.
² SCB har tagit fram en ny befolkningsprognos baserad på Migrationsverkets prognos från
oktober.
Volym- och strukturförändringar
Sammantaget har prognosen sänkts med knappt 48 miljoner för 2015, 29
miljoner för 2016 och 16 miljoner kronor för 2017. Den resterande delen av
prognosperioden har sänkts med 6 till 7 miljoner kronor per år. Sänkningen
beror framför allt av att kostnadsansvarslagen 4 fått större effekt tidigare än
förväntat. Effekten av kostnadsansvarslagen prognostiseras skifta ner
kostnaden för turistvård från och med 2015. Kostnaden förväntas därefter ha
en svagt uppåtgående trend.
3F
4
Den 1 oktober 2013 trädde en kostnadsansvarslag avseende patientrörlighet inom EU i
kraft. Den syftar till att införliva Europaparlamentets- och rådets direktiv om
tillämpningen av patienträttigheter vid gränsöverskridande hälso- och sjukvård. Enligt
kostnadsansvarslagen ska kostnadsansvaret för den gränsöverskridande vården fördelas
mellan stat, landsting och kommuner, men tillämpas inte för vårdkostnader som har
uppkommit före lagens ikraftträdande.
19
RAPPORT
4:3
Datum
Vår beteckning
2016-01-20
Dnr 1375-2016
Bilstöd till personer med funktionsnedsättning
Prognos anslag. Beloppen anges i tusental kronor
2015
2016
2017
2018¹
2019¹
2020¹
0
-12 962
-83 882
-125 712
-168 490
-210 161
266 995²
266 995²
266 995³
266 995³
266 995³
-
Tilldelade medel
266 995
254 033
183 113
141 283
98 505
-
Prognos
279 957
337 915
308 825
309 773
308 666
309 518
Avvikelse från anslag
-12 962
-70 920
-41 830
-42 778
-41 671
-
Avvikelse från tilldelade medel
-12 962
-83 882
-125 712
-168 490
-210 161
-
13 350
13 350
-
-
-
-
Tillgängliga medel
280 345
267 383
-
-
-
-
Överskridande av
anslagskredit
0
-70 532
-
-
-
-
Ingående överföringsbelopp
Anslag
Högsta anslagskredit
¹ För åren 2018-2020 har en framskrivning av prognoserna för 2015-2017 tillämpats då
osäkerheten är avsevärt större på den tidshorisonten.
² Enligt regleringsbrevet.
³ Enligt budgetpropositionen.
Anslagsbelastningen för 2015 beräknas bli 280 miljoner kronor, vilket är
13 miljoner kronor högre än anslagsbeloppet och tilldelade medel men ryms
inom medgiven anslagskredit. Utbetalningarna stoppades den 9 november
vilket får till följd att utbetalningar om uppskattningsvis 30 miljoner kronor
förskjutits till 2016.
Anslagsbelastningen för 2016 beräknas bli 338 miljoner kronor, vilket är
71 miljoner kronor högre än anslagsbeloppet och 84 miljoner kronor högre
än beräknade tilldelade medel. Detta innebär att anslagskrediten överskrids
med 71 miljoner kronor. Försäkringskassan avser att i en särskild skrivelse
hemställa om tilläggsanslag om 84 miljoner kronor.
Tillgängliga medel beräknas vara förbrukade i september. Om inte ytterligare
medel tillförs anslaget kommer utbetalningarna då att stoppas.
20
RAPPORT
Datum
Vår beteckning
2016-01-20
Dnr 1375-2016
Jämförelse med föregående prognos
I tabellen nedan görs en jämförelse med föregående prognos som lämnades
till regeringen i oktober 2015.
Prognosjämförelse. Beloppen anges i tusental kronor
2015
2016
2017
2018¹
2019¹
2020¹
310 616
302 742
303 773
305 993
305 368
305 122
Överföring till/från andra
anslagsposter
-
-
-
-
-
-
Ändrade makroekonomiska
antaganden
-
-
-
-
-
-
-30 659
+35 173
+5 052
+3 780
+3 298
+4 396
Regelförändringar
-
-
-
-
-
-
Ny befolkningsprognos²
-
-
-
-
-
-
Ny prognos
279 957
337 915
308 825
309 773
308 666
309 518
Differens i 1000-tal kronor
-30 659
+35 173
+5 052
+3 780
+3 298
+4 396
-9,9
+11,6
+1,7
+1,2
+1,1
+1,4
Föregående prognosbelopp
Volym- och
strukturförändringar
Differens i procent
¹ Prognoser är osäkra. Osäkerheten ökar ju längre tidshorisont som prognosen avser.
² SCB har tagit fram en ny befolkningsprognos baserad på Migrationsverkets prognos från
oktober.
Volym- och strukturförändringar
Den 9 november stoppades utbetalningarna av bilstöd till personer med
funktionsnedsättning då tillgängliga medel var slut. Detta fick till följd att
utbetalningar om uppskattningsvis 30 miljoner kronor förskjutits från 2015
till 2016. Antalet återbeviljade bilstöd var under 2015 fler än tidigare
prognostiserats. Detta medför en höjning av prognosen för hela
prognosperioden.
21
RAPPORT
4:4
Datum
Vår beteckning
2016-01-20
Dnr 1375-2016
Kostnader för statlig assistansersättning
Prognos anslag. Beloppen anges i tusental kronor
2015
2016
2017
2018¹
2019¹
2020¹
-1 141 335
-791 335
0
0
0
0
25 369 000²
26 344 000²
27 218 000³
28 113 000³
28 849 000³
-
Tilldelade medel
24 227 665
25 552 665
27 218 000
28 113 000
28 849 000
-
Prognos
25 019 000
22 850 000
26 903 000
27 790 000
28 533 000
29 342 000
350 000
3 494 000
315 000
323 000
316 000
-
-791 335
2 702 665
315 000
323 000
316 000
-
1 221 050
1 317 200
-
-
-
-
Tillgängliga medel
25 448 715
26 869 865
-
-
-
-
Överskridande av
anslagskredit
0
0
-
-
-
-
Ingående överföringsbelopp
Anslag
Avvikelse från anslag
Avvikelse från tilldelade medel
Högsta anslagskredit
¹ För åren 2018-2020 har en framskrivning av prognoserna för 2015-2017 tillämpats då
osäkerheten är avsevärt större på den tidshorisonten.
² Enligt regleringsbrevet.
³ Enligt budgetpropositionen.
Anslagsbelastningen för 2015 beräknas bli 25 019 miljoner kronor, vilket är
350 miljoner kronor lägre än anslagsbeloppet och 791 miljoner kronor högre
än tilldelade medel.
Anslagsbelastningen för 2016 beräknas bli 22 850 miljoner kronor, vilket är
3 494 miljoner kronor lägre än anslagsbeloppet och 2 703 miljoner kronor
lägre än tilldelade medel.
Analys
Utgiften för 2015 prognostiseras att bli 25 019 miljoner kronor, vilket är en
ökning med 5,2 procent jämfört med 2014. För 2016 prognostiseras utgiften
att bli 22 850 miljoner kronor, vilket är en minskning med 8,7 procent
jämfört med 2015. Denna minskning beror på att Försäkringskassan inför
efterskottsbetalning av assistansersättningen från den 1 oktober 2016. Cirka
90 procent av mottagarna av assistansersättning kommer att beröras av
övergången till efterskottsbetalning. De resterande 10 procent av
mottagarna, som då inte berörs av övergången, är de som får förhöjt
timbelopp och/eller är egna arbetsgivare. För dessa mottagare pågår
fortfarande en utredning. För beräkning av hur övergången till efterskottsbetalning påverkar utgiften för assistansersättningen har en uppskattning
gjorts. Denna uppskattning består i att 10 procent av den ursprungliga
prognostiserade utgiften per månad kommer att betalas ut i förskott. Till
exempel, för assistans utförd i oktober 2016 betalas 10 procent av
ersättningen ut i oktober 2016. Resterande 90 procent kommer istället att
betalas ut i efterskott under november 2016, december 2016 och januari
2017. För att utbetalning för assistans utförd i oktober 2016 ska kunna ske i
november 2016 behöver Försäkringskassan få in underlag innan den 5
november 2016. I beräkningarna antas att en tredjedel av
22
RAPPORT
Datum
Vår beteckning
2016-01-20
Dnr 1375-2016
anordnarna/mottagarna kommer att kunna skicka in underlag innan
5 november. För att utbetalning ska kunna ske i december 2016, för
assistans utförd i oktober 2016, behöver Försäkringskassan få in underlag
innan den 5 december 2016. I prognosen antas att de resterande två
tredjedelarna kommer att skicka in underlag innan den 5 december. I
prognosen beräknas alltså att 30 procent av utgiften för assistans utförd i
oktober 2016 betalas ut i november 2016 och 60 procent av utgiften för
assistans utförd i oktober betalas ut i december 2016. Samma antagande och
samma princip ligger till grund för beräkning av ersättningen för assistans
utförd i november 2016 och månaderna framöver. Eftersom det i nuläget är
svårt att veta hur snabbt anordnarna/mottagarna kommer skicka in underlag
har prognoserna baserats på antaganden. Det är sannolikt att dessa
antaganden behöver justeras framöver allteftersom information om hur det
nya systemet med efterskottsbetalningar påverkar utbetalningarna kommer
fram.
Helårsutfallet visar att antalet brukare för 2015 är 16 152, vilket är en
ökning med 0,9 procent jämfört med 2014. Helårsutfallet visar även att
medeltimmarna för 2015 är 546,5 timmar per månad. Detta är en ökning
med 2,5 procent jämfört med 2014. I regleringsbrevet för 2016 efterfrågas
en fördjupad analys kopplad till prognoserna för assistansersättningen med
särskilt fokus på förklaringsfaktorer som bidragit till utvecklingen av
assistansersättningen. Indikatorer relaterade till detta ska utvecklas och
inkorporeras löpande. Som ett första steg i arbetet med detta redovisas
nedan i två tabeller ett antal indikatorer som följer upp förändringen av
antalet brukare och av medeltimmar under kortare perioder.
Antal brukare. Medelvärde uppdelat på kön och personkrets 5
4F
total
kvinnor
män
personkrets 1
personkrets 2
personkrets 3
jul-sep
16165
7420
8746
6910
846
7941
okt-dec
16163
7415
8749
6940
832
7917
0,0
-0,1
0,0
0,4
-1,7
-0,3
differens procent
Källa: Försäkringskassan
I tabellen ovan presenteras medelvärdet för antalet brukare uppdelat på kön
och personkrets under perioden juli till september samt perioden oktober till
december. På sista raden i tabellen kan förändringen av antalet brukare
mellan dessa perioder utläsas. Totalt sett har det inte skett någon större
förändring av antalet brukare (0 procent), och även om man delar upp det på
kön är förändringarna små. Däremot kan mer information hämtas om antalet
brukare delas upp på personkrets. En jämförelse de båda perioderna emellan
visar att det skett en ökning av antalet brukare inom personkrets 1
5
Personkretsindelningen är: Personkrets 1. Personer med utvecklingsstörning, autism eller
autismliknande tillstånd. Personkrets 2. Personer med betydande begåvningsmässigt
funktionshinder efter hjärnskada i vuxen ålder föranledd av yttre våld eller kroppslig
sjukdom. Personkrets 3. Personer med andra varaktiga fysiska eller psykiska
funktionshinder som uppenbart inte beror på normalt åldrande, förutsatt att de är stora
och orsakar betydande svårigheter i den dagliga livsföringen vilka medför ett
omfattande behov av stöd och service.
23
RAPPORT
Datum
Vår beteckning
2016-01-20
Dnr 1375-2016
(0,4 procent). Samtidigt har det skett en minskning inom personkrets 2 och
3, där den procentuella minskningen är störst i personkrets 2 (-1,7 procent).
I tabellen nedan redovisas på samma sätt hur medeltimmarna förändras över
perioderna.
Antal timmar per månad. Medelvärde uppdelat på kön och personkrets
total
kvinnor
män
personkrets 1
personkrets 2
personkrets 3
jul-sep
550,2
541,1
557,9
564,1
651,8
531,5
okt-dec
551,9
543,4
559,1
565,2
654,2
533,5
0,3
0,4
0,2
0,2
0,4
0,4
differens procent
Källa: Försäkringskassan
I tabellen ovan kan utläsas att medeltimmarna har ökat med 0,3 procent från
första perioden till andra perioden. Analyseras medeltimmarna uppdelat på
kön och personkrets kan man se att medeltimmarna ökar mer för kvinnor
(0,4 procent) än för män (0,2 procent). En ökning har skett av
medeltimmarna i samtliga personkretsar, där medeltimmarna i personkrets 2
och 3 procentuellt sett ökar mest (0,4 procent).
Jämförelse med föregående prognos
I tabellen nedan görs en jämförelse med föregående prognos som lämnades
till regeringen i oktober 2015.
Prognosjämförelse. Beloppen anges i tusental kronor
2015
2016
2017
2018¹
2019¹
2020¹
25 201 000
26 207 000
27 082 000
27 967 000
28 682 000
29 512 000
Överföring till/från andra
anslagsposter
-
-
-
-
-
-
Ändrade makroekonomiska
antaganden
-
-
-
-
-
-
-182 000
-79 000
-67 000
-66 000
-60 000
-67 000
Regelförändringar
-
-3 278 000
-112 000
-111 000
-89 000
-103 000
Ny befolkningsprognos²
-
-
-
-
-
-
25 019 000
22 850 000
26 903 000
27 790 000
28 533 000
29 342 000
-182 000
-3 357 000
-179 000
-177 000
-149 000
-170 000
-0,7
-12,8
-0,7
-0,6
-0,5
-0,6
Föregående prognosbelopp
Volym- och
strukturförändringar
Ny prognos
Differens i 1000-tal kronor
Differens i procent
¹ Prognoser är osäkra. Osäkerheten ökar ju längre tidshorisont som prognosen avser.
² SCB har tagit fram en ny befolkningsprognos baserad på Migrationsverkets prognos från
oktober.
Volym- och strukturförändringar
Prognosen har sänkts med 0,7 procent då utgiften för statlig
assistansersättning har varit lägre under slutet av 2015 än vad som
prognostiserades i oktober. Detta främst på grund av att antalet brukare och
medeltimmar har varit lägre inom personkrets 1, än vad som förväntades.
24
RAPPORT
Datum
Vår beteckning
2016-01-20
Dnr 1375-2016
För 2016 sänks prognosen med 0,3 procentenheter till följd av att antalet
brukare inom personkrets 1 har sänkts sedan förra prognosen.
Prognosen har även sänkts för perioden 2017-2020, där antalet brukare och
medeltimmar har justerats ned marginellt.
Regelförändringar
Införandet av efterskottsbetalningar från oktober 2016 leder till en sänkning
av prognosen, jämfört med prognosen som lämnades i oktober. Den största
sänkningen sker under 2016 då prognosen är sänkt med 12,8 procent, där
12,5 procentenheter av dessa beror på övergången till efterskottsbetalning.
Även prognosen för perioden 2017-2020 är sänkt, jämfört med förra
prognosen, till följd av införandet av efterskottsbetalning. Detta beror på att
utgiften för assistans utförd en viss månad förskjuts framåt i tiden och därför
avser inte jämförelsen mellan nuvarande prognos och prognosen som
lämnades i oktober utgifter för samma perioder.
25
RAPPORT
Datum
Vår beteckning
2016-01-20
Dnr 1375-2016
Utgiftsområde 10 Ekonomisk trygghet vid sjukdom och
funktionsnedsättning
Utgifterna för de större anslagsposterna inom sjukförsäkringen blev enligt
preliminära utfall 82 miljarder kronor 2015. Utgifterna beräknas öka till
87 miljarder 2016, vilket innebär en sänkning med 500 miljoner kronor
jämfört med prognosen som lämnades i oktober. Prognosen för 2017
revideras ner med 700 miljoner kronor och utgifterna beräknas nu uppgå till
drygt 89 miljarder kronor.
Utgifterna för sjukpenning har ökat sedan 2010, både på grund av att fler
sjukfall startats och att sjukfallen blivit längre. Inflödet av nya sjukfall
beräknas 6 fortsätta att öka med drygt 7 respektive 6 procent per år 2015 och
2016, därefter avtar ökningstakten mer tydligt. Prognosen för nyinflödet 7
har justerats ner jämfört med föregående prognos, som sannolikt
överskattade utvecklingen under det sista kvartalet 2015. Sjukfallens
förväntade varaktighet behålls däremot i princip oförändrad jämfört med
oktoberprognosen.
5F
6F
Även utgifterna för sjuk- och aktivitetsersättning beräknas nu bli något lägre
än vad som bedömdes i oktoberprognosen, vilket beror på ett förväntat lägre
bestånd inom sjukersättningen.
Beräknad anslagsbelastning inklusive statligålderspensionsavgift
Miljarder kronor, löpande priser
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
Aktivitets- och sjukersättningar
46,1
45,7
45,1
44,7
44,5
45,4
46,7
Sjukpenning
30,5
34,7
40,2
42,7
44,7
46,0
47,5
1,3
1,4
1,7
2,0
2,2
2,3
2,5
Summa
77,9
81,8
87,0
89,4
91,4
93,7
96,7
Bedömning i föregående prognos
77,9
82,0
87,5
90,1
92,2
94,5
96,3
0,0
-0,3
-0,5
-0,7
-0,8
-0,8
0,4
9,4
10,5
11,6
12,2
12,3
12,3
12,4
27,3
28,0
28,2
28,2
27,8
27,4
27,2
Rehabiliteringspenning
Differens
Ungefärligt Sjukpenningtal
Ungefärligt Ohälsotal
Källa: Försäkringskassan
I beräkningen av sjukpenningtalet används befolkningen 16-64 år som
nämnare. Eftersom SCB höjt befolkningsprognosen innebär det att
sjukpenningtalet, allt annat lika, blir lägre. Befolkningsökningen ger en
6
Det saknas ännu detaljerad sjukfallsstatistik rörande nyinflödets utveckling för 2015 då
statistiken eftersläpar med cirka 6 månader. Utvecklingen skattas därför med hjälp av
antalet inkomna ansökningar om sjukpenning.
7
Med nyinflöde avses startade sjukfall som blir minst 30 dagar långa och som ej är
återvändare. Med återvändare avses sjukskrivna som har lämnat försäkringen på grund
av uppnådd maxtid och därefter återvänder inom 15 månader. Definitionerna används
genomgående i sjukpenningsavsnittet.
26
RAPPORT
Datum
Vår beteckning
2016-01-20
Dnr 1375-2016
sänkning av sjukpenningtalet om cirka 0,5 nettodagar år 2020, jämfört med
föregående befolkningsprognos. Den nya befolkningsprognosen, som
baseras på migrationsverkets huvudscenario från oktober 2015, bedöms vara
väldigt osäker. 8 Med de antaganden Försäkringskassan använder för
prognoser på lång sikt blir sjukpenningtalet 12,4 dagar år 2020, vilket är
betydligt högre än regeringens mål om 9 dagar. Osäkerheten på så lång sikt
är dock mycket stor. Oktoberprognosen 9 innehöll en diskussion över
alternativa utvecklingar för sjukpenningtalet, där vissa innebar
måluppfyllelse. Även om sjukpenningtalet nu bedöms bli något lägre
kvarstår i allt väsentligt analysen från oktober. Bedömningen är fortsatt att
förebyggande av inflödet till sjukpenningförsäkringen är av central
betydelse, framför allt med avseende på psykisk ohälsa. Försäkringskassan
återkommer med en mer fördjupad analys av sjukpenningtalets utveckling
vid nästa prognostillfälle i februari.
7F
8F
Den höjda befolkningsprognosen sänker även prognosen för ohälsotalet.
Ohälsotalet sammanfattar frånvaron som täcks av sjukförsäkringen och har
varierat påtagligt under 2000-talet, vilket visas i diagrammet nedan. Det var
som högst i september 2003 (43,3) och som lägst i november 2013 (26,8).
Sedan dess har ohälsotalet ökat svagt och det prognostiseras att fortsätta öka
i svag takt fram till och med 2017. Därefter beräknas den prognostiserade
befolkningsökningen ge ett svagt minskande ohälsotal. Likväl som för
sjukpenningtalet råder det stor osäkerhet på långa prognoshorisonter.
8
Se Migrationsverket, Prognos 2015-10-22, Dnr 1.1.3‐2015‐3439
http://www.migrationsverket.se/download/18.23e76fe91505855cf767e4/144552606952
6/Migrationsverkets+oktoberprognos+2015+P5-15.pdf
9
Försäkringskassan, Anslagsuppföljning 2015-10-23, Dnr 811-2015, sidan 44.
http://www.forsakringskassan.se/wps/wcm/connect/ed9e6907-4b0b-409f-9d16d0592e9bce6e/anslagsuppfoljning_2015_2019.pdf?MOD=AJPERES
27
RAPPORT
Datum
Vår beteckning
2016-01-20
Dnr 1375-2016
Ohälsotalet, inklusive delkomponenter
Anm. Ohälsotalet är Försäkringskassans mått på frånvarodagar som ersätts från
sjukförsäkringen under en 12-månadersperiod. Antal utbetalda dagar med sjukpenning,
arbetsskadesjukpenning, rehabiliteringspenning samt sjukersättning/aktivitetsersättning från
socialförsäkringen relaterat till antal registrerade försäkrade (befolkningen) 16–64 år. Alla
dagar är omräknade till nettodagar, t.ex. 2 dagar med halv ersättning blir 1 dag.
Källa: Försäkringskassan
Som framgår av diagrammet ovan sker det en omfördelning mellan
förmånerna som ingår i måttet för den samlade ersättningen från
sjukförsäkringen. Sjuk- och rehabiliteringspenningen har ökat sedan 2010,
medan aktivitets- och sjukersättningen har minskat under en längre tid.
Regelverket för nybeviljande av stadigvarande sjukersättning har blivit mer
restriktivt, samtidigt som ersättningsformen tidsbegränsad sjukersättning har
avskaffats, vilket medför att fler personer i stället uppbär ersättning från
antingen sjuk- eller rehabiliteringspenning. Förändringarna i regelverket har
hittills förklarat en stor del av den nuvarande uppgången i sjuk- och
rehabiliteringspenningen. 10
9F
10
För ett mer utförligt resonemang se: Socialförsäkringsrapport 2014:17, Analys av
sjukfrånvarons variation. Väsentliga förklaringar av upp- och nedgång över tid samt
Socialförsäkringsrapport 2014:18, Sjukfrånvarons utveckling. Delrapport 2.
28
RAPPORT
1:1
Datum
Vår beteckning
2016-01-20
Dnr 1375-2016
Sjukpenning och rehabilitering m.m.
Prognos anslag. Beloppen anges i tusental kronor
2015
2016
2017
2018
2019
2020
36 647 665
42 426 209
45 272 981
47 447 423
48 842 963
50 555 026
31 703 936
36 177 722
38 745 057
40 498 312
41 912 411
43 231 394
1:1.18 Statlig
ålderspensionsavgift för
sjukpenning
2 968 000
4 000 000
4 000 304
4 246 089
4 061 926
4 288 554
1:1.19 Rehabiliteringspenning
1 290 895
1 566 380
1 825 683
1 968 329
2 099 362
2 229 875
1:1.17 Statlig
ålderspensionsavgift för
rehabiliteringspenning
120 000
168 000
165 309
182 304
199 783
221 204
1:1.15 Närståendepenning
167 034
177 212
186 955
193 154
199 496
205 954
1:1.16 Statlig
ålderspensionsavgift för
närståendepenning
17 000
19 000
19 025
18 335
20 223
20 431
1:1.5 Boendetillägg
88 546
96 438
101 082
103 881
105 831
107 155
1:1.7 Högkostnadsskydd för
arbetsgivare
81 000
0
0
0
0
0
1:1.8 Sjukpenning respektive
rehabiliteringspenning i
särskilda fall
52 154
56 357
58 466
59 919
60 831
61 359
1:1.20 Arbetshjälpmedel m.m.
159 100
165 100
171 100
177 100
183 100
189 100
Hela anslaget
Därav
1:1.21 Sjukpenning
Detaljerade uppgifter om den statliga ålderspensionsavgiften återfinns i
bilaga 4. Där finns förutom anslagsbelastning även uppgifter om preliminär
avgift, reglering avseende förhållandena tre år tidigare, prognostiserad
avgift för respektive år samt en jämförelse med föregående prognos.
29
RAPPORT
1:1.21
Datum
Vår beteckning
2016-01-20
Dnr 1375-2016
Sjukpenning
Prognos anslagspost. Beloppen anges i tusental kronor
2015
2016
2017
2018¹
2019¹
2020¹
-259 910
-76 846
0
0
0
0
31 887 000²
37 173 000²
40 234 727³
42 223 091³
43 750 909³
-
Tilldelade medel
31 627 090
37 096 154
40 234 727
42 223 091
43 750 909
-
Prognos
31 703 936
36 177 722
38 745 057
40 498 312
41 912 411
43 231 394
Avvikelse från anslag
183 064
995 278
1 489 670
1 724 779
1 838 498
-
Avvikelse från tilldelade medel
-76 846
918 432
1 489 670
1 724 779
1 838 498
-
1 487 500
1 858 650
-
-
-
-
Tillgängliga medel
33 114 590
38 954 804
-
-
-
-
Överskridande av
anslagskredit
0
0
-
-
-
-
Ingående överföringsbelopp
Anslag
Högsta anslagskredit
¹ För åren 2018-2020 har en framskrivning av prognoserna för 2015-2017 tillämpats då
osäkerheten är avsevärt större på den tidshorisonten.
² Enligt regleringsbrevet.
³ Enligt budgetpropositionen.
Anslagsbelastningen för 2015 beräknas bli 31 704 miljoner kronor, vilket är
183 miljoner kronor lägre än anslagsbeloppet och 77 miljoner kronor högre
än tilldelade medel, men ryms inom medgiven anslagskredit.
Anslagsbelastningen för 2016 beräknas bli 36 178 miljoner kronor, vilket är
995 miljoner kronor lägre än anslagsbeloppet och 918 miljoner kronor lägre
än beräknade tilldelade medel.
30
RAPPORT
Datum
Vår beteckning
2016-01-20
Dnr 1375-2016
Jämförelse med föregående prognos
I tabellen nedan görs en jämförelse med föregående prognos som lämnades
till regeringen i oktober 2015.
Prognosjämförelse. Beloppen anges i tusental kronor
2015
2016
2017
2018¹
2019¹
2020¹
31 845 694
36 365 854
39 043 164
40 811 576
42 159 697
42 830 419
Överföring till/från andra
anslagsposter
-
+56 616
-
-
-
-
Ändrade makroekonomiska
antaganden
-
-6 581
+2 421
+46 384
+87 807
+105 300
-141 758
-238 167
-300 528
-483 830
-682 513
-297 323
Regelförändringar
-
-
-
-
-
-
Ny befolkningsprognos²
-
-
-
+124 182
+347 420
+592 998
31 703 936
36 177 722
38 745 057
40 498 312
41 912 411
43 231 394
-141 758
-188 132
-298 107
-313 264
-247 286
+400 975
-0,4
-0,5
-0,8
-0,8
-0,6
+0,9
Föregående prognosbelopp
Volym- och
strukturförändringar
Ny prognos
Differens i 1000-tal kronor
Differens i procent
¹ Prognoser är osäkra. Osäkerheten ökar ju längre tidshorisont som prognosen avser.
² SCB har tagit fram en ny befolkningsprognos baserad på Migrationsverkets prognos från
oktober.
Överföring till/från andra anslagsposter
Andelen sjukfall som får rehabiliteringspenning har justerats ner för 2016
mot bakgrund av de senaste månadernas utfall. Det innebär att fler i stället
uppbär ersättning från sjukpenning. Anslagsposten rehabiliteringspenning
reduceras med motsvarande belopp.
Ändrade makroekonomiska antaganden
Konjunkturinstitutet har sänkt prognosen för timlöneutvecklingen 2016 och
höjt prognosen för åren därefter, vilket påverkar prognosen för sjukpenning.
Volym- och strukturförändringar
Preliminärt utfall för december tyder på att föregående prognos överskattade
utgifterna för sista kvartalet 2015 med omkring 140 miljoner kronor
(2 procent). Prognosfelet beror sannolikt på en överskattning av nyinflödets
utveckling, där inkomna ansökningar om sjukpenning visade på en klart
avtagande ökningstakt. Trots avtrappningen under det sista kvartalet
beräknas ändå nyinflödet ha ökat med drygt 7 procent för helåret 2015 och
det prognostiseras att fortsätta öka med drygt 6 procent 2016. Detta innebär
en nedrevidering av ökningstakten med omkring 1 procentenhet för
respektive år, jämfört med föregående prognos. Nyinflödet av sjukfall med
psykiatriska diagnoser ökar i en snabbare takt än övriga diagnoser. Dessa
sjukfall blir dessutom ofta långa, varför de utgör en växande andel av
sjukfallsbeståndet.
Prognosen för sjukfallens varaktighet lämnas i princip oförändrad jämfört
med oktoberprognosen. I oktoberprognosen genomfördes en större
31
RAPPORT
Datum
Vår beteckning
2016-01-20
Dnr 1375-2016
uppjustering av sjukfallens avslutssannolikhet under det första
sjukskrivningsåret, då sjukfallens varaktighet visat på en klart dämpad
ökning under 2015 jämfört med tidigare år. Den dämpade ökningen beror
sannolikt på Försäkringskassans arbete med att förbättra kvalitén avseende
bedömningar av arbetsförmåga enligt rehabiliteringskedjan. Den rådande
utvecklingen med en högre andel psykiatriska diagnoser i inflödet – och
således även i det framtida beståndet av pågående sjukfall – beräknas leda
till en viss fortsatt ökning av sjukfallens genomsnittliga varaktighet under
2016. Därefter antas varaktigheten vara konstant på 2016 års nivå under
resten av prognosperioden.
Andelen som förväntas återvända till sjukpenning efter uppnådd maxtid har
justerats upp från 74 till 79 procent mot bakgrund av utfall under 2015.
Även kvarståendesannolikheten för återvändarsjukfall har justerats upp
något för samtliga fallängder. Antalet startade återvändarsjukfall beräknas
nu att bli omkring 7 000 under 2016, en höjning om drygt 8 procent jämfört
med föregående prognos. När den bortre tidsgränsen tas bort den 1 februari
2016 kommer inflödet av nya återvändare trappas av och helt upphöra i
början av 2017. Antalet pågående återvändarsjukfall minskar därefter snabbt
från drygt 14 000 till omkring 600 i slutet av 2020.
