Skolhäftet 2014/2015 - Kristianstad kommun

Öllsjöskolan
läsåret 2014/2015
Sjukanmälan
Sjukanmälan av elev ska göras av vårdnadshavare i det digitala
frånvarosystemet Edwise.
Alternativt görs sjukanmälan på 044-13 41 05. Detta ska ske senast klockan
08.00. Vill du även meddela berörd lärare om ditt barns frånvaro kan du ringa
respektive arbetslags telefonnummer.
Gäller frånvaro endast fritidshemstid gäller följande nummer:
Växthuset
0733-13 41 39
Virvelvinden
0733-13 41 42
Vattenfallet
0733-13 41 41
Vulkanen
0733-13 41 40
Klubben
0733-13 41 46
Blanketter
Ledighet, skolbarnsomsorgsschema, olycksfall, mm
www.kristianstad.se/sv/Kristianstads-kommun/Utbildning/Blanketter-BUF
Hemsida
Öllsjöskolan
www.kristianstad.se/ollsjoskolan
Välkomna till Öllsjöskolan läsåret 2014-2015
Skolan bedriver undervisning F-9 och skolbarnomsorg för barn år F-6. Vi arbetar
i två spår. I varje spår finns tre arbetslag indelade i F-3, 4-6 och 7-9. I
arbetslagen F-6 ingår även verksamhet för barn i fritidshem och för elever i 7-9
finns verksamhet i elevcaféet. Det finns även ett arbetslag som arbetar
övergripande för elevhälsan.
På skolan finns engagerad personal med ett positivt och inkluderande
förhållningssätt som vill ge eleverna en bra skola. Pedagogernas erfarenhet och
kompetens tas tillvara för att nå en helhetssyn och hög kvalité.
Vi lägger stor vikt vid att eleverna har kunskap om vilka förmågor som bedöms i
varje ämne och hur eleven kan arbeta mot dessa.
Vi arbetar också för att skapa trygghet och trivsel samt för att nå en Vi-känsla
för hela skolan.
Eleverna/barnen inspireras och motiveras via upplevelser, laborativt arbete och
ämnesintegrerad undervisning i både ute - och innemiljö.
I fritidshemmen erbjuder vi en meningsfull och stimulerande verksamhet som
bidrar till lärande och utveckling.
Vi vill med detta uppnå arbetsglädje och ökad förståelse - ett gott lärande!
Tobias Johansson
Rektor F-6
Linus Pålsson
Rektor 7-9
Information
Skola och fritidshem
Har du/ni frågor som rör skoldagen, fritidshem, händelser som inträffat etc.
– Kontakta ditt/ert barns lärare.
Välkomna att ta kontakt med oss om du/ni behöver veta mer eller har
angelägna frågor som berör ditt/ert/barns skolgång. Vi nås på 044-13 56 49
(Tobias Johansson) eller 044-13 41 50 (Linus Pålsson). Om vi är på möte eller
uppdrag utanför skolorna går det att ringa och meddela ärendet till exp. AnnBritt Berggren 044-13 41 32. Vid brådskande frågor kan vi kontaktas på mobil.
Vanligtvis nås vi på skolan mån-fre 08.00-16.30. Dessa tider kan förändras
beroende på möten etc. Information fås via kontakt med exp.
Telefonsamtal till skolan
Telefonsamtal som rings till oss under undervisningstid tas emot så långt som
möjligt. I akuta ärenden kan ni ringa exp. 044-13 41 32 för vidarebefordran till
respektive klass/fritidshem. Fritidshemmen är ofta bara kontaktbara under
”fritidstiden”. Under vissa aktiviteter kan ni bli hänvisade till telefonsvarare.
Elevhälsoteam
Skolsköterskan Christina Dahlboms arbetstider är mån, tis, tors 08.00-16.30
samt ons, fre 08.00-13.00. Skolläkaren träffas efter överenskommelse med
Christina.
Skolkurator är Frida Lindstrand och hon träffas efter överenskommelse med
förälder och barn.
