förvaltningsåret 2015 med reflektioner & utsikter

RUBRIK
2016
FÖRVALTNINGSÅRET 2015 MED
REFLEKTIONER & UTSIKTER
AS S ET MANAG E M E NT
REFLEKTIONER OCH UTSIKTER
|
F Ö R VA LT N I N G S Å R E T 2 0 1 5
1
INNEHÅLL
FÖRVALTNINGSÅRET 2015
3
Ansvarig utgivare
Torbjörn Söderberg
REFLEKTION ÖVER
FÖRTROENDEKRISER
5
UTSIKTER INFÖR 2016
7
Chefstrateg
●
●
●
ALLOKERING
10
●
Aktier
10
●
USA
10
Europa
10
Storbritannien
11
Sverige
11
Japan
11
Kina
12
Företagsobligationer
13
Alternativa Strategier
13
Räntor
14
Valutor
14
DIAGRAM OCH MATRISER
15
30 års erfarenhet från finansiella sektorn
24 års erfarenhet av Aktiv Tillgångsallokering
21 års erfarenhet av fondförvaltning
13 års erfarenhet av mandat- och fondanalys
Utsedd till en av två nordiska förvaltare av
Nobelstiftelsen 1996–2002
AS S ET MANAG E M E NT
FÖRVALTNINGSÅRET 2015
Återigen överskattade ekonomerna tillväxtkrafterna i den globala ekonomin. Världsekonomin växte
under 2015 med uppskattningsvis 2,5 procent, vilket
SÅLEDES KAN MAN FRÅGA SIG OM
bör jämföras med de 3,0 procent som majoritet-
VÄRLDENS EKONOMERS PROGNOSARBETE
en av ekonomer enades om under inledningen av året.
DÄRMED LÖPER RISKEN ATT HÄDANEFTER
USA:s ekonomi underpresterade relativt förväntans-
OMFATTAS AV ALBERT EINSTEINS
bilden för femte året i rad. Således kan man fråga sig
om världens ekonomers prognosarbete därmed löper
risken att hädanefter omfattas av Albert Einsteins
definition på galenskap; att göra samma sak om och
DEFINITION PÅ GALENSKAP; ATT GÖRA
SAMMA SAK OM OCH OM OCH IGEN MEN
ATT FÖRVÄNTAR SIG OLIKA RESULTAT?
om och igen men att förvänta sig olika resultat?
Det är antagligen en smula överdrivet, men helt klart
så tror vi att många överskattat det förväntat positiva
Världsindex, MSCI World All Countries, lokal valuta,
genomslaget på ökad privatkonsumtion som en följd av
slutade på minus 0,70 procent. S&P 500 har inte slutat
lägre bensinpriser. Till detta ska tilläggas att ekonomer
på minus ett enda år som slutar på 5 sedan 1875. 2015
underskattat spridningseffekterna från Kinas inbroms-
blev dock ett undantag då den amerikanska börsen
ning med tanke på de kraftiga råvaruprisfallen. Betal-
till slut handlades ner 0,73 procent. Inklusive utdelning-
ningsinställelser har även blivit vanligare inom energi-
arna blev totalavkastningen dock 1,38 procent, att
sektorn och investeringar läggs på is. Magnituden av
jämföra med amerikanska statsobligationer som pre-
prisfallen och tidsaspekten talar för att botten närmar
sterade en positiv avkastning på 1,15 procent då ränt-
sig medan lagernivåer och utbudskapacitet talar mot.
euppgången kom av sig vid halvårsskiftet och slutade
på 2,27 procent, en uppgång med 10 räntepunkter.
Världens börser underpresterade också relativt de
flesta prognosmakares relativt ljusa förväntansbild.
Danska börsen överraskade mest positivt och steg
Vi var också något för optimistiska för ett år sedan,
hela 36 procent. Störst värdefall presterade den
men vi ska heller inte glömma att inledningen på
grekiska börsen som föll med hela 58 procent med
2015 bjöd på ett rejält kursrally där bl.a. det svenska
Brasilien tätt efter som föll 47 procent. Regionsmäs-
storbolagsindexet, OMXS30, steg 16 procent fram till
sigt så presterade EMU-börserna hyggligt med en
mitten av mars. Euforin fick sin energi från den euro-
uppgång på nästan 8 procent, liksom Japan. Hong
peiska centralbankens, ECB, utökade obligationsköp
Kong och Londonbörsen föll med 3 respektive 6
(QE) och räntesänkningar. Strax därefter följde även
procent. Emerging Markets föll med 8 procent. De
den svenska Riksbanken efter med det historiska
kinesiska börserna slutade året med nedgångar på
beskedet om en negativ svensk reporänta som i kom-
mellan 3 och 12 procent.
bination med positiva signaler från den amerikanska
ekonomin startade ett dollarrally som gav ytterligare
Kursrörelserna på OMXS30-indexet har minst
stöd till en spirande börsoptimism.
sagt varit dramatiska under året som gått. Under
perioden januari till april steg index med som mest 16
procent för att sedan falla drygt 20 procent under de
nästkommande fem månaderna (jämför med 2011 då
REFLEKTIONER OCH UTSIKTER
|
F Ö R VA LT N I N G S Å R E T 2 0 1 5
3
”DET FINNS TRE SLAGS LÖGNER: LÖGN,
FÖRBANNAD LÖGN OCH STATISTIK”
BENJAMIN DISRAELI
index under motsvarande period sjönk med nästan
Globala företagsobligationer hade ett tufft år och
30 procent) för att avsluta med en upp- och nedgång
då speciellt de högavkastande High Yield obliga-
på 13 respektive 10 procent. OMXS30 index föll 1,21
tionerna, ibland också benämnda ”skräpobliga-
procent under 2015.
tioner” (Junk Bonds), som föll med 3 procent, tyngt
av Grekland och energisektorn. Obligationer med
Cykliska aktier såsom bl.a. Sandvik, SSAB och SKF
högre kreditvärdighet, Investment Grade, utvecklades
föll mellan 38 och 63 (!) procent som mest, vilket
sidledes under året.
klart och tydligt kan definieras som ”bear-market”rörelser och en tydlig diskontering av en annalkande
Många placerare valde 2015 att allokera mer
recession. SKF och Sandviks vinster bedöms hamna
kapital till hedgefonder som en effekt av det svår-
10–15 procent lägre än 2015 än under 2014 vilket
manövrerade klimatet på marknaden. Nettoinflödet
innebär att resultatprognoserna från årets början har
var så pass stort att hedgefondindustrin nådde
reviderats ner med hisnande 20–25 procent. Således
nya toppnivåer avseende förvaltatd volym. Många
kan vi med bestämdhet hävda att det i alla fall inte är
strategier levererade positiv avkastning under året,
helt enkelt att göra prognoser. 2015 blev också ett år
men undantagen var dessvärre lika många där ex-
där småbolag premierades före stora bolag. Förkla-
empelvis strategier på tillväxtmarknaderna, systema-
ringen återfanns i de mindre bolagens relativt stora
tiska strategier (CTA:s) samt vissa event (händelse)
exponering mot en stark inhemsk ekonomi samt i
drivna strategier såsom Distressed och Special
många fall en förmåga att växa organiskt.
