Last Ned PDF - Oslo Barnehagen

Oslo kommune
Bydel Frogner
Skillebekk barnehage
Skillebekk
barnehage
[email protected]
Telefon: 91346112
Webside på kommunens portal:
http://www.barnehager.oslo.kommune.no/skillebekk-barnehage/
ÅRSPLAN
progresjonsplan
og kalender
2016
Innhold
INNLEDNING .........................................................................................................................................3
KORT OM BARNEHAGEN ...................................................................................................................3
KOMMUNENS MÅL OG SATSINGER FOR OSLOBARNEHAGENE ..............................................3
BARNEHAGENS MÅL OG SATSINGER.............................................................................................4
DANNING GJENNOM OMSORG, LEK OG LÆRING ........................................................................5
BARNS MEDVIRKNING .......................................................................................................................5
SAMARBEID MED BARNAS HJEM ....................................................................................................6
FYSISK MILJØ SOM FREMMER ALLE BARNS UTVIKLING .........................................................6
INKLUDERENDE FELLESSKAP MED PLASS TIL DET ENKELTE BARN....................................7
SOSIAL KOMPETANSE ........................................................................................................................7
SAMARBEID OG SAMMENHENG MELLOM BARNEHAGE OG SKOLE......................................8
PLANLEGGING, DOKUMENTASJON OG VURDERING .................................................................8
PROGRESJONSPLAN FOR DE SYV FAGOMRÅDENE ....................................................................9
KALENDER...........................................................................................................................................14
OM ÅRSPLANMALEN ........................................................................................................................15
Årsplan 2016
2
INNLEDNING
Barnehagen drives etter lov om barnehager med forskrifter. Årsplanen med progresjonsplan gir
informasjon om de overordnede målene i barnehageloven og barnehagens tiltak for å nå disse.
Ansatte i barnehagen skal benytte årsplanen med progresjonsplanen som et arbeidsdokument.
Barnehagen utarbeider detaljerte planer som beskriver hvordan barnehagen konkret arbeider med
tiltakene som er fastsatt i årsplanen.
Foreldre skal gjennom planene få et godt innblikk i barnehagens arbeid, og se en klar sammenheng
mellom de konkrete aktivitetene i barnehagen og de overordnede målene.
Barnehagens styrer har det faglige ansvaret for utarbeidelse av årsplan med progresjonsplan i
samarbeid med ansatte og foreldre.
Barnehagens årsplan med progresjonsplan, fastsettes av barnehagens samarbeidsutvalg.
KORT OM BARNEHAGEN

Skillebekk barnehage er en avdelingsbarnehage, og består av fire avdelinger.

To avdelinger for barn i alderen 3-6 år, en avdeling for barn i alderen 2-3 år og den siste
avdelingen er for barn i alderen 1-2 år.

Vi har 16 stillinger hvor 8 av disse er pedagogstillinger.

Personalgruppa har ulike kulturell bakgrunn og alder.

Personalet har fokus på det å være aktive og tilstedeværende, være trygge og gode
voksenmodeller og ha humor i hverdagen.

Vår visjon er ”Trygghet, glede og gøy – i lek og undrende læring".

Våre satsingsområder er språk og sosial kompetanse.

Vi er opptatt av at barna skal være mye ute, og at de har et sunt kosthold.
KOMMUNENS MÅL OG SATSINGER FOR OSLOBARNEHAGENE

Oslos barnehagebarn skal få et likeverdig tilbud av høy kvalitet

Alle barn skal kunne norsk og være forberedt til skolestart

Alle ansatte i barnehagene skal kunne godt norsk og bidra til barnas språkutvikling.
Årsplan 2016
3
Våre tiltak for å oppnå dette i år:

Kartlegge barns språkutvikling og gjennomføre tiltak for barn som trenger ekstra språkhjelp.

Utvikle barnehageansattes kompetanse innen barns språkutvikling og arbeid med språk.

Norskopplæring for barnehageansatte.

Heve barnehagelederes kompetanse.

Bedre informasjon om barnehagetilbudet på Internett og økt medvirkning for foreldre og
foresatte.

Innføre et digitalt styringssystem for kvalitetsheving og tilsyn.

Bygge ut IKT infrastruktur i barnehagene.