Förändringarna i nyinflöde och återflöde verkar i motsatt riktning där
sänkningen av nyinflödet ger den dominerande effekten. Prognosen justeras
därför ner med avseende på volym och struktur. Den något mindre
sänkningen år 2020 beror på att utgifterna för 2020 felaktigt beräknades
med en för låg medelersättning vid föregående prognostillfälle.
Regelförändringen om höjd sjukpenning för arbetslösa beaktades inte för
2020, vilket nu är åtgärdat.
Ny befolkningsprognos
Inflödet till sjukpenning har historiskt uppvisat en stor variation, varför
prognoser på lång sikt blir mycket osäkra. Det är dock rimligt att anta att
inflödets storlek påverkas av hur många som potentiellt kan vara
sjukskrivna. Försäkringskassan antar därför att inflödet till sjukpenning
utvecklas i takt med arbetskraften 11 på lång sikt. Arbetskraften består dock
delvis av personer som saknar sjukpenninggrundande inkomst (SGI) och
således inte är berättigade till ersättning vid nedsatt arbetsförmåga på grund
av sjukdom. Den totala arbetskraften är därför långt ifrån ett perfekt mått på
riskpopulationen för sjukpenning.
10F
Mot bakgrund av den i dagsläget höga migrationen till Sverige har
Konjunkturinstitutet höjt prognosen för arbetskraftens storlek. 12 Det
prognostiserade tillskottet till arbetskraften kommer dock till mycket stor
del utgöras av flyktinginvandrare. Denna grupp bedöms under
prognosperioden ha en hög arbetslöshet där många saknar historisk SGI.
11F
11
Arbetskraften enligt ILO, 15-74 år. Konjunkturinstitutets prognoser används för den
framtida arbetskraften.
12
Konjunkturinstitutet, Konjunkturläget december 2015
32
RAPPORT
Datum
Vår beteckning
2016-01-20
Dnr 1375-2016
Försäkringskassan har ändå valt att behålla antagandet om att inflödet på
lång sikt utvecklas i takt med arbetskraften, men effekten av arbetskraftsökningen särredovisas då den sannolikt överskattas. I vilken utsträckning
migrationen påverkar utgifterna för sjukpenning beror i hög grad på hur
flyktinginvandrarna etablerar sig på arbetsmarknaden, vilket är svårbedömt.
Därutöver råder stor osäkerhet om den framtida migrationens storlek.
Det finns ett historiskt negativt samband mellan sjukfrånvaro och
arbetslöshet. I tider med låg arbetslöshet har sjukfrånvaron varit hög och
vice versa. Detta samband kan teoretiskt förklaras genom främst
sammansättnings- och disciplineringshypoteserna. 13 Sedan cirka 10 år
tillbaka syns inte längre detta samband på en aggregerad nivå. Mellan 2005
och 2008 minskade både sjukfrånvaron och arbetslösheten parallellt. I
samband med finanskrisen 2008 ökade arbetslösheten medan sjukfrånvaron
fortsatte att sjunka. Därefter har vi haft en längre period av ökande eller
konstant arbetslöshet och tydligt ökande sjukfrånvaro. Mot bakgrund av
detta använder Försäkringskassan inte längre arbetslösheten som
förklarande variabel i prognosmodellerna för sjukpenning.
Konjunkturinstitutet prognostiserar en högkonjunktur med sjunkande
arbetslöshet under de kommande åren. 14 Teoretiskt och historiskt innebär
detta en risk för ökad sjukfrånvaro, vilket inte beaktas i prognosen.
12F
13F
13
Sammansättningshypotesen innebär att individer med större risk för ohälsa kommer i
arbete under högkonjunktur, med ökande sjukfrånvaro som följd. I sämre tider får dessa
grupper först lämna jobben vilket medför minskande sjukfrånvaro. Enligt
disciplineringshypotesen innebär tider av ökande arbetslöshet att anställda, för att inte
riskera jobben, undviker sjukskrivning.
14
Konjunkturinstitutet, Konjunkturläget december 2015
33
RAPPORT
1:1.19
Datum
Vår beteckning
2016-01-20
Dnr 1375-2016
Rehabiliteringspenning
Prognos anslagspost. Beloppen anges i tusental kronor
2015
2016
2017
2018¹
2019¹
2020¹
0
0
0
0
0
-2 362
1 519 000²
1 654 000²
1 828 000³
1 973 000³
2 097 000³
-
Tilldelade medel
1 519 000
1 654 000
1 828 000
1 973 000
2 097 000
-
Prognos
1 290 895
1 566 380
1 825 683
1 968 329
2 099 362
2 229 875
Avvikelse från anslag
228 105
87 620
2 317
4 671
-2 362
-
Avvikelse från tilldelade medel
228 105
87 620
2 317
4 671
-2 362
-
71 850
82 700
-
-
-
-
Tillgängliga medel
1 590 850
1 736 700
-
-
-
-
Överskridande av
anslagskredit
0
0
-
-
-
-
Ingående överföringsbelopp
Anslag
Högsta anslagskredit
¹ För åren 2018-2020 har en framskrivning av prognoserna för 2015-2017 tillämpats då
osäkerheten är avsevärt större på den tidshorisonten.
² Enligt regleringsbrevet.
³ Enligt budgetpropositionen.
Anslagsbelastningen för 2015 beräknas bli 1291 miljoner kronor, vilket är
228 miljoner kronor lägre än anslagsbeloppet och tilldelade medel.
Anslagsbelastningen för 2016 beräknas bli 1566 miljoner kronor, vilket är
87 miljoner kronor lägre än anslagsbeloppet och tilldelade medel.
Jämförelse med föregående prognos
I tabellen nedan görs en jämförelse med föregående prognos som lämnades
till regeringen i oktober 2015.
Prognosjämförelse. Beloppen anges i tusental kronor
2015
2016
2017
2018¹
2019¹
2020¹
1 326 904
1 633 993
1 839 730
1 983 554
2 111 748
2 209 193
Överföring till/från andra
anslagsposter
-
-56 616
-
-
-
-
Ändrade makroekonomiska
antaganden
-
-296
+114
+2 254
+4 399
+5 431
-36 009
-10 701
-14 161
-23 515
-34 187
-15 336
Regelförändringar
-
-
-
-
-
-
Ny befolkningsprognos²
-
-
-
+6 036
+17 402
+30 587
1 290 895
1 566 380
1 825 683
1 968 329
2 099 362
2 229 875
-36 009
-67 613
-14 047
-15 225
-12 386
+20 682
-2,7
-4,1
-0,8
-0,8
-0,6
+0,9
Föregående prognosbelopp
Volym- och
strukturförändringar
Ny prognos
Differens i 1000-tal kronor
Differens i procent
¹ Prognoser är osäkra. Osäkerheten ökar ju längre tidshorisont som prognosen avser.
² SCB har tagit fram en ny befolkningsprognos baserad på Migrationsverkets prognos från
oktober.
34
RAPPORT
Datum
Vår beteckning
2016-01-20
Dnr 1375-2016
Överföring till/från andra anslagsposter
Andelen sjukfall som får rehabiliteringspenning var under det sista kvartalet
2015 lägre än förväntat, vilket är den huvudsakliga anledningen till att
föregående prognos enligt preliminära utfall överskattade utvecklingen med
omkring 36 miljoner kronor (11 procent). Andelen har därför justerats ner
för 2016. Anslagsposten sjukpenning ökas med motsvarande belopp.
Ändrade makroekonomiska antaganden
Konjunkturinstitutet har sänkt prognosen för timlöneutvecklingen 2016 och
höjt prognosen för åren därefter, vilket påverkar prognosen för
rehabiliteringspenning.
Volym- och strukturförändringar
För mer information, se sjukpenningavsnittet.
Ny befolkningsprognos
Konjunkturinstitutets nya prognos för arbetskraften används i denna
prognos vilket innebär en höjning under perioden 2018-2020. För mer
information se sjukpenningavsnittet.
1:1.15
Närståendepenning
Prognos anslagspost. Beloppen anges i tusental kronor
2015
2016
2017
2018¹
2019¹
2020¹
-3 627
0
-6 212
-14 167
-21 321
-24 817
172 000²
171 000²
179 000³
186 000³
196 000³
-
Tilldelade medel
168 373
171 000
172 788
171 833
174 679
-
Prognos
167 034
177 212
186 955
193 154
199 496
205 954
Avvikelse från anslag
4 966
-6 212
-7 955
-7 154
-3 496
-
Avvikelse från tilldelade medel
1 339
-6 212
-14 167
-21 321
-24 817
-
Högsta anslagskredit
8 600
8 550
-
-
-
-
Tillgängliga medel
176 973
179 550
-
-
-
-
Överskridande av
anslagskredit
0
0
-
-
-
-
Ingående överföringsbelopp
Anslag
¹ För åren 2018-2020 har en framskrivning av prognoserna för 2015-2017 tillämpats då
osäkerheten är avsevärt större på den tidshorisonten.
² Enligt regleringsbrevet.
³ Enligt budgetpropositionen.
Anslagsbelastningen för 2015 beräknas bli 167 miljoner kronor, vilket är
5 miljoner kronor lägre än anslagsbeloppet och 1 miljon kronor lägre än
tilldelade medel.
Anslagsbelastningen för 2016 beräknas bli 177 miljoner kronor, vilket är
6 miljoner kronor högre än anslagsbeloppet och tilldelade medel. Men ryms
inom medgiven anslagskredit.
35
RAPPORT
Datum
Vår beteckning
2016-01-20
Dnr 1375-2016
Jämförelse med föregående prognos
I tabellen nedan görs en jämförelse med föregående prognos som lämnades
till regeringen i oktober 2015.
Prognosjämförelse. Beloppen anges i tusental kronor
2015
2016
2017
2018¹
2019¹
2020¹
168 511
179 692
189 563
195 849
202 280
208 828
Överföring till/från andra
anslagsposter
-
-
-
-
-
-
Ändrade makroekonomiska
antaganden
-
-
-
-
-
-
-1 477
-2 480
-2 608
-2 695
-2 784
-2 874
Regelförändringar
-
-
-
-
-
-
Ny befolkningsprognos²
-
-
-
-
-
-
167 034
177 212
186 955
193 154
199 496
205 954
-1 477
-2 480
-2 608
-2 695
-2 784
-2 874
-0,9
-1,4
-1,4
-1,4
-1,4
-1,4
Föregående prognosbelopp
Volym- och
strukturförändringar
Ny prognos
Differens i 1000-tal kronor
Differens i procent
¹ Prognoser är osäkra. Osäkerheten ökar ju längre tidshorisont som prognosen avser.
² SCB har tagit fram en ny befolkningsprognos baserad på Migrationsverkets prognos från
oktober.
Volym- och strukturförändringar
Föregående prognos överskattade utvecklingen för perioden oktober till
november med 1 miljon kronor. Prognosen har därför sänkts nivåmässigt för
innevarande samt efterföljande år.
1:1.20
Arbetshjälpmedel m.m.
Prognos anslagspost. Beloppen anges i tusental kronor
2015
2016
2017
2018¹
2019¹
2020¹
0
0
0
0
0
0
163 200²
175 000²
181 000³
187 000³
193 000³
-
Tilldelade medel
163 200
175 000
181 000
187 000
193 000
-
Prognos
159 100
165 100
171 100
177 100
183 100
189 100
Avvikelse från anslag
4 100
9 900
9 900
9 900
9 900
-
Avvikelse från tilldelade medel
4 100
9 900
9 900
9 900
9 900
-
Högsta anslagskredit
8 160
8 750
-
-
-
-
Tillgängliga medel
171 360
183 750
-
-
-
-
Överskridande av
anslagskredit
0
0
-
-
-
-
Ingående överföringsbelopp
Anslag
¹ För åren 2018-2020 har en framskrivning av prognoserna för 2015-2017 tillämpats då
osäkerheten är avsevärt större på den tidshorisonten.
² Enligt regleringsbrevet.
³ Enligt budgetpropositionen.
36
RAPPORT
Datum
Vår beteckning
2016-01-20
Dnr 1375-2016
Anslagsbelastningen för 2015 beräknas bli 159 miljoner kronor, vilket är
4 miljoner kronor lägre än anslagsbeloppet och tilldelade medel.
Anslagsbelastningen för 2016 beräknas bli 165 miljoner kronor, vilket är
10 miljoner kronor lägre än anslagsbeloppet och tilldelade medel.
Jämförelse med föregående prognos
I tabellen nedan görs en jämförelse med föregående prognos som lämnades
till regeringen i oktober 2015.
Prognosjämförelse. Beloppen anges i tusental kronor
2015
2016
2017
2018¹
2019¹
2020¹
164 100
170 100
176 100
182 100
188 100
194 100
Överföring till/från andra
anslagsposter
-
-
-
-
-
-
Ändrade makroekonomiska
antaganden
-
-
-
-
-
-
-5 000
-5 000
-5 000
-5 000
-5 000
-5 000
Regelförändringar
-
-
-
-
-
-
Ny befolkningsprognos²
-
-
-
-
-
-
159 100
165 100
171 100
177 100
183 100
189 100
-5 000
-5 000
-5 000
-5 000
-5 000
-5 000
-3,0
-2,9
-2,8
-2,7
-2,7
-2,6
Föregående prognosbelopp
Volym- och
strukturförändringar
Ny prognos
Differens i 1000-tal kronor
Differens i procent
¹ Prognoser är osäkra. Osäkerheten ökar ju längre tidshorisont som prognosen avser.
² SCB har tagit fram en ny befolkningsprognos baserad på Migrationsverkets prognos från
oktober.
Volym- och strukturförändringar
För delposten Övrigt har det under perioden januari-november utbetalats
ungefär 90 miljoner kronor. Föregående prognos för delposten på
105 miljoner kronor bedöms vara för hög och sänks därför med 5 miljoner
kronor. Prognosen för delposten Övrigt för övriga åren i prognosperioden
sänks också med 5 miljoner kronor per år.
37
RAPPORT
1:1.7
Datum
Vår beteckning
2016-01-20
Dnr 1375-2016
Högkostnadsskydd för arbetsgivare
Prognos anslagspost. Beloppen anges i tusental kronor
2015
2016
2017
2018
2019
2020
0
-
-
-
-
-
106 500²
-
-
-
-
-
106 500
-
-
-
-
-
Prognos
81 000
-
-
-
-
-
Avvikelse från anslag
25 500
-
-
-
-
-
Avvikelse från tilldelade medel
25 500
-
-
-
-
-
3 325
-
-
-
-
-
Tillgängliga medel
109 825
-
-
-
-
-
Överskridande av
anslagskredit
0
-
-
-
-
-
Ingående överföringsbelopp
Anslag
Tilldelade medel
Högsta anslagskredit
² Enligt regleringsbrevet.
Anslagsbelastningen för 2015 beräknas bli 81 miljoner kronor, vilket är
26 miljoner kronor lägre än anslagsbeloppet och tilldelade medel.
Jämförelse med föregående prognos
I tabellen nedan görs en jämförelse med föregående prognos som lämnades
till regeringen i oktober 2015.
Prognosjämförelse. Beloppen anges i tusental kronor
2015
2016
2017
2018
2019
2020
91 000
-
-
-
-
-
Överföring till/från andra
anslagsposter
-
-
-
-
-
-
Ändrade makroekonomiska
antaganden
-
-
-
-
-
-
-10 000
-
-
-
-
-
Regelförändringar
-
-
-
-
-
-
Ny befolkningsprognos²
-
-
-
-
-
-
81 000
-
-
-
-
-
-10 000
-
-
-
-
-
-11,0
-
-
-
-
-
Föregående prognosbelopp
Volym- och
strukturförändringar
Ny prognos
Differens i 1000-tal kronor
Differens i procent
² SCB har tagit fram en ny befolkningsprognos baserad på Migrationsverkets prognos från
oktober.
Volym- och strukturförändringar
Prognosen för 2015 som gavs i oktober bedöms vara för hög och sänks
därför med 10 miljoner. En orsak till att prognosen varit för hög är att
ersättningen för 2015 krediteras arbetsgivarens skattekonto och belastar
därmed inte anslaget för 2015.
38
RAPPORT
1:1.5
Datum
Vår beteckning
2016-01-20
Dnr 1375-2016
Boendetillägg
Prognos anslagspost. Beloppen anges i tusental kronor
2015
2016
2017
2018¹
2019¹
2020¹
0
-1 546
-5 984
-9 066
-12 947
-17 778
87 000²
92 000²
98 000³
100 000³
101 000³
-
Tilldelade medel
87 000
90 454
92 016
90 934
88 053
-
Prognos
88 546
96 438
101 082
103 881
105 831
107 155
Avvikelse från anslag
-1 546
-4 438
-3 082
-3 881
-4 831
-
Avvikelse från tilldelade medel
-1 546
-5 984
-9 066
-12 947
-17 778
-
4 350
4 600
-
-
-
-
Tillgängliga medel
91 350
95 054
-
-
-
-
Överskridande av
anslagskredit
0
-1 384
-
-
-
-
Ingående överföringsbelopp
Anslag
Högsta anslagskredit
¹ För åren 2018-2020 har en framskrivning av prognoserna för 2015-2017 tillämpats då
osäkerheten är avsevärt större på den tidshorisonten.
² Enligt regleringsbrevet.
³ Enligt budgetpropositionen.
Anslagsbelastningen för 2015 beräknas bli 89 miljoner kronor, vilket är
2 miljoner kronor högre än anslagsbeloppet och tilldelade medel, men ryms
inom medgiven anslagskredit.
Anslagsbelastningen för 2016 beräknas bli 96 miljoner kronor, vilket är
4 miljoner kronor högre än i anslagsbeloppet och 6 miljoner kronor högre än
tilldelade medel. Detta innebär att anslagskrediten överskrids med 1 miljon
kronor. Försäkringskassan avser att i en särskild skrivelse hemställa om
tilläggsanslag om 6 miljoner kronor.
39
RAPPORT
Datum
Vår beteckning
2016-01-20
Dnr 1375-2016
Jämförelse med föregående prognos
I tabellen nedan görs en jämförelse med föregående prognos som lämnades
till regeringen i oktober 2015.
Prognosjämförelse. Beloppen anges i tusental kronor
2015
2016
2017
2018¹
2019¹
2020¹
88 538
95 996
100 660
103 460
104 936
107 035
Överföring till/från andra
anslagsposter
-
-
-
-
-
-
Ändrade makroekonomiska
antaganden
-
-
-
-
-
-
+8
+442
+422
+421
+895
+120
Regelförändringar
-
-
-
-
-
-
Ny befolkningsprognos²
-
-
-
-
-
-
88 546
96 438
101 082
103 881
105 831
107 155
Differens i 1000-tal kronor
+8
+442
+422
+421
+895
+120
Differens i procent
0,0
+0,5
+0,4
+0,4
+0,9
+0,1
Föregående prognosbelopp
Volym- och
strukturförändringar
Ny prognos
¹ Prognoser är osäkra. Osäkerheten ökar ju längre tidshorisont som prognosen avser.
² SCB har tagit fram en ny befolkningsprognos baserad på Migrationsverkets prognos från
oktober.
Volym- och strukturförändringar
Prognosen som lades i oktober underskattade marginellt utvecklingen under
oktober och november (0,5 procent). Detta har medfört att prognosen nu
marginellt justerats upp under hela perioden.
1:1.8
Sjukpenning respektive rehabiliteringspenning i
särskilda fall
Prognos anslagspost. Beloppen anges i tusental kronor
2015
2016
2017
2018¹
2019¹
2020¹
0
0
-5 357
-12 823
-21 742
-30 573
53 000²
51 000²
51 000³
51 000³
52 000³
-
Tilldelade medel
53 000
51 000
45 643
38 177
30 258
-
Prognos
52 154
56 357
58 466
59 919
60 831
61 359
Avvikelse från anslag
846
-5 357
-7 466
-8 919
-8 831
-
Avvikelse från tilldelade medel
846
-5 357
-12 823
-21 742
-30 573
-
2 650
2 550
-
-
-
-
Tillgängliga medel
55 650
53 550
-
-
-
-
Överskridande av
anslagskredit
0
-2 807
-
-
-
-
Ingående överföringsbelopp
Anslag
Högsta anslagskredit
¹ För åren 2018-2020 har en framskrivning av prognoserna för 2015-2017 tillämpats då
osäkerheten är avsevärt större på den tidshorisonten.
² Enligt regleringsbrevet.
³ Enligt budgetpropositionen.
40
RAPPORT
Datum
Vår beteckning
2016-01-20
Dnr 1375-2016
Anslagsbelastningen för 2015 beräknas bli 52 miljoner kronor, vilket är
1 miljon kronor lägre än anslagsbeloppet och tilldelade medel.
Anslagsbelastningen för 2016 beräknas bli 56 miljoner kronor, vilket är
5 miljoner kronor högre än anslagsbeloppet och tilldelade medel. Detta
innebär att anslagskrediten överskrids med 3 miljoner kronor.
Försäkringskassan avser att i en särskild skrivelse hemställa om
tilläggsanslag om 5 miljoner kronor.
Jämförelse med föregående prognos
I tabellen nedan görs en jämförelse med föregående prognos som lämnades
till regeringen i oktober 2015.
Prognosjämförelse. Beloppen anges i tusental kronor
2015
2016
2017
2018¹
2019¹
2020¹
51 427
55 022
57 503
59 212
60 212
60 891
Överföring till/från andra
anslagsposter
-
-
-
-
-
-
Ändrade makroekonomiska
antaganden
-
-
-
-
-
-
+727
+1 335
+963
+707
+619
+468
Regelförändringar
-
-
-
-
-
-
Ny befolkningsprognos²
-
-
-
-
-
-
52 154
56 357
58 466
59 919
60 831
61 359
Differens i 1000-tal kronor
+727
+1 335
+963
+707
+619
+468
Differens i procent
+1,4
+2,4
+1,7
+1,2
+1,0
+0,8
Föregående prognosbelopp
Volym- och
strukturförändringar
Ny prognos
¹ Prognoser är osäkra. Osäkerheten ökar ju längre tidshorisont som prognosen avser.
² SCB har tagit fram en ny befolkningsprognos baserad på Migrationsverkets prognos från
oktober.
Volym- och strukturförändringar
Prognosen som lades i oktober underskattade utvecklingen under oktober
och november med sammanlagt 13 procent. Detta berodde främst på att
inflödet underskattats något. Föreliggande prognos har därför justerats upp
något under hela prognosperioden.
41
RAPPORT
1:2
Datum
Vår beteckning
2016-01-20
Dnr 1375-2016
Aktivitets- och sjukersättningar m.m.
Prognos anslag. Beloppen anges i tusental kronor
2015
2016
2017
2018
2019
2020
50 549 323
50 163 123
49 883 742
49 837 742
50 742 567
52 103 287
38 605 551
37 694 045
37 516 750
37 966 292
38 919 424
40 140 744
1:2.8 Statlig
ålderspensionsavgift för
aktivitets- och sjukersättning
7 082 885
7 385 555
7 144 963
6 568 027
6 487 556
6 607 593
1:2.6 Bostadstillägg till
personer med aktivitets- och
sjukersättningar
4 832 186
5 054 802
5 192 769
5 273 416
5 304 757
5 323 215
1:2.7 Kostnader för vissa
personer med aktivitets- och
sjukersättningar
28 701
28 721
29 260
30 007
30 830
31 735
Hela anslaget
Därav
1:2.5 Aktivitets- och
sjukersättningar
Detaljerade uppgifter om den statliga ålderspensionsavgiften återfinns i
bilaga 4. Där finns förutom anslagsbelastning även uppgifter om preliminär
avgift, reglering avseende förhållandena tre år tidigare, prognostiserad
avgift för respektive år samt en jämförelse med föregående prognos.
1:2.5
Aktivitets- och sjukersättningar
Prognos anslagspost. Beloppen anges i tusental kronor
2015
2016
2017
2018¹
2019¹
2020¹
-96 018
-499 824
-258 674
-27 404
0
0
38 201 745²
37 935 195²
37 748 020³
38 104 020³
38 932 020³
-
Tilldelade medel
38 105 727
37 435 371
37 489 346
38 076 616
38 932 020
-
Prognos
38 605 551
37 694 045
37 516 750
37 966 292
38 919 424
40 140 744
Avvikelse från anslag
-403 806
241 150
231 270
137 728
12 596
-
Avvikelse från tilldelade medel
-499 824
-258 674
-27 404
110 324
12 596
-
1 911 862
1 896 760
-
-
-
-
Tillgängliga medel
40 017 589
39 332 131
-
-
-
-
Överskridande av
anslagskredit
0
0
-
-
-
-
Ingående överföringsbelopp
Anslag
Högsta anslagskredit
¹ För åren 2018-2020 har en framskrivning av prognoserna för 2015-2017 tillämpats då
osäkerheten är avsevärt större på den tidshorisonten.
² Enligt regleringsbrevet.
³ Enligt budgetpropositionen.
Anslagsbelastningen för 2015 beräknas bli 38 606 miljoner kronor, vilket är
404 miljoner kronor högre än anslagsbeloppet och 500 miljoner kronor
högre än tilldelade medel, men ryms inom medgiven anslagskredit.
42
RAPPORT
Datum
Vår beteckning
2016-01-20
Dnr 1375-2016
Anslagsbelastningen för 2016 beräknas bli 37 694 miljoner kronor, vilket är
241 miljoner kronor lägre än anslagsbeloppet och 259 miljoner kronor högre
än tilldelade medel, men ryms inom medgiven anslagskredit.
Jämförelse med föregående prognos
I tabellen nedan görs en jämförelse med föregående prognos som lämnades
till regeringen i oktober 2015.
Prognosjämförelse. Beloppen anges i tusental kronor
2015
2016
2017
2018¹
2019¹
2020¹
38 681 467
37 913 499
37 763 425
38 233 509
39 182 491
40 115 735
Överföring till/från andra
anslagsposter
-
-
-
-
-
-
Ändrade makroekonomiska
antaganden
-
-
-
-
-
+245 826
-75 916
-219 454
-246 675
-267 217
-263 067
-220 817
Regelförändringar
-
-
-
-
-
-
Ny befolkningsprognos²
-
-
-
-
-
-
38 605 551
37 694 045
37 516 750
37 966 292
38 919 424
40 140 744
-75 916
-219 454
-246 675
-267 217
-263 067
+25 009
-0,2
-0,6
-0,7
-0,7
-0,7
+0,1
Föregående prognosbelopp
Volym- och
strukturförändringar
Ny prognos
Differens i 1000-tal kronor
Differens i procent
¹ Prognoser är osäkra. Osäkerheten ökar ju längre tidshorisont som prognosen avser.
² SCB har tagit fram en ny befolkningsprognos baserad på Migrationsverkets prognos från
oktober.
Ändrade makroekonomiska antaganden
Konjunkturinstitutet har höjt prognosen för prisbasbeloppet 2020, vilket
medför högre utgifter för aktivitets- och sjukersättning samma år.
Volym- och strukturförändringar
Föregående prognos avseende oktober-november överskattade utgifterna
med 44 miljoner kronor (0,7 procent). Även preliminärt utfall för december
indikerar en överskattning av utgifterna. Överskattningen beror framför allt
på att inflödet till sjukersättningen har blivit lägre än prognostiserat. En
förklaring till detta kan vara att handläggningen av sjukersättningsärenden
har omorganiserats internt och att detta har påverkat nybeviljandet mer än
förväntat. I föreliggande prognos har därför en ny bedömning gjorts där
ökningstakten av nybeviljandet gradvis återgår till tidigare ökningstakt när
omorganisationen är implementerad fullt ut. Detta sänker prognosen med
drygt 100 miljoner per år från och med 2016. På längre sikt är bedömningen
avseende inflödet marginellt sänkt i jämförelse med föregående prognos.
Sammantaget innebär detta att beståndet inom sjukersättningen har sänkts
för hela prognosperioden.
Inflödet till förlängd skolgång har höjts marginellt över hela
prognosperioden, medan inflödet till nedsatt arbetsförmåga har sänkts något
på kort sikt för att sedan ha höjts på längre sikt. Snittbeståndet inom
43
RAPPORT
Datum
Vår beteckning
2016-01-20
Dnr 1375-2016
aktivitetsersättning är därför så gott som oförändrat till och med 2018 för att
därefter öka i jämförelse med föregående prognos.
Prognosen för sjukpenning har sänkts, se sjukpenningavsnittet för mer
information, vilket medför att det beräknade flödet från sjukpenning till
sjukersättning har sänkts. På kort sikt är effekterna marginella, medan
sänkningarna av utgifterna är något större 2019-2020.
Ny befolkningsprognos
Statistiska centralbyråns senaste befolkningsprognos som togs fram i
oktober har i föreliggande prognos använts indirekt genom de personer som
övergår från sjukpenning till sjukersättning, se sjukpenningavsnittet för mer
information om hur befolkningen används i sjukpenningprognosen. Endast
en marginell andel av inkomna ärenden rörande aktivitets- eller
sjukersättning startas av personer som har blivit kommunmottagna de tre
senaste åren. Migrationsverkets senaste prognos skrev upp antal
kommunmottagna från och med 2018, vilket innebär att ytterst få av dessa
potentiellt kan bli aktuella för förmånen. Ytterligare osäkerhet kring
beteendemönster och hälsostatus för den relevanta gruppen innebär att ingen
extra hänsyn tas till den nya befolkningsprognosen. Försäkringskassan
kommer emellertid noga att följa utvecklingen.
1:2.6
Bostadstillägg till personer med aktivitets- och
sjukersättningar
Prognos anslagspost. Beloppen anges i tusental kronor
2015
2016
2017
2018¹
2019¹
2020¹
-82 662
-140 758
-210 560
-273 329
-266 745
-137 502
4 774 090²
4 985 000²
5 130 000³
5 280 000³
5 434 000³
-
Tilldelade medel
4 691 428
4 844 242
4 919 440
5 006 671
5 167 255
-
Prognos
4 832 186
5 054 802
5 192 769
5 273 416
5 304 757
5 323 215
-58 096
-69 802
-62 769
6 584
129 243
-
-140 758
-210 560
-273 329
-266 745
-137 502
-
233 021
249 250
-
-
-
-
Tillgängliga medel
4 924 449
5 093 492
-
-
-
-
Överskridande av
anslagskredit
0
0
-
-
-
-
Ingående överföringsbelopp
Anslag
Avvikelse från anslag
Avvikelse från tilldelade medel
Högsta anslagskredit
¹ För åren 2018-2020 har en framskrivning av prognoserna för 2015-2017 tillämpats då
osäkerheten är avsevärt större på den tidshorisonten.
