Hämta hem digital broschyr här!

på Stockholm Waterfront
15-16 mars 2016
Bland årets talare:
Mats Hultin
CIO, Saab Group
Ann Hellenius
CIO, Stockholms stad
Anna Ulfsdotter Forssell
Advokat, Delphi
Lars Arrhed
Advokat, Lindahl
FÖRORD
Välkommen till Sourcingdagarna 2016! I år fokuserar vi på digitalisering och
globalisering − vad innebär dessa megatrender för vår affärsverksamhet,
och hur påverkas vår IT-sourcing?
40 procent av de bolag som listades på Fortune 500 år 2000 var utbytta tio år senare. Det
säger något om sprängkraften i den digitala omställning som har skett, och som
fortfarande äger rum. För att lyckas i en mer global och digital affärsvärld menar vi att det
finns mycket att lära − förutom interkulturell förståelse behöver vi även rusta oss med en
gedigen inblick i internationella regelverk för upphandlingar och IT-avtal.
På Sourcingdagarna kan du låta dig inspireras av några av landets främsta experter inom
sourcing, juridik, upphandlingar, IT-avtal och verksamhetsutveckling. Vi får ta del av
spännande case från organisationer som må se mycket olika ut på ytan, men som alla
påverkas av samma tidstypiska strömningar och trender.
Samtidigt kan du utöka ditt nätverk – bland åhörarna på Stockholm Waterfront hittar du
nämligen 150 viktiga beslutsfattare inom sourcing och IT-upphandlingar.
För oavsett om vi pratar om leverantörskedjor, sourcingstrategier, verksamhetsutveckling
eller IT-avtal, finns det en gemensam nämnare – det handlar till syvende och sist om
människor. Våra personliga relationer och kontakter avgör till stor del vem som kommer
att lyckas i framtiden.
Vi på IFI hoppas att Sourcingdagarna 2016 ska ge dig såväl kompetenshöjande insikter
som affärsnyttiga relationer. Genom att dela kunskap, erfarenheter och nya idéer möter vi
framtiden bättre rustade.
Hjärtligt välkomna!
Göran Francke
VD för IFi
Kursprogram Dag 1
Tisdag 15 mars 2016
08.15 – 09.00 Registrering och frukost
Inledning, IFi
Moderator: Ina Engelbrektson
Keynote
Mats Brandt, Chef offentlig sektor Sverige, Tieto
Dataskyddsförordningen – ett nytt europeiskt regelverk för integritetsskydd
Agne Lindberg, Advokat, Delphi
10.45 – 11.05 Fika och mingel
Molnbaserad sourcinglösning
Torsten Håkansta, Generaldirektör & Tomas Lithner, eHälsomyndigheten
Drivkrafter bakom digitaliseringen
Annelie Lundqvist, CDO & Håkan Petersson Senior Vice President, Capgemini
Nya upphandlingslagar
Anna Ulfsdotter Forssell, Advokat, Delphi
12.35 – 13.35 Lunch
Digitalisering och ”den smarta staden”
Ann Hellenius, CIO, Stockholms stad
Hur skapas innovativa outsourcinglösningar med LOU?
Torleif Stenberg, Strategisk inköpare, Region Skåne
Trender kring globala outsourcingmodeller
Anna Wahlström, Chef för rådgivning, KPMG
Förväntade och oväntade effekter av outsourcing
Ulf Nygren, Chef för Outsourcing inom Offentlig sektor, Tieto
Varför genomföra onödiga upphandlingar när du kan gräva där du står?
Ulf Larsson, CIO, Alecta och Richard Livijn & Jan Hallgren, Sourcing Professionals
15.55 – 16.15 Fika och mingel
16.15 – 17.00 Saab globaliserar sin IT-verksamhet och anpassar sin Sourcingstrategi
Mats Hultin, CIO, Saab Group & Anders Svensson, Partner, Burnt Oak Partners
17.00 – Mingel
Kursprogram Dag 2
Onsdag 16 mars 2016
08.00 – 08.45 Frukost
08.45 – 10.15
Förberedelse inför outsourcing
Mats Alerius, Head of Management Consulting, Acando
Förankra avtalen med den operativa personalen i outsourcingen
Lars Arrhed, Advokat, Lindahl
Workshopbaserad upphandling med LOU
Jan Engblom, Produktägare och Affärsansvarig, Transportstyrelsen
10.15 – 10.35 Fika och mingel
10.35 – 13.00
Sourcing som enabler för att möta marknadens krav på snabbare förändring
Tomas Sjöström, Head of IT-development and innovation, PostNord Group
Upphandling som strategiskt verktyg för förnyelse av vården
Daniel Forslund, Innovationslandstingsråd, Stockholms läns landsting
Avslutning
13.00 – 14.00 Lunch
Programmet uppdateras löpande, tiderna kan komma att ändras.