Situations underpresterade. Ett ovägt hedgefondsindex, slutade året därför med röda siffror, minus
Dollarn stärktes drygt 8 procent relativt den
1,44 procent.
svenska kronan som en direkt effekt av den diver-
gerande penningpolitiken mellan Riksbanken
Sammanfattningsvis blev 2015 ett synnerligen
och Centralbanken i USA, Federal Reserve (Fed).
besvärligt förvaltningsår. Under året 2015 har vi i
Däremot försvagades euron med 3 procent relativt
genomsnitt haft en neutral aktierekommendation,
kronan, vilket var stick i stäv med Riksbankens önskan
övervikt företagsobligationer, undervikt långa
och mål med sin okonventionella penninpolitik vars
statspapper och övervikt dollar relativt den svenska
huvudsyfte var just att försvaga kronan. Mot Norge,
kronan samt en neutral exponering mot alternativa
vår största exportnation, tappade svensk industri
investeringar. Sammantaget har ett oviktat index av
ordentligt i konkurrenskraft när den norska kronan
ovan beskrivna tillgångar haft en negativ värdeut-
försvagades ytterligare 10 procent mot den svenska
veckling på minus 0,7 procent. Inom tillgångsklassen
kronan under året.
aktier har vi varit underviktade USA, överviktade
Sverige, Europa och Japan samt undvikit exponering
Räntan på 10-åriga svenska statsobligationer steg
med 7 räntepunkter till 1,00 procent, trots Riks-
bankens idoga stödköp, varvid totalavkastningen
blev negativ, minus 0,60 procent.
4
F Ö R VA LT N I N G S Å R E T 2 0 1 5
|
REFLEKTIONER OCH UTSIKTER
helt mot såväl Storbritannien som Emerging Markets.
REFLEKTION ÖVER
FÖRTROENDEKRISER
2016
Under 2015 blev vi och marknaderna synnerligen överraskade av att börserna i augusti kunde falla mellan 11
procent (S&P 500) och 30 procent (Shanghai Composite)
”DAGENS OKONVENTIONELLA
under 11 dagar med den mest förekommande förkla-
PENNINGPOLITIK UTGÖR ETT GIGANTISKT
ringen att förtroendet för den kinesiska valutan, ren-
EXPERIMENT UTAN SYNBAR ÄNDE”
minbin, var på väg att eroderas. Den kinesiska centralbanken, PBOC, hade tvingats justera växelkursen mot
dollarn med 5 procent, den största officiella valutakursrörelsen på över 20 år. PBOC hade sänkt räntan vid ett
Professor Lars Oxelheim skrev på Dagens Industris de-
flertal tillfällen under året i syfte att få igång ekonomin
battsida i slutet av november; ”Dagens okonventionella
men ingen tydligen förbättring var då i sikte. Marknaderna
penningpolitik utgör ett gigantiskt experiment utan
började spekulera i att om trenden för de uppmätta ut-
synbar ände”. Experimentets bi-effekter, såsom ökad
flödena i augusti på 400 miljarder dollar skulle fortsätta
skuldsättning samt manipulerade och därmed uppblås-
så var den kinesiska valutareserven på uppskattningsvis
ta tillgångspriser på såväl aktier, fastigheter som obli-
3500 miljarder dollar i fara. Samtidigt började ekonomer
gationer, kan ej överblickas i dagsläget. Dysfunktionella
varna för risken för fortsatt försvagning av renminbin
marknader där marknadsprissättingen är satt ur spel av
motiverat av att valutan under det senaste decenniet de
klåfingriga politiker och tjänstemän inom centralbank-
facto hade stärkts 25 procent nominellt och 49 procent
sväsendet leder sannolikt till många kostsamma fel-
inflationsjusterat relativt den amerikanska dollarn.
investeringar på sikt. Om tillgångsinflationen skenar
för långt så kan en sprucken finansbubbla bli dyrare än
Vilken slutsats kan generellt dras från händelseutveck-
en alltför låg inflation. Men det finns kanske inte något
lingen ovan? Jo, förtroende måste byggas upp under
annat alternativ för politikerna att bli kvitt den abnorma
en längre tid men kan samtidigt raseras snabbare än
skuldsättning än att just inflatera bort den?
vad de flesta tror.
Inflationen mätt som KPI ligger för närvarande på 0,0
Ett annat exempel kan vara den svenska finanspolitik-
procent medan det bolåneräntejusterade KPIF-måttet
en som hyllats av många de senaste decennierna och
stigit till 0,9 procent och Riksbanken spår en ökning
som i sin tur har renderat i en relativt stark krona.
under 2016 till 1,7 procent, nästan i linje med målet på
Men om en större kris skulle inträffa så kommer, liksom
2,0 procent. Men tänk om måttet är föråldrat och tänk
ovan, många tidigare positiva argument att falla.
om det vore mer sunt att Riksdagen beslutade att Riksbanken skall ha dubbla mått, tillväxt och inflation,
Sverige och svensk ekonomi avviker från övriga Europa
likt det ramverk som den amerikanska centralbanken
på många punkter men de mest iögonfallande riskerna
Fed agerar utifrån?
återfinns i den väldigt generösa flyktingpolitiken samt
i en Riksbank som, trots en uppblåst bobubbla och
Den 15 januari 1993 tillkännagav Riksbanken att penning-
en högre BNP-tillväxt än övriga Europa, har infört
politiken skulle inriktas mot att uppnå prisstabilitet och
negativ styrränta och stödköp av statsobligationer i
att målet för penningpolitiken skulle börja gälla först
syfte att försvaga kronan och därmed höja inflationen.
från och med 1995. Inflationsmålet blev definierat som
Riksbankens politik är kraftfull men också kontrover-
2 procents årlig ökning av KPI. Att det blev just 2 pro-
siell när den rör sig i en obeprövad policyterräng.
cent berodde på att inflationen låg runt 2 procent
REFLEKTIONER OCH UTSIKTER
|
F Ö R VA LT N I N G S Å R E T 2 0 1 5
5
när KPI-målet introducerades. Dessutom var detta i
för ECB och BoJ (Bank of Japan) att visa att tillväxt och
linje med inflationsmålen i andra industriländer. Men
inflation tar fart samt för Fed att påvisa att ekonomin
frågan kvarstår, är detta inflationsmått relevant nu?
