Juryn bedömer - Ung Företagsamhet

TÄVLINGSKRITERIER 2016
Ung Företagsamhet Stockholmsregionen
Därför ska du tävla med ditt UF-företag!
Under våren hålls 24 regionala mässor runt om i Sverige. I Stockholm kan du som UF-företagare
välja att ställa ut på mässan Entreprenörskap på riktigt, den 22-23 februari. I samband med
mässan pågår ett stort antal tävlingar för dig och ditt UF-företag. Det är starkt meriterande för ditt
CV inför framtida jobb och vidare studier med tävlingsframgångar inom Ung Företagsamhet.
Utöver att visa upp ert företag och tävla om prispengar så får ni möta ett stort antal jurypersoner
från Stockholms näringsliv. Regionala vinnare får möjlighet att tävla vidare under SM i Ung
Företagsamhet, maj 2016.
Deadline för tävlingsbidrag 20 januari
För att tävla så behöver ni i de flesta fall ladda upp ett tävlingsbidrag. De regionala tävlingarna pågår
under mässans båda dagar, 22-23 februari, priserna delas ut den 24 februari under
mässavslutningen i Victoriahallen på Stockholmsmässan.
Tips! Läs kriterierna noga och följ dem till punkt och pricka. Be någon utomstående läsa igenom
bidraget noga - varför inte UF-företagets rådgivare? Lycka till!
Fem generella regler
1.
Deadline för uppladdning av tävlingsbidrag är 20 januari kl. 23:59.
Missad deadline innebär diskvalificering.
2.
Ung Företagsamhet Stockholm förbehåller sig rätten att sortera bort tävlingsbidrag
som ej uppfyller tävlingskriterierna för vidare tävlan.
3.
Mutor och gåvor till juryn får inte förekomma, informationsmaterial får
lämnas till juryn. Juryns beslut kan ej överklagas.
4.
Uppladdade tävlingsbidrag sparas inte samt skickas inte tillbaka.
5.
Tävlingsdeltagarna måste vara 16 år fyllda (2016) och får
max fylla 21 år den 31 juli 2016.
Tävlingskategorier
.............................................................................................................................................. 1
Årets Grafiska Profil ............................................................................................................... 3
Årets Digitala Innovation ....................................................................................................... 4
Årets Vara.............................................................................................................................. 5
Årets Tjänst ........................................................................................................................... 6
Årets Produktutveckling ......................................................................................................... 7
Årets UF-företag .................................................................................................................... 8
A. Företagsrapport ............................................................................................................................9
B. Företagspresentation ................................................................................................................. 10
C. Intervju med jury i montern ....................................................................................................... 11
D. Monter .......................................................................................................................................... 12
Årets Monter ........................................................................................................................ 13
Årets Säljare ........................................................................................................................ 14
Årets Hållbara UF-företag .................................................................................................... 15
Årets UF-skola ..................................................................................................................... 16
Årets UF-lärare .................................................................................................................... 17
2
Årets Grafiska Profil
Stockholmsregionen
Har ni tänkt till kring hur företaget ska synas? En grafisk profil kan beskrivas som en genomtänkt
plan för företagets identitet, hur er kommunikation ska se ut och användas. En välgjord grafisk
profil innehåller en röd tråd vad gäller utformning av logotyp, val av typsnitt, palett (färger),
mönster etc. Använd med fördel program som möjliggör vektorisering, som Adobe Illustrator eller
Adobe InDesign.
Tävlingen avgörs före Entreprenörskap på riktigt 2016 och priset delas ut under invigningen. För
att delta i tävlingen krävs därför att ni ställer ut på mässan samt att ni laddar upp ert tävlingsbidrag
på ungforetagsamhet.se senast den 20 januari 2016 kl. 23:59.
Juryn bedömer

Uttryck. Att den grafiska profilen skapar ett uttryck som förmedlar en enhetlig bild av UFföretaget. Den grafiska profilen ska ha tydlig koppling till företagets verksamhet och bransch.
Att det finns en tydlig röd tråd genom UF-företagets kommunikation.

