Kurskatalog - Fellingsbro folkhögskola

Kurskatalog
2016 - 2017
Region Örebro län Fellingsbro Folkhögskola
Välkommen till Fellingsbro folkhögskola!
Från att ha startat genom en donation i Fellingsbro har Fellingsbro folkhögskola gjort en
100-årig resa med ett engagerat lokalt stöd som bas. Under resan har skolan fått ett starkt regionalt
stöd från vår huvudman Region Örebro län men resan har inte stannat där. Resan har fortsatt med
nationella expeditioner och nätverk och vidare internationellt med utbyten och studieresor. Idag
ryms erfarenheterna från resan i de olika kurser och utbildningar vi erbjuder i Fellingsbro, Örebro,
Lindesberg och genom distansstudier. I Fellingsbro har vi också ett internat.
Fellingsbro folkhögskola har en profil som riktar sig till personer med funktionsnedsättning och
vi arbetar med ett flerspråkigt perspektiv där svenska i tal och skrift, svenskt teckenspråk och engelska bildar grunden. Skolan erbjuder Allmän kurs med möjlighet att nå behörigheter för högre studier,
olika profilkurser för att bidra till vår mångfald och yrkesinriktade utbildningar på gymnasial och
eftergymnasiel nivå med sikte på arbetslivet.
Ett av folkhögskolornas viktigaste uppdrag handlar om att stärka och utveckla demokratin. Därför är
det viktigt att alla våra kursdeltagare ges möjlighet att påverka sina studier både individuellt och
tillsammans med andra vilket vi gör i olika forum. Att studera på Fellingsbro folkhögskola innebär
också ett ansvar gentemot skolan som helhet med våra regler och policys.
Fellingsbro folkhögskola är en skola där alla våra olikheter är en tillgång. Med olika förmågor,
varierande bakgrunder, olika förutsättningar, skiftande erfarenheter i olika åldrar hjälps vi åt att
forma skolan och dess innehåll. På skolan möts vi i en trygg miljö där vi ser varandra och tar vara
på vad varje kursdeltagare vill med sina studier.
Vi erbjuder dig att bli delaktig i vår 100-åriga resa med bildning och utbildning där dina studier blir
ytterligare en berättelse och upplevelse av vad studier på folhögskola kan betyda för att berika och
förädla livet. Varmt välkommen med din ansökan till oss på Fellingsbro folkhögskola!
Jan Carlsson
Rektor
2
Region Örebro län Fellingsbro Folkhögskola
Skolans kursutbud
ALLMÄN KURS
ALLMÄN GRUNDKURS
ALLMÄN KURS - DISTANS
SVENSKA SOM ANDRASPRÅK
PROJEKTKURS
BASKURS
Kursen vänder sig till dig som vill läsa in grundläggande behörighet till högre
studier samt eventuellt även uppnå vissa särskilda behörigheter.
Kursen vänder sig till dig som är ung och inte klarat grundskolan eller gymnasiet
och som behöver arbeta i en mindre studiegrupp.
Kursen vänder sig enbart till dig som, av en eller annan anledning, inte kan
studera i vanlig skolmiljö. Kan vara medicinskt funktionshinder, social fobi eller
något annat.
Kursen ger framförallt träning i svenska och orientering om svenska samhällsförhållanden. Kursen är förlagd till Lindesberg.
För personer med lindrig utvecklingsstörning. Studiegång 1-2 år. Kursen lägger
tonvikt på självkännedom för att nå ökad självständighet.
Kursen vänder sig till personer med Aspergers syndrom eller annan diagnos
inom autismspektrum utan utvecklingsstörning.
PERSONLIG
ASSISTENTUTBILDNING
Kursen ger en bred kunskap om funktionsnedsättningar och funktionsnedsattas
situation i dagens samhälle samt om kommunikation och assistans till människor
med olika funktionsnedsättningar. Kursen jobbar med hela LSS-området.
(LSS = Lagen om Stöd och Service till vissa funktionshindrade).
BEHANDLINGSPEDAGOGUTBILDNING
Ger kompetens för att arbeta med behandling av missbrukare och med
ungdomar i riskzonen. Tvåårig studiegång. Minimiålder 22 år.
TECKENSPRÅKSKURS
TOLKUTBILDNING
SYNTOLKUTBILDNING
För dig som vill lära dig svenskt teckenspråk (nybörjare). Utbildningen är förlagd
till Örebro.