Skolpsykolog är Kim Cuber.
Specialpedagoger är Maarit Arnström, Birgitta Nilsson, Majvi Borg och Barbro
Fischer.
Skolans elevhälsoteam arbetar förebyggande och i samverkan. Den samlade
kompetens som finns inom teamet tas tillvara för att skolan ska kunna ge
eleven rätt inriktade stödinsatser. Teamet samarbetar också med elevens
respektive lärare med uppföljning och planering av åtgärder.
Likabehandlingsgrupp
På Öllsjöskolan finns en Likabehandlingsgrupp. Gruppen består av två
elevrepresentanter från varje klass åk 4-9, samt en vuxenrepresentant från
varje arbetslag. I gruppen ingår även fritidsledaren och rektor. Eleverna i
gruppen har till huvudsaklig uppgift att informera de vuxna i
likabehandlingsgruppen om de ser att någon elev blir utsatt för kränkande
behandling. De vuxna i gruppen tar sedan vid och arbetar vidare efter
handlingsplanen mot mobbning.
Elevråd
På Öllsjöskolan finns det två elevråd, ett för F-5 och ett för 6-9. De träffas
kontinuerligt under läsåret. Elevrådets uppgift är att föra fram frågor som
kommit upp i de olika klassernas klassråd, samt att föra ut beslut som elevrådet
fattat. På Öllsjöskolan utses representanter från åk 1 till åk 9. Elevrådet syftar
till att öka elevinflytandet och få hela skolan delaktig i den demokratiska
processen samt värna om skolans värdegrund.
Under hösten kommer en elevrådsförening att starta upp. Alla elever kommer
att ha möjlighet att vara medlemmar. En styrelse kommer att väljas som sedan
träffas på elevens val tid. Styrelsen är tänkt som en blivande operativ del av
elevrådet för att utföra det som beslutats samt planera och förbereda beslut.
Ansökan om ledighet
Ledighet för elevs enskilda angelägenheter beviljas av klassläraren max 5 dagar
per läsår. För ledighet därutöver beslutar rektor. Blankett finns att hämta på
skolans hemsida eller via respektive skola. I enighet med den nya skollagen är
skolan restriktivare till att bevilja ledigheter och förutsätter att vårdnadshavare
planerar eventuell semester till de veckor eleverna har lov.
Föräldraråd
Aktuella representanter hittar du på:
www.kristianstad.se/ollsjoskolan
Mötestider föräldrarådet: 140924, 141125, 150302, 150526
Plats: Öllsjöskolan – Stora konferensrummet kl. 17.30–19.00
OBS! Meddela Tobias eller Linus senast dagen före mötet om du inte kommer
att delta.
Telefon: 044-13 41 32, 044-13 56 49 eller 044-13 41 50
Hämtning/ lämning av elever
Parkering är förbjuden i bussfickan. Om elev ska lämnas eller hämtas kan man
endast stanna till så att bussen inte hindras att köra in eller ur bussfickan. Tänk
på säkerhetsrisken som uppstår för de barn som ska i och ur bussen.
Skolan är ingen allmän plats under de tider av dygnet då verksamhet bedrivs.
Skolans verksamhet bedrivs mellan klockan 07.00 – 18.30. Under denna tid är
det inte tillåtet för privatpersoner att nyttja skolans uteområde.
Låneregler skolbiblioteket
Som låntagare på skolbiblioteket registreras ditt barn i ett låntagarregister.
Uppgifterna som används hämtas från kommunen. Du har rätt att få veta vilka
uppgifter som finns om ditt barn i låntagarregistret. Uppgifterna får inte lämnas
ut till någon annan. Hör av dig till skolbibliotekarien om du har några frågor
kring detta.
Lånetiden är i regel fem veckor. Om det utlånade materialet är reserverat av
någon annan så är lånetiden förkortad. Omlån går bra om det inte finns någon i
kö. Andra lånetider gäller för läromedel. Från årskurs 3 kan eleverna låna själva
på en utlåningsdator. Dessförinnan görs utlån av skolbibliotekarien. Böcker ska
alltid återlämnas i återlämningsboxen som finns i biblioteket. Mp3-spelare och
liknande material samt läromedel lämnas direkt till skolbibliotekarien.