Etablere netto 350 nye barnehageplasser i 2015 og totalt 1 180 plasser netto i
økonomiplanperioden.
BARNEHAGENS MÅL OG SATSINGER

Skillebekk barnehage skal være en arena for god språkutvikling for alle barn.

I Skillebekk barnehage vil barna oppleve glede gjennom lek og læring, og bli møtt med
trygghet og omsorg.

I Skillebekk barnehage vil vi ha et fysisk miljø som er lagt til rette for at barna har
medvirkning i sin egen hverdag.

I Skillebekk barnehage vil vi fremme kompetansen til de ansatte.
Våre tiltak for å oppnå dette i år:

Vi har et eget språkrom med verktøy som stimulerer og bidrar til en god språkutvikling.

Vi har grupper hvor språket vektlegges ved for eksempel spill, dramatisering med bruk av
konkreter etc.

Vi har fokus på at barna skal utvikle gode relasjoner, oppleve mestringsfølelse og bli trygge
på seg selv.

Alle ansatte møter enkeltbarnet med respekt og toleranse og ønsker å være trygge
omsorgspersoner for barnet.

Vi har et godt fysisk miljøet i barnehagen, og legger utstyr og materiale tilgjengelige for
barna i innbydende rom som vi endrer på etter barnas behov.

Personalet deltar på kompetanseutviklende tiltak i regi av bydelen.
Årsplan 2016
4
MÅL FRA LOV OM BARNEHAGER OG RAMMEPLAN
DANNING GJENNOM OMSORG, LEK OG LÆRING

Barnehagen skal i samarbeid og forståelse med hjemmet ivareta barnas behov for omsorg og
lek, og fremme læring og danning som grunnlag for allsidig utvikling.

Barnehagen skal bygge på grunnleggende verdier i kristen og humanistisk arv og tradisjon,
slik som respekt for menneskeverdet og naturen, på åndsfrihet, nestekjærlighet, tilgivelse,
likeverd og solidaritet, verdier som kommer til uttrykk i ulike religioner og livssyn som er
forankret i menneskerettighetene.
Våre tiltak for å oppnå dette i år:

Vi møter barna med anerkjennelse, omsorg og respekt.

Vi har fokus på sosial kompetanse, vennskap og følelser.

Vi legger til rette for, og ønsker et nært samarbeid med barnas hjem.

Vi markerer FN – dagen 24.oktober, og barna får kjennskap til barnas rettigheter.

Vi støtter til veldedige formål.
BARNS MEDVIRKNING

Barna skal ha rett til medvirkning tilpasset barnas alder og forutsetninger.

Barn i barnehagen har rett til å gi utrykk for sitt syn på barnehagens daglige virksomhet.

Barn skal jevnlig få mulighet til aktiv deltakelse i planlegging og vurdering av barnehagens
virksomhet.
Våre tiltak for å oppnå dette i år:

Vi lytter aktivt og observerer det barna uttrykker verbalt og nonverbalt.

Gjennom daglige rutiner og samtaler skal barna føle at de blir respektert, sett og hørt.

Ut ifra barnas interesser planlegger vi videre pedagogisk arbeid.

Ut ifra barnas alder og forutsetning, evaluerer vi barnehagehverdagen sammen med barna.
Årsplan 2016
5
SAMARBEID MED BARNAS HJEM

Barnehagen skal i samarbeid og forståelse med hjemmet ivareta barnas behov for omsorg og
lek, og fremme læring og danning som grunnlag for allsidig utvikling.

For å sikre samarbeidet med barnas hjem, skal hver barnehage ha et foreldreråd og et
samarbeidsutvalg.
Våre tiltak for å oppnå dette i år:

Vi gir daglig tilbakemeldinger om barnas hverdag og har god kommunikasjon med
foreldrene.

Vi viser respekt for ulike foreldreformer og kulturer.

Vi har foreldremøte og foreldresamtaler.

Vi benytter tolk i foreldresamtaler ved behov.

Vi oppfordrer foreldrene til å komme med innspill og tilbakemeldinger på vårt pedagogiske
arbeid.
FYSISK MILJØ SOM FREMMER ALLE BARNS UTVIKLING

Barnehagen skal gi barn muligheter for lek, livsutfoldelse og meningsfylte opplevelser og
aktiviteter.
Våre tiltak for å oppnå dette i år:

Vi legger til rette for lek og bistår barn som trenger hjelp til å utvikle gode leke- og sosiale
ferdigheter.