² Enligt regleringsbrevet.
³ Enligt budgetpropositionen.
Anslagsbelastningen för 2015 beräknas bli 4 832 miljoner kronor, vilket är
58 miljoner kronor högre än anslagsbeloppet och 141 miljoner kronor högre
än tilldelade medel, men ryms inom medgiven anslagskredit.
44
RAPPORT
Datum
Vår beteckning
2016-01-20
Dnr 1375-2016
Anslagsbelastningen för 2016 beräknas bli 5 055 miljoner kronor, vilket är
70 miljoner kronor högre än anslagsbeloppet och 211 miljoner kronor högre
än tilldelade medel, men ryms inom medgiven anslagskredit.
Jämförelse med föregående prognos
I tabellen nedan görs en jämförelse med föregående prognos som lämnades
till regeringen i oktober 2015.
Prognosjämförelse. Beloppen anges i tusental kronor
2015
2016
2017
2018¹
2019¹
2020¹
4 884 477
5 108 838
5 258 638
5 340 773
5 367 391
5 408 752
-
-
-
-
-
-
+10
-8 092
-8 314
-8 444
-8 495
-41 235
-52 301
-45 944
-57 555
-58 913
-54 139
-44 302
Regelförändringar
-
-
-
-
-
-
Ny befolkningsprognos²
-
-
-
-
-
-
4 832 186
5 054 802
5 192 769
5 273 416
5 304 757
5 323 215
-52 291
-54 036
-65 869
-67 357
-62 634
-85 537
-1,1
-1,1
-1,3
-1,3
-1,2
-1,6
Föregående prognosbelopp
Överföring till/från andra
anslagsposter
Ändrade makroekonomiska
antaganden
Volym- och
strukturförändringar
Ny prognos
Differens i 1000-tal kronor
Differens i procent
¹ Prognoser är osäkra. Osäkerheten ökar ju längre tidshorisont som prognosen avser.
² SCB har tagit fram en ny befolkningsprognos baserad på Migrationsverkets prognos från
oktober.
Ändrade makroekonomiska antaganden
Konjunkturinstitutet har höjt boendekostnadsindex marginellt 2015 och
sänkt det något 2016, vilket medför lägre utgifter även för åren därefter.
Utöver detta har Konjunkturinstitutet höjt prisbasbeloppet 2020, vilket
sänker utgifterna ytterligare samma år.
Volym- och strukturförändringar
Föregående prognos avseende oktober-november överskattade utgifterna
med 33 miljoner kronor (4 procent). Preliminärt utfall för december
indikerar en överskattning av utgifterna även för december. Hela
prognosperioden har därför utfallsjusterats och sänkts något. I övrigt har
förändringarna av beståndet i aktivitets- respektive sjukersättning
sammanvägt sänkt prognosen något för hela prognosperioden, se avsnittet
avseende aktivitets- och sjukersättningar för mer information. Detta
eftersom att förändringarna medför ett lägre potentiellt bestånd med
personer som uppbär aktivitets- eller sjukersättning och har rätt till
bostadstillägg.
45
RAPPORT
1:2.7
Datum
Vår beteckning
2016-01-20
Dnr 1375-2016
Kostnader för vissa personer med aktivitets- och
sjukersättningar
Prognos anslagspost. Beloppen anges i tusental kronor
2015
2016
2017
2018¹
2019¹
2020¹
0
-792
-1 013
-1 073
-1 080
-910
27 909²
28 500²
29 200³
30 000³
31 000³
-
Tilldelade medel
27 909
27 708
28 187
28 927
29 920
-
Prognos
28 701
28 721
29 260
30 007
30 830
31 735
Avvikelse från anslag
-792
-221
-60
-7
170
-
Avvikelse från tilldelade medel
-792
-1 013
-1 073
-1 080
-910
-
1 395
1 425
-
-
-
-
Tillgängliga medel
29 304
29 133
-
-
-
-
Överskridande av
anslagskredit
0
0
-
-
-
-
Ingående överföringsbelopp
Anslag
Högsta anslagskredit
¹ För åren 2018-2020 har en framskrivning av prognoserna för 2015-2017 tillämpats då
osäkerheten är avsevärt större på den tidshorisonten.
² Enligt regleringsbrevet.
³ Enligt budgetpropositionen.
Anslagsbelastningen för 2015 beräknas bli 29 miljoner kronor, vilket är
1 miljon kronor högre än anslagsbeloppet och tilldelade medel, men ryms
inom medgiven anslagskredit.
Anslagsbelastningen för 2016 beräknas bli 29 miljoner kronor, vilket är
0,2 miljoner kronor högre än anslagsbeloppet och 1 miljon kronor högre än
tilldelade medel, men ryms inom medgiven anslagskredit.
46
RAPPORT
Datum
Vår beteckning
2016-01-20
Dnr 1375-2016
Jämförelse med föregående prognos
I tabellen nedan görs en jämförelse med föregående prognos som lämnades
till regeringen i oktober 2015.
Prognosjämförelse. Beloppen anges i tusental kronor
2015
2016
2017
2018¹
2019¹
2020¹
28 147
28 281
28 818
29 464
30 223
31 063
-
-
-
-
-
-
+43
+22
+71
+170
+216
+233
+511
+418
+371
+373
+391
+439
Regelförändringar
-
-
-
-
-
-
Ny befolkningsprognos²
-
-
-
-
-
-
28 701
28 721
29 260
30 007
30 830
31 735
Differens i 1000-tal kronor
+554
+440
+442
+543
+607
+672
Differens i procent
+2,0
+1,6
+1,5
+1,8
+2,0
+2,2
Föregående prognosbelopp
Överföring till/från andra
anslagsposter
Ändrade makroekonomiska
antaganden
Volym- och
strukturförändringar
Ny prognos
¹ Prognoser är osäkra. Osäkerheten ökar ju längre tidshorisont som prognosen avser.
² SCB har tagit fram en ny befolkningsprognos baserad på Migrationsverkets prognos från
oktober.
Ändrade makroekonomiska antaganden
Konjunkturinstitutet har höjt sin prognos för timlöneutvecklingen för
samtliga år, förutom 2016 som har sänkts marginellt. Detta leder dock till
högre utgifter under hela prognosperioden.
Volym- och strukturförändringar
Föregående prognos underskattade utfallet för oktober-november med
1,9 miljoner kronor. Underskattningen beror troligtvis på periodiseringseffekter, då det preliminära decemberutfallet istället ligger högre än
föregående prognos, samt även till viss del på en underskattning av
medelersättningen. Sammantaget medför detta en höjning av 2015. Även
resten av prognosperioden höjs i form av en utfallsjustering.
47
RAPPORT
1:3
Datum
Vår beteckning
2016-01-20
Dnr 1375-2016
Handikappersättningar
Prognos anslag. Beloppen anges i tusental kronor
2015
2016
2017
2018¹
2019¹
2020¹
0
-3 000
0
0
-4 000
-26 000
1 351 000²
1 370 000²
1 400 000³
1 439 000³
1 491 000³
-
Tilldelade medel
1 351 000
1 367 000
1 400 000
1 439 000
1 487 000
-
Prognos
1 354 000
1 360 000
1 391 000
1 443 000
1 513 000
1 587 000
Avvikelse från anslag
-3 000
10 000
9 000
-4 000
-22 000
-
Avvikelse från tilldelade medel
-3 000
7 000
9 000
-4 000
-26 000
-
Högsta anslagskredit
67 550
68 500
-
-
-
-
Tillgängliga medel
1 418 550
1 435 500
-
-
-
-
Överskridande av
anslagskredit
0
0
-
-
-
Ingående överföringsbelopp
Anslag
¹ För åren 2018-2020 har en framskrivning av prognoserna för 2015-2017 tillämpats då
osäkerheten är avsevärt större på den tidshorisonten.
² Enligt regleringsbrevet.
³ Enligt budgetpropositionen.
Anslagsbelastningen för 2015 beräknas bli 1 354 miljoner kronor, vilket är
3 miljoner kronor högre än anslagsbeloppet och tilldelade medel, men ryms
inom medgiven anslagskredit.
Anslagsbelastningen för 2016 beräknas bli 1 360 miljoner kronor, vilket är
10 miljoner kronor lägre än anslagsbeloppet och 7 miljoner lägre än
tilldelade medel.
48
RAPPORT
Datum
Vår beteckning
2016-01-20
Dnr 1375-2016
Jämförelse med föregående prognos
I tabellen nedan görs en jämförelse med föregående prognos som lämnades
till regeringen i oktober 2015.
Prognosjämförelse. Beloppen anges i tusental kronor
2015
2016
2017
2018¹
2019¹
2020¹
1 356 000
1 367 000
1 397 000
1 443 000
1 504 000
1 561 000
Överföring till/från andra
anslagsposter
-
-
-
-
-
-
Ändrade makroekonomiska
antaganden
-
-
-
-
-
+9 000
-2 000
-8 000
-10 000
-12 000
-15 000
-16 000
Regelförändringar
-
-
-
-
-
-
Ny befolkningsprognos²
-
+1 000
+4 000
+12 000
+24 000
+33 000
1 354 000
1 360 000
1 391 000
1 443 000
1 513 000
1 587 000
-2 000
-7 000
-6 000
0
+9 000
+26 000
-0,1
-0,5
-0,4
0,0
+0,6
+1,7
Föregående prognosbelopp
Volym- och
strukturförändringar
Ny prognos
Differens i 1000-tal kronor
Differens i procent
¹ Prognoser är osäkra. Osäkerheten ökar ju längre tidshorisont som prognosen avser.
² SCB har tagit fram en ny befolkningsprognos baserad på Migrationsverkets prognos från
oktober.
Ändrade makroekonomiska antaganden
Konjunkturinstitutet har justerat upp prognosen för prisbasbeloppet för år
2020. Detta föranleder en höjning av utgiftsprognosen för år 2020.
Volym- och strukturförändringar
Prognosen för antalet handikappersättningar har ändrats över
prognosperioden. Det är en följd av att antagandet av utvecklingen av
andelen i befolkningen som har handikappersättning i olika åldersgrupper
har förändrats. I föregående prognos antogs att andelen personer inom varje
åldersgrupp var densamma över prognosperioden för kvinnor respektive
män som den var för 2014. I den här prognosen används i stället 2015 års
andelar. Andelarna i de olika åldersgrupperna för år 2015 är fortfarande
prognoser då det ännu inte finns utfall för befolkningen för år 2015. Även
antagandet av hur nivåernas andelar utvecklas över prognosperioden har
ändrats. Antagandet baseras på hur andelarna utvecklades mellan 2013 och
2015. I föregående prognos baserades antagandet på hur andelarna
utvecklades mellan 2012 och 2014.
Retroaktivitetsfaktorn 15 har höjts något för prognosperioden med hänsyn till
utfallen under året.
14F
15
Retroaktivitetsfaktorn är en kvot mellan utgiftsutfallet som fås från Försäkringskassans
bokföringsdatabas Agresso och ett beräknat utgiftsutfall baserad på uppgifter som fås
från Försäkringskassans Statistikportal.
49
RAPPORT
Datum
Vår beteckning
2016-01-20
Dnr 1375-2016
Den sammantagna effekten blir att prognosen sänks för åren 2015-2020.
Ny befolkningsprognos
I den här prognosen används en ny befolkningsprognos, vilken medför att
prognosen höjs för åren 2016-2020.
Regelförändringar
I Ds 2015:58 Reformerade stöd till barn och vuxna med
funktionsnedsättning finns förslag på att förmånerna handikappersättning
och vårdbidrag ska upphöra och ersättas av två nya förmåner – en
merkostnadsersättning för barn och vuxna med funktionsnedsättning samt
ett omvårdnadsbidrag till föräldrar med funktionsnedsatta barn.
Författningsändringarna föreslås träda i kraft den 1 januari 2017.
Försäkringskassan har inte tagit hänsyn till förslagen i prognosen.
1:4
Arbetsskadeersättningar m.m.
Prognos anslag. Beloppen anges i tusental kronor
Hela anslaget
2015
2016
2017
2018
2019
2020
3 393 322
3 144 434
3 013 833
2 907 409
2 830 338
2 748 960
3 107 322
2 914 434
2 784 646
2 681 923
2 598 670
2 536 275
286 000
230 000
229 187
225 486
231 668
212 685
Därav
1:4.5 Arbetsskadelivränta
1:4.4 Statlig
ålderspensionsavgift för
arbetsskadelivränta
Detaljerade uppgifter om den statliga ålderspensionsavgiften återfinns i
bilaga 4. Där finns förutom anslagsbelastning även uppgifter om preliminär
avgift, reglering avseende förhållandena tre år tidigare, prognostiserad
avgift för respektive år samt en jämförelse med föregående prognos.
50
RAPPORT
1:4.5
Datum
Vår beteckning
2016-01-20
Dnr 1375-2016
Arbetsskadelivränta
Prognos anslagspost. Beloppen anges i tusental kronor
2015
2016
2017
2018¹
2019¹
2020¹
-26 752
-62 074
-85 508
-110 154
-143 077
-190 747
3 072 000²
2 891 000²
2 760 000³
2 649 000³
2 551 000³
-
Tilldelade medel
3 045 248
2 828 926
2 674 492
2 538 846
2 407 923
-
Prognos
3 107 322
2 914 434
2 784 646
2 681 923
2 598 670
2 536 275
Avvikelse från anslag
-35 322
-23 434
-24 646
-32 923
-47 670
-
Avvikelse från tilldelade medel
-62 074
-85 508
-110 154
-143 077
-190 747
-
Högsta anslagskredit
153 600
144 550
-
-
-
-
Tillgängliga medel
3 198 848
2 973 476
-
-
-
-
Överskridande av
anslagskredit
0
0
-
-
-
-
Ingående överföringsbelopp
Anslag
¹ För åren 2018-2020 har en framskrivning av prognoserna för 2015-2017 tillämpats då
osäkerheten är avsevärt större på den tidshorisonten.
² Enligt regleringsbrevet.
³ Enligt budgetpropositionen.
Anslagsbelastningen för 2015 beräknas bli 3 107 miljoner kronor, vilket är
35 miljoner kronor högre än anslagsbeloppet och 62 miljoner kronor högre
än tilldelade medel men ryms inom medgiven anslagskredit.
Anslagsbelastningen för 2016 beräknas bli 2 914 miljoner kronor, vilket är
23 miljoner kronor högre än anslagsbeloppet och beräknade tilldelade medel
men ryms inom medgiven anslagskredit.
51
RAPPORT
Datum
Vår beteckning
2016-01-20
Dnr 1375-2016
Jämförelse med föregående prognos
I tabellen nedan görs en jämförelse med föregående prognos som lämnades
till regeringen i oktober 2015.
Prognosjämförelse. Beloppen anges i tusental kronor
2015
2016
2017
2018¹
2019¹
2020¹
3 107 322
2 914 434
2 785 281
2 678 112
2 589 459
2 510 814
Överföring till/från andra
anslagsposter
-
-
-
-
-
-
Ändrade makroekonomiska
antaganden
-
-
-635
+3 811
+9 211
+25 461
Volym- och
strukturförändringar
-
-
-
-
-
-
Regelförändringar
-
-
-
-
-
-
Ny befolkningsprognos²
-
-
-
-
-
-
3 107 322
2 914 434
2 784 646
2 681 923
2 598 670
2 536 275
0
0
-635
+3 811
+9 211
+25 461
0,0
0,0
0,0
+0,1
+0,4
+1,0
Föregående prognosbelopp
Ny prognos
Differens i 1000-tal kronor
Differens i procent
¹ Prognoser är osäkra. Osäkerheten ökar ju längre tidshorisont som prognosen avser.
² SCB har tagit fram en ny befolkningsprognos baserad på Migrationsverkets prognos från
oktober.
Ändrade makroekonomiska antaganden
Egenlivräntorna enligt gällande regelverk indexeras med hjälp av ett särskilt
indextal. Det särskilda indextalet baseras på KPI juni–juni, prisbasbeloppet
och inkomstindex. Konjunkturinstitutet har sänkt sin prognos för KPI juni–
juni för 2017 och 2020 och har höjt den för 2018-2019. Prognosen för
prisbasbeloppet har också höjts för 2020. Sammantaget leder dessa
förändringar till en marginell sänkning för egenlivräntor enligt nuvarande
regelverk för 2017 och höjning för 2018-2020.
Egenlivräntor enligt äldre regelverk och utgifterna för övriga är indexerade
endast med hjälp av prisbasbeloppet. Konjunkturinstitutet har höjt sin
prognos för prisbasbeloppet för 2020, vilket innebär en höjd prognos för
egenlivräntor enligt äldre regelverk och de övriga ersättningar för 2020.
52
RAPPORT
1:5
Datum
Vår beteckning
2016-01-20
Dnr 1375-2016
Ersättning inom det statliga
personskadeskyddet
Prognos anslag. Beloppen anges i tusental kronor
Hela anslaget
2015
2016
2017
2018
2019
2020
37 482
35 565
33 798
32 006
30 255
28 690
36 538
34 607
32 783
31 052
29 411
27 856
944
958
1 015
954
844
834
Därav
1:5.3 Ersättning inom det
statliga personskadeskyddet
1:5.4 Statlig
ålderspensionsavgift för
ersättning inom det statliga
personskadeskyddet
Detaljerade uppgifter om den statliga ålderspensionsavgiften återfinns i
bilaga 4. Där finns förutom anslagsbelastning även uppgifter om preliminär
avgift, reglering avseende förhållandena tre år tidigare, prognostiserad
avgift för respektive år samt en jämförelse med föregående prognos.
1:5.3
Ersättning inom det statliga personskadeskyddet
Prognos anslagspost. Beloppen anges i tusental kronor
2015
2016
2017
2018¹
2019¹
2020¹
0
0
0
0
0
0
37 300²
34 700²
32 900³
31 200³
29 500³
-
Tilldelade medel
37 300
34 700
32 900
31 200
29 500
-
Prognos
36 538
34 607
32 783
31 052
29 411
27 856
Avvikelse från anslag
762
93
117
148
89
-
Avvikelse från tilldelade medel
762
93
117
148
89
-
1 865
1 735
-
-
-
-
Tillgängliga medel
39 165
36 435
-
-
-
-
Överskridande av
anslagskredit
0
0
-
-
-
-
Ingående överföringsbelopp
Anslag
Högsta anslagskredit
¹ För åren 2018-2020 har en framskrivning av prognoserna för 2015-2017 tillämpats då
osäkerheten är avsevärt större på den tidshorisonten.
² Enligt regleringsbrevet.
³ Enligt budgetpropositionen.
Anslagsbelastningen för 2015 beräknas bli 37 miljoner kronor, vilket är
800 000 kronor lägre än anslagsbeloppet och tilldelade medel.
Anslagsbelastningen för 2016 beräknas bli 35 miljoner kronor, vilket är
93 000 kronor lägre än anslagsbeloppet och beräknade tilldelade medel.
Jämförelse med föregående prognos
Prognosen är oförändrad jämförd med föregående prognos som lämnades i
oktober 2015.
53
RAPPORT
1:6
Datum
Vår beteckning
2016-01-20
Dnr 1375-2016
Bidrag för sjukskrivningsprocessen
Prognos anslag. Beloppen anges i tusental kronor
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2 753 668
3 132 968
2 398 000
2 398 000
2 398 000
2 398 000
1:6.1 Rehabiliteringsgarantin
737 911
697 705
0
0
0
0
1:6.3 Finansiell samordning
genom samordningsförbund
279 500
339 000
339 000
339 000
339 000
339 000
1:6.4 Finansiell samordning
mellan FK och hälso- och
sjukvården
28 500
-
-
-
-
-
728 000
709 000
709 000
709 000
709 000
709 000
1:6.7 Effektiv
sjukskrivningsprocess
34 000
37 263
-
-
-
-
1:6.8 Arbetsplatsnära stöd
32 000
100 000
100 000
100 000
100 000
100 000
1:6.9 Försäkringsmedicinska
utredningar
217 763
250 000
250 000
250 000
250 000
250 000
1:6.10 Bidrag till hälso- och
sjukvården
695 994
1 000 000
1 000 000
1 000 000
1 000 000
1 000 000
Hela anslaget
Därav
1:6.5 Rehabiliteringsinsatser i
samarbete mellan FK och
Arbetsförmedlingen
1:6.1
Rehabiliteringsgarantin
Prognos anslagspost. Beloppen anges i tusental kronor
Ingående överföringsbelopp
Anslag
800
2015
2016
2017
2018
2019
2020
0
0
-
-
-
-
0001
0001
-
-
-
-
500
Tilldelade medel
800 000
500 000
-
-
-
-
Prognos
737 911
697 705
-
-
-
-
Avvikelse från anslag
62 089
-197 705
-
-
-
-
Avvikelse från tilldelade medel
62 089
-197 705
-
-
-
-
0
0
-
-
-
-
Tillgängliga medel
800 000
500 000
-
-
-
-
Överskridande av
anslagskredit
0
-197 705
-
-
-
-
Högsta anslagskredit
1
Enligt regleringsbrevet.
Anslagsbelastningen för 2015 beräknas bli 738 miljoner kronor, vilket är
62 miljoner kronor lägre än anslagsbeloppet och tilldelade medel.
Anslagsbelastningen för 2016 beräknas bli 698 miljoner kronor, vilket är
198 miljoner kronor högre än anslagsbeloppet och tilldelade medel. Detta
innebär att anslagskrediten överskrids med 198 miljoner kronor.
54
RAPPORT
Datum
Vår beteckning
2016-01-20
Dnr 1375-2016
Försäkringskassan avser att i en särskild skrivelse hemställa om
tilläggsanslag på 198 miljoner kronor.
Jämförelse med föregående prognos
I tabellen nedan görs en jämförelse med föregående prognos som lämnades
till regeringen i oktober 2015.
Prognosjämförelse. Beloppen anges i tusental kronor
2015
2016
2017
2018¹
2019¹
2020¹
788 000
500 000
500 000
500 000
500 000
500 000
Överföring till/från andra
anslagsposter
-
-
-
-
-
-
Ändrade makroekonomiska
antaganden
-
-
-
-
-
-
-50 089
+197 705
-500 000
-500 000
-500 000
-500 000
Regelförändringar
-
-
-
-
-
-
Ny befolkningsprognos²
-
-
-
-
-
-
Ny prognos
737 911
697 705
-
-
-
-
Differens i 1000-tal kronor
-50 089
+197 705
-500 000
-500 000
-500 000
-500 000
-6,4
+39,5
-100,0
-100,0
-100,0
-100,0
Föregående prognosbelopp
Volym- och
strukturförändringar
Differens i procent
¹ Prognoser är osäkra. Osäkerheten ökar ju längre tidshorisont som prognosen avser.
² SCB har tagit fram en ny befolkningsprognos baserad på Migrationsverkets prognos från
oktober.
Volym- och strukturförändringar
För 2015 bedöms utfallet bli ungefär 738 miljoner kronor. Därför sänks
prognosen för det året med ungefär 50 miljoner kronor. Utbetalningen i år
för kvartal 4 enligt avtalet för rehabiliteringsgarantin 2015 bedöms bli
198 miljoner kronor. Det kommer också ske en utbetalning på 500 miljoner
kronor enligt ett av villkoren i överenskommelsen mellan staten och
Sveriges kommuner och Landsting 2016 (En kvalitetssäker och effektiv
sjukskrivnings- och rehabiliteringsprocess). Det innebär att prognosen för
2016 höjs till 698 miljoner kronor. I överenskommelsen framgår det att
rehabiliteringsgarantin ska avvecklas. Därför är det ingen prognos för åren
2017-2020.
55
RAPPORT
1:6.3
Datum
Vår beteckning
2016-01-20
Dnr 1375-2016
Finansiell samordning genom samordningsförbund
Prognos anslagspost. Beloppen anges i tusental kronor
2015
2016
2017
2018¹
2019¹
2020¹
0
0
0
0
0
0
280 000²
339 000²
339 000³
339 000³
339 000³
-
Tilldelade medel
280 000
339 000
339 000
339 000
339 000
-
Prognos
279 500
339 000
339 000
339 000
339 000
339 000
Avvikelse från anslag
500
0
0
0
0
-
Avvikelse från tilldelade medel
500
0
0
0
0
-
0
0
-
-
-
-
Tillgängliga medel
280 000
339 000
-
-
-
-
Överskridande av
anslagskredit
0
0
-
-
-
-
Ingående överföringsbelopp
Anslag
Högsta anslagskredit
¹ För åren 2018-2020 har en framskrivning av prognoserna för 2015-2017 tillämpats då
osäkerheten är avsevärt större på den tidshorisonten.
² Enligt regleringsbrevet.
³ Enligt budgetpropositionen.
Anslagsbelastningen för 2015 beräknas bli 279,5 miljoner kronor, vilket är
0,5 miljoner kronor lägre än anslagsbeloppet och tilldelade medel.
Anslagsbelastningen för 2016 beräknas bli 339 miljoner kronor, vilket
överensstämmer med anslagsbeloppet och tilldelade medel.
Jämförelse med föregående prognos
I tabellen nedan görs en jämförelse med föregående prognos som lämnades
till regeringen i oktober 2015.
56
RAPPORT
Datum
Vår beteckning
2016-01-20
Dnr 1375-2016
Prognosjämförelse. Beloppen anges i tusental kronor
2015
2016
2017
2018¹
2019¹
2020¹
280 000
339 000
339 000
339 000
339 000
339 000
Överföring till/från andra
anslagsposter
-
-
-
-
-
-
Ändrade makroekonomiska
antaganden
-
-
-
-
-
-
-500
-
-
-
-
-
Regelförändringar
-
-
-
-
-
-
Ny befolkningsprognos²
-
-
-
-
-
-
279 500
339 000
339 000
339 000
339 000
339 000
Differens i 1000-tal kronor
-500
0
0
0
0
0
Differens i procent
-0,2
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Föregående prognosbelopp
Volym- och
strukturförändringar
Ny prognos
Volym- och strukturförändringar
Prognosen för 2015 bedöms bli 0,5 miljoner lägre än anslaget, vilket är en
sänkning med 0,5 miljoner jämfört med föregående prognos. En orsak till att
hela anslaget inte förbrukas är att ett förbund inte startat som planerat för
2015. För det övriga åren i prognosperioden är prognosen oförändrad.
1:6.4
Finansiell samordning mellan Försäkringskassan och
hälso- och sjukvården
Prognos anslagspost. Beloppen anges i tusental kronor
2015
2016
2017
2018
2019
2020
0
-
-
-
-
-
0001
-
-
-
-
-
Tilldelade medel
30 000
-
-
-
-
-
Prognos
28 500
-
-
-
-
-
Avvikelse från anslag
1 500
-
-
-
-
-
Avvikelse från tilldelade medel
1 500
-
-
-
-
-
0
-
-
-
-
-
Tillgängliga medel
30 000
-
-
-
-
-
Överskridande av
anslagskredit
0
-
-
-
-
-
Ingående överföringsbelopp
Anslag
Högsta anslagskredit
1
30
Enligt regleringsbrevet.
Anslagsbelastningen för 2015 beräknas bli 28,5 miljoner kronor, vilket är
1,5 miljoner kronor lägre än anslagsbeloppet och tilldelade medel.
Jämförelse med föregående prognos
I tabellen nedan görs en jämförelse med föregående prognos som lämnades
till regeringen i oktober 2015.
57
RAPPORT
Datum
Vår beteckning
2016-01-20
Dnr 1375-2016
Prognosjämförelse. Beloppen anges i tusental kronor
2015
2016
2017
2018
2019
2020
30 000
-
-
-
-
-
Överföring till/från andra
anslagsposter
-
-
-
-
-
-
Ändrade makroekonomiska
antaganden
-
-
-
-
-
-
-1 500
-
-
-
-
-
Regelförändringar
-
-
-
-
-
-
Ny befolkningsprognos²
-
-
-
-
-
-
Ny prognos
28 500
-
-
-
-
-
Differens i 1000-tal kronor
-1 500
-
-
-
-
-
-5,0
-
-
-
-
-
Föregående prognosbelopp
Volym- och
strukturförändringar
Differens i procent
² SCB har tagit fram en ny befolkningsprognos baserad på Migrationsverkets prognos från
oktober.
Volym- och strukturförändringar
Prognosen för 2015 bedöms bli 1,5 miljoner kronor lägre än anslaget, vilket
är en minskning med 1,5 miljoner jämfört med föregående prognos.
1:6.5
Rehabiliteringsinsatser i samarbete mellan
Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen
Prognos anslagspost. Beloppen anges i tusental kronor
2015
2016
2017
2018¹
2019¹
2020¹
0
0
0
0
0
0
738 000²
709 000²
709 000³
709 000³
709 000³
-
Tilldelade medel
738 000
709 000
709 000
709 000
709 000
-
Prognos
728 000
709 000
709 000
709 000
709 000
709 000
Avvikelse från anslag
10 000
0
0
0
0
-
Avvikelse från tilldelade medel
10 000
0
0
0
0
-
0
0
-
-
-
-
Tillgängliga medel
738 000
709 000
-
-
-
-
Överskridande av
anslagskredit
0
0
-
-
-
-
Ingående överföringsbelopp
Anslag
Högsta anslagskredit
¹ För åren 2018-2020 har en framskrivning av prognoserna för 2015-2017 tillämpats då
osäkerheten är avsevärt större på den tidshorisonten.
² Enligt regleringsbrevet.
³ Enligt budgetpropositionen.
Anslagsbelastningen för 2015 beräknas bli 728 miljoner kronor, vilket är
10 miljoner kronor lägre än anslagsbeloppet och tilldelade medel.
Anslagsbelastningen för 2016 beräknas bli 709 miljoner kronor, vilket
överensstämmer med anslagsbeloppet och tilldelade medel.
58
RAPPORT
Datum
Vår beteckning
2016-01-20
Dnr 1375-2016
Jämförelse med föregående prognos
I tabellen nedan görs en jämförelse med föregående prognos som lämnades
till regeringen i oktober 2015.
Prognosjämförelse. Beloppen anges i tusental kronor
2015
2016
2017
2018¹
2019¹
2020¹
738 000
709 000
709 000
709 000
709 000
709 000
Överföring till/från andra
anslagsposter
-
-
-
-
-
-
Ändrade makroekonomiska
antaganden
-
-
-
-
-
-
-10 000
-
-
-
-
-
Regelförändringar
-
-
-
-
-
-
Ny befolkningsprognos²
-
-
-
-
-
-
Ny prognos
728 000
709 000
709 000
709 000
709 000
709 000
Differens i 1000-tal kronor
-10 000
0
0
0
0
0
-1,4
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Föregående prognosbelopp
Volym- och
strukturförändringar
Differens i procent
¹ Prognoser är osäkra. Osäkerheten ökar ju längre tidshorisont som prognosen avser.