är tillräckligt stark för att klara ett antal räntehöjningar
Missar Riksbanken något med nuvarande beräknings-
utan att finansmarknaderna faller pladask.
teknik? Den tilltagande globala konkurrensen och den
accelererande digitaliseringsprocessen borde väl ha
Tillbaka till kostnadsökningarna och den svenska
påverkat prismekanismerna rejält? Ett exempel är att
regeringens budgetutmaningar. Regeringen framlade
den globala konsumenten uppskattningsvis, enligt
i slutet av 2015 en ändringsbudget med anledning av
McKinsey, har sparat 150 miljarder dollar mellan 2005
flyktingsituationen där regeringen föreslog att 9,8 mil-
och 2013 genom användandet av Skype. Detta fångas
jarder kronor tillförs som engångsmedel till kommuner
ej upp i statistiken. Kanske vore det mer relevant med
och landsting samt att anslaget för asylsökande ökas
ett mål om 0 till 2 procent?
med 961 miljoner kronor. Extraordinära situationer
kräver extraordinära beslut och än så länge har reaktionerna på de nya kostnadsprognoserna varit besked-
ETT EXEMPEL ÄR ATT DEN GLOBALA
liga på de finansiella marknaderna. Men om förtroendet
får sig en törn, kanske föranlett av att placerarna börjar
KONSUMENTEN UPPSKATTNINGSVIS,
se en tendens till att regeringen de facto saknar kon-
ENLIGT MCKINSEY, HAR SPARAT
troll över kostnaderna samtidigt som stigande räntor
150 MILJARDER DOLLAR MELLAN 2005
OCH 2013 GENOM ANVÄNDANDET
AV SKYPE. DETTA FÅNGAS EJ UPP
I STATISTIKEN.
i kombination med amorteringskrav och eventuella
kommande inskränkningar av ränteavdraget riskerarar
att bolånebubblan spricker, vad händer då? Fallande
bostadspriser kommer direkt att dämpa hushållens
konsumtions- och investeringsplaner. Om det då uppdagas att kostnaderna för migrationen blir större än
befarat så kommer de offentliga finanserna snabbt att
urholkas med snabbt stigande räntor relativt omvärl-
KPI har varit relativt konstant de senaste två åren med
den som en omdelbar ”bestraffningseffekt”. Därtill
månadsförändringar mellan -0,6 procent och +0,2
måste risken beaktas att utländska institutioner börjar
procent. Under motsvarande tid har index för boende-
förlora förtroendet för svenska bostadsobligationer
kostnader sjunkit med 4 procent trots att bostadspri-
och blir mer skeptiska till att finansiera svenska banker
serna har stigit kraftigt. De senaste dryga 20 åren har
vilket snabbt leder till en eskalerande valuta- och
bostadspriserna trefaldigats i Sverige. I Stockholm har
likviditetskris.
de samtidigt fyrdubblats. Rätt eller fel, men helt klart
har detta påverkat hushållens konsumtions- och inves-
En olycka kommer sällan ensam och när för många
teringsmönster. Om tillgångspriserna mångdubblats
negativa krafter tar överhand tenderar ekonomer och
samtidigt som räntan är nära noll så är det logiskt
placerare att underskatta magnituden av effekterna.
att konsumera mer på bekostnad av sparandet. Men
om räntorna är negativa så är budskapet något helt
Ovan beskrivna riskscenario är nu inte en realitet men
annat. I vanliga fall så ska räntan med längre löptider
bör ändå vägas in med en viss sannolikhet. Om inte
kompensera för osäkerheten om framtiden. Men när
annat som en ren reflektion över en potentiell ”svart
nu exempelvis den tyska 5-årsräntan prissatts med
svan”*. För om den pågående experimenterande poli-
en negativ ränta på mellan 4 och 21 räntepunkter så
tiken är rätt- eller fel vet vi egentligen först i framtiden.
blir budskapet att framtiden är mer säker än nuläget.
Detta är såklart helt absurt och kan inte leda till något
annat än att skapa obalanser. Förtroendet för centralbankspolitiken är till en viss grad därför redan nu
naggat i kanten och under 2016 är det upp till bevis
6
F Ö R VA LT N I N G S Å R E T 2 0 1 5
|
REFLEKTIONER OCH UTSIKTER
* ”Svart svan” eller ”Black Swan” är ett uttryck som myntades av Doktor
Nassim Taleb. Han beskriver detta som en händelse med extrema
konsekvenser som sker utan varning och är omöjlig att förutse.
UTSIKTER INFÖR 2016
2016
Inför varje nytt år är investerarna osäkra och som
Fortsätter kronförstärkningen från slutet på 2015 antas
vanligt är det vanskligt och utmanande att göra pro-
Riksbanken därför agera relativt omgående. PBOC
gnoser. Det enda vi vet med all säkerhet är att vi som
väntas också fortsätta att sänka såväl styrränta som
vanligt kommer att behöva justera dessa med beak-
bankernas kapitalkravsgränser i syfte att underlätta för
tande av ny information som motiverar en förändring
en fortsatt utlåningsökning. Lägg därtill finanspolitiska
av det ursprungliga estimatet. Utsikterna för 2016 är
reformsatsningar och infrastrukturinvesteringar. Fed
ovanligt svårbedömda på grund av några extra stora
blir den centralbank som bedöms avvika avseende
frågetecken;
strategi och kommunikation under 2016. Redan när
Fedchefen, Janet Yellen, levererade den första lilla
Kommer Fed att höja räntan mer än vad marknaderna
räntehöjningen på 0,25 procentenheter i december
prisar in just nu? Kommer det leda till att dollarn sna-
så var hon tydlig med att kommande räntebeslut,
rare sjunker än stiger och att oljepriset därmed stiger?
avseende att höja eller inte samt med vilken magnitud,
Spär räntehöjningarna på recessionsoron, en oro som
kommer att bero på den inkommande statistiken.
redan börjat gro i och med de negativa tillväxttalen för
Marknaden behöver därför följa och bevaka eko-
industriproduktionen i USA? Hur kommer det, liksom
nomisk statistik ännu mer noggrannt. Antas infla-
Kinas ekonomiska utveckling, att påverka tillväxtmark-
tionen stiga mer än väntat, möjligen på grund av en
naderna?
begynnande överhettning på arbetsmarknaden, så
bör en möjlig effekt vara att räntan på obligationer
Men centralbankspolitiken förblir i fokus. ECB, den
med längre löptider stiger mer än väntat. Ökar tillväxt-
europeiska centralbanken, kommer tillsammans med
takten i ekonomin samtidigt som oljepriset återhämtar
BoJ, att fortsätta med en expansiv penningpolitik.
sig något men utan tendenser uppåt för inflationen
Bank of England, BoE, förblir på efterkälken av Fed så
så borde kreditspreadarna sjunka.
länge oljepriset faller och pundet backar i takt med att
Brexit-debatten ökar i intensitet. Flyktingkrisen berör i
Brentoljan föll med 35 procent under 2015 ner till
allra högsta grad den svenska penningpolitiken då
dryga 37 dollar/fat. Fallet är dock hela 68 procent
det på kort sikt kommer att uppstå en finanspolitisk
senaste 18 månaderna då 117 dollar/ fat uppmättes
stimulans som bidrar till en ganska rejäl BNP-ökning
(toppnivån på 148 dollar/fat nåddes redan 2008).
