Sikre trygg ferdsel i norske farvann

å utvikle kysten og havområda til
verdas sikraste og reinaste.

Sikre trygg ferdsel i norske farvann

Bidra til effektiv sjøtransport

Hindre og begrense miljøskade som følge av akutt
forurensning i norske havområder eller på norsk
territorium
Stort virkeområde
Det norske fastlandet
• Norges er et langstrakt land med en forreven kyst.
• Totalt registrert ca 240 000 øyer og holmer
• Total kystlengde på 100 000 km
• I tillegg har Svalbard om lag 9.000 km strandlinje.
 tilsvarer mer enn to ganger omkretsen rundt ekvator!
• Storparten av befolkningen i landet vårt bor og arbeider
langs kysten.
• Det fins ca. 400.000 fritidsbåter og et stort antall hytter
langs kysten.
Organisasjonskart Kystverket 2013
Kystdirektør Kirsti L. Slotsvik
Ass. kystdir. Per Jan Osdal
Senter for beredskap
Leder Helge Munkås Andersen
Senterleders stab
Kystverkets hovedkontor
Operasjonsseksjon
Miljø- & planleggingsseksjon
Logistikk- & teknologiseksjon
Region Sørøst
Region Vest
Region Midt-Norge
Region Nordland
Region Troms & Finnmark
Kystverkets Rederi
Regiondir. S.A. Hansen
Regiondir. J.E. Hagen
Regiondir. H. Tronstad
Regiondir. F. Wangsvik
Regiondir. Frode Kjersem
D. leder S.M. Tønnessen
Regiondirektørens stab
Senter for transportpl.,
plan & utredning
Regiondirektørens stab
Senter for los &
trafikksentraltjeneste
Regiondirektørens stab
Senter for
farled, fyr og merker
Regiondirektørens stab
Senter for
utbygging
Senter for eiendom &
kultur
Havne- & farvannsavdeling
Havne- & farvannsavdeling
Havne- & farvannsavdeling
Plan- & kystforvaltn.avdeling
Plan- & kystforvaltn.avdeling
Horten trafikksentralavdeling
Fedje trafikksentralavdeling
Brevik trafikksentralavdeling
Kvitsøy trafikksentralavdeling
Skagerrak
sjøtrafikkavdeling
Vestlandet
sjøtrafikkavdeling
Losstasjon Sokndal
Losbåtstasjon Sokndal
Losstasjon Kristiansand
Losbåtstasjon Kristiansand
Losstasjon Brevik
Losbåtstasjon Langesund
Sjøtrafikkavdeling
Oslofjord
Losstasjon Hvasser
Losbåtstasjon Hvasser
Losstasjon Oslo
Losbåtstasjon Skipstad
Losstasjon Fredrikstad
Losformidlersentral Horten
Losstasjon Fedje
Losbåtstasjon Fedje
Losstasjon Viksøy
Losbåtstasjon Viksøy
Losstasjon Bergen
Losstasjon Florø
Sjøtrafikkavdeling
Rogaland
Losstasjon Tananger
Losbåtstasjon Tananger
Losstasjon Karmøy
Losbåtstasjon Karmøy
Losformidlersentral Kvitsøy
Havne- & farvannsavdeling
Regiondirektørens stab
Senter for
adm. & regnskap
Senter for sjøsikkerhet,
oljevernberedskap og
havovervåkning
Plan- & kystforvaltn.avdeling
Losstasjon Ålesund
Losbåtstasjon Ålesund
Losstasjon Kristiansund
Losbåtstasjon Kristiansund
Losstasjon Trondheim
Nordland
sjøtrafikkavdeling
Losstasjon Lødingen
Losbåtstasjon Lødingen
Losformidlersentr. Lødingen
Losstasjon Sandnessjøen/Bodø
Losbåtstasjon Sandnessjøen
Losstasjon Narvik
Forsyningsenheten
Avdeling
teknisk
Avdeling
entreprise
Vardø trafikksentralavdeling
Møre og Trøndelag
sjøtrafikkavdeling
Rederileders stab
Troms og Finnmark
sjøtrafikkavdeling
Losstasjon Kirkenes
Losbåtstasjon Kirkenes
Losstasjon Hammerfest
Losstasjon Tromsø
Losbåtstasjon Tromsø
Losstasjon Honningsvåg
Losbåtstasjon Honningsvåg
Slepebåtberedskap
Avdeling
mannskapsressurs
Tilsynslag:
Tilsynslag Sørøst
Tilsynslag Vest
Tilsynslag Midt-Norge
Tilsynslag Nordland
Tilsynslag Troms&Finnm.
Avdeling
fartøysdrift
Fartøy:
OV Utvær
M/S Lindesnes
M/S Oljevern 01
M/S Oljevern 02
M/S Oljevern 03
M/S Oljevern 04
M/S Ona
M/S Trænen
M/S Vestfjord
M/A Blåna
M/S Villa