Framtagande och konstruktion. Är logotyp och de grafiska elementen vektoriserade så
att de kan förstoras eller förminskas? Om UF-företaget tagit hjälp, kan de förklara den
kreativa processen av framtagandet?
Format

Bidraget ska vara på max två A4-sidor i PDF-format, max 3 MB. Bidraget ska visa samt
beskriva UF-företaget grafiska profil och hur denna används; logotyp i stort och litet format,
symboler, färger och typsnitt.

Märk bidraget med UF-företagets namn, region samt ”Årets Grafiska Profil”.
Tävlingsbidraget skall innehålla
3

Beskrivning av affärsidé samt kopplingen mellan er verksamhet och den grafiska profilen.

Logotyp i stort och litet format, palett, andra grafiska element och typsnitt som tillsammans
utgör er grafiska profil.

Beskrivning av logotyp och de grafiska elementen och hur de skapats. Motivera val av
tillvägagångssätt. Om ni tagit hjälp av utomstående, redogör för vad ni själva gjort och vad ni
tagit hjälp av utomstående för.
Årets Digitala Innovation
Stockholmsregionen
Har ditt UF-företag tagit fram en vara eller tjänst där digital teknik spelar en viktig roll? Tävlingen
Årets Digitala Innovation riktar sig till er som bygger ert företagande kring ett digitalt tankesätt.
Antingen har tjänsten/varan inslag av digital teknik, eller så har ni en tydlig idé om hur ni vill
kommunicera och sälja produkten via digitala och sociala kanaler.
Tävlingen avgörs före Entreprenörskap på riktigt 2016 och priset delas ut under invigningen. För att
delta i tävlingen krävs därför att ni ställer ut på mässan samt att ni laddar upp ert tävlingsbidrag på
ungforetagsamhet.se senast den 20 januari 2016 kl. 23:59.
Juryn bedömer:

Innovationshöjd. Att UF-företaget löst ett verkligt problem, och kan beskriva på vilket sätt
lösningen är unik och nyskapande.

Marknadspotential. Att det finns en skalbarhet som gör produkten tillgänglig för fler
kunder/användare, i nya situationer. Att UF-företaget kan påvisa att det finns ekonomiska
förutsättningar för varan/tjänsten och goda framtidsutsikter.

Paketering. Att UF-företaget skapat en tydlig, genomtänkt och attraktiv paketering av
produkten som underlättar kundens köpprocess.
Format

Tävlingsbidraget ska vara i PDF-format och max 3 MB, på max 2 A4-sidor inklusive bilder.

Märk bidraget med UF-företagets namn, region samt ”Årets Digitala Innovation”.
Den skriftliga beskrivningen skall innehålla




4
UF-företagets affärsidé - kortfattad beskrivning av affärsidén och bilder som tydligt
visar hur digital teknik är en naturlig del av ert UF-företag.
Innovationshöjd - hur har ni löst ett verkligt problem, och på vilket sätt är lösningen
unik och nyskapande?
Marknadspotential – vilken är er målgrupp och genom vilka kanaler når ni dem? Beskriv
era framtidsutsikter. Finns en skalbarhet som gör produkten tillgänglig för fler
kunder/användare, i nya situationer?
Paketering. Beskriv vilka val ni gjort när tagit fram/tillverkat produkten samt hur ni gått
tillväga för att få produkten att synas.
Årets Vara
Stockholmsregionen
Säljer ditt UF-företag en fysisk produkt? Då kan ni tävla i Årets Vara. Tävlingen syftar till att visa
vad UF-företaget lärt sig om att kommersialisera en vara. Hur har ni mött eller skapat efterfrågan
och vad har ni lärt er om genom att paketera och sälja er vara?
Tävlingen avgörs under Entreprenörskap på riktigt 2016. För att delta krävs att ni ställer ut på
mässan samt laddar upp ert tävlingsbidrag på ungforetagsamhet.se senast den
2o januari 2016 kl. 23:59.
Juryn bedömer

Att företaget har gjort en tydlig målgruppsanalys och hittat just sin målgrupp.

Hur UF-företaget kan beskriva och reflektera över sin produkts väg till marknaden; och vilka
kvalitéer och unika egenskaper/funktioner varan har.

Att varan prissatts med marginaler som skapar lönsamhet och är ekonomiskt hållbar.