Version: 20-jan
Detaljerad programbeskrivning
up
et
amm ande!
r
g
o
Pr as löp
ter
pda
Tema: Globalisering och Digitalisering,
samt dess påverkan på Sourcing och Verksamhetsnytta.
Konferens 15-16 mars 2016 på Stockholm Waterfront
Keynote speaker
Mats Brandt, Chef offentlig sektor Sverige, Tieto
Mer information tillkommer inom kort
Saab globaliserar sin IT-verksamhet - och anpassar sin
Sourcingstrategi, Mats Hultin, CIO and Head of Group ICT, Saab Group
tillsammans med Anders Svensson, Partner, Burnt Oak Partners.
Tillsammans med Anders Svensson från Burnt Oak Partners kommer
Saabs CIO Mats Hultin att ge en spännande bild av bolagets allt mer
globaliserade struktur. I detta skifte föds utmaningar - bland annat kräver
de nya strategierna en anpassning av IT och dess sourcing för att på
bästa sätt stödja Saab i den fortsatta utvecklingen. Föreläsarna kommer
även att ge konkreta exempel och tips på hur man på ett effektivt sätt
etablerar lyckade sourcing-relationer.
Digitalisering och ”den smarta staden”
Ann Hellenius, CIO, Stockholms stad
”Smarta städer” blir ett allt vanligare begrepp som sammanflätar
hållbarhet med teknisk utveckling. Stockholms stad har i det
sammanhanget en tydlig vision: att bli världens smartaste stad. Det är en
stad som tar tillvara på digitaliseringens möjligheter för människor i alla
åldrar, och med skiftande kunskapsnivåer inom digitala verktyg.
Uppkopplade gator och parker är en del av framtiden, men det finns
betydligt mer bortom horisonten. Stockholms stads CIO Ann Hellenius
berättar mer om hur framtiden kan se ut i våra urbana miljöer.
Varför genomföra onödiga upphandlingar när du kan gräva där du
står? Ulf Larsson, CIO, Alecta tillsammans med Richard Livijn, VD, &
Jan Hallgren, sourcingrådgivare, Sourcing Professionals Nordic
SPN (Sourcing Professionals Nordic) och Alecta beskriver hur de
tillsammans framgångsrikt genomfört en process som kallas Sole Source
för att definiera en ny affär med befintlig leverantör. Resultatet blev ett
nytt avtal som var minst lika bra som efter en konkurrensutsatt process.
Nya upphandlingslagar,
Anna Ulfsdotter Forssell, Advokat, Advokatfirman Delphi
Under 2017 träder de nya upphandlingslagarna i kraft. Anna Ulfsdotter
Forssell går igenom några av de viktigaste nyheterna i den nya lagen om
offentlig upphandling för dig som arbetar med sourcing i offentlig
sektor.
Anna Ulfsdotter Forssell kommer att redogöra för:
• de ökade möjligheterna att använda sig av förhandlat förfarande
med föregående annonsering och konkurrenspräglad dialog
• de ändrade reglerna för uteslutning av leverantörer,
• ökat utrymme för kompletteringar och förtydliganden av anbud
• nya tilldelningsgrunder,
• vad säger LOU om avtalstidens längd?
Förankra avtalen med den operativa personalen i
outsourcingprojektet, Lars Arrhed, Advokat, Advokatfirman Lindahl
Outsourcingavtalet har ett begränsat värde om det inte används av parterna på
ett sätt som reglerer deras beteenden till nytta för både leverantör och kund.
Oavsett hur avtalet är konstruerat måste centrala funktioner såsom avtalade
servicenivåer, incitamentsmodeller och ändringshanteringen upprätthållas –
inte minst av upphandlingsrättsliga skäl. Avtalet gör ingen nytta i byrålådan.
Respektive parts operativa personal måste få rätt förutsättningar att tillämpa
avtalet i den vardag där avtalsbrotten oftast visar sig första gången.