under 2016. Med stigande budgetunderskott och
Vinsterna för olje-/energirelaterade aktier i USA har
högre skuldkvot så borde kronan kunna förbli lite
samtidigt fallit så dramatiskt att sektorn som helhet
svagare under lite längre tid. Det är något som bekant
väntas visa förlust 2015 vilket resulterat i att oljeaktier-
välkomnas av Riksbanken som då sannolikt ej behöver
na som ingår i S&P 500 i år sjönk 21 procent. Därtill
utöka befintlig penningstimulans ytterligare. Kronför-
har defaulterna (konkurser och betalningsinställelser)
svagningen har dock varit relativt begränsad trots
haglat tätt bland amerikanska high-yield företag vars
Riksbankens okonventionella penningpolitik. Med
kredistpreadar nu överstiger nivåerna från krisåret
en överhettad bostadsmarknad och rekordhög bilför-
2011. Fortsätter oljepriset att falla under 2016 kan
säljning så finns fog att misstänka att ultralåga räntor
följderna för industrin bli katastrofala. Vi kan heller inte
har bidragit till viss överkonsumtion. Därför tror vi att
negligera oljeprisets viktiga betydelse för Brasiliens,
Riksbankens nästa steg blir att valutaintervenera då
Venezuelas och Rysslands ekonomi.
kronans värde relativt andra valutor är en viktig faktor
i Riksbankens inflationsbedömning.
REFLEKTIONER OCH UTSIKTER
|
F Ö R VA LT N I N G S Å R E T 2 0 1 5
7
”THE FOUR MOST EXPENSIVE WORDS IN THE ENGLISH
LANGUAGE ARE ’THIS TIME IT’S DIFFERENT’”
SIR JOHN MARKS TEMPLETON
Den ryska ekonomin har försvagats rejält av olje-
Bensinpriset i USA har fallit 45 procent från halvår-
prisfallet med en BNP-minskning på 4 procent samt
skiftet 2014 och 28 procent från halvårsskiftet 2015
en inflationsuppgång på 13 procent som bidragit till
till 2 dollar/gallon, den lägsta nivån sedan december
att dollarn blivit 25 procent dyrare mätt i ryska rubel.
2008, vilket successivt borde bidra till en höjd konsum-
Enligt experter så räcker Rysslands guld- och valuta-
tion av andra varor och tjänster då incitamentet att
reserver på 370 miljarder dollar ytterligare 2 år men för
öka på sparkvoten i ett läge med noll/negativa räntor
varje månad som går med fortsatt kontraktion i rysk
verkar föga uppmuntrande. Prisfallet på det svenska
ekonomi så bör nog omvärlden räkna med fortsatta
bensinpriset har begränsats till 10 procent, mätt som
oberäkneliga och oftast obehagliga politiska utspel.
ett månadssnitt, från 15 till 13,50 kr/liter. Vid årsskiftet
hade dock bensinpriset för 95-oktanig bensin fallit till
Brasilien har, på grund av korruptionsskandaler bland
12 kr/liter.
landets ledande politiker samt stigande budget- och
bytesbalansunderskott, fått erfara nedgradering av
Konjunktur- och börscykler har vissa mönster och
landets kreditrating från såväl Standard and Poor som
tidsspann som är återkommande. Cyklerna är dock
Fitch från BBB, Investment Grade (IG), status till BB,
inte helt symmetriska utan snarare mer asymme-
junk bond/high yield (HY) status, vilket inneburit att
triska men oftast finns det en relativt tydlig cyklisk
CDS-priset för att försäkra sig mot en kredithändelse,
regelbundenhet mellan bottnar och toppar. Ser vi
konkurs, har stigit från 200 punkter vid ingången av
såväl på vinst- (marginal) som börscykeln så har båda
2015 till över 500 punkter vid årets utgång.
uppgångarna pågått sedan 2009 vilket talar för att vi
ska vara mer försiktiga nu än för några år sedan, både
Men enligt det Internationella energirådet, engelska
avseende vinstprognoser och val av nivå på vinstmul-
International Energy Agency oftast förkortat till IEA,
tipel. USA:s konjunkturcykel har hamnat i recession
så förväntas dock efterfrågan på olja fortsätta att öka
ungefär vart sjätte år sedan 60-talet men expansions-
från knapp 95 miljoner fat/dag under 2015 till drygt 96
tiden har varierat från 1–2 år ända upp till 9–10 år
miljoner fat/dag år 2016.
(1991–2001). Men det är väldigt viktigt att komma ihåg
och att förstå att konjunkturcykler ändrar sig inte efter
Det hela påminner en del om händelseförloppet
bestämda klockslag och att recessioner uppstår på
1997 och 1998. Även då sjönk oljepriset dramatiskt, 61
grund av signifikanta obalanser i realekonomin såsom
procent, med två allvarliga finanskriser i Ryssland och
överinvesteringar, överkonsumtion eller obalanser i
Asien, innan oljan bottnade under 10 dollar/fat. Men
det finansiella systemet. För närvarande så ser vi att
därefter steg såväl tillväxt som börskurser.
dollarstyrkan påverkar USA:s export och att det låga
oljepriset påverkar investeringarna. Men 86 procent
Från ett rent kostnadsperspektiv så fortsätter dock
av USA:s sysselsättning återfinns inom tjänstesektorn
övrig industri i västvärlden att gynnas av de låga
som fortsatt visar på god framtidstro. Sammantaget
energipriserna. Tillverkningsindustrin gynnas av att
ser vi relativt små risker för recession i västvärlden just
energi- och fraktpriser faller liksom att övriga insatsrå-
nu då kapacitetsutnyttjandet inte har slagit i taket
varukostnader faller såsom priset på stål, aluminium,
ännu och arbetslösheten är fortsatt hög, åtminstone
koppar och järn etc.
i Europa. Obalanserna i många tillväxtländer är ännu
så länge lokala problem som inte hittills spridit sig.
Kina och Japan verkar ha bottnat ur och Europa
8
F Ö R VA LT N I N G S Å R E T 2 0 1 5
|
REFLEKTIONER OCH UTSIKTER
2016
fortsätter att återhämta sig i takt med att kredittillväxten accelererar.
USA har avancerat lite längre i sin konjunkturcykel än
många andra länder. Sedan 1948 har expansionsfasen
varat i genomsnitt 61 månader. Nuvarande expansionsfas har pågått i 74 månader. 60-talet hade en på
105 månader och 80-talets längsta var 91 månader.
SAMMANTAGET SKULLE DETTA
INNEBÄRA EN REAL GLOBAL TILLVÄXT
PÅ RUNT 3 PROCENT OCH DEN
NOMINELLA NIVÅN BÖR DÅ HAMNA
RUNT 5 PROCENT.