Hur väl UF-företaget har lyckats skapa intresse för produkten.
Format


Tävlingsbidraget ska vara max 2 A4-sidor inklusive bilder, i PDF-format och max 3 MB.

Märk bidraget med UF-företagets namn, region samt ”Årets Vara”.
Tävlingsbidraget ska innehålla
5

UF-företagets affärsidé – beskriv kort affärsidén, varan och era unique selling points.

Marknaden - Beskriv målgruppen samt hur målgruppen nås. Beskriv efterfrågan, fanns ett
tidigare behov för er vara eller har ni skapat det? Beskriv er marknadsföring av varan samt hur
denna har resulterat i försäljning.

Prissättning - Beskriv vad som ligger till grund för varans prissättning och vilka marginaler
samt försäljningsmål ni har.

Kvalitet och service - Beskriv hur varans kvalitet säkerställts samt varans kundnytta.
Beskriv även hur varan levereras till kund.
Årets Tjänst
Stockholmsregionen
Säljer ditt UF-företag en tjänst? Denna tävling syftar till att UF-företaget visar vad ni lärt er om att
skapa och kommersialisera en tjänst. Hur har ni lyckats skapa efterfrågan, och vad har ni lärt er
genom att möta marknaden och sälja er tjänst?
Tävlingen avgörs under Entreprenörskap på riktigt 2016. För att delta krävs att ni ställer ut på
mässan samt laddar upp ert tävlingsbidrag på ungforetagsamhet.se senast den
2o januari 2016 kl. 23:59.
Juryn bedömer

Hur väl UF-företaget har lyckats omsätta tjänsten på marknaden och skapat intresse för
denna. Att företaget har gjort en tydlig målgruppsanalys.

Har tjänsten prissatts med marginaler som skapar lönsamhet och är tjänsten ekonomiskt
hållbar.

Hur UF-företaget kan beskriva och reflektera över sin tjänst väg till marknaden; och vilka
kvalitéer och unika egenskaper tjänsten har.

Format


Tävlingsbidraget ska vara på max 2 A4-sidor inklusive bilder, i PDF-format och max 3 MB.

Märk bidraget med UF-företagets namn, region samt ”Årets Tjänst”.
Tävlingsbidraget ska innehålla
6

UF-företagets affärsidé – beskriv kort affärsidén, tjänsten och era unique selling points? Är
tjänsten skalbar – det vill säga möjlig att expandera och nå fler samt nya kunder?

Marknaden – Beskriv målgruppen samt hur målgruppen nås. Beskriv efterfrågan av
tjänsten, fanns ett tidigare behov eller har ni skapat det? Beskriv er marknadsföring av
tjänsten samt hur denna resulterat i försäljning.

Prissättning - Beskriv vad som ligger till grund för prissättningen av tjänsten, vilka
marginaler samt försäljningsmål ni har.

Kvalitet och service - Beskriv hur tjänstens kvalitet säkerhetsställts, vilken nytta tjänsten
skapar samt hur tjänsten levereras till kund.
Årets Produktutveckling
Stockholmsregionen
Har ditt UF-företag vidareutvecklat en produkt eller skapat en helt ny vara eller tjänst? Då kan ni tävla i
Årets Produktutveckling. UF-företaget ska visa förståelse för sambandet mellan de olika delarna i
produktutvecklingsprocessen: analysera behov, utveckla en idé, designa, konstruera och producera.
Produkten behöver inte ha sålts och kan således vara en färdig prototyp.
Tävlingen avgörs under Entreprenörskap på riktigt 2016. För att delta krävs att ni ställer ut på mässan
samt att ni laddar upp ert tävlingsbidrag på ungforetagsamhet.se senast den 2o januari 2016 kl.
23:59.
OBS! Var noga med att kontrollera att varan/tjänsten inte redan finns på marknaden. För varor, kontrollera att det inte redan
finns mönsterskydd eller patent på liknande produkt. För hjälp att kontrollera detta, eller för svar på frågor om innovationer
och patent, kontakta Patent och Registreringsverket www.prv.se eller ALMI www.almi.se.
Juryn bedömer

Produktens nyhetsgrad - är det en ny idé?