Eftergymnasial yrkesutbildning till teckenspråkstolk/dövblindtolk. Fyraårig
studiegång. Utbildningen är förlagd till Örebro.
Ger kompetens för att arbeta som syntolk i kulturella sammanhang, främst film
och teater. Utbildningen är en distanskurs på kvartsfart. Närträffar förlagda till
Örebro.
TECKENSPRÅKSKURSER
PÅ DISTANS
Distanskurser i teckenspråk på kvartsfart anordnas med närträffar i Örebro.
FRISKVÅRDSKURS
Kursen ska ge verktyg för att komma tillbaka till vardagslivet och vänder sig
till personer med förvärvad hjärnskada.
3
Region Örebro län Fellingsbro Folkhögskola
Allmänt om folkhögskolan
ANTAGNINGSKRAV
BEHÖRIGHET, INTYG
OCH OMDÖME
För att få börja läsa på folkhögskola bör du ha fyllt 18 år. När det gäller allmänna
kursen är det ett krav. Se under varje kurs vad som gäller.
Studier på de allmänna kurserna kan ge grundläggande och i vissa fall särskild
behörighet till högskoleutbildning. En behörighet ges när ett ämne har ingått i
tillräcklig omfattning och de uppnådda kunskaperna har bedömts som tillräckliga.
Utöver denna godkända nivå sker ingen betygsättning av de uppnådda
ämneskunskaperna.
Grundläggande behörighet har den som genomfört studier på folkhögskola och har
kunskaper motsvarande godkänd nivå i de gymnasiegemensamma ämnena. Detta
kan uppnås genom:
- tre år på folkhögskola eller
- två år på folkhögskola som bygger på minst ett års gymnasiestudier/vuxstudier
eller på grundskola och minst ett års arbetlivsserfarenhet eller
- ett år på folkhögskola som bygger på minst två års gymnasiestudier eller
vuxstudier.
Med gymnasiegemensamma ämnen avses svenska, engelska, matematik,
samhällskunskap, naturkunskap, historia samt religionskunskap.
Från allmän kurs kan ett studieomdöme utfärdas. Ett omdöme är den
sammanfattande bedömningen av studieförmågan inför eventuella kommande
högskolestudier. På studieomdömet söker man till högskolestudier i en
folkhögskolekvot. För att få ut ett omdöme krävs en närvaro på minst 80% av
kurstiden.
Efter avslutad kurs utfärdas ett studieintyg för alla kursdeltagare.
PEDAGOGISKT STÖD
På flertalet av våra kurser har vi stöd av elevassistenter.
Anpassad teknisk utrustning finns tillgänglig för den som behöver.
INFLYTANDEFORMER
Skolan omfattas av en studeranderättslig standard. Som studerande ingår du i
skolans studerandekår som har skolrådet som högsta beslutsform och i rådet finns
representanter för varje kurs. Kårstyrelsen utser elevskyddsombud som deltar i
skolans skyddskommitté. Vi uppmuntrar till delaktighet i skolans inre arbete.
INTERNATIONELLT
Skolan har flera internationella samverkanskontakter, som Tanzania, Polen, Ryssland,
Holland etc.
Djävulsporten i Birkenau, Polen
4
Kyrka från Novgorod, Ryssland
Kibaha i Tanzania
Region Örebro län Fellingsbro Folkhögskola
INTERNATET
OCH ÖVRIGA
KOSTNADER
För dig som vill bo på skolan har vi ett internat med enkelrum med egen dusch
och toalett. Inackorderingsavgiften är bland de lägsta i landet: 3.900 kr/månad
för mat (5 dgr/vecka, ej fredag kväll) och logi. Du som inte är inackorderad kan
äta lunch för f.n. 50 kr. Själva undervisningen är kostnadsfri. Du betalar för böcker,
studiematerial, studieresor m.m.
EN ALKOHOL OCH
DROGFRI MILJÖ
Studier och användning av alkohol och droger hör självklart inte ihop. Dessutom
måste den som har haft missbruksproblem kunna känna full trygghet i vår miljö.
Därför ställer vi som obetingat grundkrav: drogfrihet på skolan och i samband
med skolans verksamheter. Att du accepterar kravet är en förutsättning för ditt
elevskap. Det betyder också att man inte använder eller förvarar alkohol och andra
droger på internatet.
OM EN KURS
STÄLLS IN
Samtliga kurser startar vid tillräckligt antal studerande. Skulle kursen bli inställd får
du information om detta senast 14 dagar innan beräknad skolstart.