Men den längsta uppmätta expansionsfasen upplevdes på 90-talet och varade i 119 månader. Vid dessa
tillfällen kulminerade dock BNP-tillväxten på betydligt
tjänsteinnehåll i vår ekonomi samt rekordhöga skulder
högre nivåer såsom 7 till 9 procent på kvartalsbasis.
och negativa styrräntor talar för att tillväxten under
Efter Lehman-kraschen 2008 så har amerikansk BNP-
2016 inte avviker så mycket från nivåerna under föregå-
tillväxt som högst nått 5 procent på kvartalsbasis.
ende år. Som kuriosa kan också tilläggas att ökningst-
Sedan finns det självklart andra skillnader. Låt oss
renden för USA:s BNP/capita har legat på 1,8 procent
inte glömma att Fed:s balansräkning 2002 var 300
som snitt sedan mätningarna startade 1782.
miljarder dollar och fortfarande bara drygt 800 miljarder dollar 2007 mot dagens skyhöga 4400 miljarder(!)
Generellt präglas världsekonomin fortfarande av ett
dollar. Samtidigt har den globala skuldsättningen
relativt lågt resursutnyttjande men såväl IMF som
ökat dramatiskt på såväl den privata som på den
OECD har justerat ned sin bedömning av produktions-
offentliga sidan.
gapens storlek. Utan att direkt peka på någon enskild
faktor så kan den långa perioden med lågt resursutnyttjande ha bidragit till en utslagning på arbetsmark-
Efter finanskrisen och recessionen 2008–2009 har
naderna. Att arbetslösheten i de tre största OECD-
den amerikanska tillväxten varit relativt stabil mellan
länderna (Japan, Tyskland och USA) redan ligger nära
2 till 2,5 procent. Sysselsättningsökningen har varit
sin jämvikt understödjer bilden av att resursgapet
c:a 1,5–2,0 procent/år vilket under tidigare återhämt-
sannolikt är mindre än vad bedömare tidigare har räknat
ningsfaser skulle varit liktydigt med en real tillväxttakt
fram. Sammantaget håller vi därför med de flesta
på cirka 3,5 procent. Många möjliga orsaker kan finnas
ekonomer som för 2016 spår att USA:s tillväxt inte blir
däribland brist på efterfrågan då amorteringsiver och
högre än 2,5 procent och att regionen Australasien
budgetnedskärningar har sammanträffat. Men vi lever
(Autralien, Nya Zeland, Nya Guinea, Melanesien))
i en tid där ett ökande antal produkter blir bättre och
knappt når över 2 procentgränsen. Europa, Japan
billigare drivet primärt av digitaliseringen. Citibank
och Latinamerika hamnar däremot under 2 procent-
menar exempelvis att brister i mätningen av kvalitets-
strecket. Afrika och Mellanöstern växer mer än 3 procent
förbättringar som en följd av programvara medför att
och Asien bedöms växa klart över 5 procentnivån.
ungefär 0,2 procent saknas i den amerikanska produk-
Sammantaget skulle detta innebära en real global
tivitetstillväxten. Sammantaget så fortsätter dynami-
tillväxt på runt 3 procent och den nominella nivån
ken i den globala ekonomin att avvika från historiska
bör då hamna runt 5 procent.
erfarenheter. Stora demografiska förändringar, den
låga produktivitetstillväxten i bakvattnet av ett högre
REFLEKTIONER OCH UTSIKTER
|
F Ö R VA LT N I N G S Å R E T 2 0 1 5
9
ALLOKERING
AKTIER
att börserna ska fortsätta upp. Utifrån det perspekti-
Börsbilden är multidimensionell med många rörliga
vet bådar inte trenden från 2015 gott. Svag undervikt
delar. Börspsykologin är som vanligt komplex och i
rekommenderas.
takt med en allt högre andel robothandel och en
lägre andel handel i eget lager hos mäklarfirmorna
så bedöms den kortsiktiga volatiliteten kunna bjuda
USA
på många obehagliga ”berg- och dalbaneturer”.
Fortsätter oljeprisfallet och dollaruppgången så
Finansmarknaderna har bitvis varit neurotiska under
bedöms amerikanska aktier fortsätta att under-
2015 och det enda som vi helt säkert kan konstatera i
prestera. Energirelaterade aktier väger drygt 6 pro-
skrivande stund är att utsikterna för världens börser
cent av index men 68 procent av de totala anställda
fortsatt är väldigt osäkra. I ett scenario där makro
hos S&P-bolagen återfinns inom tillverkningsindustrin
försämras ytterligare från nuvarande nivåer så ökar
som berörs av sämre konkurrenskraft och en försiktig
risken för förnyad press på i första hand cykliska aktier
investeringsvilja. Till detta kan adderas att Fed börjat
och volatiliteten förväntas då återigen stiga till relativt
höja räntan och det stundande presidentvalet. Sedan
höga och kostsamma nivåer. Speciellt gäller det
1960 har den amerikanska börsen i snitt avkastat
högbetamarknader som Stockholmsbörsen och de
6,5 procent under valår relativt 7,9 procent som snitt
flesta tillväxtmarknader vilket successivt riskerar att
de andra åren. Exkluderas 2008 så har valåren pre-
smitta övriga marknader. I scenariot ovan är det också
sterat 9,1 mot 8,8 procent. Så ingen större skillnad
rimligt att tro att kreditspreadarna för high yields
därmed. Men en större skillnad är de facto att det är
och CDS-spreadar (Credit Default Swap, försäkring
första gången som USA går till val med en avgående
mot kredithändelser) fortsätter att stiga pressat
demokratisk president och en av republikanerna kon-
främst av stigande dollar och lägre oljepris. Trots det
trollerad kongress. Ofta har negativa utfall samman-
positiva säsongsmönstret så har vi viktat ner aktier
fallit med recessionsår och nu har inköpschefsindex,
då förväntningarna på centralbankerna är för höga.
ISM, för tillverkningsindustrin fallit från 58 i juni 2014
Viljan att köpa kursfallskydd är relativt begränsat och
till dagens nivå på 48 under den viktiga indexnivån 50.
aktievikterna är åter på höga nivåer hos många hedge-
Samtidigt visar industriproduktionen på kontraktion
och blandfonder. Uppköpen har fortsatt men även
efter en fem år gammal positiv tillväxttrend. Med en
börsintroduktionsvolymen har stigit och i samtliga
arbetslöshet och inflation som är under historiska snitt
transaktioner så blir multiplarna allt högre. P/E-talen,
så talar statistisken för ett relativt svagt år. Undervikt
värderingsmultiplarna, är i dagsläget högre i Europa,
kvarstår.
och i USA i nivå med, tidigare börstopp 2007 och över
eller i linje med sina 15-åriga genomsnitt. Samtidigt
10
är riskpremien i USA på 4 procentenheter att jämföra
EUROPA
med Europas 6 procentenheter. Det är förvisso högt
Den svaga euron har hittills gynnat den europeiska
men marknadsräntorna kan nog antas vara 1 till 2 pro-
exportindustrin. Den av ECB väldigt ackommoderande
centenheter under sin långsiktiga jämviktsnivå. Då Fed
penningpolitiken, i stark kontrast till den amerikanska
inlett sin räntehöjningscykel och ECB redan lyckats få
där Fed står i startgroparna för en andra höjning,
ner de långa tyska och franska räntorna till mellan 0,50
borde innebära att euron i alla fall får svårt att stärkas
och 1,00 procent så är utrymmet för multipelexpansion
markant relativt dollarn. Vinsterna har fortfarande långt
begränsat. Det är vinsterna som måste stiga mer för
kvar till toppnivåerna som nåddes 2007, en nivå som
F Ö R VA LT N I N G S Å R E T 2 0 1 5
|
REFLEKTIONER OCH UTSIKTER
2016
redan passerats av de amerikanska konkurrenterna.