Framtagandet av produkten; strategier och metoder, design och paketering

UF-företagets förmåga att utveckla lösningar från idé till färdig produkt eller prototyp.

Hur produkten tillfredsställer ett analyserat behov på marknaden och ger ökad kundnytta

Att eleverna har förmåga att analysera kommersiella möjligheter och potential på lång sikt.
Format

Tävlingsbidraget ska vara i PDF-format och max 3 MB på max 2 A4-sidor inklusive bilder.

Märk bidraget med UF-företagets namn, region samt ”Årets Produktutveckling”
Tävlingsbidraget ska innehålla
7

UF-företagets affärsidé - kortfattad beskrivning av affärsidén samt beskrivning av produkten.

Bakgrund och idé - vad som är unikt eller nytt med produkten. Beskriv också vilken kundnytta
produkten har och vilka behov på marknaden som produkten tillfredsställer.

Processen – framtagning av produkten samt vilka strategier, metoder och tekniker som använts
för planering och genomförandet av produktutvecklingen.

Marknad - beskriv hur ni definierat er målgrupp. Hur nås den potentiella marknaden och vilka
kommersiella möjligheter finns det på lång sikt för produkten. Beskriv och visa hur produkten ser
ut/är designad och hur den är paketerad för att attrahera er definierade målgrupp.
Årets UF-företag
Stockholmsregionen
Årets UF-företag är Ung Företagsamhets mest omfattande och prestigefyllda tävling, där
slutsegraren i SM representerar Sverige under EM i UF-företagande.
Tävlingen syftar till att visa vad ni lärt er om företagande och hur ni gått från idé till företag. Ni ska
genom tävlingens olika moment visa förståelse för företagandets villkor och kunna förklara vad ni lärt
er om sambanden mellan produkt, prissättning, marknad och organisation. Ni ska kunna reflektera
över hur lönsamhet uppstår och vad som krävs för utveckla ett företag.
Tävlingen avgörs under Entreprenörskap på riktigt 2016. För att delta krävs att ni ställer ut på mässan
samt laddar upp er företagsrapport som tävlingsbidrag på ungforetagsamhet.se senast den 2o
januari 2016 kl. 23:59.
Före mässan
A. Företagspresentation på 4 min
De företag vars skriftliga tävlingsbidrag uppfyller tävlingskriterierna välkomnas till att göra sin
företagspresentation inför jury på Stockholms Handelskammare den 2:a eller 3:e februari.
B. Företagsrapport
Juryn läser och bedömer företagsrapporten inför mässan.
Under mässan
C. Intervju i montern
Juryn ställer frågor kring ert UF-företag och er förståelse för företagandes villkor.
Samtidigt bedömer juryn moment D.
D. Monter och monteragerande
Juryn bedömer ert monteragerande och monterns utformning på mässan.
Sex UF-företag går till final
OBS! Under mässan tar juryn fram sex finalister. Dessa kommer att sin företagspresentation
ytterligare en gång i juryrummet. Ta därför med er det presentationsmaterial ni behöver till mässan.
Finalisterna kommer efter sin presentation att svara på fler frågor.
8
A. Företagsrapport
Rapporten är en delårsrapport som skall väcka intresse för företagets verksamhet.
Presentera företaget; er affärsidé, era prestationer, resultat och framtida potential. Rapporten ska vara
affärsmässig, väcka intresse till läsning, och får gärna lättas upp med illustrationer, foton och
tidningsurklipp. Summera ert år hittills som företagare och reflektera över ert UF-år och den
utveckling och lärdomar gruppen fått genom att driva ett UF-företag.
OBS! Tävlingsbidrag som ej uppfyller innehållskraven diskvalificeras för vidare tävlan och kommer ej
att få hålla sin presentation inför juryn. Var därför noggrann att samtliga punkter under
innehållskraven nedan tas med.
Juryn bedömer

Företagsrapporten i sin helhet, struktur och innehåll
Hur väl lyckas UF-företaget presentera sin verksamhet på ett realistiskt, affärsmässigt och
intresseväckande sätt. Har UF-företaget förmåga att skriftligen beskriva genomförandet av UFåret; affärsidén/produkten, målsättningar, marknaden och ekonomin?