Vi har variert utstyr og materiale som er tilpasset barnas interesser og forutsetninger.

Det fysiske miljøet skal stimulere og fremme barnas motoriske og kognitive utvikling.

Vi har innredet avdelingene med lekesoner som innbyr til forskjellige aktiviteter. I tillegg har
vi atelier og språkrom.

Vi rullerer leker og utstyr etter barnas utfordringer, behov og ønsker.

Vi gir barna turopplevelser tilpasset barnegruppen, både i nærmiljøet, ute i naturen og på
museer.
Årsplan 2016
6
INKLUDERENDE FELLESSKAP MED PLASS TIL DET ENKELTE BARN

Barnehagen skal møte barna med tillit og respekt, og anerkjenne barndommens egenverdi.

Barnehagen skal fremme demokrati og likestilling og motarbeide alle former for
diskriminering.

Barnehagen skal ta hensyn til barnas alder, funksjonsnivå, kjønn, sosiale, etniske og
kulturelle bakgrunn, herunder samiske barns språk og kultur.
Våre tiltak for å oppnå dette i år:

Vi gir alle barna like muligheter og respekterer at de er forskjellige.

Vi forsøker å sette oss inn i ulike kulturer, og møter både barn og foreldre som kommer fra
andre kulturer på en god måte.

Vi har samlinger der vi snakker om vennskap og om at alle ikke er like, slik at hver og en kan
kjenne stolthet over den de er.

Vi samarbeider med andre instanser for å legge til rette for et godt tilbud ut i fra barnas
behov.

Vi ivaretar de norske kulturtradisjonene, som å markere grunnlovsdagen 17. mai og samenes
nasjonaldag 6. februar.

Vi gir barna kjennskap til de religioner og livssyn som er representert i barnegruppen.
SOSIAL KOMPETANSE

Barnehagen skal bidra til trivsel og glede i lek og læring, og være et utfordrende og trygt sted
for fellesskap og vennskap.

Barnehagen skal formidle verdier og kultur, gi rom for barns egen kulturskaping og bidra til
at alle barn får oppleve glede og mestring i et sosialt og kulturelt fellesskap.
Våre tiltak for å oppnå dette i år:

Vi tilrettelegger for aktiviteter og lekegrupper, slik at alle barna føler seg som en del av et
inkluderende fellesskap og er i et sosialt samspill med andre.

Vi fokuserer på at barna skal samarbeide, lytte til hverandre, vente på tur, dele med andre og
løse konflikter, gjennom å veilede og være gode rollemodeller.

Vi lærer barna å sette ord på følelsene sine.
Årsplan 2016
7
SAMARBEID OG SAMMENHENG MELLOM BARNEHAGE OG SKOLE

Barnehagen skal i samarbeid med skolen, legge til rette for barns overgang fra barnehage til
skole og eventuelt aktivitetsskole.
Alle kommunale barnehager og skoler skal følger Oslostandard for samarbeid og sammenheng
mellom barnehage og skole. Et informasjonsskjema om barnetsendes skolen før skolestart gitt
foreldrenes samtykke.
Våre tiltak for å oppnå dette i år:

Vi følger Oslostandard for samarbeid og sammenheng mellom barnehage og skole.

Vi har et større fokus på å fremme barnets selvstendighet siste året i barnehagen der de også
danner en egen "maxiklubb".

Maxiklubben har ulike prosjekter, temaer, turer og samlinger som er tilpasset de eldste.

Maxiklubben reiser på skiskole og leirskole.

Maxiklubben har eget foreldremøte i januar.
PLANLEGGING, DOKUMENTASJON OG VURDERING

Barnehagens pedagogisk virksomhet skal planlegges, dokumenteres og vurderes.

Barnehagen skal tilrettelegges for medvirkning fra barn, foreldre, ansatte og eier.

Barnegruppens og det enkelte barns trivsel og utvikling skal observeres og vurderes
fortløpende.
Våre tiltak for å oppnå dette i år:

Vi har avdelingsmøte hver uke der vi planlegger, evaluerer og reflekterer. På disse møtene
drøfter vi også observasjoner av barnegruppen.

Vi dokumenterer arbeidet vårt med bilder og tekst.

Vi har møter der fokuset er å øke den faglige kompetansen hos personalet, ved å veilede,
reflektere og stille hverandre kritiske spørsmål.

Vi evaluerer årsplanen på personalmøter to ganger i året.