HUR OCH NÄR
SÖKER DU?
När du tagit del av informationen för den kurs som du är intresserad av fyller du
i ansökningsblanketten och skickar till skolan. Bifoga skolbetyg, arbetsintyg och
personbevis.
Skolan står gärna till tjänst med ytterligare upplysningar, annaras är du välkommen
att besöka oss.
Kom gärna och titta på skolan och undervisningen! Välkommen till Öppet Hus
lördagen den 16 april, kl. 10.00 - 14.00.
5
Region Örebro län Fellingsbro Folkhögskola
Vilka studiestöd kan du söka?
STUDIEHJÄLP
STUDIEMEDEL
För dig som är under 20 år:
Studiebidrag: f.n. 1.050 kr/mån
Inackorderingstillägg: 1.190 - 2.350 kr/mån
Extra tillägg: Högst 855 kr/mån och lägst 285 kr/mån
Behovet av tillägg prövas mot elevens och föräldrarnas ekonomiska förhållanden.
En del kommuner har ett stöd avseende böcker, luncher och i vissa fall resor.
För dig som lägst fyller 20 år det år utbildningen påbörjas:
Systemet innehåller två bidragsnivåer, en generell nivå och en högre nivå för särskilt
prioriterade grupper. Det högre bidraget kan du få från och med det år du fyller 25
och om du studerar på grundskole- eller gymnasienivå. CSN prövar automatiskt om
du är berättigad till det högre bidraget. För närvarande är de maximala beloppen för
heltidsstudier följande:
Generellt bidrag per månad: 2.828 kr, lån 7.120 kr; vilket ger sammanlagt 9.948 kr.
Högre bidrag per månad: 6.584 kr, lån 3.364 kr; vilket ger 9.948 kr.
Du som är 25 år eller äldre och har arbetat före studierna, kan söka ett tilläggslån på
881 kr/vecka om du har haft en inkomst på minst 184.675 kr kalenderåret innan du
började studera. Du kan få tilläggslån i högst 120 veckor.
Du som studerar med studiemedel och har vårdnaden om barn kan få tilläggsbidrag.
Tilläggsbidrag för barn per månad vid heltidsstudier är 2015:
För ett barn 584 kr; två barn 956 kr; tre barn 1.148 kr; fyra barn 1.340 kr,
fem barn 1.532 kr.
Högre bidrag för unga arbetslösa
Riksdagen har beslutat om ett högre bidragsbelopp även för unga arbetslösa,
inskrivna i jobbgarantin (gäller från och med höstterminen det år du fyller 20 fram
till det år du fyller 24 år). För att ha rätt till det högre bidraget ska du sakna slutbetyg
från grundskolan (om du ska läsa på grundskolenivå) eller sakna slutbetyg från
gymnasieskolan eller motsvarande (om du ska läsa på gymnasienivå).
Du ska också ha påbörjat dina studier 2011-2015.
Läs mer på CSN:s hemsida www.csn.se
AKTIVITETSERSÄTTNING
6
Om du är mellan 19 och 29 år och har en funktionsnedsättning har du möjlighet att
söka aktivitetsersättning, antingen för förlängd skolgång eller för nedsatt
arbetsförmåga, beroende på vilken kurs du går. Ersättningen prövas och beviljas av
försäkringskassan.
Läs mera på www.forsakringskassan.se
Region Örebro län Fellingsbro Folkhögskola
Allmän kurs
- allmänbildning med sikte på framtiden
MÅLGRUPP
SYFTE
Till de allmänna kurserna söker människor i alla åldrar med olika bakgrund och
framtidsplaner. För dig med annat modersmål än svenska och som inte uppnått
behörighet i svenska som andraspråk på grundnivå, finns möjligheten att först
ingå i vår preparandgrupp där vi läser mer språkinriktat inför fortsättningen på
allmän kurs.
Här ges möjlighet att läsa in grundläggande behörighet till högre studier samt
att eventuellt uppnå vissa särskilda behörigheter. För många är folkhögskolans
miljö viktig. Här ges möjligheter till intressanta möten och sökande efter svar
på just de egna frågorna.
KURSINNEHÅLL
I kursen ingår bl.a. de gymnasiegemensamma ämnena (svenska, engelska,
samhällskunskap, matematik, naturkunskap, historia och religionskunskap).
Du kan gå ett, två eller tre år, beroende på skolbakgrund och framtidsplaner.