Teamlärdomar, erfarenheter och utveckling
UF-företagets förmåga att skriftligen beskriva erfarenheter, utveckling och teamlärdomar från UFåret, både framgångar och motgångar samt hur företaget hanterat dessa.

Företagets möjligheter till fortsatt utveckling
Hur resonerar företaget kring möjlighet till fortsatt verksamhet. Kan UF-företaget reflektera över
vad som krävs för att fortsätta driva och utveckla företaget efter UF-året.
Innehållskrav
 Formatet på rapporten ska vara A4 och vara på max 12 enkelsidor, inklusive fram- och baksida
samt eventuella bilagor inräknat.
 Brödtext får ej vara mindre än 11 punkter, motsvarande typsnitt Times New Roman
 Framsidan ska innehålla: UF-företagets namn, UF-region (Stockholm), räkenskapsår, rådgivarens
namn och företag samt UF-lärarens namn.
Rapporten ska innehålla samtliga punkter
 Innehållsförteckning och sammanfattande VD-rapport.
 UF-företagets affärsidé, beskrivning av produkten, prissättning och marginaler
 Viktiga händelser under UF-året.
 Finansiell översikt, nyckeltal och beskrivning över genomförda aktiviteter.
 Reflektion kring UF-företagets samarbete och teamutveckling
 Reflektion kring era möjligheter till fortsatt utveckling efter UF-året
 Korrekt balansräkning och resultaträkning samt underskrift av revisor
alternativt lärare/rådgivare och underskrifter av samtliga i UF-företaget.
9
B. Företagspresentation
Fyra minuter. Så lång tid har ni på er att övertyga juryn om att er affärsidé, ert team och era
målsättningar kommer att leda till ett framgångsrikt UF-företag. Därför är det viktigt att ni väcker
intresse för er verksamhet på ett affärsmässigt sätt. Presentationen ska summera året och lyfta fram
företagets viktigaste erfarenheter och prestationer. Visa upp era framgångar, hur ni tacklat
motgångar och era största lärdomar under UF-året.
Juryn lyssnar till presentationen i egenskap av investerare eller framtida affärspartners.
Juryn bedömer:
 Relevans i innehåll och struktur - Presenterar UF-företaget affärsidén och affären på ett
tydligt sätt? Är prissättningen genomtänkt? Kan de presentera framgångar och utmaningar de
ställts inför och hur har de tagit tillvara på dessa erfarenheter i företagandet? Har företaget satt
mål för verksamheten som är utmanande och presenterar de framtidsutsikter?
 Framförande och originalitet– Väcker presentationen juryns intresse? Har UF-företagarna
gott samspel med varandra, interagerar de med juryn och finns det dynamik i presentationen?
Presenterar de företaget på ett professionellt sätt som paketerar och tydliggör företagets
verksamhet.
 Visuella hjälpmedel – Finns det en tydlig röd tråd i företagets visuella stöd och är
presentationen i sin helhet intresseväckande och mer än en repetition av det som sägs? Har
företaget på ett kreativt sätt gjort en presentation som lämnar avtryck.
Tillvägagångssätt:
 Presentationen görs inför juryn och andra tävlanden och ska kunna anpassas till en stor publik.
 Presentationen får vara max fyra min, filmklipp, musik etc. skall rymmas inom denna tid.
 Max fem personer får vara aktiva i presentationen, alla skall vara registrerade UF-företagare i
UF-företaget. Det är ej tillåtet att använda lärare eller annan extern person för att sköta
klickning av presentation under presentationstiden.
 Ung Företagsamhet tillhandahåller projektor, högtalare samt kablar för uppkoppling.
 UF-företaget tar med egen dator med presentation, och egen klickare, om ni tänkt använda
detta.
Tid och plats för presentation?
Alla UF-företag med tävlingsbidrag som uppfyller kraven kommer att bli kontaktade och erbjudna
en presentationstid. Samtliga presentationer äger rum dagtid den 2:a och 3:e februari 2016.
10
C. Intervju med jury i montern
Intervjun genomförs i montern under Entreprenörskap på riktigt 2016. Juryn kommer att ställa
frågor till er utifrån att ha lyssnat på er företagspresentation och läst er företagsrapport. Se till att alla i
företaget har koll på hela verksamheten, hur ni arbetar och fördelar ansvar, hur ekonomin ser ut och
hur ni gemensamt ser på företagets framtidsutsikter.
Intervjun ger er möjlighet att visa vad ni lärt er om företagande genom att driva ert UF-företag. Här ska
ni visa på vilka färdigheter och förmågor ni som individer och grupp utvecklat.
Juryn bedömer:
11