² SCB har tagit fram en ny befolkningsprognos baserad på Migrationsverkets prognos från
oktober.
Volym- och strukturförändringar
Utfallet för 2015 bedöms bli 728 miljoner kronor, vilket är en minskning
med 10 miljoner jämfört med föregående prognos.
1:6.7
Effektiv sjukskrivningsprocess
Prognos anslagspost. Beloppen anges i tusental kronor
2015
2016
2017
2018¹
2019¹
2020¹
26 263
32 263
-
-
-
-
40 000²
5 000²
-
-
-
-
Tilldelade medel
66 263
37 263
-
-
-
-
Prognos
34 000
37 263
-
-
-
-
6 000
-32 263
-
-
-
-
32 263
0
-
-
-
-
0
0
-
-
-
-
Tillgängliga medel
66 263
37 263
-
-
-
-
Överskridande av
anslagskredit
0
0
-
-
-
-
Ingående överföringsbelopp
Anslag
Avvikelse från anslag
Avvikelse från tilldelade medel
Högsta anslagskredit
¹ För åren 2018-2020 har en framskrivning av prognoserna för 2015-2017 tillämpats då
osäkerheten är avsevärt större på den tidshorisonten.
² Enligt regleringsbrevet.
³ Enligt budgetpropositionen.
59
RAPPORT
Datum
Vår beteckning
2016-01-20
Dnr 1375-2016
Anslagsbelastningen för 2015 beräknas bli 34 miljoner kronor, vilket är
6 miljoner kronor lägre än anslagsbeloppet och 32 miljoner kronor lägre än
tilldelade medel.
Anslagsbelastningen för 2016 beräknas bli 37 miljoner kronor, vilket är
32 miljoner kronor högre än anslagsbeloppet och i överensstämmelse med
tilldelade medel.
Jämförelse med föregående prognos
I tabellen nedan görs en jämförelse med föregående prognos som lämnades
till regeringen i oktober 2015.
Prognosjämförelse. Beloppen anges i tusental kronor
2015
2016
2017
2018¹
2019¹
2020¹
34 000
37 000
-
-
-
-
Överföring till/från andra
anslagsposter
-
-
-
-
-
-
Ändrade makroekonomiska
antaganden
-
-
-
-
-
-
Volym- och
strukturförändringar
-
+263
-
-
-
-
Regelförändringar
-
-
-
-
-
-
Ny befolkningsprognos²
-
-
-
-
-
-
34 000
37 263
-
-
-
-
0
+263
-
-
-
-
0,0
+0,7
-
-
-
-
Föregående prognosbelopp
Ny prognos
Differens i 1000-tal kronor
Differens i procent
¹ Prognoser är osäkra. Osäkerheten ökar ju längre tidshorisont som prognosen avser.
² SCB har tagit fram en ny befolkningsprognos baserad på Migrationsverkets prognos från
oktober.
Volym- och strukturförändringar
Anslaget och ingående överföringsbelopp för 2016 beräknas förbrukas i sin
helhet. Prognosen för 2016 justeras därför upp med 263 000 kronor.
60
RAPPORT
1:6.8
Datum
Vår beteckning
2016-01-20
Dnr 1375-2016
Arbetsplatsnära stöd
Prognos anslagspost. Beloppen anges i tusental kronor
2015
2016
2017
2018¹
2019¹
2020¹
0
0
0
0
0
0
50 000²
100 000²
100 000³
100 000³
100 000³
-
Tilldelade medel
50 000
100 000
100 000
100 000
100 000
-
Prognos
32 000
100 000
100 000
100 000
100 000
100 000
Avvikelse från anslag
18 000
0
0
0
0
-
Avvikelse från tilldelade medel
18 000
0
0
0
0
-
0
0
-
-
-
-
Tillgängliga medel
50 000
100 000
-
-
-
-
Överskridande av
anslagskredit
0
0
-
-
-
-
Ingående överföringsbelopp
Anslag
Högsta anslagskredit
¹ För åren 2018-2020 har en framskrivning av prognoserna för 2015-2017 tillämpats då
osäkerheten är avsevärt större på den tidshorisonten.
² Enligt regleringsbrevet.
³ Enligt budgetpropositionen.
Anslagsbelastningen för 2015 beräknas bli 32 miljoner kronor, vilket är
18 miljoner kronor lägre än anslagsbeloppet och tilldelade medel.
Anslagsbelastningen för 2016 beräknas bli 100 miljoner kronor, vilket
överensstämmer med anslagsbeloppet och tilldelade medel.
Jämförelse med föregående prognos
I tabellen nedan görs en jämförelse med föregående prognos som lämnades
till regeringen i oktober 2015.
61
RAPPORT
Datum
Vår beteckning
2016-01-20
Dnr 1375-2016
Prognosjämförelse. Beloppen anges i tusental kronor
2015
2016
2017
2018¹
2019¹
2020¹
40 000
100 000
100 000
100 000
100 000
100 000
Överföring till/från andra
anslagsposter
-
-
-
-
-
-
Ändrade makroekonomiska
antaganden
-
-
-
-
-
-
-8 000
-
-
-
-
-
Regelförändringar
-
-
-
-
-
-
Ny befolkningsprognos²
-
-
-
-
-
-
Ny prognos
32 000
100 000
100 000
100 000
100 000
100 000
Differens i 1000-tal kronor
-8 000
0
0
0
0
0
-20,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Föregående prognosbelopp
Volym- och
strukturförändringar
Differens i procent
¹ Prognoser är osäkra. Osäkerheten ökar ju längre tidshorisont som prognosen avser.
² SCB har tagit fram en ny befolkningsprognos baserad på Migrationsverkets prognos från
oktober.
Volym- och strukturförändringar
Prognosen för 2015 bedöms bli 8 miljoner kronor lägre jämfört med den
prognos som lämnades i oktober. För åren 2016-2020 är prognosen
oförändrad.
1:6.9
Försäkringsmedicinska utredningar
Prognos anslagspost. Beloppen anges i tusental kronor
2015
2016
2017
2018¹
2019¹
2020¹
0
0
0
0
0
0
250 000²
250 000²
250 000³
250 000³
250 000³
-
Tilldelade medel
250 000
250 000
250 000
250 000
250 000
-
Prognos
217 763
250 000
250 000
250 000
250 000
250 000
Avvikelse från anslag
32 237
0
0
0
0
-
Avvikelse från tilldelade medel
32 237
0
0
0
0
-
0
0
-
-
-
-
Tillgängliga medel
250 000
250 000
-
-
-
-
Överskridande av
anslagskredit
0
0
-
-
-
-
Ingående överföringsbelopp
Anslag
Högsta anslagskredit
¹ För åren 2018-2020 har en framskrivning av prognoserna för 2015-2017 tillämpats då
osäkerheten är avsevärt större på den tidshorisonten.
² Enligt regleringsbrevet.
³ Enligt budgetpropositionen.
Anslagsbelastningen för 2015 beräknas bli 218 miljoner kronor, vilket är
32 miljoner kronor lägre än anslagsbeloppet och tilldelade medel.
Anslagsbelastningen för 2016 beräknas bli 250 miljoner kronor, vilket
överensstämmer med anslagsbeloppet och tilldelade medel.
62
RAPPORT
Datum
Vår beteckning
2016-01-20
Dnr 1375-2016
Jämförelse med föregående prognos
I tabellen nedan görs en jämförelse med föregående prognos som lämnades
till regeringen i oktober 2015.
Prognosjämförelse. Beloppen anges i tusental kronor
2015
2016
2017
2018¹
2019¹
2020¹
225 488
250 000
250 000
250 000
250 000
250 000
Överföring till/från andra
anslagsposter
-
-
-
-
-
-
Ändrade makroekonomiska
antaganden
-
-
-
-
-
-
-7 725
-
-
-
-
-
Regelförändringar
-
-
-
-
-
-
Ny befolkningsprognos²
-
-
-
-
-
-
217 763
250 000
250 000
250 000
250 000
250 000
-7 725
0
0
0
0
0
-3,4
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Föregående prognosbelopp
Volym- och
strukturförändringar
Ny prognos
Differens i 1000-tal kronor
Differens i procent
¹ Prognoser är osäkra. Osäkerheten ökar ju längre tidshorisont som prognosen avser.
² SCB har tagit fram en ny befolkningsprognos baserad på Migrationsverkets prognos från
oktober.
Volym- och strukturförändringar
Under perioden januari-november har det utbetalats ungefär 173 miljoner
kronor. Utbetalningen i december beräknas bli ungefär 45 miljoner kronor.
Prognosen för 2015 sänks därför från 225 miljoner kronor till 218 miljoner
kronor. För de övriga åren i prognosperioden är prognosen oförändrad.
1:6.10
Bidrag till hälso- och sjukvården
Prognos anslagspost. Beloppen anges i tusental kronor
2015
2016
2017
2018¹
2019¹
2020¹
0
126 006
0
0
0
0
822 000²
1 000 000²
1 000 000³
1 000 000³
1 000 000³
-
Tilldelade medel
822 000
1 126 006
1 000 000
1 000 000
1 000 000
-
Prognos
695 994
1 000 000
1 000 000
1 000 000
1 000 000
1 000 000
Avvikelse från anslag
126 006
0
0
0
0
-
Avvikelse från tilldelade medel
126 006
126 006
0
0
0
-
0
0
-
-
-
-
Tillgängliga medel
822 000
1 126 006
-
-
-
-
Överskridande av
anslagskredit
0
0
-
-
-
-
Ingående överföringsbelopp
Anslag
Högsta anslagskredit
¹ För åren 2018-2020 har en framskrivning av prognoserna för 2015-2017 tillämpats då
osäkerheten är avsevärt större på den tidshorisonten.
² Enligt regleringsbrevet.
³ Enligt budgetpropositionen.
63
RAPPORT
Datum
Vår beteckning
2016-01-20
Dnr 1375-2016
Anslagsbelastningen för 2015 beräknas bli 696 miljoner kronor, vilket är
126 miljoner kronor lägre än anslagsbeloppet och tilldelade medel.
Anslagsbelastningen för 2016 beräknas bli 1 000 miljoner kronor, vilket
överensstämmer med anslagsbeloppet och 126 miljoner kronor lägre än
tilldelade medel.
Prognosen är oförändrad jämförd med föregående prognos.
1:7
Ersättning för höga sjuklönekostnader
Prognos anslag. Beloppen anges i tusental kronor
2015
2016
2017
2018¹
2019¹
2020¹
0
0
0
0
0
0
0²
360 000²
360 000³
360 000³
360 000³
-
Tilldelade medel
0
360 000
360 000
360 000
360 000
-
Prognos
0
360 000
360 000
360 000
360 000
360 000
Avvikelse från anslag
0
0
0
0
0
-
Avvikelse från tilldelade medel
0
0
0
0
0
-
Högsta anslagskredit
0
18 000
-
-
-
-
Tillgängliga medel
0
378 000
-
-
-
-
Överskridande av
anslagskredit
0
0
-
-
-
-
Ingående överföringsbelopp
Anslag
¹ För åren 2018-2020 har en framskrivning av prognoserna för 2015-2017 tillämpats då
osäkerheten är avsevärt större på den tidshorisonten.
² Enligt regleringsbrevet.
³ Enligt budgetpropositionen.
Anslagsbelastningen för 2016 beräknas bli 360 miljoner kronor, vilket är i
överensstämmelse med i budgetpropositionen föreslaget anslagsbelopp och
tilldelade medel.
Detta är ett nytt anslag enligt förslag i budgetpropositionen för 2016. Medel
har tidigare avsatts till anslagsposten Högkostnadsskydd för arbetsgivare
(1:1.7), som ingår i anslaget 1:1 Sjukpenning och rehabilitering m.m. men
föreslås från och med 2016 lyftas ut till ett eget anslag.
Prognosen är oförändrad jämförd med föregående prognos.
64
RAPPORT
2:1
Datum
Vår beteckning
2016-01-20
Dnr 1375-2016
Försäkringskassan
Prognos anslagsbelastning. Beloppen anges i tusental kronor
2015
Ingående överföringsbelopp
Anslag
2016
2017
2018
2019
2020
-22 894
163 740
46 615
505
-79 495
-229 495
8 030 295
8 171 906
8 237 068
8 378 630
8 545 011
8 545 011
Tilldelade medel
8 007 401
8 335 646
8 283 683
8 379 135
8 465 516
8 315 516
Utfall/Prognos
7 843 661
8 289 031
8 283 178
8 458 630
8 695 011
8 695 011
Avvikelse från anslag
186 634
-117 125
-46 110
-80 000
-150 000
-150 000
Avvikelse från tilldelade medel
163 740
46 615
505
-79 495
-229 495
-379 495
Högsta anslagskredit
240 909
245 157
247 112
251 359
256 350
256 350
Tillgängliga medel
8 248 310
8 580 803
8 530 795
8 630 494
8 721 866
8 571 866
Överskridande av
anslagskredit
0
0
0
0
0
123 145
Av tabellen ovan framgår årets över-/underskridande och avvikelse från
tilldelade medel för åren 2015–2020 i tusental kronor.
Analys
Efter ett antal år av anslagskreditsutnyttjande visar det preliminära utfallet
för 2015 på ett anslagssparande på 164 miljoner kronor. En förklaring till
detta är att personalomsättningen inom myndigheten har ökat från
7,4 procent för 2014 till 9,2 procent för 2015. Detta har särskilt påverkat
handläggningen inom sjukförsäkringsområdet och kundtjänst.
Andra orsaker till det mer positiva utfallet är en ekonomisk återhållsamhet i
verksamheten under 2015, minskade lönekostnader som följd av ett högre
uttag av upparbetad semester, lägre pensionsavsättningar till SPV än
tidigare beräknat och ökade sjukavdrag samt lägre kostnader för lokaler.
Försäkringskassan hemställde i februari 2015 om utökat anslag med
400 miljoner för 2016 och 440 miljoner kronor för 2017 och framåt för att
kunna möta det ökade inflödet och varaktigheten inom sjukskrivningarna. I
regleringsbrevet förstärktes Försäkringskassan förvaltningsanslag med
250 miljoner kronor från 2016. Vi avser att anpassa och prioritera vår
verksamhet till angivna ramar, men kan konstatera att detta kommer
innebära vissa omprioriteringar i verksamheten.
Det givna anslagssparande innebär ett viktigt handlingsutrymme för
myndigheten för 2016 och 2017 och de utmaningar som vi står inför.
I budgetproposition för 2016 framkommer det bland annat att regeringen
delar Försäkringskassan beskrivning av situationen. För att möta detta
tilldelades myndigheten 250 miljoner kronor för 2016 och framåt i utökat
anslag ”för att ge Försäkringskassan förutsättningar att åstadkomma en väl
fungerande sjukskrivningsprocess. Försäkringskassan ska höja kvaliteten i
handläggningen av sjukförsäkringsärenden genom att stärka den
försäkringsmässiga tillämpningen”.
65
RAPPORT
Datum
Vår beteckning
2016-01-20
Dnr 1375-2016
Osäkert kring utvecklingen av nyanlända
En osäkerhetsfaktor för perioden är konsekvenserna av ökningen av
nyanlända till Sverige. Den 22 oktober 2015 presenterade Migrationsverket
en uppreviderad prognos för de kommande åren. Migrationsverket betonade
att läget är väldigt osäkert och presenterade förutom huvudscenariot två
alternativa scenarier för migrationen. De alternativa scenarierna visade på
högre respektive lägre antal nyanlända. I denna prognos utgår vi från
Migrationsverkets huvudscenario.
Den ökade mängden nyanlända innebär en påtagligt ökad belastning på
socialförsäkringen och därmed på Försäkringskassan. Bedömningen är att
Försäkringskassan kommer att påverkas av den senaste tidens ökning
tidigast under hösten 2016, men då i en begränsad omfattning. Därefter ökar
påverkan successivt och från 2018 och framåt kommer Försäkringskassans
verksamhet att beröras märkbart. Handläggningen av bland annat
försäkringstillhörighet kommer belastas påtagligt. De förmåner som
påverkas mest av den ökade migrationen är etableringsersättning,
etableringstillägg och bostadsersättning. Därutöver är det förmåner som EUfamiljeförmåner, barnbidrag, bostadsbidrag och underhållsstöd utland.
I prognosen har vi tagit med denna uppgång av kostnader. Detta från 2018
och framåt. För 2018 innebär ökningen med 80 miljoner kronor och för åren
därefter med 150 miljoner kronor årligen.
Ökad kontrollverksamhet inom assistansersättningen
Ett fokus för perioden är att motverka det brottsliga nyttjandet av
assistansersättning. Det är viktigt att Försäkringskassan kan agera och
upptäcka den brottslighet som finns för att värna legitimiteten och för att nå
en preventiv effekt där vår förmåga att upptäcka brottslighet också förstärks.
Dock kommer detta innebära ökade kostnader för Försäkringskassans
administration. Hur mycket det kommer att påverka kostnadsprognosen för
förvaltningsanslaget är ännu inte klart. En mer tydlig redogörelse kommer i
samband med att Försäkringskassan lämnar sitt budgetunderlag den 1 mars.
66
RAPPORT
Datum
Vår beteckning
2016-01-20
Dnr 1375-2016
Jämförelse med föregående prognos
I tabellen nedan görs en jämförelse med föregående prognos som lämnades
till regeringen i oktober 2015.
Prognosjämförelse. Beloppen anges i tusental kronor
Föregående prognosbelopp
Överföring till/från andra
anslagsposter
2015
2016
2017
2018
2019
2020
7 965 276
8 214 031
8 237 068
8 378 630
8 545 011
8 545 011
-
-
-
-
-
Ändrade makroekonomiska
antaganden
-
-
-
-
-
Volym- och strukturförändringar
-
-
-
-
-
Regeländringar
-
-
-
-
-
Övrigt
Ny prognos
Differens i 1000-tal kronor
Differens i procent
-
-121 615
75 000
46 110
80 000
150 000
150 000
7 843 661
8 289 031
8 283 178
8 458 630
8 695 011
8 695 011
-121 615
75 000
46 110
80 000
150 000
150 000
-1,53
0,91
0,56
0,95
1,76
1,76
Övrigt
Skillnaden för 2015 beror främst på en alltför hög tidigare prognos för
avskrivningar, en ökad personalomsättning och högre sjukavdrag, vilket har
lett fram till lägre lönekostnader.
För såväl 2016 och 2017 ökar kostnader till följd av insatser inom
sjukförsäkringen.
För åren 2018 och framåt har prognosen ökats med de beräknade
kostnaderna för den ökade migrationen.
67
RAPPORT
Datum
Vår beteckning
2016-01-20
Dnr 1375-2016
Utgiftsområde 12 Ekonomisk trygghet för familjer och
barn
1:1
Barnbidrag
Prognos anslag. Beloppen anges i tusental kronor
2015
2016
2017
2018¹
2019¹
2020¹
-97 866
-23 094
-117 473
-412 535
-1 101 076
-2 274 800
25 839 595²
26 425 291²
27 072 389³
27 635 252³
28 115 122³
-
Tilldelade medel
25 741 729
26 402 197
26 954 916
27 222 717
27 014 046
-
Prognos
25 764 823
26 519 670
27 367 451
28 323 793
29 288 846
29 904 333
74 772
-94 379
-295 062
-688 541
-1 173 724
-
-23 094
-117 473
-412 535
-1 101 076
-2 274 800
-
1 291 980
1 321 265
-
-
-
-
Tillgängliga medel
27 033 709
27 723 462
-
-
-
-
Överskridande av
anslagskredit
0
0
-
-
-
-
Ingående överföringsbelopp
Anslag
Avvikelse från anslag
Avvikelse från tilldelade medel
Högsta anslagskredit
¹ För åren 2018-2020 har en framskrivning av prognoserna för 2015-2017 tillämpats då
osäkerheten är avsevärt större på den tidshorisonten.
² Enligt regleringsbrevet.
³ Enligt budgetpropositionen.
Anslagsbelastningen för 2015 beräknas bli 25 765 miljoner kronor, vilket är
75 miljoner kronor lägre än anslagsbeloppet och 23 miljoner kronor högre
än tilldelade medel, men ryms inom medgiven anslagskredit.
Anslagsbelastningen för 2016 beräknas bli 26 520 miljoner kronor, vilket är
94 miljoner kronor högre än anslagsbeloppet och 117 miljoner kronor högre
än tilldelade medel, men ryms inom medgiven anslagskredit.
68
RAPPORT
Datum
Vår beteckning
2016-01-20
Dnr 1375-2016
Analys
Jämförelse med föregående prognos
I tabellen nedan görs en jämförelse med föregående prognos som lämnades
till regeringen i oktober 2015.
Prognosjämförelse. Beloppen anges i tusental kronor
2015
2016
2017
2018¹
2019¹
2020¹
25 768 629
26 425 291
27 072 389
27 635 252
28 115 122
28 561 020
Överföring till/från andra
anslagsposter
-
-
-
-
-
-
Ändrade makroekonomiska
antaganden
-
-
-
-
-
-
+14 129
+14 585
+14 983
+15 261
+15 495
+15 711
-
-
-
-
-
-
-17 935
+79 794
+280 079
+673 280
+1 158 229
+1 327 602
25 764 823
26 519 670
27 367 451
28 323 793
29 288 846
29 904 333
-3 806
+94 379
+295 062
+688 541
+1 173 724
+1 343 313
0,0
+0,4
+1,1
+2,5
+4,2
+4,7
Föregående prognosbelopp
Volym- och
strukturförändringar
Regelförändringar
Ny befolkningsprognos²
Ny prognos
Differens i 1000-tal kronor
Differens i procent
¹ Prognoser är osäkra. Osäkerheten ökar ju längre tidshorisont som prognosen avser.
² SCB har tagit fram en ny befolkningsprognos baserad på Migrationsverkets prognos från
oktober.
Volym- och strukturförändringar
Föregående prognos underskattade utfallet för perioden oktober-november
med 5 miljoner kronor (0,1 procent). Prognosen har därför höjts marginellt
över hela prognosperioden.
Ny befolkningsprognos
Föreliggande prognos baseras på Statistiska centralbyråns senaste
befolkningsprognos från oktober 2015. Jämfört med befolkningsprognosen
från maj 2015 har antalet 0-20-åringar sänkts för år 2015, men höjts för
övriga år i prognosperioden. Sammantaget innebär detta att utgifterna höjs
för 2016-2020. Ungefär 88 procent av utgifterna inom anslaget betalas ut
som allmänt barnbidrag. Prognosen för allmänt barnbidrag baseras på
antalet 0-16-åringar. I tabellen nedan visas revideringen av befolkningsprognosen för dessa. Revideringen för denna åldersgrupp förklarar i stort
sett hela förändringen av utgifterna i jämförelse med tidigare prognos. År
2020 prognostiserar SCB att antalet 0-16-åringar kommer att vara drygt
94 000 fler än i föregående befolkningsprognos.
69
RAPPORT
Datum
Vår beteckning
2016-01-20
Dnr 1375-2016
Antal 0-16-åringar i SCB:s senaste befolkningsprognos
Revidering av prognosen från oktober 2015 jämförd med prognosen publicerad
maj 2015
År
2015
2016
2017
2018
2019
2020
Procentuell skillnad
-0,3
0,4
0,7
1,4
1,7
0,5
Skillnad i förändringstakt*
-0,3
0,1
0,8
2,2
3,9
4,4
* Skillnad i procentenheter
Källa: Statistiska centralbyrån
1:2
Föräldraförsäkring
Prognos anslag. Beloppen anges i tusental kronor
2015
2016
2017
2018
2019
2020
38 639 035
40 405 977
42 074 196
44 419 205
46 879 781
49 013 889
28 040 216
29 250 578
30 847 730
32 454 105
34 166 021
35 566 036
1:2.4 Statlig
ålderspensionsavgift för
föräldrapenning
2 788 024
2 965 508
2 956 379
3 131 020
3 337 325
3 528 151
1:2.11 Tillfällig föräldrapenning
6 282 971
6 456 234
6 852 984
7 300 214
7 793 762
8 230 867
1:2.8 Statlig
ålderspensionsavgift för
tillfällig föräldrapenning
558 068
704 535
682 374
780 604
780 632
833 718
1:2.12 Graviditetspenning
568 758
605 623
644 340
686 759
731 283
777 945
58 365
63 475
61 646
66 503
70 758
77 172
342 633
360 024
28 743
0
0
0
Hela anslaget
Därav
1:2.9 Föräldrapenning
1:2.10 Statlig
ålderspensionsavgift för
graviditetspenning
1:2.1 Jämställdhetsbonus
Detaljerade uppgifter om den statliga ålderspensionsavgiften återfinns i
bilaga 4. Där finns förutom anslagsbelastning även uppgifter om preliminär
avgift, reglering avseende förhållandena tre år tidigare, prognostiserad
avgift för respektive år samt en jämförelse med föregående prognos.
70
RAPPORT
1:2.9
Datum
Vår beteckning
2016-01-20
Dnr 1375-2016
Föräldrapenning
Prognos anslagspost. Beloppen anges i tusental kronor
2015
2016
2017
2018¹
2019¹
2020¹
0
0
0
0
0
-121 609
28 218 056²
29 813 542²
31 308 727³
32 675 256³
34 044 412³
-
Tilldelade medel
28 218 056
29 813 542
31 308 727
32 675 256
34 044 412
-
Prognos
28 040 216
29 250 578
30 847 730
32 454 105
34 166 021
35 566 036
Avvikelse från anslag
177 840
562 964
460 997
221 151
-121 609
-
Avvikelse från tilldelade medel
177 840
562 964
460 997
221 151
-121 609
-
1 447 869
1 490 677
-
-
-
-
Tillgängliga medel
29 665 925
31 304 219
-
-
-
-
Överskridande av
anslagskredit
0
0
-
-
-
-
Ingående överföringsbelopp
Anslag
Högsta anslagskredit
¹ För åren 2018-2020 har en framskrivning av prognoserna för 2015-2017 tillämpats då
osäkerheten är avsevärt större på den tidshorisonten.
² Enligt regleringsbrevet.
³ Enligt budgetpropositionen.
Anslagsbelastningen för 2015 beräknas bli 28 040 miljoner kronor, vilket är
178 miljoner kronor lägre än anslagsbeloppet och tilldelade medel.
Anslagsbelastningen för 2016 beräknas bli 29 251 miljoner kronor, vilket är
563 miljoner kronor lägre än anslagsbelopp och tilldelade medel.
Jämförelse med föregående prognos
I tabellen nedan görs en jämförelse med föregående prognos som lämnades
till regeringen i oktober 2015.
Prognosjämförelse. Beloppen anges i tusental kronor
2015
2016
2017
2018¹
2019¹
2020¹
28 129 059
29 342 893
30 847 422
32 171 459
33 533 056
34 680 414
Överföring till/från andra
anslagsposter
-
-
-
-
-
-
Ändrade makroekonomiska
antaganden
-
-15 325
+18 871
+88 470
+120 123
+180 238
-88 843
-76 990
-80 949
-92 205
-99 713
-104 407
Regelförändringar
-
-
-
-
-
-
Ny befolkningsprognos²
-
-
+62 386
+286 381
+612 555
+809 791
28 040 216
29 250 578
30 847 730
32 454 105
34 166 021
35 566 036
-88 843
-92 315
+308
+282 646
+632 965
+885 622
-0,3
-0,3
0,0
+0,9
+1,9
+2,6
Föregående prognosbelopp
Volym- och
strukturförändringar
Ny prognos
Differens i 1000-tal kronor
Differens i procent
¹ Prognoser är osäkra. Osäkerheten ökar ju längre tidshorisont som prognosen avser.
² SCB har tagit fram en ny befolkningsprognos baserad på Migrationsverkets prognos från
oktober.
71
RAPPORT
Datum
Vår beteckning
2016-01-20
Dnr 1375-2016
Ändrade makroekonomiska antaganden
Konjunkturinstitutet har höjt prognosen för prisbasbeloppet för år 2020.
Detta medför att medelersättningen för SGI-dagar med högsta
ersättningsnivå för år 2020 har höjts.
Konjunkturinstitutet har även sänkt prognosen för timlöneökningen för år
2016 och höjt den för åren 2017–2020. Detta medför att medelersättningen
för SGI-dagar under högsta ersättningsnivån har reviderats ned för 2016 och
reviderats upp för 2017-2020 jämfört med föregående prognos.
Sammantaget innebär detta att utgiftsprognoserna sänkts för år 2016 och
höjts för åren 2017–2020.
Volym- och strukturförändringar
Det totala antalet föräldrapenningdagar har justerats ned för perioden 2015–
2020. Dessutom har fördelningen mellan olika typer av föräldrapenningdagar justerats.
Utfallet av föräldrapenningdagar fram till och med november 2015 har varit
lägre än förväntat och det genomsnittliga antalet dagar per barn och ålder
har därför reviderats ner. Även utfallet för fördelningen av olika
föräldrapenningdagar har justerats. Sammantaget leder detta till lägre
prognostiserade utgifter.
Ny befolkningsprognos
Med anledning av den kraftiga ökningen av antalet asylsökande har SCB
reviderat befolkningsprognosen. Se tabellen nedan för hur det slår på antalet
barn.
Förändringar mellan maj och oktobers befolkningsprognos från SCB
År
Antal barn 0-8 år
Antal födda
2015
2016
2017
2018
2019
2020
– 3 289
– 642
6 487
21 731
41 988
51 464
– 384
475
591
2 981
6 658
9 254
I vilken grad höjningen av befolkningsprognosen påverkar utgifterna för
föräldrapenning är svårt att förutspå, men vi räknar med att den medför
högre utgifter för åren 2017-2020. För att uppskatta effekten av den nya
befolkningsprognosen på utgifterna för föräldrapenning konstrueras nedan
två scenarier, ett huvudscenario och ett alternativscenario.