Varje kursdeltagare får en individuell studieplan.
ANTAL PLATSER
Ca 50 platser fördelat på fyra grupper, varav en preparandgrupp
KURSLÄNGD
KURSTID
URVALSKRITERIER
INTRÄDESKRAV
ANSÖKAN
36 veckor
Höstterminen: 2016 08 22 - 2016 12 16
Vårterminen: 2017 01 09 - 2017 05 19
Lov: vecka 44, sportlov vecka 8, påsklov vecka 16
Vid antagningen prioriterar vi den som saknar fullständig gymnasieutbildning
samt äldre kortutbildade.
Minimiåldern är 18 år.
Inför höstterminstarten vill vi ha din ansökan senast 15 maj men om det
därefter finns lediga platser antar vi i princip fram till kursstart. I mån av plats
kan vi även göra en mindre intagning till vårterminen.
7
Region Örebro län Fellingsbro Folkhögskola
Allmän grundkurs
- allmänbildning med sikte på framtiden
MÅLGRUPP
SYFTE
Ämnesundervisning i bl.a svenska, matematik, engelska, samhällskunskap,
historia, drama.
ANTAL PLATSER
12 platser
KURSTID
INTRÄDESKRAV
8
Att läsa in grundskolebehörighet eller läsa vidare på gymnasienivå.
KURSINNEHÅLL
KURSLÄNGD
Kursen vänder sig till dig som är ung och inte klarat grundskolan eller gymnasiet
med godkända betyg eller t.ex. har någon funktionsnedsättning och behöver
mer tid och en mindre studiegrupp.
35 veckor. Du kan även söka ett andra läsår till Allmän grundkurs.
Höstterminen: 2016 08 29 - 2016 12 16
Vårterminen: 2017 01 09 - 2017 05 19
Lov: vecka 44, sportlov vecka 8, påsklov vecka 16
Delta i prova-på-kurs i slutet av maj. Sista ansökningsdag till prova-på-kursen
är 22 april.
Anmälningsblankett och program för prova-på-kursen finns på hemsidan eller
också kan du kontakta skolan så skickar vi material, telefon: 0581-89 100.
E-mail: [email protected]
Region Örebro län Fellingsbro Folkhögskola
Allmän kurs - distans
- allmänbildning med sikte på framtiden
MÅLGRUPP
SYFTE
KURSINNEHÅLL
KURSENS UPPLÄGG
KUNSKAPSREDOVISNING
INTAGNINGSKRAV
KURSTIDER
ANSÖKAN
Kursen vänder sig till dig som, av någon anledning, inte kan studera i vanlig
skolmiljö. Du kanske har ett medicinskt hinder, social fobi eller något annat.
När du söker till kursen är det viktigt att du anger varför du söker.
Bifoga gärna ett personligt brev.
En kurs för dig som inte tidigare är klar med grundläggande behörighet på
grundskole- eller gymnasienivå och vill uppnå behörighet för högskolestudier.
I kursen ingår de gymnasiegemensamma ämnena (svenska, matematik, engelska,
naturkunskap, samhällskunskap, historia, religion). Du kan gå 1-3 år
beroende på skolbakgrund och framtidsplaner. Varje distansstuderande får en
individuell studieplan.
Kursen sker via telefon, mejl och skolans nätplattform FirstClass.
Du studerar i din egen takt enligt din individuella studieplan. Du deltar också i
några gemensamma och obligatoriska aktiviteter, nämligen regelbundna chattar
samt närträffar (2 träffar per termin).
På Fellingsbro folkhögskola får du behörigheter i de ämnen som du blir färdig
med. Du betygsätts inte. I stället får du ett studieomdöme med dig när du lämnar
skolan och med detta kan du söka vidare till högskola eller universitet.
Ofullständiga grundskole- eller gymnasiestudier. Personligt brev som styrker ditt
behov av distansutbildning. Löpande antagning sker i mån av platser.
Höstterminen: 2016 08 22 - 2016 12 16
Vårterminen: 2017 01 09 - 2017 05 19
Sista ansökningsdag: 30 april.
9
Region Örebro län Fellingsbro Folkhögskola
Svenska som andraspråk
-Masugnen, Lindesberg
MÅLGRUPP
KURSENS MÅL
Målet är att du ska uppnå högre språklig nivå.
SYFTE
Du ska bli bättre på att förstå, prata och skriva på svenska och få mer kunskap
om det svenska samhället. Du ska få möjlighet att växa som människa och se nya
möjligheter i livet.