Kunskaper om företagande – Har UF-företaget förståelse för hur lönsamhet uppstår och vad
som krävs för att starta, driva och utveckla ett företag. Att UF-företaget kan reflektera över egna
erfarenheter och se vad som behövs för att förbättra verksamheten.

Personlig utveckling och förmåga att använda lärdomar - UF-företagets förmåga att ta
tillvara på vad de lärt sig om företagande. Kan de reflektera över hur de kan använda sina lärdomar
vid ett framtida företagande. Vilka lärdomar och erfarenheter lyfter de som de viktigaste, enskilt
som i grupp.

Gruppdynamik - UF-företagets förmåga att beskriva samarbetet inom företaget. Har företaget en
fungerande organisation med ansvaret tydligt fördelat över olika roller. Ser företaget vilka faktorer i
sitt samarbete som lett till framgångar.
D. Monter
UF-företaget ska visa på sin förmåga att utforma en tilltalande och originell monter med tydlig
koppling till produkten. Ni ska kunna skapa intresse för er produkt genom att använda montern som
ett försäljningsredskap där produktens fördelar och användningsområden demonstreras.
Utöver att ställa frågor i montern kan juryn bedöma UF-företagets agerande på håll, för att se hur ni
arbetar i montern och bemöter kunder. Hur sticker ni ut bland mängden?
Juryn bedömer
12

Monterns utformning och originalitet – Har UF-företaget utformat montern och
erbjudandet tydlig och fångar montern besökarens uppmärksamhet och sinnen? Attraherar
montern kunder även från håll och finns det en tydlig röd tråd som genomsyrar monterns
utformning och monteragerandet? Montern ska skapa ett bra helhetsintryck.

Försäljningsteknik – Har personalen förmåga att få kunder till montern och inleda säljsamtal
som leder till avslut? Finns det teamkänsla hos personalen som lämnar avtryck hos kunden, och en
tanke kring hur de arbetar och samarbetar i montern för att uppnå bra försäljningsresultat? Har de
kunskap om produkten och förmåga att bemöta invändningar från kunden?

Monterns koppling till företaget och produkten– Finns det en tydlig koppling mellan
monterns utformning och företagets produkt och profil? Finns det en genomtänkt tanke kring hur
företaget använder montern som arbetsredskap?
Årets Monter
Stockholmsregionen
Tävlingen Årets Monter är öppen för alla UF-företag som ställer ut på Entreprenörskap på riktigt 2016
och kräver inget tävlingsbidrag. UF-företaget ska visa på sin förmåga att utforma en tilltalande och
originell monter med tydlig koppling till produkten. Ni ska kunna skapa intresse för er produkt genom
att använda montern som ett försäljningsredskap och informationskälla.
Utöver att ställa frågor i montern kan juryn bedöma UF-företagets agerande på håll, för att se hur ni
arbetar i montern och bemöter kunder. Hur sticker ni ut bland mängden?
Juryn bedömer

Monterns utformning och originalitet – Har UF-företaget utformat montern och
erbjudandet tydlig och fångar montern besökarens uppmärksamhet och sinnen? Attraherar
montern kunder även från håll och finns det en tydlig röd tråd som genomsyrar monterns
utformning och monteragerandet? Montern ska skapa ett bra helhetsintryck.

Försäljningsteknik – Har personalen förmåga att få kunder till montern och inleda säljsamtal
som leder till avslut? Finns det teamkänsla hos personalen som lämnar avtryck hos kunden, och en
tanke kring hur de arbetar och samarbetar i montern för att uppnå bra försäljningsresultat? Har de
kunskap om produkten och förmåga att bemöta invändningar från kunden?