Om lånat material försvinner eller skadas blir låntagarens målsman
ersättningsskyldig. Detta gäller även läromedel. Ersättningsnivån är enligt
bibliotekariens värdering av det utlånade materialet. Inga försenings- eller
reservationsavgifter utgår från skolbiblioteket.
Läsårstider
Hösttermin:
140819 - 141219
Vårtermin:
150108 - 150612
Lovdagar: Höstlov v. 44
141027 - 141031
Jullov v.52-2
141222 - 150107
Obs. planeringsdag fsk
150107
Sportlov v. 8
150216 - 150220
Påsklov v. 14
150330 - 150406
Helgdag
150501, 150514
Lovdag
150515
Studiedagar:
140925, 141125, 150213, 150513
Skoldeklaration för Öllsjöskolan
Vilka förväntningar ni kan ha på skolan
 Vår undervisning anpassas till elevers olika behov för att alla ska kunna nå
de nationella målen.
 Vi lär eleven att ta ansvar och visa hänsyn utifrån sin egen förutsättning.
 Vi informerar om skolans verksamhet och mål på ett klassmöte varje år.
 Vi erbjuder dig och ditt barn utvecklingssamtal två gånger om året.
 Varje barn får en individuell utvecklingsplan utarbetad i samverkan mellan
dig, ditt barn och läraren/lärarna. Vid behov upprättas åtgärdsprogram.
 Vi ger eleven inflytande i sitt skolarbete och möjligheter att påverka
verksamheten genom planering, utvärdering, klassråd och elevråd.
 Vi ger dig som vårdnadshavare möjlighet att påverka skolans verksamhet
genom samtal, föräldramöte och föräldraråd.
 Vi har en handlingsplan för att förebygga och motverka kränkande
behandling, mobbning och främlingsfientlighet.
 Vi arbetar för att eleven ska ha en trygg och säker miljö.
 Vi möter eleverna med hänsyn, vänlighet och respekt.
 Vi tar kontakt med hemmet vid behov.
 Vi vill att varje barn ska känna att ”jag kan och jag duger”.
Våra förväntningar på hemmet
 Att vårdnadshavare och elev följer de regler som upprättats mellan hem
och skola.
 Att du är en förebild som förälder genom att se skolan som något positivt.
 Att vårdnadshavare och elev tar aktiv del i utvecklingssamtal.
 Att ditt barn kommer utvilat i tid och har ätit frukost.
 Att du tar del av informationen från skolan och skickar tillbaka svarslappar.
 Att du stöttar ditt barn med skolarbetet och ser till att det fungerar.
 Att du ser till att det ditt barn behöver under skoldagen finns med
(idrottskläder, skolböcker, frukt mm).
 Att du först talar med den personal som är närmast berörd om du är
missnöjd med och/ eller undrar över något.
 Att du meddelar berörd personal om det sker förändringar i familjen som
påverkar ditt barn.
 Att du försöker besöka klassen och fritidshem en gång per år.
 Att ledighet utöver skolloven undviks i möjligaste mån.
Våra förväntningar på dig som elev






Att du tar ansvar för ditt lärande.
Att du följer skolans och klassens regler.
Att du uppträder hänsynsfullt och med respekt mot alla barn och vuxna.
Att du aldrig bidrar till att någon råkar illa ut.
Att du passar tider.
Att du respekterar att klassrummet under skoltid är ett arbetsrum där
alla har rätt till arbetsro.
 Att du ser till att det du behöver under skoldagen finns med
(idrottskläder, skolböcker, frukt mm).
 Att du sköter dina hemuppgifter.
Trivselregler
Trygghet
- Vi tar hand om varandra.
- Vi är vänliga mot varandra.
Respekt
- Vi är alla lika mycket värda.