KURSINNEHÅLL
På kursen får du arbeta i en liten grupp, läsa, skriva och diskutera, lära dig mycket
om det svenska samhället samt arbeta med demokratifrågor.
Kursen är på heltid, 30 lektioner i veckan. Av dessa är 25 lektioner svenska och
samhällsorientering. Övriga lektioner har du matematik, vardagsekonomi, naturoch miljökunskap, friskvård och hälsa. Vi gör studiebesök av olika slag och deltar
på temadagar och andra aktiviteter på folkhögskolan i Fellingsbro.
KURSLÄNGD
KURSTID
INTRÄDESKRAV
ANSÖKAN
10
Du som har svenska som andraspråk och behöver mer träning i svenska.
35 veckor
Höstterminen: 2016 08 29 - 2016 12 16
Vårterminen: 2017 01 09 - 2017 05 19
Lov: vecka 44, sportlov vecka 8, påsklov vecka 16
Minimiålder för att gå kursen är 18 år. Kunskaperna i svenska ska motsvara minst
SFI B-nivå.
Sista ansökningsdag 31 maj. Senare inkomna ansökningar behandlas om det
finns platser kvar.
Region Örebro län Fellingsbro Folkhögskola
Projektkurs
- allmänbildning med sikte på framtiden
MÅLGRUPP
SYFTE
KURSINNEHÅLL
Kursen vänder sig till personer med lindrig utvecklingsstörning, där var och en
ges möjlighet att utvecklas efter sin förmåga.
Att utvecklas som människa, socialt och känslomässigt
Att lära sig ta ansvar för sig själv och andra
Att bli mer självständig
Att bli mer aktiv och delta i sin egen planering för vardagen
Att aktivera gamla kunskaper och orientera sig i nya
Praktisk och teoretisk vardagskunskap samt arbete med olika projekt.
Vi lägger stor vikt vid att ge kursdeltagarna en god självinsikt.
Under läsåret görs obligatoriska studieresor tillsammans.
ANTAL PLATSER
BOENDE
KURSLÄNGD
KURSTID
12 platser
Kursdeltagarna bor på skolans internat, vilket är obligataoriskt under veckorna.
35 veckor
Höstterminen: 2016 08 29 - 2016 12 16
Vårterminen: 2017 01 09 - 2017 05 19
Lov: vecka 44, sportlov vecka 8, påsklov vecka 16
INTRÄDESKRAV
Delta i prova-på-kurs i slutet av maj. Sista ansökningsdag till prova-på-kursen
är 22 april.
Anmälningsblankett och program för prova-på-kursen finns på hemsidan eller
också kan du kontakta skolan så skickar vi material, telefon: 0581-89 100.
E-mail: [email protected]
11
Region Örebro län Fellingsbro Folkhögskola
Baskurs
MÅLGRUPP
SYFTE
Vänder sig till dig med Aspergers syndrom eller annan diagnos inom
autismspektrum utan utvecklingsstörning.
På baskursen vill vi förbereda dig för livet. Du får utveckla/hitta strategier för att
fungera socialt, att arbeta i grupp samt att planera din vardag.
KURSINNEHÅLL
Studier med stor variation, med utgångspunkt från individuella behov. Öka
självkänslan är ett av kursens huvudmål. Studiebesök och studieresor ingår
obligatoriskt i kursen. Genom att kursdeltagarna bor på internatet arbetar vi
aktivt med att ge struktur när det gäller boende, skola och fritid.
Kursen är inte behörighetsgivande.
ANTAL PLATSER
14 platser fördelade på två grupper.
BOENDE
KURSLÄNGD
KURSTID
INTRÄDESKRAV
Kursdeltagarna bor på skolans internat, vilket är obligatoriskt under veckorna.
Nattpersonal finns på vardagar men ej under helger.
1 + 1 termin (behovsprövning vid respektive terminsstart)
Höstterminen: 2016 08 29 - 2016 12 16
Vårterminen: 2017 01 09 - 2017 05 19
Lov: vecka 44, sportlov vecka 8, påsklov vecka 16
1. Minimum 18 år med diagnosen Aspergers syndrom eller annan diagnos inom
autismspektrum utan utvecklingsstörning.
2. Deltagande i prova-på-kurs. Sista ansökningstid till prova-på-kursen är 22
april.