allt högre skepsis avseende företagens förmåga att
Återköp står dessutom för en betydligt mindre del av
höja vinsterna (antingen via organisk tillväxt eller med
bolagens kassor jämfört med i USA. Företeelsen att
hjälp av dopade valutor och/eller via dyra förvärv).
köpa tillbaka aktier har inte alls fått fäste i Europa på
Pessimismen är påtaglig i förhållande till det ganska
samma sätt som i USA under senare år. Men enligt
goda nuläget för tillväxten i ekonomin. BNP förmodas
siffror från Thomson Reuters har det inte köpts tillbaka
växa 3,5 procent såväl 2015 som 2016 och arbetslöshet
så mycket aktier i Europa på halvårsbasis på 5 år som
förväntas sjunka till under 7 procent. Detta i kombina-
det gjorts det senaste halvåret.
tion med fortsatt låga räntor bådar gott för den privata
konsumtionen. Verkstadsföretagen jobbar fortfarande
ECB:s alltmer breda stödköp av europeiska obliga-
i motvind så länge oljeprisfallet fortsätter och drar där-
tioner pressar ner finansieringskostnaderna och när
med ner efterfrågan ytterligare från Sveriges största
tillväxten fortfarande vacklar kan en expansiv förvärvs-
exportnation, Norge. Samtidigt så visade den senaste
strategi locka mer för många börsnoterade företag än
statistiken från inköpscheferna, PMI, på en indexnivå
att endast fokusera på traditionell organisk tillväxt. Ur
på höga 56 ( > 50 = accelererande industriproduktion
ett värderingsperspektiv återfinns ett visst kursfalls-
och BNP-tillväxt), att jämföra med 53 för Europa som
skydd då direktavkastningen är 3 procentenheter över
helhet och låga 48 för USA.
nivån för statsobligationsräntan och 70 procent av
företagen har en högre direktavkastning än räntan på
Den successivt mer utbredda pessimistiska börsupp-
deras egna företagsobligationer. Fördelarna övervä-
fattningen har pågått så pass länge att den inte kan
ger och motiverar fortsatt övervikt.
viftas bort och inte kan ses som en tillfällig företeelse
längre. Den relativt höga direktavkastningen på nästan
STORBRITANNIEN
4 procent borde ge ett bra kursfallsskydd i tider av nollräntor men vinstmultipeln är inte låg mätt i absoluta
Den brittiska arbetsmarknaden fortsätter att stärkas
tal då de stora bolagen i OMXS30 handlas på nästan
under 2016 och bidrar därmed till marginalpress
16 gånger 2016 års prognostiserade vinster. Risken
för de domestikt fokuserade börsföretagen. Det
kvarstår därmed för korta ryckiga kursrörelser i en
låga oljepriset och de i övrigt redan pressade råvaru-
tidvis trendlös och svårprognostiserad aktiemarknad.
sektorerna adderar minustecken för den brittiska
Vi rekommenderar undervikt.
börsen. BoE har flaggat för potentiella åtstramningar
om tillväxten tilltar och inflationen vänder upp vilket
vi också definierar som en motvind. Den pågående
JAPAN
debatten om en potentiell Brexit kan nog antas addera
Den relativt svaga yentrenden bedöms bestå eller
mer volatilitet än vad som är inprisat i dagsläget.
kan förstärkas av ytterligare av penningpolitiska stimu-
Undervikt rekommenderas.
lanser från BoJ. Den nominella tillväxten ökar och i
kombination med de låga räntorna och de stigande
SVERIGE
börskurserna så ökar konsumtionen varvid företagen
ser mer optimistiskt på att äntligen våga expansions-
Oron på Stockholmsbörsen tilltog successivt under
investera. Vinsterna stiger trots relativt svag makro
hösten. Volatiliteten steg och låg kvar på relativt höga
då återköp per aktie används alltmer flitigt. Det institu-
nivåer. Marknaden höjde riskpremien drivet av en
tionella ägandet ökar på börsen och Nikkei-indexet
REFLEKTIONER OCH UTSIKTER
|
F Ö R VA LT N I N G S Å R E T 2 0 1 5
11
tillhör vinnarna under 2015 och värderingarna av-
exempelvis i de fortfarande relativt snabbväxande och
skräcker ännu inte ur ett historiskt perspektiv. Övervikt
befolkningstunga Indien och Kina.
består.
Givet att analytikerna får rätt i sina resultatprognoser
Tillväxtmarknaderna (Emerging Markets, EM), är
för 2016, värderas MSCI Emerging Markets till P/E
fast i en politisk, finansiell och ekonomisk kvicksand.
10,9 och MSCI Developed Markets, DM, till 15,6, så
Det har minst sagt gett utslag i börskurserna som är
är värderingsskillnaden 43 procent mot ett historiskt
34 procent lägre än toppen under våren 2011, att jäm-
genomsnitt på 20 procent. Vi är i startgroparna för
föra med världsindex, exklusive USA, som samtidigt
att vikta upp EM-aktier men vill se att den negativa
stigit 20 procent. En delförklaring är att vinstnivåerna i
vinstrevideringstrenden åtminstone avtar och då helst
tillväxtmarknadsbolag i Europa och Japan fortfarande
föranlett av ett högre oljepris och lägre dollarkurs.
är klart under de vinstnivåer som presterades innan
Min vikt kvarstår.
Lehman-kraschen.
Företagen i väst har sedan 1980-talet arbetat intensivt
KINA
med sina tillväxtmarknadsstrategier. Enligt siffror från
Pressen är hård på Kinas kommunistparti att åter-
konsultfirman McKinsey så kom 20 procent av deras
upprätta det skadeskjutna förtroendet för landets
globala intäkter från tillväxmarknader 1980. 2013 hade
ekonomi. Men förväntningarna om ytterligare mark-
andelen dubblats till 40 procent. Men tillväxttakten har
nadsreformer är tyvärr inte speciellt höga då president
dämpats från nästan 8 procent 2010 till 4,5 procent
Xi Jinping är en konservativ makthavare. Regering-
2015 och sannolikt lite lägre 2016. Nu riktas därför mer
ens strategi bedöms vara att stärka konsumtionen,
tillväxtinvesteringar återigen mot Europa och USA.
stabilisera investeringar och stödja exporten för att
Men detta gäller också företagen i tillväxtländerna.