- Vi hälsar på varandra.
Ansvar
- Vi är rädda om varandra, skolan och andras saker.
- Vi är i tid, på rätt plats med rätt skolmaterial för att utföra skolarbete.
Ärlighet
- Vi talar sanning och berättar som det är.
- Vi står för det vi har gjort.
Arbetsglädje
- Vi använder ett vänligt språk till och om varandra.
- Vi är alla viktiga för arbetsglädjen.
Ordningsregler på Öllsjöskolan
Med hänsyn till ordningen gäller följande på Öllsjöskolan
 Våra lokaler och skolgårdar utgör inte allmänna platser. Detta innebär att
obehöriga personer kan avvisas.
 Affischering, flygbladsutdelning eller anordnande av bokbord skall
godkännas av rektor och får endast ske på anvisad plats.
Affischering på dörrar, fönster och väggar är inte tillåten.
 Kläder eller symboler som kan uppfattas som kränkande och/eller stör
ordningen får inte bäras inom våra verksamheter.
 Mobiltelefoner får inte tas in i lektionssalen då undervisning pågår om
inte undervisande lärare meddela annat. Funktioner, t ex kamera och
bandspelare, i telefonerna får aldrig användas på ett sådant sätt att det
innebär kränkning för annan person.
 De elever som tilldelas elevskåp skall av klassföreståndaren informeras
om att dessa utrymmen endast är avsedda för förvaring av böcker och
andra skolhjälpmedel. Skåpen är skolans egendom och eleverna lånar
dem under deras skolgång i årskurs 7-9. Vid misstanke om brottslig eller
annan förvaring har rektor rätt att besluta om skåpsvisitation.
 Skolan är ingen allmän plats. Under tiden skolan bedriver sin verksamhet
måndag-fredag 06.30-18.30 är skolan och skolans uteområde inte öppen
för allmänheten.
Telefonnummer till Öllsjöskolan
Personal
Ann-Britt Berggren
Linus Pålsson
Tobias Johansson
Barbro Hallberg
Martin Axelsson
Christer Jönsson
Christina Dahlbom
Frida Lindstrand
Terese Möller
Liviushallen
Roger Jönsson
Anna Nordin
Adm.ass.skolan
Sjukanmälan elev
Sjukanmälan personal
Rektor 7-9
Rektor F-6
Hemvist 1A
Hemvist 2A
Hemvist 1B
Hemvist 2B
Arbetslagsrum F-3 A
Arbetslagsrum F-3 B
Fritidsklubben
Bibliotek
Hemkunskap
Vaktmästeri
T/M slöjd
Arbetslagsrum 4-6A
Arbetslagsrum 7-9A
Utflyktstelefon A-spåret
Arbetslagsrum 4-6 B
Arbetslagsrum 7-9 B
Utflyktstelefon B-spåret
Speciallärare
Kök
Skolsköterska
Kurator
SYV
Idrott
Idrott
Fritidsledare
Telefonnummer
044-134132
044-134105
044-134051
044-134150 0733-134150
044-135649 0733-135649
0733-134139
0733-134142
0733-134141
0733-134140
044-134057
044-135775
0733-134146
044-132033
044-136792
0733-136930
044-134133
044-134122
044-134123
0738-532812
044-134103
044-135606
0738-532813
044-134145
044-134143 0733-134143
0733-134144
044-136469 0733-171918
0733-134107
0738-532814
0738-532815
0738-532811
Personal
F-3A
Laila Erlandsson-Skough
Fredric Persson
Malin Edsö
Malin Holmgren
Annette Ekdala
Marie Svenesson
Ann-Charlotte Olofsson
Mia Olsson
Agneta Rundberg-Malm
Ann-Britt Nilsson
Tommy Karlsson
