Redov visnings sblanket Gäll tt politi ler för å ska ung år 20___

Redovvisningssblankettt politiska ung
gdomso rganisationer
Gälller för år
å 20___
_
Organisatio
on:
Adress:
Kontaktperrson:
Telefondaggtid:
Org
ganisationsnu
ummer:
Telefonkv
vällstid:
Posstgiro:
Bankgiro:
E‐post:
Följanded
dokumentb
bifogas(ma
arkeramed
dettX):
Verksaamhetsberätttelse
Årsmötessprotokoll
Verksaamhetsplan
Revisionssberättelse
Ekonomiskredoviisning
Stadgar(b
bifogasendaastvidförstta
ansökningstillfälleteellervidstad
dgeändringaar)
Viförbind
derosshärm
medattföljaLandstingettiVärmlandsreglerförb
bidragochin
ntygarattup
ppgifternassom
liggertillgrundförvå
åransökanä
ärkorrekta:
(samtligasskaunderteckna)
Namnteckningordförande:
Namnförtydlig
N
gande:
Namnteckningkassörr:
Namnförtydlig
N
gande:
Namnteckningrevisorr:
Namnförtydlig
N
gande:
Blankeetten ska skickas in
n senast 331 maj
Blanketten
nochbifogaddehandlingarskickastiill:
Landstinge
et i Värmlannd
Rosenborg
gsgatan 50
651 82 Karrlstad
1. Bidragsregler politiska ungdomsorganisationer
5. Beräkning av bidraget
Depolitiskaungdomsorganisationernasomharverksamheti
länetäravstorbetydelsefördendemokratiska
samhällsutvecklingen.Genomolikaintresseorganisationerges
ungainvånareiVärmlandslänmöjlighetatt,viasitt
medlemskap,utvecklasinaintressenochdrivaangelägna
frågor.LandstingetiVärmlandtillhandahållerettstödtillde
politiskaungdomsorganisationersomharmoderpartii
landstingsfullmäktige.Stödetgrundarsigpåmoderpartiets
mandatfördelningilandstingsfullmäktige.
LandstingetiVärmlandfastställerinförvarjebudgetårbeloppet
somskafördelastilldepolitiskaungdomsorganisationerna.Av
totalbeloppetsomfastställtsförbudgetåretfördelas20procent
likapåorganisationernaiettgrundbeloppochresterande80
procentfördelaspåorganisationernautifrånmoderpartiets
mandatfördelningilandstingsfullmäktige.Bidragetbetalasuti
ettengångsbeloppefterdetattansökanmedtillhörande
handlingarkommitinochgodkänts.
2. Mål med bidrag till politiska ungdomsorganisationer
Varjeorganisationansvararförriktighetenideuppgifteroch
handlingarsomliggertillgrundförbidragfrånLandstingeti
Värmland.Uppgifternaskakunnastyrkasavorganisationens
revisorerochvidrevisionavLandstingetiVärmland.
Måletmedbidragsgivningenärattstödjaverksamhetsom
syftartillattutvecklaorganisationensideologiska,
demokratiska,socialaochopinionsbildandefunktioner.
Organisationensdistriktutformarfrittsinamålochsin
verksamhet.Landstingsbidragetgestillpolitiska
ungdomsorganisationerisyfteatt:






Främjabarnsochungdomarsdemokratiskafärdigheter
Främjajämställdhetenmellankönen
Främjajämlikhetmellanolikaungdomsgrupper
Gebarnochungdomarenmeningsfullfritid
Engageraflerbarnochungdomariföreningslivet
Stimuleratilllänsövergripandeverksamhetsomgerbåde
länsövergripandeochlokalaeffekter.
3. Villkor för att ta del av bidraget
 Bidragetskagåtill,ochanvändasav,politiska
organisationermedlänsövergripandeverksamhet.
 Organisationenskavaraenöppensammanslutning
ochmedlemskapetskavarafrivilligt.
 Organisationenskabedrivaideellungdomsverksamhetinom
länet.
 Organisationenskavarauppbyggdochfungeraenligt
demokratiskaprinciperochöppettaställningför
demokratinsomsamhällssystem.
 Avorganisationensstadgarskaframgåattallasom
instämmeriföreningensmålsättningägerrätttill
medlemskapochdeltagandeiverksamheten.
 Organisationenfårintebedrivaenverksamhetsom
kanskapapositivaattitydertillvåld,rasismeller
brukavalkoholellerandradroger.
 Bidragetskaanvändasiverksamhetutan
kommersielltintresse.
4. Grundkrav
Förattfåtadelavbidragetkrävsatt:
 Detärenungdomsorganisationvarsmoderparti
finnsrepresenteratilandstingsfullmäktige.
 Organisationenuppfyllerovanståendevillkorför
bidrag(enligtpunkt3).
 Attorganisationenredovisarverksamheteni
verksamhetsberättelsemedtillhörande handlingar
(årsmötesprotokoll,revisionsberättelseoch
ekonomiskredovisningförföregåendeår).
 Attorganisationenredovisarverksamhetenien
verksamhetsplanförinnevarandeår.
6. Uppföljning och kontroll
Deorganisationersomtaremotlandstingsbidragger
landstingeträttattutförarevision.Efterbegäranavlandstinget
skadeuppgifterochverifikationerlandstingetkanbehövaisin
granskninglämnas.
OrganisationsomerhållerbidragfrånLandstingetiVärmland
skagenastmeddelaförändringariorganisationen,t.ex.
omorgansation,adressändringellernykontaktperson.
7. Det här ska ansökan uppfylla:
 Ansökningsblankettmedunderskrifterochkorrekta
kontaktuppgifter(ansökningsblankettfinnsattskrivautfrån
landstingetswebbsidaliv.se,underfliken
”landstingsfullmäktige”).
 Samtligaansökningshandlingar–verksamhetsberättelse,
årsmötesprotokoll,verksamhetsplan,revisionsberättelseoch
ekonomiskredovisningskabifogasansökningsblanketten.
 Organisationensstadgarskabifogasansökanvidförsta
ansökningstillfälletellervidstadgeändringar.
 Ansökningsblankettochansökningshandlingarskaha
inkommittilllandstingetsenastden31majvarjeår.
8. Verksamhetsplan och verksamhetsberättelse
Verksamhetsplanenskavaradokumenterad.En
verksamhetsplaninnebärenidé/plan,framtagenunder
demokratiskaformer,somtydliggörvadverksamhetengårutpå
och/ellervadmantänkerbedrivaförverksamhetunderåret.
Verksamhetsplanenföljsuppiverksamhetsberättelsenmed
någonslagsreflektion/eftertanke/utvärdering.Planoch
berättelsebehöverintevarameromfattandeänvadsombehövs
förorganisationensinternautvecklingsarbete.
Verksamhetsberättelsenskainnehållainformationom:
 Verksamhetenilänet
 Omplaneradverksamhetgenomförts
 Reflektionerochkommentarerkringvarför/varförintemålen
uppnåtts
 Hurföregåendelandstingsbidraganvänts(dvs.ombidrag
erhållitsföregåendeår)
9. Kontaktuppgifter
LandstingetiVärmland
Rosenborgsgatan50
65182Karlstad
Tel:054‐615000(växel),Hemsida:www.liv.se