I huvudscenariot medför den nya befolkningsprognosen en ökning med
62 miljoner kronor år 2017 och sedan ytterligare 810 miljoner kronor år
2020 (se prognosjämförelsetabellen ovan). I beräkningarna antas att det tar
tid för kohorten med nya invånare att etablera sig på arbetsmarknaden och
därmed få rätt till SGI–dagar över grundnivå. Vi bedömer därför att
majoriteten av dem inte kommer uppfylla det så kallade 240-dagarsvilkoret
72
RAPPORT
Datum
Vår beteckning
2016-01-20
Dnr 1375-2016
under prognosperioden. 16 Detta innebär att de i huvudsak förväntas nyttja
grund- och lägstanivådagar med en ersättning på 250 kronor respektive
180 kronor per dag.
15F
För beräkningen av antalet uttagna lägstanivådagar för denna kohort har
samma proportion använts som för uttagna dagar per barn och ålder för
2013-2014. För resterande dagar har samma beräkningssätt använts, men
dessa dagar har endast lagts på grundnivådagar, det vill säga inga SGI-dagar
under och över högsta ersättningsnivån.
Det ska noteras att prognosen är mycket osäker. Förutom den osäkerhet som
finns i SCB:s befolkningsprognos är det osäkert i vilken omfattning denna
kohort använder föräldrapenningen.
Försäkringskassan har även beräknat ett alternativscenario (se tabell nedan)
där de nya invånarna antas uppfylla samma villkor och ha samma beteende
som normalt i beräkningen av prognoser. Det vill säga samma fördelning av
dagarna mellan könen, typ av dagar, och antal uttagna dagar per barn och
ålder med mera. Detta antagande innebär betydligt högre ökning av
utgifterna än huvudscenariot.
Alternativscenario där nya invånare antas uppfylla samma villkor och
ha samma beteende som normalt i beräkningen av prognoser
År
2017
2018
2019
2020
1000-tal kronor
146 431
673 626
1 472 632
1 978 314
Skillnad från
huvudscenario
84 045
387 1245
860 077
1 168 253
16
Föräldrapenning lämnas på sjukpenningnivån, om föräldern under minst 240 dagar i
följd, före barnets födelse eller den beräknade tidpunkten för födelsen, har varit
försäkrad för sjukpenning och under hela den tiden skulle ha haft rätt till en sjukpenning
som överstiger lägstanivån för föräldrapenning (240-dagarsvillkoret). För de första 180
dagarna med rätt till föräldrapenning för vård av ett barn gäller att förmånen kan lämnas
på antingen sjukpenningnivån eller grundnivån. Efter 180 dagar gäller att
föräldrapenning kan lämnas för 210 dagar på antingen sjukpenningnivån eller
grundnivån och för 90 dagar på lägstanivån.
73
RAPPORT
1:2.11
Datum
Vår beteckning
2016-01-20
Dnr 1375-2016
Tillfällig föräldrapenning
Prognos anslagspost. Beloppen anges i tusental kronor
2015
2016
2017
2018¹
2019¹
2020¹
-30 801
0
0
-7 435
-166 531
-501 329
6 405 089²
6 563 912²
6 845 549³
7 141 117³
7 458 964³
-
Tilldelade medel
6 374 288
6 563 912
6 845 549
7 133 682
7 292 433
-
Prognos
6 282 971
6 456 234
6 852 984
7 300 214
7 793 762
8 230 867
122 118
107 678
-7 435
-159 097
-334 798
-
91 317
107 678
-7 435
-166 531
-501 329
-
287 329
328 196
-
-
-
-
Tillgängliga medel
6 661 617
6 892 108
-
-
-
-
Överskridande av
anslagskredit
0
0
-
-
-
-
Ingående överföringsbelopp
Anslag
Avvikelse från anslag
Avvikelse från tilldelade medel
Högsta anslagskredit
¹ För åren 2018-2020 har en framskrivning av prognoserna för 2015-2017 tillämpats då
osäkerheten är avsevärt större på den tidshorisonten.
² Enligt regleringsbrevet.
³ Enligt budgetpropositionen.
Anslagsbelastningen för 2015 beräknas bli 6 283 miljoner kronor, vilket är
122 miljoner kronor lägre än anslagsbeloppet och 91 miljoner kronor lägre
än tilldelade medel.
Anslagsbelastningen för 2016 beräknas bli 6 456 miljoner kronor, vilket är
108 miljoner kronor lägre än anslagsbeloppet och tilldelade medel.
74
RAPPORT
Datum
Vår beteckning
2016-01-20
Dnr 1375-2016
Jämförelse med föregående prognos
I tabellen nedan görs en jämförelse med föregående prognos som lämnades
till regeringen i oktober 2015.
Prognosjämförelse. Beloppen anges i tusental kronor
2015
2016
2017
2018¹
2019¹
2020¹
6 324 928
6 485 861
6 774 692
7 066 158
7 381 787
7 705 264
-
-
-
-
-
-
+113
+120
+30
+32
+33
+6 411
-42 070
-29 747
-
-
-
-
Regelförändringar
-
-
-
-
-
-
Ny befolkningsprognos²
-
-
+78 262
+234 024
+411 942
+519 192
6 282 971
6 456 234
6 852 984
7 300 214
7 793 762
8 230 867
-41 957
-29 627
+78 292
+234 056
+411 975
+525 603
-0,7
-0,5
+1,2
+3,3
+5,6
+6,8
Föregående prognosbelopp
Överföring till/från andra
anslagsposter
Ändrade makroekonomiska
antaganden
Volym- och
strukturförändringar
Ny prognos
Differens i 1000-tal kronor
Differens i procent
¹ Prognoser är osäkra. Osäkerheten ökar ju längre tidshorisont som prognosen avser.
² SCB har tagit fram en ny befolkningsprognos baserad på Migrationsverkets prognos från
oktober.
Ändrade makroekonomiska antaganden
Konjunkturinstitutet har höjt prognosen för timlöneökningen, vilket höjer
prognosen för medelersättning inom alla delförmåner. Konjunkturinstitutet
har också höjt prognosen för prisbasbeloppet 2020, vilket höjer prognosen
för medelersättning för dagar i samband med barns födelse eller adoption.
Volym- och strukturförändringar
Utfallet under hösten 2015 har varit lägre än prognostiserat. Detta påverkar
även prognosen för 2016.
Ny befolkningsprognos
I SCB:s nya befolkningsprognos är antal barn 0-12 år höjt med 1 procent
2017, 2 procent 2018 och 4 procent 2019 och 2020. Fler barn i befolkningen
förväntas medföra högre utgifter för tillfällig föräldrapenning. I
prognosmodellen antas benägenheten att använda tillfällig föräldrapenning
bland befolkningen som helhet vara stabil. Höjningen i befolkningsprognosen beror på att Migrationsverket publicerade en ny prognos i
oktober för antalet nyanlända till Sverige. Om de nyanlända inte har samma
benägenhet att använda tillfällig föräldrapenning som genomsnittet av
befolkningen i övrigt kan antagandet bidra till en överskattning av antal
nettodagar.
75
RAPPORT
Datum
Vår beteckning
2016-01-20
Dnr 1375-2016
Förändring av prognosmodell
Prognosmodellen för antal nettodagar inom delförmånen vård av barn har
ändrats för att bättre ta hänsyn till befolkningsförändringar och
säsongsmönster. Nu används en tidsseriemodell över antal nettodagar per
barn i befolkningen för att prognostisera antal nettodagar för 2016. En
fördel med tidsseriemodellen är att den kan ta hänsyn till att influensan
första kvartalet 2015 påverkade uttaget av tillfällig föräldrapenning ovanligt
mycket och bör betraktas som ett undantagsfall. Modellen kan därför
prognostisera en influensasäsong på normal nivå för prognosperioden. För
åren 2017-2020 används ökningstakten i antal barn 0-12 år i befolkningen
för att skriva upp antal nettodagar.
1:2.12
Graviditetspenning
Prognos anslagspost. Beloppen anges i tusental kronor
2015
2016
2017
2018¹
2019¹
2020¹
0
0
0
0
0
0
585 714²
624 221²
666 437³
708 024³
749 273³
-
Tilldelade medel
585 714
624 221
666 437
708 024
749 273
-
Prognos
568 758
605 623
644 340
686 759
731 283
777 945
Avvikelse från anslag
16 956
18 598
22 097
21 265
17 990
-
Avvikelse från tilldelade medel
16 956
18 598
22 097
21 265
17 990
-
Högsta anslagskredit
29 286
31 211
-
-
-
-
Tillgängliga medel
615 000
655 432
-
-
-
-
Överskridande av
anslagskredit
0
0
-
-
-
-
Ingående överföringsbelopp
Anslag
¹ För åren 2018-2020 har en framskrivning av prognoserna för 2015-2017 tillämpats då
osäkerheten är avsevärt större på den tidshorisonten.
² Enligt regleringsbrevet.
³ Enligt budgetpropositionen.
Anslagsbelastningen för 2015 beräknas bli 569 miljoner kronor, vilket är
17 miljoner kronor lägre än anslagsbeloppet och tilldelade medel.
Anslagsbelastningen för 2016 beräknas bli 606 miljoner kronor, vilket är
19 miljoner kronor lägre anslagsbeloppet och beräknade tilldelade medel.
76
RAPPORT
Datum
Vår beteckning
2016-01-20
Dnr 1375-2016
Jämförelse med föregående prognos
I tabellen nedan görs en jämförelse med föregående prognos som lämnades
till regeringen i oktober 2015.
Prognosjämförelse. Beloppen anges i tusental kronor
2015
2016
2017
2018¹
2019¹
2020¹
565 123
596 773
632 338
670 140
710 908
754 216
-
-
-
-
-
-
Ändrade makroekonomiska
antaganden
+1 446
+464
+1 881
+4 556
+6 175
+7 183
Volym- och
strukturförändringar
+2 189
+8 386
+10 121
+12 063
+14 200
+16 546
Regelförändringar
-
-
-
-
-
-
Ny befolkningsprognos²
-
-
-
-
-
-
568 758
605 623
644 340
686 759
731 283
777 945
+3 635
+8 850
+12 002
+16 619
+20 375
+23 729
+0,6
+1,5
+1,9
+2,5
+2,9
+3,1
Föregående prognosbelopp
Överföring till/från andra
anslagsposter
Ny prognos
Differens i 1000-tal kronor
Differens i procent
¹ Prognoser är osäkra. Osäkerheten ökar ju längre tidshorisont som prognosen avser.
² SCB har tagit fram en ny befolkningsprognos baserad på Migrationsverkets prognos från
oktober.
Ändrade makroekonomiska antaganden
Konjunkturinstitutet har höjt sin prognos för timlöneökningen för 2015 och
2017-2020. Detta leder till en höjning av medelersättningen under hela
prognosperioden.
Volym- och strukturförändringar
Antalet nettodagar har höjts för 2015 och 2016 på grund av ett högre utfall
under januari-november 2015. För resten av prognosperioden antas att
utgifterna öka med i genomsnitt 6 procent årligen. Ökningen baseras på en
ökning i antalet nettodagar vilket i sin tur baseras på en ökande andel
kvinnor som förväntas använda förmånen under dessa år. Andelen kvinnor
som använde graviditetspenning har ökat under de senaste 4 åren och denna
prognostiseras fortsätta att öka under prognosperioden.
77
RAPPORT
1:2.1
Datum
Vår beteckning
2016-01-20
Dnr 1375-2016
Jämställdhetsbonus
Prognos anslagspost. Beloppen anges i tusental kronor
2015
2016
2017
2018¹
2019¹
2020¹
-11 535
0
-28 704
-
-
-
355 545²
331 320²
28 743³
-
-
-
Tilldelade medel
344 010
331 320
39
-
-
-
Prognos
342 633
360 024
28 743
-
-
-
12 912
-28 704
0
-
-
-
1 377
-28 704
-28 704
-
-
-
15 486
16 566
-
-
-
-
Tillgängliga medel
359 496
347 886
-
-
-
-
Överskridande av
anslagskredit
0
-12 138
-
-
-
-
Ingående överföringsbelopp
Anslag
Avvikelse från anslag
Avvikelse från tilldelade medel
Högsta anslagskredit
¹ För åren 2018-2020 har en framskrivning av prognoserna för 2015-2017 tillämpats då
osäkerheten är avsevärt större på den tidshorisonten.
² Enligt regleringsbrevet.
³ Enligt budgetpropositionen.
Anslagsbelastningen för 2015 beräknas bli 343 miljoner kronor, vilket är
13 miljoner kronor lägre än anslagsbeloppet och 1 miljon kronor lägre än
tilldelade medel.
Anslagsbelastningen för 2016 beräknas bli 360 miljoner kronor, vilket är
29 miljoner kronor högre än anslagsbelopp och tilldelade medel. Detta
innebär att anslagskrediten överskrids med 12 miljoner kronor.
Försäkringskassan avser att i en särskild skrivelse hemställa om
tilläggsanslag om 12 miljoner kronor.
Analys
Utgiften för jämställdhetsbonus antas bli 343 miljoner kronor 2015 för att
sedan öka till 360 miljoner 2016, vilket motsvarar en ökning med cirka
5 procent. I budgetpropositionen (Prop. 2015/16:1) aviserar regeringen att
den vill avskaffa jämställdhetsbonusen och att den avser att återkomma med
ett förlag om avskaffning från och med 2017. I och med denna avisering
prognostiseras endast utgiften fram till och med år 2017. Utgiften för 2017
avser betalningar som gäller för år 2016 och är densamma som är beräknad i
propositionen.
78
RAPPORT
Datum
Vår beteckning
2016-01-20
Dnr 1375-2016
Jämförelse med föregående prognos
I tabellen nedan görs en jämförelse med föregående prognos som lämnades
till regeringen i oktober 2015.
Prognosjämförelse. Beloppen anges i tusental kronor
2015
2016
2017
2018¹
2019¹
2020¹
344 010
360 024
28 743
-
-
-
Överföring till/från andra
anslagsposter
-
-
-
-
-
-
Ändrade makroekonomiska
antaganden
-
-
-
-
-
-
-1 377
-
-
-
-
-
Regelförändringar
-
-
-
-
-
-
Ny befolkningsprognos²
-
-
-
-
-
-
342 633
360 024
28 743
-
-
-
-1 377
0
0
-
-
-
-0,4
0,0
0,0
-
-
-
Föregående prognosbelopp
Volym- och
strukturförändringar
Ny prognos
Differens i 1000-tal kronor
Differens i procent
¹ Prognoser är osäkra. Osäkerheten ökar ju längre tidshorisont som prognosen avser.
² SCB har tagit fram en ny befolkningsprognos baserad på Migrationsverkets prognos från
oktober.
Volym- och strukturförändringar
Prognosen för 2015 har justerats ned med cirka 1,4 miljoner (0,4 procent) till
följd av att utgiften för jämställdhetsbonus har varit lägre än vad som
prognostiserades i föregående prognos. Prognosen för 2016 och 2017 lämnas
oförändrad.
79
RAPPORT
1:3
Datum
Vår beteckning
2016-01-20
Dnr 1375-2016
Underhållsstöd
Prognos anslag. Beloppen anges i tusental kronor
2015
2016
2017
2018¹
2019¹
2020¹
-64 679
-66 745
-86 697
-102 221
-107 333
-112 093
2 271 000²
2 630 000²
2 638 000³
2 637 000³
2 622 000³
-
Tilldelade medel
2 206 321
2 563 255
2 551 303
2 534 779
2 514 667
-
Prognos
2 273 066
2 649 952
2 653 524
2 642 112
2 626 760
2 611 343
-2 066
-19 952
-15 524
-5 112
-4 760
-
Avvikelse från tilldelade medel
-66 745
-86 697
-102 221
-107 333
-112 093
-
Högsta anslagskredit
134 450
131 500
-
-
-
-
Tillgängliga medel
2 340 771
2 694 755
-
-
-
-
Överskridande av
anslagskredit
0
0
-
-
-
-
Ingående överföringsbelopp
Anslag
Avvikelse från anslag
¹ För åren 2018-2020 har en framskrivning av prognoserna för 2015-2017 tillämpats då
osäkerheten är avsevärt större på den tidshorisonten.
² Enligt regleringsbrevet.
³ Enligt budgetpropositionen.
Anslagsbelastningen för 2015 beräknas bli 2 273 miljoner kronor, vilket är
2 miljoner kronor högre än anslagsbeloppet och 67 miljoner kronor högre än
tilldelade medel, men ryms inom medgiven anslagskredit.
Anslagsbelastningen för 2016 beräknas bli 2 650 miljoner kronor, vilket är
20 miljoner kronor högre än anslagsbeloppet och 87 miljoner högre än
tilldelade medel, men ryms inom medgiven anslagskredit.
Analys
Prognosen styrs av antalet barn med underhållsstöd, hur mycket pengar
Försäkringskassan betalar ut samt hur mycket Försäkringskassan dels får in
direkt från bidragsskyldiga och dels från Kronofogdemyndigheten.
Historiskt sett har antalet barn med underhållsstöd sjunkit kraftigt från år till
år. Mellan 2013 och 2014 sjönk antalet barn med underhållsstöd med
1,4 procent. Under senare delen av 2015 (juni-november) har dock antalet
barn med underhållsstöd varit mycket nära 2014 års nivåer. En förklaring
till detta kan tänkas vara att migrationen har ökat på senare tid.
Minskningstakten hittills, mellan 2014 och 2015, har varit 0,6 procent.
Höjningen av underhållsstödet gäller från och med oktober 2015. Det har
lett till att utbetalningarna har nått en ny nivå under 2015. Även
debiteringarna har ökat under året, tillsammans med det belopp som
Försäkringskassan får in från bidragsskyldiga. För 2016 förväntas
utbetalningarna att öka jämfört med 2015, till följd av att underhållsstöd
betalas ut med det höjda beloppet under hela året. Därmed kommer även
debiterat belopp och inbetalt belopp att öka mellan 2015 och 2016. Efter det
80
RAPPORT
Datum
Vår beteckning
2016-01-20
Dnr 1375-2016
väntas utbetalt belopp, debiterat belopp samt inbetalt belopp att sjunka år för
år.
Sedan föregående prognos har Statistiska centralbyrån, SCB, reviderat sin
befolkningsprognos till följd av den ökande migrationen. SCBs befolkningsprognos används inte i prognosmodellen för utgiften för underhållsstöd då
det inte finns något starkt samband mellan befolkningsprognosen och
utgiften för underhållsstöd. Däremot används en ny prognosmodell för
antalet barn med underhållsstöd, där antalet barn skattas med en
tidsseriemodell. Fördelen med tidsseriemodeller är att de plockar upp små
förändringar i utfallen. Därmed kan effekten av en liten ökning i antal barn
med underhållsstöd plockas upp och modelleras för framtiden.
Från och med april 2016 kommer Försäkringskassan att få ett utökat
uppdrag. Myndigheten ska vara den instans i Sverige som föräldrar kan
vända sig till för att få information om underhållsbidrag. Vid samma
tidpunkt införs en ny regel som säger att barn inte har rätt till underhållsstöd
om den bidragsskyldige föräldern har skött betalningarna i tid och i rätt
ordning under sex månader. Den bidragsskyldige föräldern förväntas istället
betala underhållet direkt till boföräldern. Detta förväntas ge effekt först sex
månader efter införandet, alltså tidigast i oktober 2016. Förhoppningen är att
både regelförändringen och Försäkringskassans utökade uppdrag ska leda
till en minskning av antalet barn med underhållsstöd. Detta har dock inte
tagits med i beräkningarna av nuvarande prognos.
Jämförelse med föregående prognos
I tabellen nedan görs en jämförelse med föregående prognos som lämnades
till regeringen i oktober 2015.
Prognosjämförelse. Beloppen anges i tusental kronor
2015
2016
2017
2018¹
2019¹
2020¹
2 313 210
2 638 582
2 647 716
2 637 034
2 606 141
2 587 562
Överföring till/från andra
anslagsposter
-
-
-
-
-
-
Ändrade makroekonomiska
antaganden
-
-
-
-
-
-
-40 144
+11 370
+5 808
+5 078
+20 619
+23 781
Regelförändringar
-
-
-
-
-
-
Ny befolkningsprognos²
-
-
-
-
-
-
2 273 066
2 649 952
2 653 524
2 642 112
2 626 760
2 611 343
-40 144
+11 370
+5 808
+5 078
+20 619
+23 781
-1,7
+0,4
+0,2
+0,2
+0,8
+0,9
Föregående prognosbelopp
Volym- och
strukturförändringar
Ny prognos
Differens i 1000-tal kronor
Differens i procent
¹ Prognoser är osäkra. Osäkerheten ökar ju längre tidshorisont som prognosen avser.
² SCB har tagit fram en ny befolkningsprognos baserad på Migrationsverkets prognos från
oktober.
81
RAPPORT
Datum
Vår beteckning
2016-01-20
Dnr 1375-2016
Volym- och strukturförändringar
Prognosen för 2015 har sänkts med cirka 2 procent jämfört med föregående
prognos som lämnades i oktober. Utfallet för utbetalningarna har varit lägre
än vad som beräknades i oktober. Dessutom har beloppet för inbetalningar
från bidragsskyldiga varit högre än vad som förväntades, vilket har en
sänkande effekt på prognosen. Detta innebär att inbetalningsgraden, det vill
säga inbetalt belopp dividerat med debiterat belopp, blev högre än beräknat,
den ligger nu på 70,2 procent.
Prognosen för 2016 höjs med 0,4 procent jämfört med föregående prognos,
främst till följd av att antalet barn med underhållsstöd har reviderats upp.
Dessutom har det belopp som motsvarar inbetalningar till Försäkringskassan
från bidragsskyldiga sänkts med 0,8 procent sedan föregående prognos.
Anledningen till sänkningen i inbetalt belopp är att tidigare har debiterat
belopp antagits utgöra 40 procent av totalt utbetalt belopp. För 2015 har
denna andel sänkts till 39 procent till följd av lägre utfall. För 2016-2020
antas denna andel fortsätta vara 39 procent. Detta för med sig att
inbetalningarna också sjunker, eftersom dessa beräknas som en andel av
debiterat belopp (inbetalningsgraden).
Resten av prognosperioden, 2017-2020, har prognosen höjts med mellan 0,2
och 0,9 procent. Detta främst för att antal barn med underhållsstöd har
reviderats upp, vilket leder till en ökad utgift.
Förändring av prognosmodell
Sedan föregående prognos har prognosmodellen för antal barn med
underhållsstöd gjorts om. Tidigare användes en historisk minskningstakt för
att prognostisera antalet barn med underhållsstöd. Nuvarande prognos för
antalet barn med underhållsstöd har beräknats med hjälp av en
tidsseriemodell. Den nya modellen underlättar prognosarbetet, genom att
prognosen för antal barn med underhållsstöd lättare kan skapas och följas
upp.
82
RAPPORT
1:4
Datum
Vår beteckning
2016-01-20
Dnr 1375-2016
Adoptionsbidrag
Prognos anslag. Beloppen anges i tusental kronor
2015
2016
2017
2018¹
2019¹
2020¹
0
0
0
0
0
0
35 284²
29 784²
32 284³
35 284³
35 284³
-
Tilldelade medel
35 284
29 784
32 284
35 284
35 284
-
Prognos
15 000
14 000
14 000
14 000
14 000
14 000
Avvikelse från anslag
20 284
15 784
18 284
21 284
21 284
-
Avvikelse från tilldelade medel
20 284
15 784
18 284
21 284
21 284
-
1 074
894
-
-
-
-
Tillgängliga medel
36 358
30 678
-
-
-
-
Överskridande av
anslagskredit
0
0
-
-
-
-
Ingående överföringsbelopp
Anslag
Högsta anslagskredit
¹ För åren 2018-2020 har en framskrivning av prognoserna för 2015-2017 tillämpats då
osäkerheten är avsevärt större på den tidshorisonten.
² Enligt regleringsbrevet.
³ Enligt budgetpropositionen.
Anslagsbelastningen för 2015 beräknas bli 15 miljoner kronor, vilket är
20 miljoner kronor lägre än anslagsbeloppet och tilldelade medel.
Anslagsbelastningen för 2016 beräknas bli 14 miljoner kronor, vilket är
16 miljoner kronor lägre än anslagsbeloppet och beräknade tilldelade medel.
83
RAPPORT
Datum
Vår beteckning
2016-01-20
Dnr 1375-2016
Jämförelse med föregående prognos
I tabellen nedan görs en jämförelse med föregående prognos som lämnades
till regeringen i oktober 2015.
Prognosjämförelse. Beloppen anges i tusental kronor
2015
2016
2017
2018¹
2019¹
2020¹
14 000
14 000
14 000
14 000
14 000
14 000
Överföring till/från andra
anslagsposter
-
-
-
-
-
-
Ändrade makroekonomiska
antaganden
-
-
-
-
-
-
+1 000
-
-
-
-
-
Regelförändringar
-
-
-
-
-
-
Ny befolkningsprognos²
-
-
-
-
-
-
Ny prognos
15 000
14 000
14 000
14 000
14 000
14 000
Differens i 1000-tal kronor
+1 000
0
0
0
0
0
+7,1
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Föregående prognosbelopp
Volym- och
strukturförändringar
Differens i procent
¹ Prognoser är osäkra. Osäkerheten ökar ju längre tidshorisont som prognosen avser.
² SCB har tagit fram en ny befolkningsprognos baserad på Migrationsverkets prognos från
oktober.
Volym- och strukturförändringar
Under januari-november 2015 betalades cirka 14 miljoner kronor ut i
adoptionsbidrag. Detta innebär en ökning med nästan 6 procent i utgifterna
jämfört med samma period året innan. På grund av ett högre utfall har
utgiften för förmånen höjts med 1 miljon kronor för 2015.
84
RAPPORT
1:6
Datum
Vår beteckning
2016-01-20
Dnr 1375-2016
Vårdbidrag för funktionshindrade barn
Prognos anslag. Beloppen anges i tusental kronor
Hela anslaget
2015
2016
2017
2018
2019
2020
3 549 650
3 756 509
3 999 820
4 345 189
4 752 245
5 177 628
3 243 350
3 424 709
3 652 125
3 963 780
4 342 717
4 726 142
306 300
331 800
347 695
381 409
409 528
451 486
Därav
1:6.4 Vårdbidrag för
funktionshindrade barn
1:6.3 Statlig
ålderspensionsavgift för
vårdbidrag för
funktionshindrade barn
Detaljerade uppgifter om den statliga ålderspensionsavgiften återfinns i
bilaga 4. Där finns förutom anslagsbelastning även uppgifter om preliminär
avgift, reglering avseende förhållandena tre år tidigare, prognostiserad
avgift för respektive år samt en jämförelse med föregående prognos.
1:6.4
Vårdbidrag för funktionshindrade barn
Prognos anslagspost. Beloppen anges i tusental kronor
2015
2016
2017
2018¹
2019¹
2020¹
-112 724
-30 074
-97 783
-201 908
-393 688
-709 405
3 326 000²
3 357 000²
3 548 000³
3 772 000³
4 027 000³
-
Tilldelade medel
3 213 276
3 326 926
3 450 217
3 570 092
3 633 312
-
Prognos
3 243 350
3 424 709
3 652 125
3 963 780
4 342 717
4 726 142
82 650
-67 709
-104 125
-191 780
-315 717
-
Avvikelse från tilldelade medel
-30 074
-97 783
-201 908
-393 688
-709 405
-
Högsta anslagskredit
155 150
167 850
-
-
-
-
Tillgängliga medel
3 368 426
3 494 776
-
-
-
-
Överskridande av
anslagskredit
0
0
-
-
-
-
Ingående överföringsbelopp
Anslag
Avvikelse från anslag
¹ För åren 2018-2020 har en framskrivning av prognoserna för 2015-2017 tillämpats då
osäkerheten är avsevärt större på den tidshorisonten.
² Enligt regleringsbrevet.
³ Enligt budgetpropositionen.
Anslagsbelastningen för 2015 beräknas bli 3 243 miljoner kronor, vilket är
83 miljoner kronor lägre än anslagsbeloppet och 30 miljoner kronor högre
än tilldelade medel, men ryms inom medgiven anslagskredit.
Anslagsbelastningen för 2016 beräknas bli 3 425 miljoner kronor, vilket är
68 miljoner kronor högre än anslagsbeloppet och 98 miljoner kronor högre
än tilldelade medel, men ryms inom medgiven anslagskredit.
85
RAPPORT
Datum
Vår beteckning
2016-01-20
Dnr 1375-2016
Jämförelse med föregående prognos
I tabellen nedan görs en jämförelse med föregående prognos som lämnades
till regeringen i oktober 2015.
Prognosjämförelse. Beloppen anges i tusental kronor
2015
2016
2017
2018¹
2019¹
2020¹
3 237 148
3 381 664
3 574 708
3 816 534
4 100 118
4 382 321
Överföring till/från andra
anslagsposter
-
-
-
-
-
-
Ändrade makroekonomiska
antaganden
-
-
-
-
-
+27 052
+6 202
+35 515
+41 597
+53 303
+67 093
+83 028
Regelförändringar
-
-
-
-
-
-
Ny befolkningsprognos²
-
+7 530
+35 820
+93 943
+175 506
+233 741
3 243 350
3 424 709
3 652 125
3 963 780
4 342 717
4 726 142
+6 202
+43 045
+77 417
+147 246
+242 599
+343 821
+0,2
+1,3
+2,2
+3,9
+5,9
+7,8
Föregående prognosbelopp
Volym- och
strukturförändringar
Ny prognos
Differens i 1000-tal kronor
Differens i procent
¹ Prognoser är osäkra. Osäkerheten ökar ju längre tidshorisont som prognosen avser.
² SCB har tagit fram en ny befolkningsprognos baserad på Migrationsverkets prognos från
oktober.
Ändrade makroekonomiska antaganden
Konjunkturinstitutet har justerat upp prognosen för prisbasbeloppet för år
2020. Detta föranleder en höjning av utgiftsprognosen för år 2020.
Volym- och strukturförändringar
Retroaktivitetsfaktorn för åren 2015-2020 bedöms ligga på en lägre nivå
jämfört med föregående prognos för att spegla utfallet och den historiska
utvecklingen. 17 Sänkningen av faktorn gör att prognosen sänks för åren
2015-2020.
16F
Det genomsnittliga basbeloppfaktorn för ett helt vårdbidrag 18 har sänkts för
åren 2016-2020 på grund av utfallet för 2015, vilket medför en sänkning av
prognosen.
17F
Utfallet för år 2015 av antalet mottagare som reducerats med antalet
vårdbidrag med delad utbetalning är högre än föregående prognos. Det har
en höjande effekt på prognosen för 2015. I prognosen har antagandet om
17
Retroaktivitetsfaktorn är en kvot mellan utgiftsutfallet som fås från Försäkringskassans
bokföringsdatabas Agresso och utgiftsutfallet som fås från Försäkringskassans
Statistikportal.