Christine Nilsson
Åsa Majak
4-6A
Annelie Wimhed (Tj ht14)
Jan-Olof Thoresson
Andreas Birgersson
Henrik Bruneby
Louize Stjärnfelt
7-9A
Anders Jönsson
Caroline Södergren
Camilla Sjöbeck (tj ht 14)
Dan Holmquist
Mahroan Osmanagic
Sanne Svensson
Martin Axelsson
Charlotte Bjäreborn
Anette Havelid
Elevhälsoteamet F-9
Birgitta Nilsson
Maarit Arnström
Majvi Borg
Barbro Fischer
Frida Lindstrand
Christina Dahlbom
F-3B
Jessica Jönsson
Ingrid Hermansson
Pernilla Blomqvist-Lundin
Anita Persson
Anna-Lena Welander
Lena Färnlöf
Helena Kullberg
Pernilla Eklund
Lasse Wimhed
4-6B
Margaretha Nilsson
Bettina Holmquist
Håkan Persson
Susanne Westergren-Karlsson
Fredrik Hansson
7-9B
Eva Bergvall
Marie Kullberg
Marcus Nilsson
Anna Lundahl-Kullberg
Ingmar Larsson
Mattias Nystöm
Roger Jönsson
Personal Öllsjöskolan 2014-2015
Andersson, Ingela
Arnström, Maarit
Axelsson, Martin
Berggren, Ann-Britt
Bergvall, Eva
Birgersson,Andreas
Bjäreborn, Charlotte
Blomqvist Lundin, Pernilla
Borg, Majvi
Bruneby, Henrik
Dahlbom, Christina
Edsö, Malin
Ekdala, Annette
Eklund, Pernilla
Erlandsson Skough, Laila
Fischer, Barbro
Färnlöf, Lena
Hallberg, Barbro
Hansson, Fredrik
Havelid, Anette
Hasi, Fatime
Hermansson, Ingrid
Holmgren, Malin
Holmquist, Dan
Holmqvist, Bettina
Johansson, Kerstin
Johansson, Tobias
Jönsson, Anders
Jönsson, Christer
Jönsson, Jessica
Jönsson, Roger
Karlsson, Tommy
Kullberg Lundahl, Anna
Kullberg, Helena
Kullberg, Marie
Larsson, Ingmar
Lindstrand, Frida
Lindström, Ewa
Majak, Åsa
Möller, Terese
Nilsson, Ann-Britt
Nilsson, Birgitta
Nilsson, Christine
Nilsson, Marcus
Nilsson, Margareta
Nordin, Anna
Nyström, Mattias
Olofsson, Ann-Charlotte
Osmanagic, Mahroan
Olsson, Mia
Olsson, Marie
Persson, Anita
Persson, Fredric
Persson, Håkan
Pålsson, Linus
237032
070-8121550
247006
235270
245472
123335
102299
244221
0708900975
229551
73121
244401
127569
0709685351
242432
045130385
070-8143492
0708-838098
0731538673
211151
072-3637169
229435
5904005
0734-166851
0739-578379
246348
355063
225033
40629
211245
128112
0702241627
213767
312514
0414-50097
245350
0731-543727
239194
248887
0733-163809
103428
0451-16255
0709667016
214601
310032
212878
0456-41344
0456-10445
070-3678357
91072
0730574755
57264
127719
128492
312596
Rundberg-Malm, Agneta
Sjöbeck, Camilla
Stjärnfelt, Louize
Svenesson, Marie
Svensson, Susanne
Södergren, Caroline
Thoresson, Jan-Olof
Welander, Anna-Lena
W-Karlsson, Susanne
Wimhed, Annelie
Wimhed, Lasse
245487
070-8770467
0733530359
129191
235152
073-3221162
212114
245484
245500
0702260415
0708594860
Vi som målsman och elev har tagit del av:
Information angående rutiner/kontakter
Låneregler på skolbiblioteket
Ordningsregler
Trivselregler
Skoldeklarationen
Datum …………………….
Målsman
Elev/Klass
………………………………………………………………………………………….
Klipps ut och lämnas åter till skolan snarast!
Läsåret 2014-2015
Öllsjöskolan F-9
Blåtands väg 20
291 66 Kristianstad