Skånelistan 2016 - Förändringar och budskap

Läkemedelsrådet
Skånelistan 2016
Förändringar och budskap
Allergi
 Loratadin är det enda antihistaminet som rekommenderas på listan.
 Vid allergisk rinit rekommenderas endast mometason (generika till Nasonex). Mometason
har flera olika indikationer och ett lågt systemupptag. Desonix har tagits bort från listan.
Astma och KOL
 Bufomix Easyhaler rekommenderas istället för Symbicort Turbuhaler. Gäller både
nyinsättning och aktivt byte!
 Gällande långverkande antikolinergika (LAMA) rekommenderas Spiriva Respimat och Eklira
Genuair. Spiriva Handihaler har tagits bort från listan.
 Behandling vid KOL följer Läkemedelsverkets nya riktlinjer från 2015. Svårighetsgraderingen
av KOL ska ta hänsyn till lungfunktion, lungsymtom och exacerbationer/sjukhusinläggningar.
Endokrinologi
 Abasaglar (biosimilar glargin) har ersatt Lantus och Levemir som långverkande insulin. NPHinsulin är fortfarande förstahandsalternativet (tillsammans med SU/repaglinid) till patienter
med typ 2-diabetes som sviktar på metformin. Abasaglar rekommenderas först om nattliga
hypoglykemier med NPH-insulin.
 Algoritmen är uppdaterad
o uppdelningen medelålder respektive ung/gammal har tagits bort, men efterföljande
text nämner fortfarande åldersaspekten.
o i steg 4 kan man ha kvar DPP4-hämmare eller GLP-1- agonist vid tillägg av olika
insulinregimer.
 Hos patienter med känd hjärt-kärlsjukdom (ej enbart hypertoni) kan insättning av Jardiance
(empagliflozin) övervägas vid svikt på enbart metformin. För alla andra patienter är Jardiance
liksom övriga SGLT2-hämmare ett tredjehandsalternativ.
 Nytt avsnitt om diabetes och nedsatt njurfunktion.
 Vid dyslipidemi och diabetes rekommenderar terapigruppen användning av NDRs
riskkalkylator.
Gynekologi
 Enbart ellaOne rekommenderas på Skånelistan som akutpreventivmedel. Norlevo har tagits
bort från listan. ellaOne är numera receptfritt och har bättre effekt än Norlevo.
 Estrelen (Yaz-generika) har tagits in på listan som ett andrahandsmedel på listan. Estrelen
ingår i läkemedelsförmånen till skillnad från Yaz.
 Donaxyl är ett nytt preparat på listan vid bakteriell vaginos. Donaxyl är inget antibiotikum
utan har bakteriostatisk effekt.
Läkemedelsrådet
Hjärta-kärl
 De regionala riktlinjerna för perorala antikoagulantia vid förmaksflimmer uppdateras
kontinuerligt och den aktuella versionen finns på www.skane.se/lakemedelsriktlinjer
 En specifik antidot till dabigatran finns numera på den europeiska marknaden - Praxbind.
 Kvalitetsmåltal: vid insättning av warfarin, peroral trombinhämmare eller faktor Xa-hämmare
ska förskrivande läkare rapportera till kvalitetsregistret Auricula. Remiss för AK-behandling
finns på www.skane.se/lakemedelsriktlinjer
Hud