Anmälningsblankett och program för prova-på-kursen finns på hemsidan eller
också kan du kontakta skolan så skickar vi material, telefon: 0581-89 100.
E-mail: [email protected]
12
Region Örebro län Fellingsbro Folkhögskola
Personlig assistentutbildning
- yrkesinriktad utbildning
MÅLGRUPP
Du som har livserfarenhet och ett genuint intresse av att arbeta med andra
människor.
SYFTE
Du som går kursen skall få så breda kunskaper att du kan ge assistans med
god kvalitet åt funktionsnedsatta i deras olika livssituationer, som t ex
grundläggande personliga behov, arbete, studier, hemsysslor, resor och
fritidsaktiviteter. Kursen är också meriterande för andra insatser enligt LSS,
såsom kontaktperson, olika boendeformer och inom daglig verksamhet.
KURSINNEHÅLL
Kursen innehåller följande ämnesområden: pedagogik, psykologi, ledarskap,
handikappkunskap med hjälpmedelskunskap, datorassistans, samhällskunskap,
sociologi, hälsokunskap, fritidskunskap, arrangemangskunskap, drama och
kommunikation, skapande arbete, livsfrågor, teckenspråk samt en veckas
egenvård på Lärcentrum, Lindesbergs lasarett.
4 veckors praktik ingår också i kursen.
ANTAL PLATSER
12 platser
KURSLÄNGD
36 veckor
KURSTID
INTRÄDESKRAV
ANSÖKAN
Höstterminen: 2016 08 29 - 2016 12 16
Vårterminen: 2017 01 09 - 2017 05 19
Lov: vecka 44, påsklov vecka 16
Utbildning på gymnasienivå önskvärt. Arbetslivserfarenhet är meriterande.
Genomgången känn-dig-för-dag i maj är obligatorisk.
Sista ansökningsdag 4 maj
13
Region Örebro län Fellingsbro Folkhögskola
Behandlingspedagogutbildning
- yrkesinriktad utbildning
MÅLGRUPP
Kursen vänder sig till dig som vill arbeta med människor på
behandlingshem, i öppenvård, inom socialpsykiatrin eller kriminalvården,
med elever med särskilda behov, ensamkommande flyktingar eller annan
stödverksamhet.
SYFTE
Syftet med kursen är att du ska få kunskaper och erfarenheter samt arbeta
med självkännedom och personlig utveckling för att kunna arbeta inom
missbruksvården och med människor i andra socialt utsatta situationer.
KURSINNEHÅLL
Kursen är en 2-årig yrkesinriktad utbildning på gymnasienivå. Samtal pågår
om att göra kursen eftergymnasial. De ämnen som kursen innehåller är
behandlingsvetenskap, psykologi, sociologi, pedagogik, psykiatri, etik,
svenska, rättskunskap, drama, fysisk aktivitet samt beteendevetenskap.
I kursen ingår bl.a studier inom ART (Aggression Replacement Training),
KBT- introduktionskurs (Kognitiv Beteendeterapi), ÅP (Återfallsprevention)
och MI (Motiverande Intervju).
Skolan har utbyte och samarbete med flera internationella aktörer.
För hög kvalitet och aktualitet strävar vi efter att erbjuda bredd i
utbildningen med olika synsätt på missbruk och behandling i nära dialog
och samverkan med behandlingsbranschen. Två praktikperioder ingår
under termin 2 och termin 4, sammanlagt 14 veckor.
Observera att innehållet och strukturen i kursen ändras fortlöpande
eftersom både lärare, deltagare och arbetsgivare har möjlighet att påverka
upplägget av kursen.
ANTAL PLATSER
12 platser
KURSLÄNGD
KURSTID
INTRÄDESKRAV
ANSÖKAN
14
2 läsår med totalt 71 kursveckor.
Höstterminen: 2016 08 29 - 2016 12 16
Vårterminen: 2017 01 09 - 2017 05 19
Lov: vecka 44, Sportlov vecka 8. BP år 1 påsklov vecka 16
Minimiålder 22 år och obligatoriskt deltagande på intervjudagen som du
bjuds in till. För sökande som har ett tidigare missbruk krävs 3 års drogfrihet
innan kursstart.
Sista ansökningsdag 1 maj
Region Örebro län Fellingsbro Folkhögskola
Teckenspråkskurs 1 år
- kursen förlagd till Örebro
MÅLGRUPP
SYFTE
Vänder sig till dig som vill lära dig svenskt teckenspråk (nybörjare).