nå tillväxtmålet. PBOC har redan sänkt räntan ett par
Ett sådant tecken är att de kinesiska företagens utländ-
gånger under 2015 liksom kapitalkraven för bankerna,
ska investeringar bedöms överstiga de inhemska
en strategi som vi bedömer kommer att fortsätta även
under 2015.
under 2016. Detta borde sammantaget gynna kapitalmarknaderna. De senaste sex åren har kinesiska aktier
12
Så den viktiga frågan att besvara blir då om man ska
tappat 8 procent när världsindex stigit 47 procent. Vi
satsa på investeringar i aktier på de traditionella
anser att många kinesiska storbolag är relativt lågt vär-
börserna eller på tillväxtmarknaderna?
derade då exempelvis aktierna ingående i MSCI:s Kina
Sedan 2009 har vi generellt rekommenderat en be-
index, MXCN, värderas till vinstmultipel på 10x 2016
tydande undervikt mot tillväxtmarknaderna och då i
års vinst, som bedöms öka med 3 till 4 procent, med en
första hand BRIC-delen och istället valt att övervikta
lönsamhet på eget kapital på 13 procent och en rörelse-
de indextunga amerikanska börserna och på senare
marginal på 11 procent. Räknar man ihop samtliga
tid även Europa-börserna. En relativt sett högre andel
kinesiska börser skulle dessa väga 10 procent av ett
råvarurelaterade sektorer liksom en relativt sett högre
totalt globalt börsvärde. Vi förväntar oss att MSCI
andel delstatliga företag, och därmed sämre lönsam-
gradvis höjer Kina-vikten i sitt global index, MSCI AC,
het och likviditet, talar fortfarande mot att börja köpa.
och att som ett första steg ökar vikten från dagens 2,5
Samtidigt så är råvarupriserna rejält nedkörda i
till > 4 procent, vilket skulle resultera i stora inflöden,
botten och reformagendorna högt på dagordningen
+ 50 miljarder dollar(?), från världens indexfonder.
F Ö R VA LT N I N G S Å R E T 2 0 1 5
|
REFLEKTIONER OCH UTSIKTER
2016
Det som bekymrar är att trots förbud mot insiderförsäljningar för större aktieägare och trots stödköp
av såväl valutan som aktier så trycker alltför många
på säljknappen så fort oron stiger något. Kinesiska
I EN VÄRLD MED GENERELLT
LÄGRE TILLVÄXT, LÅGA RÄNTOR,
hushållessparandel i aktier är lågt men dessa bidrar i
DIVERGERANDE FINANS- OCH
hög grad till handeln och ofta med belåning. En alltför
PENNINGPOLITIK OCH GEOPOLITISK
hög volatilitet kan då snabbt ändra riskpreferenserna.
Övergången från en investeringsledd till en konsum-
ORO SÅ FÖRVÄNTAR VI OSS ATT 2016
tionsledd ekonomi verkar ta mer tid än väntat och ak-
BJUDER PÅ MODEST AVKASTNING FÖR
tuell makrostatistik oroar mer än den lugnar. Börsfallen
TRADITIONELLA TILLGÅNGSSLAG OCH
har dock varit dramatiska och marknaderna bedöms
som översålda. Neutral vikt rekommenderas.
VI HAR DÄRFÖR VALT ATT ÖKA
EXPONERINGEN MOT STRATEGIER SOM
HAR LÅG KORRELATION MED DESSA.
FÖRETAGSOBLIGATIONER
Europeiska företagsobligationer har, och kommer
att, gynnas av den ekonomiska återhämtningen
som bedöms fortsätta under 2016 samt av fortsatta
ALTERNATIVA STRATEGIER
stödköp av obligationer från ECB. Men yieldnivån är
I en värld med generellt lägre tillväxt, låga räntor,
i dagsläget nedpressad på långa företagsobligationer
divergerande finans- och penningpolitik och geo-
varvid vårt råd att endast övervikta nordiska IG-papper
politisk oro så förväntar vi oss att 2016 bjuder på
med kortare löptid. De amerikanska Investment Grade,
modest avkastning för traditionella tillgångsslag
obligationerna IG, har pressats av rekordstora emis-
och vi har därför valt att öka exponeringen mot
sioner till stor del motiverade av företagsförvärv, som
strategier som har låg korrelation med dessa. Vi har
ofta försvagat balansräkningarna, samt av sämre kas-
viktat upp marknadsneutrala aktiestrategier eftersom
saflöden i bakvattnet av energikrisen samt en starkare
att valet av bolag blir mer avgörande ju senare i kon-
dollar som urholkat konkurrenskraften. Vi anser att
junkturcykeln vi kommer. Vi förväntar oss att duktiga
dessa IG-papper skall underviktas. Vi har successivt
globala makroförvaltare kommer navigera rätt och
minskat exponeringen mot amerikanska High Yields,
hitta de nya trender som uppstår när nya marknadsför-
H Y, då den höga sektorexponeringen mot energi
utsättningar ges vilket innebär att vi har för avsikt att
samt en begränsad likviditet bedöms kunna bidra
addera ytterligare en strategi till portföljen. Vi behåller
till onödig volatilitet. I nuläget ligger dock räntenivån
exponeringen mot uppköps- och förvärvsstrategier
på drygt 8 procent och även om defaultnivån stiger
då rådande klimat erbjuder fortsatt goda förutsätt-
från dagens 2,5 till 3,5–4,0 procent så med ett an-
ningar trots att 2015 var ett rekordår för fusioner och
tagande om en ”recovery rate” (återvinningsandel)
förvärv, Merger & Aquisitions (M&A:s). Som en hedge
på c:a 40 procent så bedöms dagens riskpremie
mot vårt grundscenario om en växande men modest
vara något i överkant. Rekommendationen blir att över-
världsekonomi behåller vi exponering mot trendföljan-
vikta nordiska företagsobligationer med hög rating och
de strategier eftersom flertalet av dessa modeller har
kort löptid. Stabiliseras oljepris och dollarkurs så kan det
börjat diskontera in recession i västvärlden. Övervikt
bli aktuellt med köp av globala High Yields igen.
rekommenderas.