Vi evaluerer årsplanen i SU (samarbeidsutvalget).

Vi er åpne for innspill og tilbakemeldinger fra foreldrene.
Årsplan 2016
8
PROGRESJONSPLAN FOR DE SYV FAGOMRÅDENE
Progresjonsplanen beskriver hvordan barnehagen arbeider med de syv fagområdene som er beskrevet i rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver.
Fagområdene vil sjelden opptre isolert. Flere områder vil ofte være representert samtidig i temaopplegg og i forbindelse med hverdagsaktiviteter.

Barna skal utfolde skaperglede, undring og utforskertrang.

Barna skal utvikle grunnleggende kunnskaper og ferdigheter.

Barnehagen skal støtte barns nysgjerrighet, kreativitet og vitebegjær og gi utfordringer med utgangspunkt i barnets interesser,kunnskaper og ferdigheter.
FAGOMRÅDENE
1-2 år



KOMMUNIKASJON
Vi har ulike sanger, rim, regler og
eventyr med bevegelser, tegn og
konkreter til.
Vi bruker bildekort og konkreter
for å tydeliggjøre det vi sier.
Vi har peke- og billedbøker lett
tilgjengelig for barna i
lesekroken.
3-4 år

Vi jobber med rim og regler.

Barna lager egne tekster og
fortellinger.

Bøker er lett tilgjengelig for barna
i lesekroken.

Barna oppmuntres til å
gjenfortelle historier i større
grupper.

Vi har som mål at alle skal lære å
skrive navnet sitt.

Barna forteller eventyr med
konkreter og dramatisering.

Vi jobber med at barna skal kunne
telle, kjenne igjen tallsymbolene
og preposisjoner.

Barna øver på å motta beskjeder
der de skal utføre handlinger.

Vi har sangsamlinger der vi


SPRÅK
TEKST
Årsplan 2016

Vi har symboler, tall og
inspirasjonsbilder på veggene.

Vi jobber med prosjektarbeid og
legger større vekt på at barna kan
medvirke i sin hverdag.

Vi videreformidler og anerkjenner
barnas verbalspråk ved å benevne
det barnet uttrykker gjennom
Skolestartere

Vi har lesegrupper og
språkgrupper.
Vi forteller eventyr med konkreter
og dramatisering.
Vi har symboler, tall og bokstaver
på veggene.

Vi har sangsamlinger, der barna
blir kjent med rytmeinstrumenter.

Barna øver på å motta en beskjed
om gangen.
9
FAGOMRÅDENE
1-2 år
3-4 år
Skolestartere
kroppen.

Når vi går på tur har vi fokus på
at barna skal gå selv, samt få
utforske ulikt terreng.

Vi legger til rette for å gi barna
ulike utfordringer, både ute og
inne som stimulerer til motorisk
utvikling.

Vi har innredet avdelingen slik at
det skal innby til kroppslig
aktivitet.
KROPP
BEVEGELSE

HELSE
Årsplan 2016
bruker instrumenter og bevegelse.

Vi bruker gymsalen i
Sommerrogata til gym grupper.

Vi bruker gymsalen i
Sommerogata til gym grupper.

Vi har fokus på kroppslig
bevissthet og har varierte grov
motoriske og finmotoriske
aktiviteter.

Vi har fokus på kroppslig
bevissthet og har varierte
grovmotoriske og finmotoriske
aktiviteter.

Vi har som mål at barna skal gå
på tur, en gang i uka, og gjerne i
delte grupper.

Barna deltar både på ski- og
leirskole.


Vi har fokus på hva barna har i
matpakken og spiser frukt hver
dag.
Barna lærer om ernæring og
kosthold.

Vi snakker om hva vi har, og hva
vi bør ha i matpakka.

Vi har fokus på gode matvaner og
sunt kosthold. Vi serverer brød
bakt i barnehagen med et utvalg
av sunt pålegg, i tillegg til tre
varme måltider i uken.
En gang i uken har vi dans og
musikk som videreutvikler barnas
kroppsbeherskelse.


Vi har fokus på hva barna har i
matpakken og oppfordrer til å ta
med frukt hver dag.