Advokat Lars Arrhed berättar om sina erfarenheter av gnisslande
outsourcingrelationer där problemen berott på att den operativa personalen
varken förstått eller varit lojala med outsourcingbeslutet och avtalet. Problemen
intensifieras vid större tillhörande personalövergångar av kundens IT-personal,
vilka kanske dessutom sitter utspridda i olika värdsdelar. Med exempel ur
verkligheten berättar Lars hur parterna i ett outsourcingprojekt får bättre utbyte
av sitt samarbete när outsourcingbeslut och avtalsförhandlingar förankras hos
parternas operativa personal. Du får med dig konkreta tips på hur du får den
operativa personalen att bli en reell kraft i outsourcingprojekt.
Sourcing som enabler för att möta marknadens krav på snabbare
förändring, Tomas Sjöström, Head of IT-development and innovation,
PostNord Group
Tomas kommer ge konkreta exempel på de förändringar IT står inför
kopplat till digitaliseringen på marknaden, vilka möjligheter det ger, och
hur detta påverkat PostNords val av sourcingstrategi, leveransmodeller,
och synen på samarbetet med sina partners.
Dataskyddsförordningen – ett nytt europeiskt regelverk för
integritetsskydd, Agne Lindberg, Advokat, Advokatfirman Delphi
Vi kan förvänta oss stora förändringar i kraven på företags och
myndigheters hantering av data. Inom EU pågår nämligen en
lagstiftningsprocess om en ny reglering om skydd för personuppgifter
som planeras träda ikraft om två år.
• Viktiga nyheter
• Nya konsekvenser och sanktioner
• Vad bör företag och myndigheter tänka på inför den nya
lagstiftningen
• Export av personuppgifter – vad händer efter ”Safe Harbour”
domen?
Agne arbetar sedan mer än 20 år med svensk och internationell IT-rätt
och har stor erfarenhet av integritetsskyddslagstiftning.
Hur skapas innovativa outsourcinglösningar med LOU?
Torleif Stenberg, Strategisk inköpare, Region Skåne
Torleif Stenberg kommer från Region Skåne och har arbetat med Region
Skånes IT-sourcingstrategi sedan 2009. De två senaste ITupphandlingarna har Region Skåne upphandlat, genom att nyttja det
relativt nya upphandlingsförfarandet Konkurrenspräglad dialog (KPD).
Torleif kommer att redovisa de stora fördelarna med att tillämpa KPD i
samband med upphandlingar av outsourcingtjänster samt hur samspelet
mellan beställare och leverantör medverkar till att upphandlingen
utmynnar i att nya och innovativa IT-lösningar kan tillföras i Region
Skånes verksamhet.
Drivkrafter bakom digitaliseringen, Annelie Lundqvist, Chief Digital
Officer & Håkan Petersson, Senior Vice President, Capgemini
Vilka är drivkrafterna bakom digitaliseringen? Under 11 år har
användningen av offentliga e-tjänster inom EU studerats av Capgemini
på uppdrag av EU-kommissionen. Studien, eGovernment Benchmark
Report, omfattar 33 länder och 28.000 medborgare är uppdelad i tre
delar - medborgarnas upplevelse, möjliggörare samt livshändelser.
Sverige är bland de europeiska länderna med flest digitala medborgare
och med ett brett mobilanvändande. Hur säkerställer du att dina digitala
investeringar ger digitala fördelar? Förmågan att förändra sig är helt
avgörande i digitaliseringen, vilket digitalt ledarskap behövs i
organisationen?
Upphandling som strategiskt verktyg för förnyelse av vården
Daniel Forslund, Innovationslandstingsråd, Stockholms läns landsting
Upphandling i offentlig sektor brukar alltför ofta handla mer om
ekonomi och juridik än om verksamhetsutveckling och innovation. I
Stockholms läns landsting prövar man nu i stor skala att använda
upphandling som ett strategiskt verktyg för utveckling och förnyelse
inom hälso- och sjukvården. Det handlar dels om upphandlingen av
medicinteknisk utrustning till Nya Karolinska i Solna, dels om den
planerade upphandlingen av en ny generation journalsystem och
beslutsstöd inom 3R-samarbetet.
Molnbaserad sourcinglösning
Torsten Håkansta, Generaldirektör, & Tomas Lithner, Avdelningschef Vårdoch apotekstjänster, eHälsomyndigheten
Två tunga namn från eHälsomyndigheten berättar om molnets
möjligheter inom sourcing. Deras arbete med att utveckla en helt ny
tjänst till landets medborgare för att kunna lagra sin egen
hälsoinformation och vårddokumentation har genomförts i samarbete
med Capgemini. Lyssna till hur lösningen levereras helt som en tjänst
och innehåller en framtidssäkrad avtalsmodell för ett sourcingkontrakt.