Kystverket Rederi
–
Det handler om bygging, drift og vedlikehold
–
Det handler om navigasjonsinstallasjoner
–
Det handler om oljevernberedskap
 Det handler om sjøsikkerhet
Kystverket Rederi – MÅL
Profesjonell, effektiv og sikker
gjennomføring av tildelte oppdrag i tråd
med vedtatte rammer.
Om Kystverket Rederi
– Kystverket Rederi fungerer
som en intern entreprenør
for hele Kystverket med
sine 200 ansatte fordelt på
fartøy og tilsynslag.
Kystverket Rederi drifter 9
hovedarbeidsfartøy og 1
hjelpearbeidsfartøy.
– De faktiske og praktiske
oppdragene er fordelt på
ulike aktiviteter (bygging,
drift og vedlikehold) innen
navigasjonsobjekter langs
hele norskekysten:
• fyr, lykter, lanterner, HiB,
stenger, staker, båker,
varder, med mer.
– Dette omfatter totalt ca
22.000 objekter, der
det årlig er bygge- og
vedlikeholdsaktiviteter
på om lag 2000 av
disse objektene hvert
eneste år.
– I tillegg inngår selvsagt
og samtidig rederiets
relevante fartøyer og
mannskap i den
nasjonale
oljevernberedskapen.
Oljevern 02
Oljevern 03
OV Skomvær +Oljevern 04
Oljevern 01
– Kystverkets 6 oljevernfartøy er
normalt fordelt med sine
sjøsikkerhetsoppdrag som
vises av fargekartet til venstre
– Hvert av OV fartøyene er
spesialdesignet for
bekjempelse av kystnær
oljeforurensning
– Hvert av fartøyene er
bemannet med meget
kompetent mannskap
Dette har skjedd…..2013
Utført 2013
Aktivitet/objekt
Inspeksjon
Tilstandskontroll
Skjerming
Slukking
HIB
LA
FL
IB
OV
Batteribank
Racon
SG(reetabl + nye)
3 - beining
5- beining
Annen underbygning
Lyktevedlikehold
Vedl andre nav obj
Varde
Båke
Annet dagmerke
Fyrstasjonsvedlikehold
Annet arbeid
Ann. El/Maskin.arb
Bunkring
Flytende
Legging sjøkabel [m]
IKE
1 tertial
2 tertial
Sum.
1925
1186
97
303
8
18
3
7
2
30
2
44
2
1
5
13
40
2
0
0
8
2
17
5
398
1700
577
Sum.
2264
1177
125
120
13
76
9
13
2
39
3
77
10
0
3
132
65
12
5
0
10
3
21
12
861
5485
252
3 tertial
SØ
474
165
5
51
11
2
0
9
1
6
0
4
0
0
0
2
0
3
0
2
14
0
2
0
5
15000
48
VE
822
0
3
222
5
1
0
0
0
9
0
3
0
1
0
5
0
0
0
0
0
0
0
0
0
600
103
MN
471
0
67
165
3
10
3
0
0
1
0
9
0
0
3
0
0
0
0
0
3
0
5
2
182
1500
1
NL
293
35
39
65
0
0
0
0
0
2
0
0
5
0
0
26
0
0
0
0
0
0
0
2
142
1140
68
Aggregert
T&F
54
43
2
53
0
4
0
2
0
1
0
0
0
0
0
0
10
0
0
0
2
2
1
2
146
0
6
Sum
2114
243
116
556
19
17
3
11
1
19
0
16
5
1
3
33
10
3
0
2
19
2
8
6
475
18240
226
2013
6303
2606
338
979
40
111
15
31
5
88
5
137
17
2
11
178
115
17
5
2
37
7
46
23
1734
25425
1055
2012
7342
(nytt oppdr.2013)
225
837
63
109
14
17
6
90
4
302
7
1
2
145
191
6
4
3
60
27
352
32
1179
13730
273
Plan
2013
321
Utfordringer med størrelse
Typisk jobb for anvendelse av DP
Typisk jobb for anvendelse av DP
•
Det unike for Kystverket er DP operasjoner på grunt vann i skvalpesonen
rundt objektene, målet er å anvende DP der det gir gevinst.
6 beining = nytt forsøk på Fuglen
Objekt bygget på Leiskjæret
En utfordring på Tørrskjæret
og et bemannet juletre
Husøy lykt
Oljevern 01 i aksjon ”Server”
Lamor systemet
Fra Crete sement aksjonen
Her fra ”Full-City” aksjonen
Fornyelsesplan
• Utskiftningsplanen omfatter en overgang fra tidligere 10 hovedfartøy til 6, 7, 8… nye
multifunksjonelle arbeids- og oljevernfartøy.
• Det er levert 2 nye fartøyer OV Utvær i 2012, og OV Skomvær i 2013.
• Kystverket har startet med kontraktsforberedelse for leveranse av fartøy nr 3 i 2016
og opsjon på nr 4 2017.
• Dette er en satsing på
– Sjøsikkerhet, effektivitet, oljevern, miljø, HMS og kompetanse.
Oljevern 03
With love from Kystverket!