Monterns koppling till företaget och produkten– Finns det en tydlig koppling mellan
monterns utformning och företagets produkt och profil? Finns det en genomtänkt tanke kring hur
företaget använder montern som arbetsredskap?
Så går tävlingen till
1. Juryn besöker samtliga montrar under mässan och söker efter de som står ut i mängden
2. 10 finalister väljs ut av juryn, som får ett nytt besök. Namn på finalister anslås vid
informationsdisken i A-hallen.
13
Årets Säljare
Stockholmsregionen
Tävlingen Årets Säljare är öppen för alla UF-företagare som ställer ut på Entreprenörskap på riktigt
2016 och kräver inget tävlingsbidrag. Juryn besöker mässgolvet och letar efter säljtalanger. De 30
säljare som imponerar mest får göra sin sales pitch för hela juryn i ett juryrum.
En av de viktigaste förmågorna hos en säljare är att kunna komma till avslut. För att uppnå detta krävs
att säljaren kan läsa av sin kund och dess behov, har god kunskap om sin produkt och en genomtänkt
säljmetodik.
Juryn bedömer

Säljarens lyhördhet och förmåga att läsa av kunden

Säljarens passion och kunskap för det han/hon säljer och gör

Säljarens engagemang och intresse för kunden

Säljarens metodik och förmåga att komma till avslut
Så går tävlingen till
1. Juryn besöker mässgolvet under mässan och söker efter säljare som står ut i mängden
2. 30 säljare väljs ut av juryn och kontaktas av UF:s personal i mässhallen. Dessa kallas till ett möte
för att under två minuter pitcha sin produkt till en sittande jurygrupp. Säljaren ska snabbt känna
av jurygruppen, väcka intresse för produkten och gå på avslut. Tänk på att du ska sälja in din
produkt, inte själva UF-företaget. Ta gärna med dig produkten till juryrummet.
3. Fyra finalister kallas till ett säljsamtal på fem minuter. Säljaren ska möta en kund, spelad av en
jurymedlem. Du skall väcka kundens intresse, hitta och tillfredsställa ett behov och få till ett sälj.
Genom att vara lyhörd, läsa av kunden och visa passion för din produkt vill juryn se att du kan
övertyga kunden och gå på avslut (köp eller ett nytt möte). Säljsamtalet avslutas med att juryn
ställer frågor kring ditt sätt att sälja och om din syn på vad som utmärker en bra säljare.
OBS! Presentation och säljsamtal inför juryn kan komma att videofilmas.
14
Årets Hållbara UF-företag
Stockholmsregionen
Ett hållbart företag är ett företag där lönsamhet, miljöhänsyn och socialt engagemang förenas. Med
entreprenörskap som verktyg kan företag effektivisera resurser, skapa produkter med mindre
miljöpåverkan än andra företag i branschen, eller driva igenom affärsidéer med positiv effekt på
samhället. Ni ska även visa på långsiktig hållbarhet, både i er egen produktion som i er ekonomi.
Tävlingen avgörs under Entreprenörskap på riktigt 2016. För att delta krävs att ni ställer ut på mässan
samt laddar upp ert tävlingsbidrag på ungforetagsamhet.se senast den 2o januari 2016 kl. 23:59.
Juryn bedömer

I vilken omfattning hänsyn tas till både sociala, ekologiska och ekonomiska aspekter som utgör
verksamhetens avtryck på omvärlden. UF-företaget ska påvisa medvetenhet om hur företagets
affärsidé utgör en del av ett hållbart samhälle, där produkten är till verklig nytta för konsumenten
och/eller samhället.

Finns det en lönsamhetstanke i företagets verksamhet och är kalkylerna rimliga? Har företagarna
en ekonomiskt hållbar grundsyn som bygger på långsiktighet.

Hur väl har företaget integrerat sitt hållbarhetsarbete i hela sin verksamhet, från produktion till
marknadsföring och distribution.
Format

Tävlingsbidraget ska vara på max 2 A4-sidor inklusive bilder i PDF-format och max 3 MB.