Förväntade och oväntade effekter av outsourcing
Ulf Nygren, Chef för Outsourcing inom Offentlig sektor, Tieto
De undersökningar som gjorts kring outsourcing har i regel genomförts
relativt kort tid efter första outsourcingen och har mätt hur förväntade
effekter uppfyllts. Tieto har gett Radar uppdraget att undersöka både de
förväntade och de oväntade effekter som kan uppstå hos organisationer
som genomfört minst två outsourcingcykler.
Det finns lärdomar att ta del av från organisationer som genomfört flera
outsourcingcykler. Ulf berättar om några av dessa – bl a hur högre
outsourcingmognad påverkar förväntningar och hur väl dessa matchar
de reella effekterna. Hur kan vi frigöra 2 miljarder kronor till utveckling
inom IT-området?
Deltagarna berättar
– Vad tycker du var bra, generellt sett, med konferensen?
Catrin Hamrin, Avtalsförvaltare, Region Skåne. Betyg 4/5
"Relevanta ämnen & talare, perspektiv - nuläge & framtid, bra nivå"
*
Linda Jonsson, Projektledare, MSB. Betyg 5/5
"Bra ämnen, föreläsare, upplägg och logistik under dagarna. Bra med både
gemensamma pass och individuella; valbarhet.
Bra deltagare (varierande organisationer). Bra med moderator"
*
Ronny Hedlund, Arkitekt, Landstinget Västernorrland. Betyg 4/5
"Ett antal tänkvärda delar i alla seminarier.
Jämn kvalité i alla föreläsningar"
*
Anja Clausin, Ansvarig för Vendor Contract management på IT-enheten,
Apoteket. Betyg 4/5
"Intressant att höra hur andra hanterar de frågor som jag själv hanterar
och de gemensamma utmaningar vi ställs inför inom allt från
sourcingstrategier, upphandlingsmetoder och avtalsinnehåll!"
*
Richard Wahlstedt, Affärsutvecklare, Invid Jönköping AB. Betyg 4/5
"Bra spridning på ämnen under dagarna"
Deltagande befattningar
IT-chef, CIO, IT-strateg, Konsult, Projektledare, VD, Senior Advisor, Advokat, CEO,
Gruppchef, Handläggare, Sektionschef, Upphandlingschef, Upphandlare, Bid
Manager, Säljare, Informationssäkerhetsstrateg, IT Contract Manager,
Lösningsarkitekt, Servicechef, Affärsområdeschef, Områdeschef, Inköpschef,
Sourcing & Vendor Manager, Business Development Manager, CFO, Chef CIOoffice, IT Controller, Drift-Support chef, Global Sourcing Manager, Head of
Management Consulting, Chef IT-upphandling & Avtal
… och många fler!
Deltagande företag/org.
Acando, AB1 Group, Lindex, Delphi, Fylgia, Gärde & Partners, Lindahl, Alecta,
Apoteket, Apoteket Hjärtat, Arbetsförmedlingen, Astra Zeneca, Atea, Atos, B3IT,
Botkyrka kommun, Boverket, Capgemini, CGI, Tieto, Cognizant, Coor Service
Management Group, Datainspektionen, Ericsson, Evry, FMV, Folksam,
Folkuniversitetet, Forex, Forsmark, Försäkringskassan, Google, Göteborg Energi,
Göteborgs Universitet, Hammarskiöld & Co, Haninge kommun, Heby kommun,
Huddinge kommun, H&M, ICA Gruppen, IF IT Services, IF Metall, IKEA, IT-ledarna,
Jordbruksverket, Järfälla kommun, Kammarkollegiet, KnowIT, Kulturama,
KPMG, Lantmäteriet, Luftfartsverket, Medborgarskolan, Migrationsverket, MSB,
Netgain, Nordea, Olingo Consulting, PA Consulting, Polismyndigheten,
Praktikertjänst, PwC, Regeringskansliet, Region Skåne, SEB, SCB, Siemens,
Sjöfartsverket, Skandia, Skatteverket, Stockholms Universitet, SLL, Svevia, SKL,
TeliaSonera, Trafikverket, Transportstyrelsen, Unionen, Uppsala kommun,
Västerbottens läns landsting, Västerås stad
… och många fler!
Läs mer och boka via
www.ifi.se
Samarbetspartners