Primärvården behöver inte aktivt leta upp och behandla aktiniska keratoser!
Aktiniska keratoser är vanligtvis ofarliga och 20% läker ut spontant. Skivepitelcancer kan
utvecklas vilket dock är en långsam process över månader/år. En nyckelfråga är om man har
effekt av läkemedelsbehandlingen på de aktiniska keratoser som senare utvecklas till
skivepitelcancer.
Nytt avsnitt om hidradenit i bakgrundsmaterialet. Terapigruppen vill se en ökad diagnostik
och behandling av detta tillstånd.
Ändrad ordning vid läkemedelsbehandling av impetigo; Altargo rekommenderas före Fucidin.
Infektion
 Följ aktuella behandlingsriktlinjer! Det går att minska antibiotikaförskrivningen ytterligare
utan ökad risk för allvarliga komplikationer.
 Fr o m 2016 kommer trimetoprim inte att tillhandahållas i mixturberedning, endast tabletter
i styrkan 100 mg och 160 mg kommer att finnas tillgängligt under varumärket Idotrim. Barn
under 12 år: 100 mg 1x2 om vikt > 30 kg, ½x2 om vikt 15-30 kg.
Lipidrubbning
 Tillägg i texten om Ezetrol och IMPROVE-IT. Ezetrol finns inte med på listan utan enbart
atorvastatin och simvastatin rekommenderas liksom tidigare år.
Livsmedel för särskilda medicinska ändamål
 Det finns framtaget en Skånelista för speciallivsmedel vid förskrivning till patienter ≥ 16 år.
Vissa produkter ska inte förskrivas med landstingssubvention p g a otillräcklig evidens.
Matsmältningsorgan
 Fortsätt att sträva efter adekvat protonpumpshämmar-förskrivning. Vid tveksamhet kring
indikation eller effekt, prova att trappa ut läkemedlet. Terapigruppen har tagit fram en
patientbroschyr ”Att sluta med protonpumpshämmare” som finns att ladda ner/beställa på
http://vardgivare.skane.se/patientadministration/trycksaker/patientinformation/att-slutamed-protonpumpshammare/
 Vid behov av PPI, välj omeprazol i första hand!
Läkemedelsrådet
Munhålan
 Ett nytt antiseptiskt läkemedel för lokal behandling har tagits med på listan – Natriumfluoridklorhexidin APL. Detta läkemedel är ett alternativ för de personer som behöver hjälp med att
sköta sin munhygien.
Neurologi
 Vid förskrivning av antiepileptika krävs ett aktivt val om man som förskrivare vill att generika
ska expedieras istället för original. Inga antiepileptika byts automatiskt på apoteket. Skiftet
från Keppra till generiskt levetiracetam går långsamt framåt!
 Alla patienter som behandlas med antikoagulantia ska registreras i Auricula (kvalitetsmåltal).
Finns framtaget både läkemedelsriktlinjer från Läkemedelsrådet och AKO-riktlinjer som
tydligt beskriver detta, www.skane.se/lakemedelsriktlinjer respektive
http://vardgivare.skane.se/vardriktlinjer/medicinska-omraden/hjarta-och-karl/
 Oavsett ålder är målet hos patienter med förmaksflimmer att 80% ska ha behandling med
antikoagulantia. Även äldre med riskfaktorer ska behandlas. Dessa har störst risk för stroke!
Osteoporos
 Glöm inte bort generella åtgärder vid osteoporos och fraktur-risk såsom fysisk aktivitet,
balansträning, rökstopp, översyn av sederande mediciner m m.
 Läkemedelsrådets kvalitetsmåltal vid osteoporos är att behandling med läkemedel mot
benskörhet efter fraktur ska öka. Detta gäller framför allt perorala bisfosfonater men även
zoledronsyra. Gällande behandling med zoledronsyra i primärvård: se Praktiska råd vid
infusion av zoledronsyra under kapitel Osteoporos.
Psykiatri
 Vid psykotiska symtom/schizofreni har aripiprazol lagts till på listan. Sedan tidigare
rekommenderas olanzapin och risperidon.
 En förskrivare som vill behandla en patient med ångest med pregabalin bör välja generiskt
pregabalin framför Lyrica. Detta måste då aktivt skrivas på receptet då generika och original
inte automatiskt byts på apoteket.
 Terapigruppen vill uppmana förskrivare att skriva generiskt metylfenidat istället för Concerta
på receptet vid nyinsättning till patienter med ADHD.
Smärta
 Utvärdera alltid kontinuerligt effekten av insatt smärt-behandling! Man ska även ta ställning
till hur länge behandlingen ska pågå.
 Vid postoperativ smärta och behov av stark opioid rekommenderas långverkande oxikodon.
När det gäller tillägg av kortverkande opioid rekommenderas morfin då det inte finns några
påvisbara skillnader i effekt, upptag eller biverkningar. Om smärtproblemet kvarstår mer än 4
veckor efter utskrivning bör man konvertera långverkande oxikodon till långverkande morfin
för att minska risken för toleransutveckling.
Läkemedelsrådet
Urologi
 Vid förskrivning av GnRH-agonist välj Leuprorelin Sandoz i första hand! Alla GnRH-agonister
har likvärdig effekt men Leuprorelin Sandoz är billigast.
 Generiskt tolterodin rekommenderas i första hand vid behov av läkemedel vid överaktiv
blåsa. För de patienter som inte svarat på behandling med antikolinergika kan man testa
Betmiga. Var dock observant på hjärtklappning vid förskrivning av Betmiga. Blodtrycket ska
mätas före behandling och regelbundet under behandlingen, särskilt hos patienter med
hypertoni.
 Vid behandling av nykturi rekommenderas Nocutil på listan.
Äldre och läkemedel
 Förskrivningen av potentiellt olämpliga läkemedel till äldre bör vara så låg som möjligt.
 Viktigt att ompröva äldres läkemedelsbehandling och överväga utsättning för att undvika
polyfarmaci!
Ögon


Öron


Virala konjunktiviter ska ej behandlas med antibiotika.
Följande tillstånd motiverar inte receptförskrivning; åldersbetingade torra ögon eller torra
ögon p g a kontaktlinsanvändning.
Vid alla externa otiter är rensugning av hörselgången av största vikt för att lokalbehandlingen
ska ha någon effekt. Hos patienter med kraftigt svullen hörselgång är avsvällning med
Alsolspritstamponad som hålls fuktig den primära behandlingen. När svullnaden lagt sig kan
man övergå till behandling med örondroppar.
Forskning visar att behandling med örondroppar är överlägsen peroral antibiotikabehandling
vid plaströrsotit (vid avsaknad av feber/öronvärk/allmänpåverkan) och TPB-droppar är
fortfarande förstahandsvalet. Ciloxan öron-droppar rekommenderas som andrahandsmedel
vid plaströrsflytningar, särskilt vid odlingsverifierad pseudomonasväxt.