Märk bidraget med UF-företagets namn, region samt ”Årets Hållbara UF-företag”.
Tävlingsbidrag ska innehålla





15
UF-företagets affärsidé - kortfattad beskrivning av affärsidén
Sociala aspekter – beskriv hur ert företag påverkar samhället i en positiv riktning, och vad som
skiljer er från andra företag i branschen.
Ekonomiska aspekter - Beskriv hur affärsidén är ekonomiskt hållbar på lång sikt. Hur
produkten tillför värde och tillgodoser verkliga behov.
Ekologiska aspekter – Beskriv produktens eventuella positiva effekter på den yttre miljön med
avseende på exempelvis energi- och resursanvändning samt klimatpåverkan.
Organisation – Beskriv hur företaget integrerat hållbarhet i hela verksamheten med hänsyn till
sociala, ekonomiska och ekologiska frågor. I vilken omfattning och på vilket sätt företaget har
använt sitt hållbarhetsarbete i marknadsföringssyfte och profilering.
Årets UF-skola
Stockholmsregionen
Ger din skola bästa möjliga förutsättningar för UF-företagande? Denna tävling syftar till att lyfta de
skolor som arbetar kvalitetsmedvetet med entreprenörskap genom UF-företagande, som ständigt
utvecklas och som skapat goda möjligheter för elever att driva UF-företag.
Nominering till tävlingen kan göras av UF-företagare, lärare, skolledare och av Ung Företagsamhets
regionkontor.
Tävlingsbidrag laddas upp på ungforetagsamhet.se senast den 20 januari klockan 23.59.
Tävlingsbidraget skall beskriva nedanstående punkter.
Obs! Kontakt kan komma att ske med ansvarig skolledare för vidare frågor.
Juryn bedömer

Hur väl skolledning arbetar för att ge skolans lärare bästa förutsättningar att jobba med UFföretagande, samt hur skolan arbetat för att så många elever som möjligt ges chansen att driva
UF-företag.

Hur väl lärare och skolledare arbetar för att UF-verksamheten ska bli så bra som möjligt

Hur väl skolan arbetar med vidareutveckling av UF-verksamheten och nytänkande samt
spridning av goda exempel kring UF-arbetet inom och utanför skolan.

Skolans kontakt med näringslivet och resultatet av det

Nyckeltal, andel elever som driver UF-företag, andel program som bedriver UF-företagande
Format


16
Tävlingsbidraget ska vara i på max 2 A4-sior, i PDF-format och max 3 MB,
Märk bidraget ”Årets UF-skola”
Nominering ska innehålla kontaktuppgifter (telefon/e-post) till dig som nominerar
samt kontaktuppgifter till ansvarig skolledare.
Årets UF-lärare
Stockholmsregionen
Har du, eller är du en riktigt inspirerande lärare som gör skillnad? Vinnaren av tävlingen Årets UFlärare arbetar framgångsrikt med processutbildningen UF-företagande. Genom stort eget
engagemang lyckas läraren inspirera sina elever och kollegor, samt engagera näringslivet i
undervisningen. Årets UF-lärare får sina elever att växa och får dem att våga sätta höga mål.
Nominering till tävlingen kan göras av UF-företagare, lärare, skolledare, UF-alumner och Ung
Företagsamhets regionkontor.
Tävlingsbidrag laddas upp på ungforetagsamhet.se senast den 20 januari klockan 23.59.
Tävlingsbidraget skall beskriva nedanstående punkter.
Obs! Kontakt kan komma att ske med nominerad lärare för vidare frågor.
Juryn bedömer
Hur lärarens engagemang har bidragit till:
 Att läraren får sina elever att växa och får dem att våga sätta höga mål.
 Hur väl läraren tar in nya idéer och vidareutvecklar UF-företagandet samt sprider
goda exempel i och utanför skolan.
 Att fler elever och lärare på skolan är aktiva i UF-företagandet.
 Att elevernas kontakt med näringslivet ökat.
Format
 Tävlingsbidraget ska vara på max 1 A4-sida i PDF-format och max 3 MB.
Märk bidraget ”Årets UF-lärare”
 Nominering ska innehålla kontaktuppgifter (telefon/e-post) till dig som nominerar och
kontaktuppgifter till nominerad UF-lärare.
17