REFLEKTIONER OCH UTSIKTER
|
F Ö R VA LT N I N G S Å R E T 2 0 1 5
13
RÄNTOR
VALUTOR
Korta räntebärande
Riksbanken är på krigsstigen och varnar för valutainter-
2015 blev den första gången sedan Riksbanken grun-
ventioner om kronan blir för stark. Samtidigt så har Fed
dades (1668) som den svenska reporäntan sänktes
påbörjat sin räntehöjningscykel medan såväl ECB, BoJ
under noll, och i skrivande stund är nere på ultralåga
och PBOC fortsätter med att föra en väldigt ackommo-
minus 0,35 procent. Räntan på 1-års papper ligger på
derande penningpolitik. Detta talar för att räntediffe-
0,50 procent varvid vi i möjligaste mån försöker undvi-
renserna motiverar dollarköp. I Sverige är dessutom
ka ren kassalikviditet i dagsläget. Min vikt rekommen-
reporäntan på minus 0,35 procent. Samtidigt växer
deras.
svensk ekonomi betydligt starkare än såväl Europa
som USA. Sveriges ekonomi kan rubriceras som hög-
Långa räntebärande
konjunktur med en BNP-tillväxt på 3,5 procent och
Den svenska 10-årsräntan ligger i skrivande stund på
där kredittillväxten fortsätter. Lägg därtill vårt avlånga
låga 0,80 procent. Trots Riksbankens annonserade
lands totala sparöverskott, bytesbalansen, på enorma
stödköpsprogram som implementerades i februari
250 miljarder kronor vilket motsvarar hela 5 procent av
2015 så har räntan ändå stigit. Med en fortsatt hög
BNP. Det i sig är ett bevis på att kronan snarare är rejält
tillväxt i svensk ekonomi och med en fallande arbets-
undervärderad än övervärderad. Det av erkända ”The
löshet så förmodas inflationsförväntningarna, liksom
Economist” framräknade ”Big-Mac indexet” visar att
den långa räntenivån, att stiga varvid fortsatt min vikt
dollarn är mer än 15 procent övervärderad samtidigt
rekommenderas.
som kronan framstår som 2 procent övervärderad.
När Fed började höja räntan i USA 2004 så föll dollarn
vilket också var reaktionen initialt vid Fed: s höjning i
december 2015. Vi började rekommendera köp av dollar
under våren 2014 och sedan dess har dollarn stärkts
mot den svenska kronan med mer än 30 procent.
Under hösten rekommenderade vi att halvera positionen för att säkra hem delar av vinsten. Neutral vikt
rekommenderas.
K Ä L L O R : GaveKal, BCA, Lombard Street, Pantheon Economics, Capital Economics, Chantico Global, Roubini, SEB, HB, Carnegie,
Aktiespararna, ABG, The Economist, Di, SvD, Market Watch, Goldman Sachs, JP Morgan, Schroders, Black Rock, Amundi
14
F Ö R VA LT N I N G S Å R E T 2 0 1 5
|
REFLEKTIONER OCH UTSIKTER
DIAGRAM OCH MATRISER
Marknadsutveckling 2015
Aktieindex
↘
↘
MSCI AC World1
-0,70
↗
S&P 500
-0,73
Långa räntor (10 år, förändring i räntepunkter)
↗
1
↗
USA
10
↘
MSCI Europe
5,47
↘
OMXS30
-1,21
Valutor
SVERIGE
8
↗
Hang Seng2
-7,16
Råvaror
↘
USD/SEK
8,12
↘
EUR/SEK
-2,89
Brent-olja
-44,12
Lokal valuta
Utveckling olika tillgångsslag 2015
● Amerikansk 10 år ränta
● EuroSTOXX Index
● Nikkei 225 Index
0%
● High Yield
● Investment Grade
0%
● S&P 500 Index
5%
● USD/SEK
5%
● MSCI AC World Local
10 %
● Aktieindex (världen)
10 %
● OMXS30 Index
-5 %
● Hedgefond index
● MSCI World EMG Mkts
-10 %
-5 %
-15 %
-20 %
-10 %
Aktuell position olika tillgångsslag, januari 2016
REGION
Minvikt
Undervikt
Aktier
Neutral vikt
Övervikt
Maxvikt
●
Företagsobligationer
●
Alternativa strategier
●
●
Sverige
●
Japan
●
Kina
●
High Yield
Aktuell position alternativa strategier,
underliggande, januari 2016
ALTERNATIVA
STRATEGIER
Lång/kort (blanka), aktier
●
●
Aktuell position valutor, underliggande,
januari 2016
VALUTOR
USD/SEK
●
Marknadsneutral, aktier
Övervikt
Övervikt
Långa räntebärande
●
●
Neutral vikt
Undervikt
Investment Grade
Övervikt
Storbritannien
●
Övervikt
●
FÖRETAGSOBLIGATIONER
Korta räntebärande
Neutral vikt
Europa (EMU)
Emerging Markets
Övervikt
●
RÄNTOR
Undervikt
USA
Aktuell position företagsobligationer, underliggande, januari 2016
Aktuell position räntor,
underliggande, januari 2016
Neutral vikt
REGION
Undervikt
Aktuell position regionala
aktiemarknader, januari 2016
Neutral vikt
●
Neutral vikt
-långa räntebärande
Undervikt
●
Undervikt
Räntor -korta räntebärande
●
●
Global makro, räntor
●
Skyddsstrategier;
– Volatilitet
– Säljoptioner
●
REFLEKTIONER OCH UTSIKTER
|
F Ö R VA LT N I N G S Å R E T 2 0 1 5
15
RUBRIK
JRS ASSET MANAGEMENT
STOCKHOLM
Box 586, 114 11 Stockholm
Besöksadress: Birger Jarlsgatan 14
Tel +46 8 407 64 00
MALMÖ
Norra Vallagatan 64, 211 22 Malmö
Tel +46 40 10 26 80
www.jrsam.se
JRS Asset Management är ett fristående
svenskt värdepappersbolag som står under
Finansinspektionens tillsyn. Vår huvudsakliga
verksamhet är att erbjuda privatpersoner,
företag och institutioner ett brett utbud
av tjänster inom finansiell rådgivning och
förmögenhetsförvaltning. Ambitionen är
att förenkla tillvaron för kunderna och leva
upp till deras förväntningar när det gäller
bemötande, service och finansiell utveckling.
Verksamheten är uppdelad i tre områden,
JRS Private Banking, JRS Fonder och JRS
Sports Management.
Detta dokument är framställt av JRS Investment Management, som är en del av JRS Asset Management AB, enbart i
informationssyfte. Innehållet i dokumentet utgör inte individuell rådgivning enligt lagen om värdepappersmarknaden
eller lagen om finansiell rådgivning till konsumenter. Denna information har inte varit, och kommer inte heller att vara,
föremål för myndighets granskning, godkännande eller registrering. Innehållet i denna presentation (informationen)
utgör allmän information och inte finansiell rådgivning till enskild person. Även om JRS har strävat efter att verifiera
informationen kan det inte garanteras att denna i alla avseenden är korrekt, fullständig eller rättvisande. Informationen
tar inte hänsyn till enskild persons specifika ekonomiska eller skattemässiga situation. Finansiell rådgivning bör
sökas från kvalificerad rådgivare innan någon konkret transaktion genomförs eller handling vidtas . Alla prognoser är
förenade med osäkerhet och det faktiska utfallet kan bli ett annat än prognosen. Värdet på finansiella instrument kan
variera och reduceras och såvitt avser vissa finansiella instrument även bli negativt. JRS friskriver sig från ansvar för
samtliga skador och förluster, såväl direkta som indirekta, som kan uppstå i anledning av informationen. Informationen
är skyddad av upphovsrätt och får inte utan JRS tillstånd kopieras, distribueras eller publiceras. Tvister i anledning av
informationen skall prövas enligt svensk rätt av svensk domstol exklusivt.