Kursen syftar till att erbjuda möjligheter för dem som vill läsa teckenspråk som språk.
KURSINNEHÅLL
Teckenspråk 24 uvt/vecka, tematiska studier (dövstudier, samhällskunskap, svenska)
Totalt 30 uvt/vecka (1 uvt = 40 min).
ANTAL PLATSER
10 platser
UTBILDNINGSORD
KURSLÄNGD
KURSTID
INTRÄDESKRAV
ANSÖKAN
KONTAKTPERSON
Filialen i Örebro, Klerkgatan 16
36 kursveckor
Höstterminen: 2016 08 22 - 2016 12 16
Vårterminen: 2017 01 09 - 2017 05 19
Lov: vecka 44, sportlov vecka 8, påsklov vecka 15
Gymnasiestudier eller motsvarande. Förkunskaper i teckenspråk ej ett krav.
Intervjuer genomförs med samtliga behöriga sökande. Antagning sker under maj/juni
månad 2016.
Sista ansökningsdag 15 april.
Helena Sikh, telefon: 019-602 82 05
E-mail: [email protected]
15
Region Örebro län Fellingsbro Folkhögskola
Tolkutbildning
- yrkesinriktad utbildning förlagd till Örebro
MÅLGRUPP
SYFTE
Utbildningen ger kompetens för att arbeta som teckenspråkstolk och
dövblindtolk.
KURSINNEHÅLL
Termin 1-4 får du grundläggande utbildning i teckenspråk och du har en
mentor som tillsammans med dig tar ansvar för din språkutveckling. På
schemat finns dessutom svenska, samhällskunskap, psykologi, dövstudier
samt röstträning.
Termin 5-8 får du utbildning i tolkning (praktiska övningar, yrkesetik
m.m.), teckenspråk (grammatik och pragmatik), svenska (fackspråk
och vetenskapligt skrivande), psykologi, aktuell orientering, engelska
(kommunikation och terminologi) och röstträning. Ni läser i en mindre
grupp med högst 12 deltagare. En hel del gästföreläsningar kopplade till de
ämnen du läser ingår. Dessutom ingår praktik på tolkcentraler/bolag runt
om i landet.
ANTAL PLATSER
20 platser
UTBILDNINGSORT
Filialen i Örebro, Klerkgatan 16
KURSLÄNGD
4 läsår med 40 veckor per läsår
KURSTID
INTRÄDESKRAV
ANTAGNING
ANSÖKAN
KONTAKTPERSON
16
Vänder sig till dig som vill arbeta som teckenspråkstolk och dövblindtolk.
Höstterminen: 2016 08 22 - 2016 12 16
Vårterminen: 2017 01 09 - 2017 06 16
Lov: vecka 44, sportlov vecka 8, påsklov vecka 15
Grundläggande behörighet för högskolestudier. Fullgod hörsel och syn.
Deltagande i intervjudagar med praktiska och teoretiska tester.
För antagning krävs ej förkunskaper i teckenspråk. För dig med goda
kunskaper
i svenska och teckenspråk finns möjlighet till en förkortad studiegång.
Mer information skickas till dem som kallas till intervju.
Sista ansökningsdag 15 april.
Helena Sikh, telefon: 019-602 82 05
E-mail: [email protected]
Region Örebro län Fellingsbro Folkhögskola
Syntolkutbildning
- yrkesinriktad distansutbildning förlagd till Örebro
MÅLGRUPP
SYFTE
Vänder sig till dig som vill arbeta som syntolk för synskadade.
Utbildningen ger kompetens för att arbeta som syntolk i kulturella sammanhang,
främst film och teater men även konst.
KURSINNEHÅLL
Kursen är på distans med åtta obligatoriska närträffar på helger. Dessa träffar är
utspridda och förlagda till fredag, lördag och söndag. En av dessa träffar ägnar
vi åt praktikuppgift med inspelning av syntolkningsspår till film i studio. Kursen
börjar med att du får grundläggande utbildning i syntolkning och genomgång
av den webbaserade lärplattform vi kommer att använda. På schemat finns
syntolkningsträning, ljudteknisk hantering, film & bildkunskap, livetolkning av film/
teater i salong, inlevelseövningar/ledsagning samt möten med brukare. Dessutom
ingår besök på syncentraler och Synskadades riksförbund runt om i landet,
företrädesvis på hemmaplan.