18
Basbeloppfaktorn beräknas genom att dividera den månatliga utbetalningen med antalet
nettobidrag samma månad och prisbasbeloppet och därefter multiplicera med 12.
Uppgiften om den månatliga utbetalningen hämtas från Försäkringskassans
Statistikportal. Antalet nettobidrag är en omräkning till antal hela vårdbidrag. Det
genomsnittliga basbeloppfaktorn är ett genomsnitt av årets basbeloppfaktorer.
86
RAPPORT
Datum
Vår beteckning
2016-01-20
Dnr 1375-2016
nivåernas andelar ändrats. 19 Andelarna för en halv, tre fjärdedels, helt och
mer än ett helt vårdbidrag har ökat medan andelarna för en fjärdedels
vårdbidrag har minskat. Sammantaget har förändringen en höjande effekt.
18F
Ny befolkningsprognos
I den här prognosen används en ny befolkningsprognos. Effekten av den är
att prognosen höjs för åren 2016-2020.
Regelförändringar
I Ds 2015:58 Reformerade stöd till barn och vuxna med
funktionsnedsättning finns förslag på att förmånerna handikappersättning
och vårdbidrag ska upphöra och ersättas av två nya förmåner – en
merkostnadsersättning för barn och vuxna med funktionsnedsättning samt
ett omvårdnadsbidrag till föräldrar med funktionsnedsatta barn.
Författningsändringarna föreslås träda i kraft den 1 januari 2017.
Försäkringskassan har inte tagit hänsyn till förslagen i prognosen.
1:8
Bostadsbidrag
Prognos anslag. Beloppen anges i tusental kronor
2015
2016
2017
2018¹
2019¹
2020¹
-154 115
-74 015
-54 015
-58 615
0
0
4 992 000²
5 037 000²
5 112 000³
5 085 000³
5 020 000³
-
Tilldelade medel
4 837 885
4 962 985
5 057 985
5 026 385
5 020 000
-
Prognos
4 911 900
5 017 000
5 116 600
4 985 900
4 843 800
4 719 700
80 100
20 000
-4 600
99 100
176 200
-
Avvikelse från tilldelade medel
-74 015
-54 015
-58 615
40 485
176 200
-
Högsta anslagskredit
249 600
251 850
-
-
-
-
Tillgängliga medel
5 087 485
5 214 835
-
-
-
-
Överskridande av
anslagskredit
0
0
-
-
-
-
Ingående överföringsbelopp
Anslag
Avvikelse från anslag
¹ För åren 2018-2020 har en framskrivning av prognoserna för 2015-2017 tillämpats då
osäkerheten är avsevärt större på den tidshorisonten.
² Enligt regleringsbrevet.
³ Enligt budgetpropositionen.
19
I den här prognosen antas nivåernas andelar utvecklas på så sätt att ett genomsnitt av
andelsdifferenser för varje nivå för perioden 2009-2015 adderats för varje år. I
föregående prognos användes ett genomsnitt av andelsdifferenser för perioden 20082014. Andelsdifferensen för exempelvis en fjärdedelsnivå för 2009 är skillnaden mellan
andelen mottagare som har en fjärdedels nivå på vårdbidraget år 2009 och 2008.
87
RAPPORT
Datum
Vår beteckning
2016-01-20
Dnr 1375-2016
Anslagsbelastningen för 2015 beräknas bli 4 912 miljoner kronor, vilket är
80 miljoner kronor lägre än anslagsbeloppet och 74 miljoner kronor högre
än tilldelade medel.
Anslagsbelastningen för 2016 beräknas bli 5 017 miljoner kronor, vilket är
20 miljoner kronor lägre än i anslagsbeloppet och 54 miljoner kronor högre
än tilldelade medel, men ryms inom medgiven anslagskredit.
Jämförelse med föregående prognos
I tabellen nedan görs en jämförelse med föregående prognos som lämnades
till regeringen i oktober 2015.
Prognosjämförelse. Beloppen anges i tusental kronor
2015
2016
2017
2018¹
2019¹
2020¹
5 064 600
5 076 500
5 174 700
5 043 000
4 900 000
4 775 000
Överföring till/från andra
anslagsposter
-
-
-
-
-
-
Ändrade makroekonomiska
antaganden
-
-
-
-
-
-
-152 700
-59 500
-58 100
-57 100
-56 200
-55 300
Regelförändringar
-
-
-
-
-
-
Ny befolkningsprognos²
-
-
-
-
-
-
4 911 900
5 017 000
5 116 600
4 985 900
4 843 800
4 719 700
-152 700
-59 500
-58 100
-57 100
-56 200
-55 300
-3,0
-1,2
-1,1
-1,1
-1,1
-1,2
Föregående prognosbelopp
Volym- och
strukturförändringar
Ny prognos
Differens i 1000-tal kronor
Differens i procent
¹ Prognoser är osäkra. Osäkerheten ökar ju längre tidshorisont som prognosen avser.
² Hänsyn har inte tagits till SCB;s nya befolkningsprognos som baseras på
Migrationsverkets prognos från oktober.
Volym- och strukturförändringar
Bostadsbidraget är preliminärt och beräknas på en uppskattad inkomst. Om
det preliminära bostadsbidraget som betalats ut blivit för högt till följd av
man har underskattat inkomsten, medför detta krav på återbetalning.
Återbetalningarna har under 2015 varit större än vad som räknades med i
föregående prognos, vilket har sänkt prognosen för bostadsbidrag.
Även det utbetalda preliminära bostadsbidraget har varit lägre än vad som
prognostiserades i oktoberprognosen. Förklaringen är att prognosen för det
genomsnittliga utbetalade bostadsbidraget till barnfamiljer var något för
hög. Prognosen har korrigerats för att ta hänsyn till dessa utfall.
Majoriteten av prognossänkningen 2015 är till följd av högre
återbetalningar. På längre sikt förklaras omkring hälften av prognossänkningen av högre återbetalningar och hälften av ett lägre genomsnittligt
bostadsbidrag till barnfamiljer.
88
RAPPORT
Datum
Vår beteckning
2016-01-20
Dnr 1375-2016
Ny befolkningsprognos
Ungefärligen 90 procent av prognosen för preliminärt bostadsbidrag görs
med hjälp av Statistiska centralbyråns mikrosimuleringsmodell FASIT. Den
senaste versionen av FASIT är vid detta prognostillfälle version 4.2. Denna
bygger på Statistiska centralbyråns befolkningsprognos från maj 2015,
Konjunkturinstitutets prognos från 26 augusti och Arbetsförmedlingens
prognos från 27 juli. Detta betyder att den prognoshöjning som
Migrationsverket gjorde i oktober 2015 inte fångas upp av FASIT. Den
beaktas därför heller inte i nuvarande prognos för bostadsbidrag.
89
Sammanfattande tabell över anslagsuppföljning inom Försäkringskassans ansvarsområde 2015
Belopp anges i 1000-tal kronor
Ingående överTilldelade
föringsbelopp Anslag år 2015
medel år 2015
från 2014
Prognos 2015
Avvikelse från Högsta
anslagstilldelade
kredit
medel
Avvikelse
från anslag
Tillgängliga
medel
Överskridande
av anslagskredit
Utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg
01:04
1:4.1
Statligt tandvårdsstöd
0
5 777 010
5 777 010
5 262 540
514 470
514 470
288 851
6 065 861
0
01:06
01:6.27
Statlig ålderspensionsavgift för smittbärarpenning
0
514
514
514
0
0
0
514
0
01:07
01:07
Sjukvård i internationella förhållanden
0
611 535
611 535
442 803
168 732
168 732
30 577
642 112
0
04:03
04:03
Bilstöd till personer med funktionsnedsättning
0
266 995
266 995
279 957
-12 962
-12 962
13 350
280 345
0
04:04
04:04
Kostnader för statlig assistansersättning
-1 141 335
25 369 000
24 227 665
25 019 000
350 000
-791 335
1 221 050
25 448 715
0
Summa
-1 141 335
32 025 054
30 883 719
31 004 814
1 020 240
-121 095
1 553 828
32 437 547
0
Utgiftsområde 10 Ekonomisk trygghet vid sjukdom och handikapp
01:01
Sjukpenning och rehabilitering m.m.
-263 537
37 092 700
36 829 163
36 647 665
445 035
181 498
1 586 435
38 415 598
0
1:1.21
Sjukpenning
-259 910
31 887 000
31 627 090
31 703 936
183 064
-76 846
1 487 500
33 114 590
0
1:1.18
Statlig ålderspensionsavgift för sjukpenning
0
2 968 000
2 968 000
2 968 000
0
0
0
2 968 000
0
1:1.19
Rehabiliteringspenning
0
1 519 000
1 519 000
1 290 895
228 105
228 105
71 850
1 590 850
0
1:1.17
Statlig ålderspensionsavgift för rehabiliteringspenning
0
120 000
120 000
120 000
0
0
0
120 000
0
1:1.15
Närståendepenning
-3 627
172 000
168 373
167 034
4 966
1 339
8 600
176 973
0
1:1.16
Statlig ålderspensionsavgift för närståendepenning
0
17 000
17 000
17 000
0
0
0
17 000
0
1:1.5
Boendetillägg
0
87 000
87 000
88 546
-1 546
-1 546
4 350
91 350
0
1:1.7
Högkostnadsskydd för arbetsgivare
0
106 500
106 500
81 000
25 500
25 500
3 325
109 825
0
1:1.8
Sjukpenning respektive rehabiliteringspenning i särskilda fall
0
53 000
53 000
52 154
846
846
2 650
55 650
0
1:1.20
Arbetshjälpmedel m.m.
0
163 200
163 200
159 100
4 100
4 100
8 160
171 360
0
01:02
01:03
Aktivitets- och sjukersättningar m.m.
1:2.5
Aktivitets- och sjukersättningar
1:2.8
Statlig ålderspensionsavgift för aktivitets- och sjukersättning
1:2.6
Bostadstillägg till personer med aktivitets- och sjukersättningar
1:2.7
Kostnader för vissa personer med aktivitets- och sjukersättningar
01:03
50 086 629
49 907 949
50 549 323
-462 694
-641 374
2 146 278
52 054 227
0
-96 018
38 201 745
38 105 727
38 605 551
-403 806
-499 824
1 911 862
40 017 589
0
0
7 082 885
7 082 885
7 082 885
0
0
0
7 082 885
0
-82 662
4 774 090
4 691 428
4 832 186
-58 096
-140 758
233 021
4 924 449
0
0
27 909
27 909
28 701
-792
-792
1 395
29 304
0
0
1 351 000
1 351 000
1 354 000
-3 000
-3 000
67 550
1 418 550
0
Arbetsskadeersättningar m.m.
-26 752
3 358 000
3 331 248
3 393 322
-35 322
-62 074
153 600
3 484 848
0
1:4.5
Arbetsskadelivränta
-26 752
3 072 000
3 045 248
3 107 322
-35 322
-62 074
153 600
3 198 848
0
1:4.4
Statlig ålderspensionsavgift för arbetsskadelivränta
0
286 000
286 000
286 000
0
0
0
286 000
0
Ersättning inom det statliga personskadeskyddet
0
38 244
38 244
37 482
762
762
1 865
40 109
0
1:5.3
Ersättning inom det statliga personskadeskyddet
0
37 300
37 300
36 538
762
762
1 865
39 165
0
1:5.4
Statlig ålderspensionsavgift för ersättning inom det statliga personskades
0
944
944
944
0
0
0
944
0
01:04
01:05
Handikappersättningar
-178 680
1 (4)
Bilaga 1 till rapport 2016-01-20, dnr 1375-2016
Sammanfattande tabell över anslagsuppföljning inom Försäkringskassans ansvarsområde 2015
Belopp anges i 1000-tal kronor
01:06
01:07
26 263
3 010 000
3 036 263
2 753 668
256 332
282 595
0
3 036 263
0
1:6.1
Bidrag för sjukskrivningsprocessen
Rehabiliteringsgarantin
0
800 000
800 000
737 911
62 089
62 089
0
800 000
0
1:6.3
Finansiell samordning genom samordningsförbund
0
280 000
280 000
279 500
500
500
0
280 000
0
1:6.4
Finansiell samordning mellan FK och hälso- och sjukvården
0
30 000
30 000
28 500
1 500
1 500
0
30 000
0
1:6.5
Rehabiliteringsinsatser i samarbete mellan FK och Arbetsförmedlingen
0
738 000
738 000
728 000
10 000
10 000
0
738 000
0
1:6.7
Effektiv sjukskrivningsprocess
26 263
40 000
66 263
34 000
6 000
32 263
0
66 263
0
1:6.8
Arbetsplatsnära stöd
0
50 000
50 000
32 000
18 000
18 000
0
50 000
0
1:6.9
Försäkringsmedicinska utredningar
0
250 000
250 000
217 763
32 237
32 237
0
250 000
0
1:6.10
Bidrag till hälso- och sjukvården
0
822 000
822 000
695 994
126 006
126 006
0
822 000
0
1:7
Ersättning för höga sjuklönekostnader
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-442 706
94 936 573
94 493 867
94 735 460
201 113
-241 593
3 955 728
98 449 595
0
Barnbidrag
-97 866
25 839 595
25 741 729
25 764 823
74 772
-23 094
1 291 980
27 033 709
0
Föräldraförsäkring
-42 336
38 968 861
38 926 525
38 639 035
329 826
287 490
1 779 970
40 706 495
0
Summa
Utgiftsområde 12 Ekonomisk trygghet för familjer och barn
01:01
01:01
01:02
1:2.9
Föräldrapenning
0
28 218 056
28 218 056
28 040 216
177 840
177 840
1 447 869
29 665 925
0
1:2.4
Statlig ålderspensionsavgift för föräldrapenning
0
2 788 024
2 788 024
2 788 024
0
0
0
2 788 024
0
1:2.11
Tillfällig föräldrapenning
-30 801
6 405 089
6 374 288
6 282 971
122 118
91 317
287 329
6 661 617
0
1:2.8
Statlig ålderspensionsavgift för tillfällig föräldrapenning
0
558 068
558 068
558 068
0
0
0
558 068
0
1:2.12
Graviditetspenning
0
585 714
585 714
568 758
16 956
16 956
29 286
615 000
0
1:2.10
Statlig ålderspensionsavgift för graviditetspenning
0
58 365
58 365
58 365
0
0
0
58 365
0
1:2.1
Jämställdhetsbonus
-11 535
355 545
344 010
342 633
12 912
1 377
15 486
359 496
0
01:03
01:03
Underhållsstöd
-64 679
2 271 000
2 206 321
2 273 066
-2 066
-66 745
134 450
2 340 771
0
01:04
01:04
0
35 284
35 284
15 000
20 284
20 284
1 074
36 358
0
Vårdbidrag för funktionshindrade barn
-112 724
3 632 300
3 519 576
3 549 650
82 650
-30 074
155 150
3 674 726
0
1:6.4
Vårdbidrag för funktionshindrade barn
-112 724
3 326 000
3 213 276
3 243 350
82 650
-30 074
155 150
3 368 426
0
1:6.3
Statlig ålderspensionsavgift för vårdbidrag för funktionshindrade barn
01:08
Bostadsbidrag
01:06
01:08
Bidrag till kostnader för internationella adoptioner
Summa
Totalt:
0
306 300
306 300
306 300
0
0
0
306 300
0
-154 115
4 992 000
4 837 885
4 911 900
80 100
-74 015
249 600
5 087 485
0
-471 720
75 739 040
75 267 320
75 153 474
585 566
113 846
3 612 224
78 879 544
0
-2 055 761
202 700 667
200 644 906
200 893 748
1 806 919
-248 842
9 121 780
209 766 686
0
2 (4)
Bilaga 1 till rapport 2016-01-20, dnr 1375-2016
Sammanfattande tabell över anslagsuppföljning inom Försäkringskassans ansvarsområde 2016
Belopp anges i 1000-tal kronor
Ingående överTilldelade
föringsbelopp Anslag år 2016
medel år 2016
från 2015
Prognos 2016
Avvikelse från Högsta
anslagstilldelade
kredit
medel
Avvikelse
från anslag
Tillgängliga
medel
Överskridande
av anslagskredit
Utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg
01:04
1:4.1
Statligt tandvårdsstöd
0
5 608 503
5 608 503
5 713 629
-105 126
-105 126
280 425
5 888 928
0
01:06
01:6.27
Statlig ålderspensionsavgift för smittbärarpenning
0
504
504
504
0
0
0
504
0
01:07
01:07
Sjukvård i internationella förhållanden
04:03
04:03
Bilstöd till personer med funktionsnedsättning
04:04
04:04
0
503 094
503 094
476 010
27 084
27 084
25 155
528 249
0
-12 962
266 995
254 033
337 915
-70 920
-83 882
13 350
267 383
-70 532
Kostnader för statlig assistansersättning
-791 335
26 344 000
25 552 665
22 850 000
3 494 000
2 702 665
1 317 200
26 869 865
0
Summa
-804 297
32 723 096
31 918 799
29 378 058
3 345 038
2 540 741
1 636 130
33 554 929
-70 532
Utgiftsområde 10 Ekonomisk trygghet vid sjukdom och handikapp
01:01
Sjukpenning och rehabilitering m.m.
-78 392
43 503 000
43 424 608
42 426 209
1 076 791
998 399
1 965 800
45 390 408
-4 191
1:1.21
Sjukpenning
-76 846
37 173 000
37 096 154
36 177 722
995 278
918 432
1 858 650
38 954 804
0
1:1.18
Statlig ålderspensionsavgift för sjukpenning
0
4 000 000
4 000 000
4 000 000
0
0
0
4 000 000
0
1:1.19
Rehabiliteringspenning
0
1 654 000
1 654 000
1 566 380
87 620
87 620
82 700
1 736 700
0
1:1.17
Statlig ålderspensionsavgift för rehabiliteringspenning
0
168 000
168 000
168 000
0
0
0
168 000
0
1:1.15
Närståendepenning
0
171 000
171 000
177 212
-6 212
-6 212
8 550
179 550
0
1:1.16
Statlig ålderspensionsavgift för närståendepenning
0
19 000
19 000
19 000
0
0
0
19 000
0
1:1.5
Boendetillägg
-1 546
92 000
90 454
96 438
-4 438
-5 984
4 600
95 054
-1 384
1:1.8
Sjukpenning respektive rehabiliteringspenning i särskilda fall
0
51 000
51 000
56 357
-5 357
-5 357
2 550
53 550
-2 807
1:1.20
Arbetshjälpmedel m.m.
0
175 000
175 000
165 100
9 900
9 900
8 750
183 750
0
Aktivitets- och sjukersättningar m.m.
-641 374
50 334 250
49 692 876
50 163 123
171 127
-470 247
2 147 435
51 840 311
0
1:2.5
Aktivitets- och sjukersättningar
-499 824
37 935 195
37 435 371
37 694 045
241 150
-258 674
1 896 760
39 332 131
0
1:2.8
Statlig ålderspensionsavgift för aktivitets- och sjukersättning
0
7 385 555
7 385 555
7 385 555
0
0
0
7 385 555
0
1:2.6
Bostadstillägg till personer med aktivitets- och sjukersättningar
-140 758
4 985 000
4 844 242
5 054 802
-69 802
-210 560
249 250
5 093 492
0
1:2.7
Kostnader för vissa personer med aktivitets- och sjukersättningar
01:03
Handikappersättningar
Arbetsskadeersättningar m.m.
-62 074
3 121 000
3 058 926
3 144 434
-23 434
-85 508
144 550
3 203 476
0
1:4.5
Arbetsskadelivränta
-62 074
2 891 000
2 828 926
2 914 434
-23 434
-85 508
144 550
2 973 476
0
1:4.4
Statlig ålderspensionsavgift för arbetsskadelivränta
0
230 000
230 000
230 000
0
0
0
230 000
0
01:02
01:03
01:04
01:05
-792
28 500
27 708
28 721
-221
-1 013
1 425
29 133
0
-3 000
1 370 000
1 367 000
1 360 000
10 000
7 000
68 500
1 435 500
0
Ersättning inom det statliga personskadeskyddet
0
35 658
35 658
35 565
93
93
1 735
37 393
0
1:5.3
Ersättning inom det statliga personskadeskyddet
0
34 700
34 700
34 607
93
93
1 735
36 435
0
1:5.4
Statlig ålderspensionsavgift för ersättning inom det statliga personskades
0
958
958
958
0
0
0
958
0
3 (4)
Bilaga 1 till rapport 2016-01-20, dnr 1375-2016
Sammanfattande tabell över anslagsuppföljning inom Försäkringskassans ansvarsområde 2016
Belopp anges i 1000-tal kronor
01:06
01:07
158 269
2 903 000
3 061 269
3 132 968
-229 968
-71 699
0
3 061 269
-197 705
1:6.1
Rehabiliteringsgarantin
Bidrag för sjukskrivningsprocessen
0
500 000
500 000
697 705
-197 705
-197 705
0
500 000
-197 705
1:6.3
Finansiell samordning genom samordningsförbund
0
339 000
339 000
339 000
0
0
0
339 000
0
1:6.5
Rehabiliteringsinsatser i samarbete mellan FK och Arbetsförmedlingen
1:6.7
Effektiv sjukskrivningsprocess
1:6.8
Arbetsplatsnära stöd
1:6.9
Försäkringsmedicinska utredningar
1:6.10
Bidrag till hälso- och sjukvården
1:7
Ersättning för höga sjuklönekostnader
Summa
0
709 000
709 000
709 000
0
0
0
709 000
0
32 263
5 000
37 263
37 263
-32 263
0
0
37 263
0
0
100 000
100 000
100 000
0
0
0
100 000
0
0
250 000
250 000
250 000
0
0
0
250 000
0
126 006
1 000 000
1 126 006
1 000 000
0
126 006
0
1 126 006
0
0
360 000
360 000
360 000
0
0
18 000
378 000
0
-626 571
101 626 908
101 000 337
100 622 299
1 004 609
378 038
4 346 020
105 346 357
-201 896
Utgiftsområde 12 Ekonomisk trygghet för familjer och barn
01:01
01:01
-23 094
26 425 291
26 402 197
26 519 670
-94 379
-117 473
1 321 265
27 723 462
0
Föräldraförsäkring
0
41 066 513
41 066 513
40 405 977
660 536
660 536
1 866 650
42 933 163
-12 138
1:2.9
Föräldrapenning
0
29 813 542
29 813 542
29 250 578
562 964
562 964
1 490 677
31 304 219
0
1:2.4
Statlig ålderspensionsavgift för föräldrapenning
0
2 965 508
2 965 508
2 965 508
0
0
0
2 965 508
0
1:2.11
Tillfällig föräldrapenning
0
6 563 912
6 563 912
6 456 234
107 678
107 678
328 196
6 892 108
0
1:2.8
Statlig ålderspensionsavgift för tillfällig föräldrapenning
0
704 535
704 535
704 535
0
0
0
704 535
0
1:2.12
Graviditetspenning
0
624 221
624 221
605 623
18 598
18 598
31 211
655 432
0
1:2.10
Statlig ålderspensionsavgift för graviditetspenning
0
63 475
63 475
63 475
0
0
0
63 475
0
01:02
Barnbidrag
1:2.1
Jämställdhetsbonus
01:03
01:03
Underhållsstöd
01:04
01:04
Bidrag till kostnader för internationella adoptioner
01:06
01:08
0
331 320
331 320
360 024
-28 704
-28 704
16 566
347 886
-12 138
-66 745
2 630 000
2 563 255
2 649 952
-19 952
-86 697
131 500
2 694 755
0
0
29 784
29 784
14 000
15 784
15 784
894
30 678
0
Vårdbidrag för funktionshindrade barn
-30 074
3 688 800
3 658 726
3 756 509
-67 709
-97 783
167 850
3 826 576
0
1:6.4
Vårdbidrag för funktionshindrade barn
-30 074
3 357 000
3 326 926
3 424 709
-67 709
-97 783
167 850
3 494 776
0
1:6.3
Statlig ålderspensionsavgift för vårdbidrag för funktionshindrade barn
0
331 800
331 800
331 800
0
0
0
331 800
0
01:08
Bostadsbidrag
Summa
Totalt:
-74 015
5 037 000
4 962 985
5 017 000
20 000
-54 015
251 850
5 214 835
0
-193 928
78 877 388
78 683 460
78 363 108
514 280
320 352
3 740 009
82 423 469
-12 138
-1 624 796
213 227 392
211 602 596
208 363 465
4 863 927
3 239 131
9 722 159
221 324 755
-284 566
4 (4)
Bilaga 1 till rapport 2016-01-20, dnr 1375-2016
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
5 217 200
5 262 540
5 713 629
5 915 450
6 088 064
6 340 114
6 602 912
520
514
504
369
282
353
476
Utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg
1:4 Tandvårdsförmåner m.m. – Anslagspost 1, Statligt tandvårdsstöd
Anslaget totalt, tkr
1.6.27 Statlig ålderspensionsavgift för smittbärarpenning
Anslaget totalt, tkr
1:7 Sjukvård i internationella förhållanden – Anslagspost 1, Sjukvård i internationella förhållanden
Anslaget totalt, tkr
488 766
442 803
476 010
476 617
487 858
501 088
516 975
Konventionsvård
175 078
182 545
176 616
180 149
183 752
187 427
191 175
Turistvård
114 521
61 448
67 158
52 561
51 689
53 923
56 269
Pensionärsvård
187 055
188 549
215 683
225 699
232 388
237 706
245 295
12 112
10 261
16 553
18 209
20 029
22 032
24 236
315 172
279 957
337 915
308 825
309 773
308 666
309 518
Sjuk- och tandvårdstjänster enligt artikel 56 & 57 i EUF fördraget
4:4 Bilstöd till personer med funktionsnedsättning
Anslaget totalt, tkr
76 413
70 680
87 731
76 526
74 943
73 575
70 435
Anskaffningsbidrag
Grundbidrag
6 416
6 490
6 574
6 675
6 781
6 696
6 605
Anpassningsbidrag
231 805
202 418
243 156
225 213
227 617
227 973
232 051
60
101
454
411
432
422
427
478
268
0
0
0
0
0
23 794 000
25 019 000
22 850 000
26 903 000
27 790 000
28 533 000
29 342 000
4 795 000
4 954 000
4 441 000
5 139 000
5 211 000
5 286 000
5 363 000
28 589 000
29 973 000
27 291 000
32 042 000
33 001 000
33 819 000
34 705 000
Övrigt (körkort, resor o logi, avdrag statlig fordran)
Återkrav, fordringar
4:5 Kostnader för statlig assistansersättning
Anslaget totalt, tkr
Inbetalningar från kommunerna, tkr
Total utbetald assistansersättning, tkr
16 015
16 152
16 261
16 274
16 274
16 275
16 275
Assistanstimmar/vecka och person, genomsnitt under året
Antal personer, i genomsnitt under året
123
126
128
130
132
134
136
Assistanstimmar/månad och person, genomsnitt under året
533
547
557
566
575
581
589
Medelersättning/tim (inkl admkostn), genomsnitt under året, kr
283
287
291
295
300
303
307
1 (4)
Bilaga 2 till rapport 2016-01-20, dnr 1375-2015
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
Utgiftsområde 10 Ekonomisk trygghet vid sjukdom och funktionsnedsättning
1:1 Sjukpenning och rehabilitering m.m.
Anslaget totalt, tkr
32 299 964
36 647 665
42 426 209
45 272 981
47 447 423
48 842 963
50 555 026
Sjukpenning, tkr
27 670 910
31 703 936
36 177 722
38 745 057
40 498 312
41 912 411
43 231 394
50 648 138
56 731 630
63 915 320
67 854 121
70 001 668
71 449 185
72 707 300
546
559
566
571
579
587
595
80% / 75%
80% / 75%
80% / 75%
80% / 75%
80% / 75%
80% / 75%
80% / 75%
1 296 207
1 449 995
1 731 480
1 996 783
2 145 429
2 282 462
2 418 975
Antal ersättningsdagar med sjukpenning, netto
Genomsnittlig dagersättning i sjukpenning, kr
Ersättningsgrad i sjukpenning
Rehabilitering, tkr
Rehabiliteringspenning, tkr
Antal ers. dagar med rehab.ersättning, netto
Genomsnittlig dagersättning i rehabiliteringspenning, kr
Arbetshjälpmedel m.m.
