Saksliste a°rsmøte 25 01 16

Saksliste årsmøte 2016
Årsmøte i
NITO Studentenes lokallag ved Universitetet i Bergen
Tid og sted
25. januar 2016, Auditorium 5 Realfagsbygget
Innkalte:
Observatører:
Studentmedlemmer i NITO ved Universitetet i Bergen
Representanter fra NITO Hordaland
Saksoversikt:
Sak 1
Åpning
Sak2
Konstituering
2.1 Valg av ordstyrer
2.2 Godkjenning av innkalling, saksliste og dagsorden
2.3 Valg av protokollfører
2.4 Valg av protokollunderskrivere og tellekorps
Sak 3
Årsberetning
Sak 4
Regnskap for inneværende periode
Sak 5
Budsjett for kommende periode
Sak 6
Valg
6.1 Valg av lokallagsstyre
6.2 Valg av delegater til NITO Studentenes landsmøte
Sak 7
Innkomne saker
Side | 1
Vedlegg 1 – Definisjoner/forklaringer til sakene
Sak 2
Konstituering
Sak 2.1 Valg av ordstyrer
Ordstyrer skal ved siden av å fordele ordet også fungere som møteleder, og se til at
årsmøtet holder seg til forretningsorden og vanlige møteregler.
Sak 2.2
Godkjenning av innkalling, saksliste og dagsorden
Innkallingen til årsmøtet skal foregå slik at alle i lokallaget og medlemmer har kunnet sette
seg inn i dokumentene i tilstrekkelig tid i forkant av årsmøtet.
Sakslisten er årsmøtets innholdsoversikt, og dagsorden er årsmøtets program.
Sak 2.3
Valg av protokollfører
En protokollfører er ansvarlig for å føre en protokoll som gir et tydelig uttrykk for alle vedtak
som årsmøtet fatter. Protokollen skal ikke referere alt som blir sagt og alt hva som kommer
frem, men kun gjengi alle vedtak som årsmøtet fatter.
Sak 2.4 Valg av to protokollunderskrivere og tellekorps
Når protokollen er ferdigstilt, går protokollunderskriverne gjennom den for endelig
godkjenning. Årsmøtet gir dermed fullmakt til å endelig godkjenne protokollen til to personer
som på vegne av hele årsmøtet garanterer riktigheten og fremstillingen av protokollen.
Det skal velges tellekorps blant de tilstedeværende uten stemmerettigheter i årsmøtet.
Tellekorpsene har ansvaret for å telle stemmer ved votering, samt kontrollere at tallet er
korrekt opp mot antall stemmeberettigede.
Sak 3
Årsberetning
Sak 4
Regnskap for inneværende periode
Sak 5
Budsjett for kommende periode
Årsberetningen skal vise de forskjellige aktiviteter som er blitt gjennomført av styret i
styreperioden. Leder orienterer om årsberetning. Årsrapport for lokallaget vedlegges saken.
Regnskapet er ment å gi en gjenspeiling av aktiviteter i lokallaget for inneværende periode.
Ettersom regnskap er i henhold til retningslinjer revidert og godkjent av NITOs lokalavdeling,
anses regnskapet godkjent i sin helhet. Årsmøtet kan derfor kun ta regnskapet fremlagt til
orientering. Økonomiansvarlig orienterer om regnskapet. Regnskapet for lokallaget
vedlegges saken.
Budsjettet er utarbeidet etter evaluering av fjorårets resultater av arbeidsprogram, og satt
opp med utgangspunkt i aktivitetsplan og arbeidsprogram. Økonomiansvarlig orienterer om
budsjettet. Budsjettet for lokallaget vedlegges saken.
Side | 2
Sak 6
Valg
Sak 6.1
Valg av lokallagsstyre
Det skal velges nytt lokallagsstyre for neste periode.
Årsmøtet velger:
Leder
Nestleder
Økonomiansvarlig
PR-ansvarlig
Standansvarlig
Styremedlem(mer)
Lokallagsstyret må bestå av minst leder og økonomiansvarlig i tillegg til et styremedlem.
Det henstilles til at styret gis tillatelse til å supplere seg selv dersom styret ikke blir fullstendig
innvalgt etter at årsmøtet er gjennomført.
Sak 6.2
Valg av delegater til NITO Studentenes landsmøte
Det skal velges delegater som skal representere studiestedets lokallag på NITO Studentenes
landsmøte. Antall delegater per lokallag, bestemmes ut ifra antall medlemmer per
1.1.inneværende år, og følger fordelingen under:
Antall medlemmer i
lokallaget (pr. 1.1.2016)
50-399
400-799
800-1199
1200-1599
1600-1999
2000-
Antall delegater
2
3
4
5
6
7
Delegatene skal velges i prioritert rekkefølge, og det skal velges minst 2 varadelegater i
prioritert rekkefølge.
Sak 7 Innkommende saker
Innkommende saker må være meldt inn for lokallagsstyret senest 1 uke før årsmøtet.
Saker som er kommet inn vil bli kunngjort når årsmøtet kommer til denne sak under
dagsorden, og den som fremmer saken får ordet.
Side | 3