ANTAL PLATSER
8 platser
UTBILDNINGSORT
KURSLÄNGD
KURSTID
INTRÄDESKRAV
ANSÖKAN
KONTAKTPERSON
Filialen i Örebro, Klerkgatan 16
34 veckor
Höstterminen: 2016 08 22 - 2016 12 11
Vårterminen: 2017 01 09 - 2017 05 14
Treårigt gymnasium eller motsvarande, med svenska A + B. Goda kunskaper i det
svenska språket. Fullgod hörsel och syn. Deltagande i intervjudag. Egen dator med
headset (hörlurar och mikrofon) och god bredbandsuppkoppling krävs för att kunna
genomföra lektionerna online.
Sista ansökningsdag 15 april.
Lotta Lagerman telefon: 070-20 23 554.
E-mail: [email protected]
17
Region Örebro län Fellingsbro Folkhögskola
Teckenspråkskurser
- på distans
MÅLGRUPP
SYFTE
Syftet med kursen är att förbättra din förmåga att kommunicera och förstå.
KURSINNEHÅLL
Vi erbjuder fyra distanskurser i fyra olika nivåer med vardera fem fysiska närträffar.
Närträffarna omfattar 1 dag/månad. Kurserna ges på kvartsfart. Du förväntas lägga
ner ca 10 timmar/vecka.
Du har kontakt med din teckenspråkslärare varje vecka via e-post, livechat och
lärplattformen Moodle. Du förväntas ha en egen dator med webbkamera när du
arbetar hemifrån. Mer information om tekniken och program/plattform får du när du
blivit antagen.
ANTAL PLATSER
10 platser per nivå
UTBILDNINGSORT
KURSSTART
KOSTNADER
ANSÖKAN
KONTAKTPERSON
18
Du som vill lära dig eller utveckla ditt teckenspråk:
Nivå 1: inga förkunskaper.
Nivå 2: kan handalfabetet, siffror, presentera sig själv och berätta om sin familj.
Nivå 3: kan presentera sig, sin familj och sina intressen och föra ett enkelt samtal kring
närmiljön.
Nivå 4: klarar ett vardagligt samtal på teckenspråk och vill utveckla sin
kommunikationsförmåga och öka sitt förråd av tecken.
Filialen i Örebro, Klerkgatan 16
160826 - 161209 (15 v) Nivå 1 och 3
170120 - 170519 (17 v) Nivå 2 och 4
Kursen är kostnadsfri men deltagarna står själva för ev. resekostnader till närträffarna
och för merkostnader kopplat till teknik (dator etc).
Senast 30 november för ansökan till nivå 2 och nivå 4 (vårtermin).
Senast 31 maj för ansökan till nivå 1 och 3 (hösttermin).
Johan Zimmermann.
E-mail: [email protected]
Region Örebro län Fellingsbro Folkhögskola
Friskvårdskurs
- för dig med förvärvad hjärnskada
MÅLGRUPP
SYFTE
Personer med kognitiva nedsättningar efter en hjärnskada.
Kursen hjälper dig att komma tillbaka till vardagslivet samt hitta strategier för minne,
koncentration, planering och inlärning. Här ges möjlighet att utveckla självkänsla,
ingå i en social gemenskap och söka ny kunskap.
KURSINNEHÅLL
Friskvård, hjärnkunskap, minnesstrategier, kommunikation, vardagskunskap,
omvärldskunskap, skapande, läslust, studiebesök och individuell målplanering.
ANTAL PLATSER
12 platser
UTBILDNINGSORT
KURSLÄNGD
KURSTID
Örebro
1 - 3 år. Man söker kursen ett år i taget. Studierna bedrivs på heltid.
35 kursveckor per läsår.
Höstterminen: 2016 08 29 -- 2016 12 16
Vårterminen: 2017 01 09 -- 2017 05 19
Lov: vecka 44, Sportlov vecka 8, påsklov vecka 15
INTRÄDESKRAV
Minimiåldern är 18 år. Diagnosticerad förvärvad hjärnskada.
Genomfört studiebesök samt prova-på-dagar.
ANSÖKAN
Inför höstterminen vill vi ha din ansökan senast den 15 maj.
19
Postadress Box 4, 732 71 Fellingsbro, E-post: [email protected]
Besöksadress Bergsvägen 2, Fellingsbro Besöksadress Klerkgatan 16, Örebro
Tel: 0581-891 00, Fax: 0581-62 38 01, Org.nr: 232100-0164
www.fellingsbro.fhsk.se