FMU
Arbetshjälpmedel
Övrigt (inklusive resor)
Närståendepenning, tkr
1 135 573
1 290 895
1 566 380
1 825 683
1 968 329
2 099 362
2 229 875
2 314 138
2 593 912
3 089 675
3 571 270
3 800 829
3 998 740
4 190 955
491
498
507
511
518
525
532
160 634
159 100
165 100
171 100
177 100
183 100
189 100
82
100
100
100
100
100
100
56 767
59 000
62 000
65 000
68 000
71 000
74 000
103 785
100 000
103 000
106 000
109 000
112 000
115 000
162 627
167 034
177 212
186 955
193 154
199 496
205 954
181 338
182 159
189 544
196 045
198 574
201 073
203 511
897
917
935
954
973
992
1 012
Högkostnadsskydd för arbetsgivare, tkr
59 676
81 000
Sjukpenning och rehabiliteringspenning i särskilda fall, tkr
50 868
52 154
56 357
58 466
59 919
60 831
61 359
332 424
337 353
365 931
379 625
389 056
394 983
398 409
88 676
88 546
96 438
101 082
103 881
105 831
107 155
Antal ers.dagar med närståendepenning, netto
Genomsnittlig dagersättning i närståendepenning, kr
Antal ers. dagar med sjuk- och rehabiliteringspenning i särskilda fall, netto
Boendetillägg, tkr
Statlig ålderspensionsavgift, anslag, tkr
Statlig ålderspensionsavgift sjukpenning, anslagsbelastning, tkr
Statlig ålderspensionsavgift rehabpenning, anslagsbelastning, tkr
Statlig ålderspensionsavgift närståendepenning, anslagsbelastning, tkr
2 971 000
3 105 000
4 187 000
4 184 638
4 446 728
4 281 932
4 530 189
2 826 000
2 968 000
4 000 000
4 000 304
4 246 089
4 061 926
4 288 554
130 000
120 000
168 000
165 309
182 304
199 783
221 204
15 000
17 000
19 000
19 025
18 335
20 223
20 431
2 (4)
Bilaga 2 till rapport 2016-01-20, dnr 1375-2015
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
1:2 Aktivitets- och sjukersättning
Anslaget totalt, tkr
50 827 531
50 549 323
50 163 123
49 883 742
49 837 742
50 742 567
52 103 287
Aktivitetsersättning och sjukersättning
39 432 255
38 605 551
37 694 045
37 516 750
37 966 292
38 919 424
40 140 744
Retrofaktor helår aktivitetsersättning
111,3%
111,2%
111,3%
111,3%
111,3%
111,3%
111,3%
Retrofaktor helår sjukersättning
100,7%
100,6%
100,7%
100,7%
100,7%
100,7%
100,7%
Medelantal personer med aktivitetsersättning
32 200
35 783
38 752
41 497
44 281
47 216
50 319
Antal personer med aktivitetsersättning i december
34 495
37 599
40 397
43 110
45 954
48 964
52 171
Inflöde (dec år t-1 -- dec år t)
8 231
8 628
9 033
9 544
10 094
10 687
11 324
Utflöde (dec år t-1 -- dec år t)
2 811
3 625
4 116
4 413
4 711
5 027
5 360
Medelantal personer med sjukersättning
325 223
313 236
301 624
294 428
288 408
283 169
278 772
Antal personer med sjukersättning i december
319 909
307 100
298 094
291 730
286 034
281 260
277 117
Inflöde (dec år t-1 -- dec år t)
13 159
11 711
13 110
15 804
15 644
15 562
15 732
Utflöde (dec år t-1 -- dec år t)
27 320
26 419
24 234
24 587
23 879
22 987
22 632
Medelantal personer med inkomstrelaterad ersättning
273 250
260 434
247 752
238 362
229 976
222 334
215 437
28 740 767
27 571 163
26 366 526
25 691 454
25 441 641
25 508 685
25 719 568
1 899
1 899
2 118
2 420
2 539
2 651
2 758
Genomsnittligt antal Pbb för aktivitetserättningar
2,14
2,14
2,14
2,14
2,14
2,14
2,14
Genomsnittligt antal Pbb för sjukersättningar
2,48
2,48
2,50
2,50
2,50
2,50
2,50
Statlig ålderspensionsavgift, anslagsbelastning
6 678 661
7 082 885
7 385 555
7 144 963
6 568 027
6 487 556
6 607 593
Anslagspost 1:2:6 Bostadstillägg till personer med aktivitets- eller sjukersättning, t
4 688 594
4 832 186
5 054 802
5 192 769
5 273 416
5 304 757
5 323 215
125 983
128 297
129 555
131 607
133 782
136 070
138 492
4 025
4 258
4 418
4 596
4 788
4 998
5 223
28 021
28 701
28 721
29 260
30 007
30 830
31 735
Anslagsbelastning för personer med inkomstrelaterad ersättning
Från Aktivitetsersättning till Sjukersättning (ingår ej i in/utflöde ovan)
Antal personer med bostadstillägg i december
Antal personer med SBTP i december
Anslagspost 1:2:7 Kostnader för sysselsättning av vissa personer med aktivitets- o
3 (4)
Bilaga 2 till rapport 2016-01-20, dnr 1375-2015
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
1 330 767
1 354 000
1 360 000
1 391 000
1 443 000
1 513 000
1 587 000
1:3 Handikappersättningar
Anslaget totalt, tkr
Antal personer med handikappersättning, årsgenomsnitt
63 269
63 862
64 552
65 516
66 557
67 644
68 568
Antal personer med handikappersättning, 69 %,dec
13 111
13 049
13 141
13 251
13 369
13 492
13 546
Antal personer med handikappersättning, 53 %,dec
10 751
10 806
10 938
11 088
11 245
11 409
11 516
Antal personer med handikappersättning, 36%,dec
39 764
40 207
40 889
41 642
42 430
43 250
43 859
0,46
0,46
0,46
0,46
0,45
0,45
0,45
Genomsnittligt antal Pbb per handikappersättning, årsgenomsnitt
4 (4)
Bilaga 2 till rapport 2016-01-20, dnr 1375-2015
Månadsredovisning år 2015, prognos. Beloppen anges i 1000-tal kronor
Utfall
Utfall
Prognos
Jan
Feb
Mar
Apr
Maj
Jun
Jul
Aug
Sep
Okt
Nov
Jan-Nov
Dec
Summa
Utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg
1:4 1:4.1 Statligt tandvårdsstöd
273542
444545
563599
384817
405010
569197
310498
252240
588860
475208
462425
4729941
532599
5262540
Statlig ålderspensionsavgift för
1:6 1:6.27 smittbärarpenning
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
473
41
514
1:7 1:7.1 Sjukvård i internationella förhållanden
21010
26498
36661
18640
52545
62937
13395
30000
100478
29731
34498
426392
16411
442803
4:3 4:3.1 Bilstöd till personer med funktionsnedsättning
29686
4:4 4:4.1 Kostnader för statlig assistansersättning
1914068
Utgiftsområde 10 Ekonomisk trygghet vid sjukdom och handikapp
Sjukpenning och rehabilitering m.m.
1:1
1:1.21 Sjukpenning
2592464
1:1.18 Statlig ålderspensionsavgift för sjukpenning
1:1.19 Rehabiliteringspenning
Statlig ålderspensionsavgift för
1:1.17 rehabiliteringspenning
1:1.15 Närståendepenning
Statlig ålderspensionsavgift för
1:1.16 närståendepenning
1:1.20 Arbetshjälpmedel m.m.
1:1.7 Högkostnadsskydd för arbetsgivare
1:1.5 Boendetillägg
Sjuk- och rehabiliteringspenning
1:1.8 i särskilda fall
Aktivitets- och sjukersättningar m.m.
1:2
1:2.5 Aktivitets- och sjukersättningar
1:2.8 Statlig ålderspensionsavgift
Kostnader för vissa personer med aktivitets1:2.7 och sjukersättningar
Bostadstillägg till personer med
1:2.6 aktivitets- och sjukersättning
1:3 1:3.1 Handikappersättningar
Arbetsskadeersättningar m.m.
1:4
1:4.5 Arbetsskadelivränta
Statlig ålderspensionsavgift för
1:4.4 arbetsskadelivränta
26424
2089765
29424
2110374
19524
2020234
29089
2037281
31088
2163934
29771
2047044
15127
2049457
24339
2071081
28850
2113466
16258
2119945
279580
22736649
377
2282351
279957
25019000
2559484
2530263
2693143
2559605
2739258
2625979
2560368
2562384
2643438
2770943
28837326
2866610
31703936
247333
103761
247333
109003
247333
109458
247333
119442
247333
114727
247333
114480
247333
97189
247333
92001
247333
97471
247333
105366
247333
112598
2720667
1175495
247333
115400
2968000
1290895
10000
14900
10000
12647
10000
14596
10000
12295
10000
12586
10000
12834
10000
12115
10000
15300
10000
15115
10000
15829
10000
14094
110000
152310
10000
14724
120000
167034
1417
13176
370
6985
1417
13908
-70
7171
1417
16318
188
7075
1417
14697
-26
7193
1417
14041
16488
7262
1417
15338
57415
7329
1417
11295
2761
7335
1417
6460
536
7415
1417
11207
392
7803
1417
14182
-110
7539
1417
13778
52
7630
15583
144402
77994
80737
1417
14698
3006
7810
17000
159100
81000
88546
3969
4225304
3241621
590240
4216
4238361
3251729
590240
3835
4255049
3260785
590240
4318
4220239
3227750
590240
4330
4210283
3217714
590240
4417
4215533
3218687
590240
4502
4181741
3197023
590240
4537
4194020
3197781
590240
4600
4189225
3191413
590240
4411
4223253
3198740
590240
4503
4211299
3212016
590240
47639
46364307
35415259
6492645
4515
4185016
3190292
590240
52154
50549323
38605551
7082885
891
3044
2120
1920
3692
3658
443
3867
2139
2082
3244
27099
1602
28701
392552
113136
289804
265971
393348
112320
289267
265434
401904
112412
283036
259203
400328
111877
293117
269284
398636
113503
289536
265703
402948
112689
293480
269647
394035
113319
278188
254355
402131
111063
276183
252350
405433
112877
278002
254169
432191
113827
276158
252325
405798
112501
274550
250717
4429304
1239526
3121322
2859159
402882
114474
272000
248163
4832186
1354000
3393322
3107322
23833
23833
23833
23833
23833
23833
23833
23833
23833
23833
23833
262163
23837
286000
1 (4)
Bilaga 3 till rapport 2016-01-20, dnr 1375-2016
Månadsredovisning år 2015, prognos. Beloppen anges i 1000-tal kronor
Utfall
Utfall
Prognos
Jan
Feb
Mar
Apr
Maj
Jun
Jul
Aug
Sep
Okt
Nov
Jan-Nov
Dec
Summa
Ersättning inom det statliga
personskadeskyddet
1:5
Ersättning inom det statliga
1:5.3 personskadeskyddet
3163
3181
3043
3186
3045
3262
3017
2875
2932
2963
2954
33621
2917
36538
1:5.4 Statlig ålderspensionsavgift
79
79
79
79
79
79
79
79
79
79
79
869
75
944
Bidrag för sjukskrivningsprocessen
1:6
128329
760951
89437
250882
203355
249567
20236
125642
369897
144066
116595
2458957
294711
2753668
1:6.1 Rehabiliteringsgarantin
0
-346
259
159355
31700
123612
2880
1960
282817
12706
341
615284
122627
737911
Finansiell samordning genom
1:6.3 samordningsförbund
199
65552
2808
27845
39195
5228
7180
57744
4674
26321
42759
279505
-5
279500
Finansiell samordning mellan FK och hälso1:6.4 och sjukvården
1691
1457
2089
1903
2570
3214
767
1447
3608
5358
3686
27788
712
28500
Rehabiliteringsinsatser i samarbete mellan FK
1:6.5 och Arbetsförmedlingen
29674
57377
66375
57130
73958
107274
7482
57948
20452
93210
60749
631630
96370
728000
1:6.7 Effektiv sjukskrivningsprocess
905
1736
2759
2930
2364
5264
464
3542
3198
3093
4211
30468
3532
34000
1:6.8 Arbetsplatsnära stöd
1320
9439
1879
1719
1325
3099
1463
1674
1066
1362
2718
27065
4935
32000
1:6.9 Försäkringsmedicinska utredningar
9040
67264
0
0
43447
0
0
0
53279
0
0
173030
44733
217763
1:6.10 Bidrag till hälso- och sjukvård
85500
558471
13267
0
8794
1877
0
1328
803
2015
2132
674187
21807
695994
Utgiftsområde 12 Ekonomisk trygghet för familjer och barn
1:1 1:1.1 Barnbidrag
2111883 2134775 2141940 2152388 2165265 2184584 2114658 2130764 2163319 2139887 2155600 23595063 2169760 25764823
Föräldraförsäkring
1:2
3335242 3168245 3101029 3081282 2964004 3088415 3580526 4075066 3155628 2995069 3078215 35622720 3016314 38639034
1:2.9 Föräldrapenning
2456677 2152378 2010586 2124821 2108912 2246262 2863643 3390247 2334329 2110297 2195368 25993519 2046697 28040216
Statlig ålderspensionsavgift för
1:2.4 föräldrapenning
232335
232335
232335
232335
232335
232335
232335
232335
232335
232335
232335
2555689
232335
2788024
1:2.11 Tillfällig föräldrapenning
517465
666903
743947
601638
499308
479882
339148
295484
461265
535768
529706
5670514
612457
6282971
Statlig ålderspensionsavgift för tillfällig
1:2.8 föräldrapenning
46505
46505
46505
46505
46506
46506
46506
46506
46506
46506
46506
511562
46506
558068
1:2.12 Graviditetspenning
45718
44416
43903
48929
48326
50422
50822
49830
49851
45445
43904
521566
47192
568758
Statlig ålderspensionsavgift för
1:2.10 Graviditetspenning
4864
4864
4864
4864
4864
4864
4864
4864
4864
4864
4864
53504
4861
58365
1:2.3 Jämställdhetsbonus
31678
20845
18889
22190
23752
28143
43207
55799
26478
19853
25532
316367
26266
342633
1:3 1:3.1 Underhållsstöd
189442
187869
164587
181927
184559
115574
186968
164351
211666
230264
237093
2054301
218765
2273066
Bidrag till kostnader för internationella
1:4
1:4.1
adoptioner
1160
1640
1360
1200
1200
1200
920
1240
760
1560
1480
13720
1280
15000
Vårdbidrag för funktionshindrade barn
1:6
284346
289510
297184
297190
298138
305774
288055
289076
293062
297040
303267
3242642
307008
3549650
1:6.4 Vårdbidrag för funktionshindrade barn
258821
263985
271659
271665
272613
280249
262530
263551
267537
271515
277742
2961867
281483
3243350
1:6.3 Statlig ålderspensionsavgift
25525
25525
25525
25525
25525
25525
25525
25525
25525
25525
25525
280775
25525
306300
1:8 1:8.2 Bostadsbidrag
419316
582868
396178
370661
386432
401096
392764
397646
398497
406294
397957
4549709
362191
4911900
2 (4)
Bilaga 3 till rapport 2016-01-20, dnr 1375-2016
Månadsredovisning år 2016, prognos. Beloppen anges i 1000-tal kronor
Prognos
Jan
Feb
Mar
Apr
Maj
Jun
Jul
Aug
Sep
Okt
Nov
Dec
Summa
Utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg
1:4 1:4.1 Statligt tandvårdsstöd
312315
491051
620024
440134
569529
475511
345065
347348
513496
515093
629846
454217
5713629
Statlig ålderspensionsavgift för
1:6 1:6.27 smittbärarpenning
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
504
1:7 1:7.1 Sjukvård i internationella förhållanden
31962
28905
42833
25040
30653
44758
26588
37484
72301
43029
59890
32568
476010
Bilstöd till personer med
4:3 4:3.1 funktionsnedsättning
50492
24335
27394
27115
30649
32480
32569
18817
24312
22075
31571
16106
337915
4:4 4:4.1 Kostnader för statlig assistansersättning
2025118
Utgiftsområde 10 Ekonomisk trygghet vid sjukdom och handikapp
Sjukpenning och rehabilitering m.m.
1:1
1:1.21 Sjukpenning
2916848
1:1.18 Statlig ålderspensionsavgift för sjukpenning
1:1.19 Rehabiliteringspenning
Statlig ålderspensionsavgift för
1:1.17 rehabiliteringspenning
1:1.15 Närståendepenning
Statlig ålderspensionsavgift för
1:1.16 närståendepenning
1:1.20 Arbetshjälpmedel m.m.
1:1.5 Boendetillägg
Sjuk- och rehabiliteringspenning
1:1.8 i särskilda fall
Aktivitets- och sjukersättningar m.m.
1:2
1:2.5 Aktivitets- och sjukersättningar
1:2.8 Statlig ålderspensionsavgift
Kostnader för vissa personer med aktivitets1:2.7 och sjukersättningar
Bostadstillägg till personer med
1:2.6 aktivitets- och sjukersättning
1:3 1:3.1 Handikappersättningar
Arbetsskadeersättningar m.m.
1:4
1:4.5 Arbetsskadelivränta
Statlig ålderspensionsavgift för
1:4.4 arbetsskadelivränta
2211009
2232813
2137444
2155480
2289481
2165809
2168362
2191240
218100
872714
2182430
22850000
3109524
3120159
3039786
2998907
2925227
2901739
2905178
2830187
3000671
3185556
3243941
36177722
333333
116116
333333
131595
333333
132059
333333
132543
333333
130760
333333
127548
333333
122898
333333
123048
333333
131380
333333
138089
333333
141799
333333
138544
4000000
1566380
14000
14928
14000
13412
14000
15958
14000
13641
14000
14710
14000
12577
14000
13685
14000
14895
14000
15648
14000
16822
14000
15393
14000
15543
168000
177212
1583
15594
7900
1583
14567
7696
1583
15249
7627
1583
16707
7703
1583
15761
7830
1583
14776
7907
1583
12075
8027
1583
7622
8142
1583
11880
8253
1583
13914
8282
1583
13315
8832
1583
13641
8238
19000
165100
96438
4537
4204146
3171718
615463
4635
4205989
3167472
615463
4649
4195938
3158649
615463
4664
4188043
3151581
615463
4679
4181815
3143086
615463
4694
4174247
3136466
615463
4710
4165764
3133022
615463
4726
4168865
3129565
615463
4742
4168638
3127627
615463
4758
4166143
3126448
615463
4773
4169344
3124626
615463
4788
4174193
3123785
615463
56357
50163123
37694045
7385555
891
3046
2121
1922
3695
3660
443
3870
2140
2083
3247
1603
28721
416073
113120
420008
112870
419704
113266
419077
113009
419571
113102
418658
113271
416836
112823
419967
112329
423408
113593
422149
114374
426009
114317
433342
113929
5054802
1360000
252189
247768
244990
248615
245818
255228
237739
238397
238497
232405
230203
242585
2914434
19167
19167
19167
19167
19167
19167
19167
19167
19167
19167
19167
19163
230000
3 (4)
Bilaga 3 till rapport 2016-01-20, dnr 1375-2016
Månadsredovisning år 2016, prognos. Beloppen anges i 1000-tal kronor
Prognos
Jan
Feb
Mar
Apr
Maj
Jun
Jul
Aug
Sep
Okt
Nov
Dec
Summa
Ersättning inom det statliga
personskadeskyddet
1:5
2964
2964
2964
2964
2964
2964
2964
2964
2964
2964
2963
2962
35565
Ersättning inom det statliga
1:5.3 personskadeskyddet
2884
2884
2884
2884
2884
2884
2884
2884
2884
2884
2884
2883
34607
1:5.4 Statlig ålderspensionsavgift
80
80
80
80
80
80
80
80
80
80
79
79
958
Bidrag för sjukskrivningsprocessen
1:6
572383 1129141
44274
303054
218253
130752
71162
74587
164087
76267
151780
197228
3132968
1:6.1 Rehabiliteringsgarantin
500000
0
0
197705
0
0
0
0
0
0
0
0
697705
Finansiell samordning genom
1:6.3 samordningsförbund
247
82714
1034
28062
54706
29700
3348
20971
31954
30482
54560
1221
339000
Rehabiliteringsinsatser i samarbete mellan
1:6.5 FK och Arbetsförmedlingen
54447
46238
20551
59598
83358
83363
50126
35927
51945
28097
79531
115818
709000
1:6.7 Effektiv sjukskrivningsprocess
3105
3105
3105
3105
3105
3105
3105
3105
3105
3105
3105
3105
37263
1:6.8 Arbetsplatsnära stöd
8333
8333
8333
8333
8333
8333
8333
8333
8333
8333
8333
8333
100000
1:6.9 Försäkringsmedicinska utredningar
0
62500
0
0
62500
0
0
0
62500
0
0
62500
250000
1:6.10 Bidrag till hälso- och sjukvård
6250
926250
11250
6250
6250
6250
6250
6250
6250
6250
6250
6250
1000000
Ersättning för höga sjuklönekostnader
1:7
0
0
0
0
0
51429
51429
51429
51429
51429
51429
51429
360000
Utgiftsområde 12 Ekonomisk trygghet för familjer och barn
1:1 1:1.1 Barnbidrag
2173645 2197167 2204517 2215864 2229089 2248933 2176538 2193103 2226518 2202486 2218642 2233169 26519670
Föräldraförsäkring
1:2
3479758 3365668 3198649 3150820 3138891 3219173 3740914 4312423 3278840 3151421 3275747 3093674 40405977
1:2.9 Föräldrapenning
2562720 2245286 2097374 2216539 2199943 2343223 2987253 3536588 2435091 2201389 2290131 2135043 29250578
Statlig ålderspensionsavgift för
1:2.4 föräldrapenning
247126
247126
247126
247126
247126
247126
247126
247126
247126
247126
247126
247126
2965508
1:2.11 Tillfällig föräldrapenning
524886
735871
719608
545984
548574
481182
342165
353568
455104
570087
604642
574563
6456234
Statlig ålderspensionsavgift för tillfällig
1:2.8 föräldrapenning
58711
58711
58711
58711
58711
58711
58711
58711
58711
58711
58711
58711
704535
1:2.12 Graviditetspenning
47740
51482
50693
53854
54289
54070
54969
52508
49696
47956
43019
45348
605623
Statlig ålderspensionsavgift för
1:2.10 Graviditetspenning
5290
5290
5290
5290
5290
5290
5290
5290
5290
5290
5290
5285
63475
1:2.3 Jämställdhetsbonus
33286
21903
19848
23317
24958
29571
45400
58631
27822
20862
26828
27599
360024
1:3 1:3.1 Underhållsstöd
242819
238260
224343
232677
228695
156110
241860
222847
193756
223920
247092
197574
2649952
Bidrag till kostnader för internationella
1:4
1:4.1
adoptioner
1440
2160
760
960
840
1160
800
1360
1320
920
1240
1040
14000
Vårdbidrag för funktionshindrade barn
1:6
305665
309378
314757
316288
316994
322771
304135
301192
308170
315751
316892
324515
3756509
1:6.4 Vårdbidrag för funktionshindrade barn
278015
281728
287107
288638
289344
295121
276485
273542
280520
288101
289242
296865
3424709
1:6.3 Statlig ålderspensionsavgift
27650
27650
27650
27650
27650
27650
27650
27650
27650
27650
27650
27650
331800
1:8 1:8.2 Bostadsbidrag
411817
555634
400867
359698
427173
415393
390531
413891
409230
433113
428906
370746
5017000
4 (4)
Bilaga 3 till rapport 2016-01-20, dnr 1375-2016
BILAGA 4
STATLIGA
ÅLDERSPENSIONSAVGIFTER
2015-10-20
Anslagsposter som är statliga ålderspensionsavgifter
Innehåll
Inledning .................................................................................................................. 2
1:6.27
Statlig ålderspensionsavgift för smittbärarpenning .................................. 8
1:1.16
Statlig ålderspensionsavgift för närståendepenning.................................. 9
1:1.17
Statlig ålderspensionsavgift för rehabiliteringspenning.......................... 10
1:1.18
Statlig ålderspensionsavgift för sjukpenning .......................................... 11
1:2.8
Statlig ålderspensionsavgift för aktivitets- och sjukersättning ............... 12
1:4.4
Statlig ålderspensionsavgift för arbetsskadelivränta ............................... 13
1:5.4
Statlig ålderspensionsavgift för ersättning inom det statliga
personskadeskyddet ............................................................................................... 14
1:2.4
Statlig ålderspensionsavgift för föräldrapenning .................................... 15
1:2.8
Statlig ålderspensionsavgift för tillfällig föräldrapenning ...................... 16
1:2.10
Statlig ålderspensionsavgift för graviditetspenning ................................ 17
1:6.3
Statlig ålderspensionsavgift för vårdbidrag för funktionshindrade barn 18
1
Dnr 1375-2016
BILAGA 4
STATLIGA
ÅLDERSPENSIONSAVGIFTER
2015-10-20
Inledning
I denna bilaga redovisas prognoser för de statliga ålderspensionsavgifter som
belastar Försäkringskassans anslag. Dessa prognoser redovisas mer detaljerat i
denna bilaga än i huvudrapporten. Bland annat redovisas prognostiserade avgifter
som avser ett visst år och regleringsbelopp separat. Dessutom redovisas
jämförelser med den närmast föregående prognosen.
Vad är en statlig ålderspensionsavgift?
Den inkomstgrundade ålderspensionen baseras på de avgifter som har betalats in
för en försäkrad. Det betalas avgifter för allt som är pensionsgrundande, både
förvärvsinkomster och socialförsäkringsersättningar m.m. Det finns fyra olika
typer av avgifter som betalas in till ålderspensionssystemet, nämligen arbetsgivaravgifter, egenavgifter, allmän pensionsavgift och statliga ålderspensionsavgifter.
Arbetsgivare betalar varje månad arbetsgivaravgifter för sina anställda. Underlaget för avgiften är i princip den lön som arbetsgivaren betalat ut månaden innan.
År 2015 är arbetsgivaravgiften 31,42 procent av avgiftsunderlaget, varav 10,21
procentenheter är ålderspensionsavgift. Arbetsgivaravgiften, inklusive ålderspensionsavgiften, baseras på hela lönen, även den del som ligger ovanför
ålderspensionssystemets avgiftstak på 8,07 inkomstbasbelopp.
Egenföretagare och uppdragstagare betalar egenavgifter för sina förvärvsinkomster. År 2015 är egenavgiften sammantaget 28,97 procent av avgiftsunderlaget, varav 10,21 procentenheter är ålderspensionsavgift. Även egenavgifterna betalas på förvärvsinkomster över avgiftstaket.
Alla förvärvsaktiva betalar till ålderspensionssystemet en allmän pensionsavgift
på 7,0 procentenheter. Utöver förvärvsinkomsten är även sjukpenning, föräldrapenning, arbetslöshetsersättning och många andra ersättningar underlag för den
allmänna pensionsavgiften. Allmän pensionsavgift betalas bara för inkomster upp
till avgiftstaket.
Från flera anslag i statsbudgeten betalas statliga ålderspensionsavgifter till
ålderspensionssystemet. Den statliga ålderspensionsavgiften kan sägas ersätta
arbetsgivaravgiften/egenavgiften vid utbetalning av olika ersättningar, till
exempel sjukpenning. För transfereringar är den statliga ålderspensionsavgiften i
princip 10,21 procent av underlaget. Emellertid betalas inte statliga ålderspensionsavgifter ut till den del en ersättning för en person ligger ovanför
ålderspensionssystemets avgiftstak. Därför är den verkliga avgiftssatsen lägre än
10,21 procent om man relaterar avgifterna till utbetalda ersättningar. De flesta
åren har den statliga ålderspensionsavgiften uppgått till mellan 9,8 och 9,9 procent
av utbetalda ersättningar.
2
Dnr 1375-2016
BILAGA 4
STATLIGA
ÅLDERSPENSIONSAVGIFTER
2015-10-20
I vissa situationer kan en person tillgodoräknas pensionsrätt som inte bygger på
någon faktisk inkomst. Underlag för sådan pensionsrätt kallas pensionsgrundande
belopp. Pensionsgrundande belopp kan tillgodoräknas vid studier, plikttjänst och
vid vård av små barn (barnår). Dessutom kan en person med inkomstgrundad
aktivitets- eller sjukersättning tillgodoräknas ett pensionsgrundande belopp utöver
den pensionsgrundande inkomst som baseras på utbetald ersättning.
Statliga ålderspensionsavgifter betalas även för pensionsgrundande belopp. Den
statliga ålderspensionsavgiften är i dessa fall 18,5 procent av underlaget. För den
som har inkomstgrundad aktivitets- eller sjukersättning är den statliga ålderspensionsavgiften 18,5 procent av både den pensionsgrundande inkomsten och det
pensionsgrundande beloppet. I gengäld betalas ingen allmän pensionsavgift för
utbetald aktivitets- eller sjukersättning. Underlaget för den statliga ålderspensionsavgiften för den som har aktivitets- eller sjukersättning är 93 procent av
den så kallade antagandeinkomsten.
De statliga ålderspensionsavgifterna fördelas mellan AP-fonden och premiepensionssystemet. Den del som förs till premiepensionssystemet ska avse den
pensionsrätt för premiepension som baseras på transfereringar och pensionsgrundande belopp. Den del som förs till AP-fonden bidrar till finansieringen av
inkomstpensionssystemet, dvs. inkomstpension och tilläggspension.
Även den del av arbetsgivaravgiften och egenavgiften som avser ålderspension
fördelas mellan AP-fonden och premiepensionssystemet. Dessutom förs en del av
dessa avgifter till statsbudgeten. Detta avser avgifter över ålderspensionssystemets
avgiftstak. Dessa avgifter ger ingen pensionsrätt. Den allmänna pensionsavgiften
förs i sin helhet till AP-fonden.
Redovisning av statliga ålderspensionsavgifter
Det belopp för den statliga ålderspensionsavgift som ett visst år ska belasta en
anslagspost fastställs av regeringen redan i december året innan. Varje månad
under året bokförs en tolftedel av detta belopp. Anslagsbeloppet består av två
delar, dels en preliminär avgift för året, dels ett regleringsbelopp som avser tre år
innan. År 2015 belastas således anslagsposterna med en preliminär avgift för 2015
och ett regleringsbelopp för 2012.
Regleringsbeloppet beräknas genom en avstämning under våren två år efter det år
som avstämningen gäller. Avstämningen av 2013 års statliga ålderspensionsavgifter görs således under våren 2015. Vid avstämningen jämförs fastställda
pensionsrätter för transfereringar och pensionsgrundande belopp med inbetalda
preliminära statliga ålderspensionsavgifter för året. Skillnaden räknas upp med tre
års ränta. Olika räntesatser används för de regleringsbelopp som ska föras till
premiepensionssystemet respektive inkomstpensionssystemet. De räntesatser som
används avser det år avstämningen gäller.
3
Dnr 1375-2016
BILAGA 4
STATLIGA
ÅLDERSPENSIONSAVGIFTER
2015-10-20
Dnr 1375-2016
Anslagsposter med statliga ålderspensionsavgifter
Ett antal anslag i statsbudgeten belastas med statliga ålderspensionsavgifter.
Försäkringskassan ansvarar för cirka hälften av dem. I de flesta fall redovisas de
statliga ålderspensionsavgifterna på egna anslagsposter inom samma anslag som
respektive ersättning. I några anslag finns det flera anslagsposter med statliga
ålderspensionsavgifter.
Sammantaget ansvarar Försäkringskassan år 2015 för 11 anslagsposter med
statliga ålderspensionsavgifter. Dessa kan delas in i tre olika kategorier beroende
på hur den statliga ålderspensionsavgiften förhåller sig till den anslagspost där den
ersättning som utgör underlag för avgiften redovisas. Tabellen nedan redovisar
anslagsposterna fördelat på dessa kategorier. Dessutom redovisas anslagsposterna
med motsvarande huvudförmån i de fall en sådan finns. Vad de olika kategorierna
innebär förklaras efter tabellen. Förkortningen SÅP i tabellen betyder statlig
ålderspensionsavgift.
Försäkringskassans anslagsposter för SÅP
Anslagsposter för motsvarande ersättningar
Kategori 1
10-1:1.18 SÅP för sjukpenning
10-1:1.21 Sjukpenning
10-1:1.17 SÅP för rehabiliteringspenning
10-1:1.19 Rehabiliteringspenning
10-1:1.16 SÅP för närståendepenning
10-1:1.15 Närståendepenning
12-1:2.4 SÅP för föräldrapenning
12-1:2.9 Föräldrapenning
12-1:2.8 SÅP för tillfällig föräldrapenning
12-1:2.11 Tillfällig föräldrapenning
12-1:2.10 SÅP för graviditetspenning
12-1:2.12 Graviditetspenning
Kategori 2
10-1:2.8 SÅP för aktivitets- och sjukersättningar
10-1:2.5 Aktivitets- och sjukersättningar
10-1:4.4 SÅP för arbetsskadelivränta
10-1:4.5 Arbetsskadelivränta
10-1:5.4 SÅP för ersättning för kroppsskador
10-1:5.3 Ersättning för kroppsskador
12-1:6.3 SÅP för vårdbidrag för funktionshindrade barn
12-1:6.4 Vårdbidrag för funktionshindrade barn
Kategori 3
9-1:6.27 SÅP för Smittbärarpenning
Anslagsposten redovisas hos Socialstyrelsen
Kategori 1 utgörs av 6 anslagsposter med statliga ålderspensionsavgifter. I dessa
fall finns en motsvarande anslagspost för en pensionsgrundande ersättning. Hela
eller nästan hela anslagsposten utgör underlag för den statliga ålderspensionsavgiften. Därmed kommer utgiftsprognosen för den statliga ålderspensionsavgiften, bortsett från regleringsbeloppet, att följa utgiftsprognosen för anslagsposten för ersättningen. Till denna kategori hör statliga ålderspensionsavgifter för
sjukpenning, rehabiliteringspenning, närståendepenning, föräldrapenning, tillfällig
föräldrapenning och graviditetspenning.
4
BILAGA 4
STATLIGA
ÅLDERSPENSIONSAVGIFTER
2015-10-20
Kategori 2 utgörs av fyra anslagsposter med statliga ålderspensionsavgifter. I
dessa fall finns anslagsposter för motsvarande pensionsgrundande ersättningar
men dessa anslagsposter belastas också med ersättningar som inte är pensionsgrundande. Därför är det inte säkert att utgiftsprognosen för den statliga
ålderspensionsavgiften och utgiftsprognosen för anslagsposten för ersättningen
kommer att följas åt.
Till kategori 2 hör statliga ålderspensionsavgifter för arbetsskadelivränta,
ersättning för kroppsskador och vårdbidrag för funktionshindrade barn. För
arbetsskador och kroppsskador är det i stort sett bara egenlivräntor och
sjukpenning enligt lagen om arbetsskadeförsäkring respektive lagen om statligt
personskadeskydd som är pensionsgrundande. Efterlevandelivräntor och vårdersättningar är inte pensionsgrundande. Inte heller egenlivräntor enligt äldre regler
som till exempel lagen om yrkesskadeförsäkring är pensionsgrundande. Vad
gäller vårdbidrag är det bara den skattepliktiga delen av ersättningen som är
pensionsgrundande.
Även statliga ålderspensionsavgifter för aktivitets- och sjukersättning kan räknas
till kategori 2. Endast de inkomstgrundande förmånerna är pensionsgrundande,
inte garantiersättningarna. Dessutom finns ett pensionsgrundande belopp som
påverkar den statliga ålderspensionsavgiften men som inte ingår i anslagsposten
för ersättningen.
Kategori 3 utgörs av en anslagspost med statliga ålderspensionsavgifter där
Försäkringskassan inte redovisar någon anslagspost för den pensionsgrundande
ersättningen. För smittbärarpenning är det Socialstyrelsen som ansvarar för
ersättningen. Försäkringskassan ansvarar bara för den statliga ålderspensionsavgiften.
Förutsättningar
Prognoserna över statliga ålderspensionsavgifter baseras på samma förutsättningar
som prognoserna över ersättningarna. Därtill kommer räntan på 6 månaders
statsskuldsväxlar. Den används som prognos för de räntor som kommer att
användas vid beräkning av regleringsbeloppen vid avstämningarna.
Vid avstämningen av 2013 års statliga ålderspensionsavgifter blev avgiftssatsen
9,92 procent för utbetalda transfereringar. Vid prognoserna tillämpas denna
avgiftssats även för alla prognosår från och med 2013. För inkomstgrundad
aktivitets- och sjukersättning blev avgiftssatsen 17,98 procent år 2013.
Tabellförklaringar
Avsnitten om anslagsposterna med statliga ålderspensionsavgifter inleds med
tabellen Översikt av anslagspost. Nedan beskrivs strukturen på den tabellen.
Översikt av anslagspost. Beloppen anges i tusental kronor
5
Dnr 1375-2016
BILAGA 4
STATLIGA
ÅLDERSPENSIONSAVGIFTER
2015-10-20
Dnr 1375-2016
2015
2016
2017
2018
2019
2020
Anslag (=tillgängliga medel =
anslagsbelastning)
A¹
A¹
E2
E2
E2
-
Preliminäravgift
B¹
B¹
-
-
-
-
Reglering, avser förhållanden
tre år tidigare
C¹
C¹
F3
F
F
F
D
D
G
G
G
G
Prognos
-
-
H
H
H
H
Avvikelse från anslag
-
-
I
I
I
I
Prognostiserad avgift för
respektive år
¹ Fastställd av riksdag eller regering.
² Enligt förslag i budgetpropositionen.
För år 2015 och 2016 anges fastställd anslagsbelastning (A), preliminär avgift för
året (B) och ett regleringsbelopp som avser år 2012 och 2013. Beloppet A är
summan av beloppen B och C. Dessutom redovisas den prognostiserade avgiften
för respektive år (D).
För år 2017 anges Försäkringskassans prognoser för statliga
ålderspensionsavgifter (H) samt prognostiserad avgift för respektive år (G).
Regleringsbeloppet för 2017 är ett förslag som levererades av
Pensionsmyndigheten mars 2015.
För år 2018-2020 anges Försäkringskassans prognoser för statliga
ålderspensionsavgifter (H) och regleringsbelopp (F) samt prognostiserad avgift för
respektive år (G). Beloppen (E) är anslag enligt budgetpropositionen. Beloppen (I)
är skillnaden mellan Försäkringskassans prognoser för statliga
ålderspensionsavgifter (H) och anslag (E).
I avsnitten redovisas även tabellen Prognosjämförelse där den nya prognosen
jämförs med närmast föregående prognos, vilken illustreras nedan. I tabellen delas
prognosförändringen upp på olika komponenter. Föregående prognos för
anslagsbelastningen anges med (K). Ny prognos är ekvivalent med (H) från
tabellen ovan.
6
BILAGA 4
STATLIGA
ÅLDERSPENSIONSAVGIFTER
2015-10-20
Dnr 1375-2016
Prognosjämförelse. Beloppen anges i tusental kronor
2017
2018
2019
2020
K
K
K
K
Överföring till/från andra anslagsposter
-
-
-
-
Ändrade makroekonomiska antaganden
-
-
-
-
Volym- och strukturförändringar
-
-
-
-
Regelförändringar
-
-
-
-
Ändrat regleringsbelopp avseende tre år tidigare
-
-
-
-
Ny befolkningsprognos¹
-
-
-
-
H
H
H
H
Differens i 1000-tal kronor
-
-
-
-
Differens i procent
-
-
-
-
Föregående prognosbelopp
Ny prognos
7
BILAGA 4
STATLIGA
ÅLDERSPENSIONSAVGIFTER
2015-10-20
1:6.27
Dnr 1375-2016
Statlig ålderspensionsavgift för smittbärarpenning
Prognos anslagspost. Beloppen anges i 1000-tal kronor
2015
2016
2017
2018
2019
2020
Anslag (=tillgängliga medel =
anslagsbelastning)
514¹
504¹
488²
519²
595²
-
Preliminäravgift
594¹
595¹
-
-
-
-
Reglering, avser förhållanden
tre år tidigare
-80¹
-91¹
-107
-194
-123
0
Prognostiserad avgift för
respektive år
407
476
476
476
476
476
Prognos
-
-
369
282
353
476
Avvikelse från anslag
-
-
119
237
242
-
¹ Fastställd av riksdag eller regering.
² Enligt förslag i budgetpropositionen.
Jämförelse med föregående prognos
I tabellen nedan görs en jämförelse med föregående prognos som lämnades till
regeringen i oktober 2015.
Prognosjämförelse. Beloppen anges i 1000-tal kronor
2017
2018
2019
2020
339
252
292
446
-
-
-
-
+30
+30
+30
+30
Volym- och strukturförändringar
-
-
-
-
Regelförändringar
-
-
-
-
Ändrat regleringsbelopp avseende tre år tidigare
-
-
+31
-
Ny befolkningsprognos¹
-
-
-
-
Ny prognos
369
282
353
476
Differens i 1000-tal kronor
+30
+30
+61
+30
Differens i procent
+8,8
+11,9
+20,9
+6,7
Föregående prognosbelopp
Överföring till/från andra anslagsposter
Ändrade makroekonomiska antaganden
¹ SCB har tagit fram en ny befolkningsprognos baserad på Migrationsverkets prognos från oktober.
8
BILAGA 4
STATLIGA
ÅLDERSPENSIONSAVGIFTER
2015-10-20
1:1.16
Dnr 1375-2016
Statlig ålderspensionsavgift för närståendepenning
Prognos anslagspost. Beloppen anges i 1000-tal kronor
2015
2016
2017
2018
2019
2020
Anslag (=tillgängliga medel =
anslagsbelastning)
17 000¹
19 000¹
18 000²
17 000²
19 000²
-
Preliminäravgift
17 366¹
17 162¹
-
-
-
-
-366¹
1 838¹
479
-826
433
0
16 570
17 579
18 546
19 161
19 790
20 431
Prognos
-
-
19 025
18 335
20 223
20 431
Avvikelse från anslag
-
-
-1 025
-1 335
-1 223
-
Reglering, avser förhållanden
tre år tidigare
Prognostiserad avgift för
respektive år
¹ Fastställd av riksdag eller regering.
² Enligt förslag i budgetpropositionen.
Jämförelse med föregående prognos
I tabellen nedan görs en jämförelse med föregående prognos som lämnades till
regeringen i oktober 2015.
Prognosjämförelse. Beloppen anges i 1000-tal kronor
2017
2018
2019
2020
19 284
18 753
20 754
20 716
Överföring till/från andra anslagsposter
-
-
-
-
Ändrade makroekonomiska antaganden
-
-
-
-
-259
-267
-276
-285
Regelförändringar
-
-
-
-
Ändrat regleringsbelopp avseende tre år tidigare
-
-151
-255
-
Ny befolkningsprognos¹
-
-
-
-
19 025
18 335
20 223
20 431
Differens i 1000-tal kronor
-259
-418
-531
-285
Differens i procent
-1,3
-2,2
-2,6
-1,4
Föregående prognosbelopp
Volym- och strukturförändringar
Ny prognos
¹ SCB har tagit fram en ny befolkningsprognos baserad på Migrationsverkets prognos från oktober.
9
BILAGA 4
STATLIGA
ÅLDERSPENSIONSAVGIFTER
2015-10-20
1:1.17
Dnr 1375-2016
Statlig ålderspensionsavgift för rehabiliteringspenning
Prognos anslagspost. Beloppen anges i 1000-tal kronor
2015
2016
2017
2018
2019
2020
Anslag (=tillgängliga medel =
anslagsbelastning)
120 000¹
168 000¹
165 000²
193 000²
208 000²
-
Preliminäravgift
140 537¹
163 548¹
-
-
-
-
Reglering, avser förhållanden
tre år tidigare
-20 537¹
4 452¹
-15 799
-12 954
-8 474
0
Prognostiserad avgift för
respektive år
128 057
155 385
181 108
195 258
208 257
221 204
Prognos
-
-
165 309
182 304
199 783
221 204
Avvikelse från anslag
-
-
-309
10 696
8 217
-
¹ Fastställd av riksdag eller regering.
² Enligt förslag i budgetpropositionen.
Jämförelse med föregående prognos
I tabellen nedan görs en jämförelse med föregående prognos som lämnades till
regeringen i oktober 2015.
Prognosjämförelse. Beloppen anges i 1000-tal kronor
2017
2018
2019
2020
166 702
187 523
207 973
219 153
Överföring till/från andra anslagsposter
-
-
-
-
Ändrade makroekonomiska antaganden
-
-
-
-
-1 393
-1 511
-1 228
+2 051
Regelförändringar
-
-
-
-
Ändrat regleringsbelopp avseende tre år tidigare
-
-3 708
-6 962
-
Ny befolkningsprognos¹
-
-
-
-
165 309
182 304
199 783
221 204
-1 393
-5 219
-8 190
+2 051
-0,8
-2,8
-3,9
+0,9
Föregående prognosbelopp
Volym- och strukturförändringar
Ny prognos
Differens i 1000-tal kronor
Differens i procent
¹ SCB har tagit fram en ny befolkningsprognos baserad på Migrationsverkets prognos från oktober.
10
BILAGA 4
STATLIGA
ÅLDERSPENSIONSAVGIFTER
2015-10-20
1:1.18
Dnr 1375-2016
Statlig ålderspensionsavgift för sjukpenning
Prognos anslagspost. Beloppen anges i 1000-tal kronor
2015
2016
2017
2018
2019
2020
Anslag (=tillgängliga medel =
anslagsbelastning)
2 968 000¹
4 000 000¹
4 141 273²
4 419 909²
4 332 091²
-
Preliminäravgift
2 924 739¹
3 681 112¹
-
-
-
-
43 261¹
318 888¹
156 794
228 656
-95 786
0
3 145 030
3 588 830
3 843 510
4 017 433
4 157 712
4 288 554
Prognos
-
-
4 000 304
4 246 089
4 061 926
4 288 554
Avvikelse från anslag
-
-
140 969
173 820
270 165
-
Reglering, avser förhållanden
tre år tidigare
Prognostiserad avgift för
respektive år
¹ Fastställd av riksdag eller regering.
² Enligt förslag i budgetpropositionen.
Jämförelse med föregående prognos
I tabellen nedan görs en jämförelse med föregående prognos som lämnades till
regeringen i oktober 2015.
Prognosjämförelse. Beloppen anges i 1000-tal kronor
2017
2018
2019
2020
4 029 876
4 291 761
4 105 828
4 248 778
Överföring till/från andra anslagsposter
-
-
-
-
Ändrade makroekonomiska antaganden
-
-
-
-
-29 572
-31 075
-24 530
+39 776
Regelförändringar
-
-
-
-
Ändrat regleringsbelopp avseende tre år tidigare
-
-14 597
-19 372
-
Ny befolkningsprognos¹
-
-
-
-
4 000 304
4 246 089
4 061 926
4 288 554
-29 572
-45 672
-43 902
+39 776
-0,7
-1,1
-1,1
+0,9
Föregående prognosbelopp
Volym- och strukturförändringar
Ny prognos
Differens i 1000-tal kronor
Differens i procent
¹ SCB har tagit fram en ny befolkningsprognos baserad på Migrationsverkets prognos från oktober.
11
BILAGA 4
STATLIGA
ÅLDERSPENSIONSAVGIFTER
2015-10-20
1:2.8
Dnr 1375-2016
Statlig ålderspensionsavgift för aktivitets- och
sjukersättning
Prognos anslagspost. Beloppen anges i 1000-tal kronor
2015
2016
2017
2018
2019
2020
Anslag (=tillgängliga medel =
anslagsbelastning)
7 082 885¹
7 385 555¹
7 196 980²
6 581 980²
6 564 980²
-
Preliminäravgift
7 088 014¹
6 835 054¹
-
-
-
-
-5 129¹
550 501¹
545 894
32 705
-65 419
0
7119522,41
165377
6772028,09
027867
6 599 069
6 535 322
6 552 975
6 607 593
Prognos
-
-
7 144 963
6 568 027
6 487 556
6 607 593
Avvikelse från anslag
-
-
52 017
13 953
77 424
-
Reglering, avser förhållanden
tre år tidigare
Prognostiserad avgift för
respektive år
¹ Fastställd av riksdag eller regering.
² Enligt förslag i budgetpropositionen.
Jämförelse med föregående prognos
I tabellen nedan görs en jämförelse med föregående prognos som lämnades till
regeringen i oktober 2015.
Prognosjämförelse. Beloppen anges i 1000-tal kronor
2017
2018
2019
2020
7 257 390
6 733 942
6 714 420
6 670 794
Överföring till/från andra anslagsposter
-
-
-
-
Ändrade makroekonomiska antaganden
-
-
-
+40 465
-112 427
-113 971
-111 831
-103 666
Regelförändringar
-
-
-
-
Ändrat regleringsbelopp avseende tre år tidigare
-
-51 944
-115 033
-
Ny befolkningsprognos¹
-
-
-
-
7 144 963
6 568 027
6 487 556
6 607 593
-112 427
-165 915
-226 864
-63 201
-1,5
-2,5
-3,4
-0,9
Föregående prognosbelopp
Volym- och strukturförändringar
Ny prognos
Differens i 1000-tal kronor
Differens i procent
¹ SCB har tagit fram en ny befolkningsprognos baserad på Migrationsverkets prognos från oktober.
12
BILAGA 4
STATLIGA
ÅLDERSPENSIONSAVGIFTER
2015-10-20
1:4.4
Dnr 1375-2016
Statlig ålderspensionsavgift för arbetsskadelivränta
Prognos anslagspost. Beloppen anges i 1000-tal kronor
2015
2016
2017
2018
2019
2020
Anslag (=tillgängliga medel =
anslagsbelastning)
286 000¹
230 000¹
225 000²
220 000²
212 000²
-
Preliminäravgift
258 722¹
240 489¹
-
-
-
-
Reglering, avser förhållanden
tre år tidigare
27 278¹
-10 489¹
-4 466
368
13 687
0
Prognostiserad avgift för
respektive år
260 040
244 150
233 653
225 118
217 981
212 685
Prognos
-
-
229 187
225 486
231 668
212 685
Avvikelse från anslag
-
-
-4 187
-5 486
-19 668
-
¹ Fastställd av riksdag eller regering.
² Enligt förslag i budgetpropositionen.
Jämförelse med föregående prognos
I tabellen nedan görs en jämförelse med föregående prognos som lämnades till
regeringen i oktober 2015.
Prognosjämförelse. Beloppen anges i 1000-tal kronor
2017
2018
2019
2020
229 250
225 109
230 758
210 403
-
-
-
-
-63
+377
+910
+2 282
Volym- och strukturförändringar
-
-
-
-
Regelförändringar
-
-
-
-
Ändrat regleringsbelopp avseende tre år tidigare
-
-
-
-
Ny befolkningsprognos¹
-
-
-
-
229 187
225 486
231 668
212 685
Differens i 1000-tal kronor
-63
+377
+910
+2 282
Differens i procent
0,0
+0,2
+0,4
+1,1
Föregående prognosbelopp
Överföring till/från andra anslagsposter
Ändrade makroekonomiska antaganden
Ny prognos
¹ SCB har tagit fram en ny befolkningsprognos baserad på Migrationsverkets prognos från oktober.
13
BILAGA 4
STATLIGA
ÅLDERSPENSIONSAVGIFTER
2015-10-20
1:5.4
Dnr 1375-2016
Statlig ålderspensionsavgift för ersättning inom det statliga
personskadeskyddet
Prognos anslagspost. Beloppen anges i 1000-tal kronor
2015
2016
2017
2018
2019
2020
944¹
958¹
1 015²
960²
871²
-
1 070¹
980¹
-
-
-
-
Reglering, avser förhållanden
tre år tidigare
-126¹
-22¹
73
51
-23
0
Prognostiserad avgift för
respektive år
1 021
980
942
903
867
834
Prognos
-
-
1 015
954
844
834
Avvikelse från anslag
-
-
0
6
27
-
Anslag (=tillgängliga medel =
anslagsbelastning)
Preliminäravgift
¹ Fastställd av riksdag eller regering.
² Enligt förslag i budgetpropositionen.
Jämförelse med föregående prognos
I tabellen nedan görs en jämförelse med föregående prognos som lämnades till
regeringen i oktober 2015.
Prognosjämförelse. Beloppen anges i 1000-tal kronor
2017
2018
2019
2020
1 015
954
844
834
Överföring till/från andra anslagsposter
-
-
-
-
Ändrade makroekonomiska antaganden
-
-
-
-
Volym- och strukturförändringar
-
-
-
-
Regelförändringar
-
-
-
-
Ändrat regleringsbelopp avseende tre år tidigare
-
-
-
-
Ny befolkningsprognos¹
-
-
-
-
1 015
954
844
834
0
0
0
0
0,0
0,0
0,0
0,0
Föregående prognosbelopp
Ny prognos
Differens i 1000-tal kronor
Differens i procent
¹ SCB har tagit fram en ny befolkningsprognos baserad på Migrationsverkets prognos från oktober.
14
BILAGA 4
STATLIGA
ÅLDERSPENSIONSAVGIFTER
2015-10-20
1:2.4
Dnr 1375-2016
Statlig ålderspensionsavgift för föräldrapenning
Prognos anslagspost. Beloppen anges i 1000-tal kronor
2015
2016
2017
2018
2019
2020
Anslag (=tillgängliga medel =
anslagsbelastning)
2 788 024¹
2 965 508¹
3 099 547²
3 234 536²
3 370 667²
-
Preliminäravgift
2 866 781¹
2 951 701¹
-
-
-
-
-78 757¹
13 807¹
-103 716
-88 427
-51 944
0
2 781 589
2 901 657
3 060 095
3 219 447
3 389 269
3 528 151
Prognos
-
-
2 956 379
3 131 020
3 337 325
3 528 151
Avvikelse från anslag
-
-
143 168
103 516
33 342
-
Reglering, avser förhållanden
tre år tidigare
Prognostiserad avgift för
respektive år
¹ Fastställd av riksdag eller regering.
² Enligt förslag i budgetpropositionen.
Jämförelse med föregående prognos
I tabellen nedan görs en jämförelse med föregående prognos som lämnades till
regeringen i oktober 2015.
Prognosjämförelse. Beloppen anges i 1000-tal kronor
2017
2018
2019
2020
2 956 348
3 112 131
3 284 041
3 440 297
-
-
-
-
Ändrade makroekonomiska antaganden
+1 872
+8 776
+11 916
+17 880
Volym- och strukturförändringar
-8 030
-9 147
-9 891
-10 357
Regelförändringar
-
-
-
-
Ändrat regleringsbelopp avseende tre år tidigare
-
-9 149
-9 506
-
+6 189
+28 409
+60 765
+80 331
2 956 379
3 131 020
3 337 325
3 528 151
+31
+18 889
+53 284
+87 854
0,0
+0,6
+1,6
+2,6
Föregående prognosbelopp
Överföring till/från andra anslagsposter
Ny befolkningsprognos¹
Ny prognos
Differens i 1000-tal kronor
Differens i procent
¹ SCB har tagit fram en ny befolkningsprognos baserad på Migrationsverkets prognos från oktober.
15
BILAGA 4
STATLIGA
ÅLDERSPENSIONSAVGIFTER
2015-10-20
1:2.8
Dnr 1375-2016
Statlig ålderspensionsavgift för tillfällig föräldrapenning
Prognos anslagspost. Beloppen anges i 1000-tal kronor
2015
2016
2017
2018
2019
2020
Anslag (=tillgängliga medel =
anslagsbelastning)
558 068¹
704 535¹
677 709²
706 971²
738 437²
-
Preliminäravgift
568 912¹
649 827¹
-
-
-
-
Reglering, avser förhållanden
tre år tidigare
-10 844¹
54 708¹
2 558
56 423
-9 725
0
Prognostiserad avgift för
respektive år
623 271
640 458
679 816
724 181
790 357
833 718
Prognos
-
-
682 374
780 604
780 632
833 718
Avvikelse från anslag
-
-
-4 665
-73 633
-42 195
-
¹ Fastställd av riksdag eller regering.
² Enligt förslag i budgetpropositionen.
Jämförelse med föregående prognos
I tabellen nedan görs en jämförelse med föregående prognos som lämnades till
regeringen i oktober 2015.
Prognosjämförelse. Beloppen anges i 1000-tal kronor
2017
2018
2019
2020
674 607
761 706
742 815
781 578
-
-
-
-
+7 767
+23 218
+40 868
+52 140
Volym- och strukturförändringar
-
-
-
-
Regelförändringar
-
-
-
-
Ändrat regleringsbelopp avseende tre år tidigare
-
-4 320
-3 051
-
Ny befolkningsprognos¹
-
-
-
-
682 374
780 604
780 632
833 718
+7 767
+18 898
+37 817
+52 140
+1,2
+2,5
+5,1
+6,7
Föregående prognosbelopp
Överföring till/från andra anslagsposter
Ändrade makroekonomiska antaganden
Ny prognos
Differens i 1000-tal kronor
Differens i procent
¹ SCB har tagit fram en ny befolkningsprognos baserad på Migrationsverkets prognos från oktober.
16
BILAGA 4
STATLIGA
ÅLDERSPENSIONSAVGIFTER
2015-10-20
1:2.10
Dnr 1375-2016
Statlig ålderspensionsavgift för graviditetspenning
Prognos anslagspost. Beloppen anges i 1000-tal kronor
2015
2016
2017
2018
2019
2020
Anslag (=tillgängliga medel =
anslagsbelastning)
58 365¹
63 475¹
65 977²
70 094²
74 178²
-
Preliminäravgift
57 986¹
61 798¹
-
-
-
-
379¹
1 677¹
-2 273
-1 624
-1 785
0
56 421
60 078
63 919
68 127
72 543
77 172
Prognos
-
-
61 646
66 503
70 758
77 172
Avvikelse från anslag
-
-
4 331
3 591
3 420
-
Reglering, avser förhållanden
tre år tidigare
Prognostiserad avgift för
respektive år
¹ Fastställd av riksdag eller regering.
² Enligt förslag i budgetpropositionen.
Jämförelse med föregående prognos
I tabellen nedan görs en jämförelse med föregående prognos som lämnades till
regeringen i oktober 2015.
Prognosjämförelse. Beloppen anges i 1000-tal kronor
2017
2018
2019
2020
60 455
64 479
66 085
74 818
-
-
-
-
+187
+452
+2 353
+713
+1 004
+1 197
+1 408
+1 641
Regelförändringar
-
-
-
-
Ändrat regleringsbelopp avseende tre år tidigare
-
+375
+912
-
Ny befolkningsprognos¹
-
-
-
-
Ny prognos
61 646
66 503
70 758
77 172
Differens i 1000-tal kronor
+1 191
+2 024
+4 673
+2 354
+2,0
+3,1
+7,1
+3,1
Föregående prognosbelopp
Överföring till/från andra anslagsposter
Ändrade makroekonomiska antaganden
Volym- och strukturförändringar
Differens i procent
¹ SCB har tagit fram en ny befolkningsprognos baserad på Migrationsverkets prognos från oktober.
De statliga ålderspersonsavgifterna för graviditetspenning för 2018 redovisades fel i
oktoberprognosen. Dessa har åtgärdats med justering i volym och strukturförändring med
1 740 000 kronor.
17
BILAGA 4
STATLIGA
ÅLDERSPENSIONSAVGIFTER
2015-10-20
1:6.3
Dnr 1375-2016
Statlig ålderspensionsavgift för vårdbidrag för
funktionshindrade barn
Prognos anslagspost. Beloppen anges i 1000-tal kronor
2015
2016
2017
2018
2019
2020
Anslag (=tillgängliga medel =
anslagsbelastning)
306 300¹
331 800¹
351 300²
373 400²
398 700²
-
Preliminäravgift
307 186¹
332 296¹
-
-
-
-
-886¹
-496¹
-1 191
2 751
-5 330
0
309 836
327 161
348 886
378 658
414 858
451 486
Prognos
-
-
347 695
381 409
409 528
451 486
Avvikelse från anslag
-
-
3 605
-8 009
-10 828
-
Reglering, avser förhållanden
tre år tidigare
Prognostiserad avgift för
respektive år
¹ Fastställd av riksdag eller regering.
² Enligt förslag i budgetpropositionen.
Jämförelse med föregående prognos
I tabellen nedan görs en jämförelse med föregående prognos som lämnades till
regeringen i oktober 2015.
Prognosjämförelse. Beloppen anges i 1000-tal kronor
2017
2018
2019
2020
340 299
366 728
382 084
418 641
Överföring till/från andra anslagsposter
-
-
-
-
Ändrade makroekonomiska antaganden
-
-
-
+2 585
+3 974
+5 092
+6 409
+7 931
Regelförändringar
-
-
-
-
Ändrat regleringsbelopp avseende tre år tidigare
-
+615
+4 269
-
+3 422
+8 974
+16 766
+22 329
347 695
381 409
409 528
451 486
+7 396
+14 681
+27 444
+32 845
+2,2
+4,0
+7,2
+7,8
Föregående prognosbelopp
Volym- och strukturförändringar
Ny befolkningsprognos¹
Ny prognos
Differens i 1000-tal kronor
Differens i procent
¹ SCB har tagit fram en ny befolkningsprognos baserad på Migrationsverkets prognos från oktober.
18
BILAGA 5
Datum
Vår beteckning
2016-01-20
Dnr 1375-2016
Förteckning över kontaktpersoner
Anslag
9.1:4
Kontaktperson
Tandvårdsförmåner m.m.
Jacob Hansson
9.1:6.27 Statlig ålderspensionsavgift för smittbärarpenning
Bahar Faraz
9.1:7
Sjukvård i internationella förhållanden
Erik Ahlmark
9.4:3
Bilstöd till personer med funktionsnedsättning
Jacob Hansson
9.4:4
Kostnader för statlig assistansersättning
Karin Stål
10.1:1
Sjukpenning och rehabilitering m.m.
Axel Arvidsson
Erik Ahlmark
Richard Baltander
Olof Lundgren
10.1:2
Aktivitets- och sjukersättningar m.m.
Petter Samuelsson
10.1:3
Handikappersättningar
Richard Baltander
10.1:4
Arbetsskadeersättningar m.m.
Bahar Faraz
10.1:5
Ersättning inom det statliga personskadeskyddet
Bahar Faraz
10.1:6
Bidrag för sjukskrivningsprocessen
Richard Baltander
12.1:1
Barnbidrag
Petter Samuelsson
Olof Lundgren
12.1:2
Föräldraförsäkring
Osman Mahmoudi
Renée Blomberg
Bahar Faraz
Karin Stål
12.1:3
Underhållsstöd
Karin Stål
12.1:4
Bidrag till kostnader för internationella adoptioner
Bahar Faraz
12.1:6
Vårdbidrag för funktionshindrade barn
Richard Baltander
12.1:8
Bostadsbidrag
Love Sjölund
Samtliga kan nås på telefon 08-786 90 00