Vi har fokus på gode matvaner og
sunt kosthold. Vi serverer brød
bakt i barnehagen med et utvalg
av sunt pålegg, i tillegg til tre
varme måltider i uken.
Vi har fokus på gode matvaner og
sunt kosthold. Vi serverer brød
bakt i barnehagen med et utvalg
av sunt pålegg, i tillegg til tre
varme måltider i uken.
10
FAGOMRÅDENE
KUNST
1-2 år
Barna blir kjent med atelieet vårt.

Barna bruker atelieet.

Barna bruker atelieet.

Barna blir kjent med ulike
formingsmaterialer som tusj,
blyant, fettstifter, perler,
plastelina o.l

Vi har ulike formingsmaterialer
tilgjengelig.

Barna behersker ulike materialer
og uttrykksformer før skolestart.

Vi besøker teater,
kunstutstillinger og museer.

Barna lager egne kunstutstillinger,
og besøker teater og museer.
Vi har samlingsstunder med
fortellinger, sanger og
instrumenter.

Vi har egne rom dedikert til
rollelek med rekvisitter.

Vi har egne rom dedikert til
rollelek med rekvisitter.

Barna har tilgang til
utkledningstøy.



Barna blir kjent med enkle
tradisjonelle barnesanger.
Barna lærer tradisjonelle og
moderne barnesanger, og blir
kjent med forskjellige
instrumenter.
Barna lærer tradisjonelle og
moderne barnesanger, og spiller
instrumenter med fokus på rytme,
takt, tempo og stil.

Barna opplever og undrer seg
over det som skjer i årets fire
årstider.

Vi bruker kalenderen aktivt, lærer
om og opplever de fire årstidene.

Barna drar på turer der de
utforsker naturens mangfold.


Barna iakttar, undrer seg,
eksperimenterer og beskriver hva
som skjer i naturen.

Vi opplever og undrer oss over
dyreriket.
Vi har planlagte aktiviteter i
utetiden der fokuset er hva som
skjuler seg i naturen.

Vi er ute i all slags vær.



Barna blir kjent med ulike
teknikker som å bygge med
duplo, kaplaklosser og annen
konstruksjonslek.
Barna får kunnskap om dyr og
planter, og deres betydning for
matproduksjon.
Barna får erfaringer med, og
kunnskap om dyr, vekster og
deres gjensidige avhengighet og
betydning for matproduksjonen.

Barna får kunnskap om
gjenvinning og vi deltar på

Barna får lære om miljøvern og

KREATIVITET
NATUR
TEKNIKK
Årsplan 2016
Skolestartere

KULTUR
MILJØ
3-4 år
11
FAGOMRÅDENE
1-2 år


Vi bruker hverdagssituasjoner til
formidling av normer og verdier.

Vi undrer oss med barna.

Barna blir introdusert for norske
høytider og tradisjoner.

Barna blir introdusert for de
religioner og livssyn som er
representert i barnegruppen.

Barna blir introdusert for FN –
dagen ved å undre seg over
likheter og ulikheter.
ETIKK
RELIGION
FILOSOFI
Årsplan 2016
Vi dokumenterer det vi opplever
med bilder, og bruker disse til
samtaler om opplevelsen i
etterkant.
3-4 år
Skolestartere
Ruskenaksjonen.
deltar på Ruskenaksjonen.

Barna får erfaringer med
konstruksjonslek og teknikk, og
erfarer hvordan dette kan brukes i
leken og hverdagslivet.

Barna jobber med
konstruksjonslek og teknikk, og
finner ut av hvordan dette kan
brukes i leken og i hverdagslivet

Vi bruker hverdagssituasjoner og
samlingsstunder til samtaler om
følelser, respekt og vennskap.

Barna tilegner seg samfunnets
grunnleggende normer og verdier.


Barna lærer å respektere
hverandres bakgrunn, uansett
kultur, religion og livssyn.
Barna får utvikle toleranse,
respekt og interesse for hverandre
uavhengig av kultur, religion og
livssyn.

Barna får kjennskap til kristne
grunnverdier og tradisjoner.

Barna får kjennskap til kristne
grunnverdier og tradisjoner.

Barna får kjennskap til de
religioner og livssyn som er
representert i barnegruppen.

Barna får kjennskap til de
religioner og livssyn som er
representert i barnegruppen.

Vi markerer FN – dagen ved å
snakke om likheter og ulikheter,
barns rettigheter og verdens
mangfold.

Vi markerer FN – dagen ved å
snakke om likheter og ulikheter,
barns rettigheter og verdens
mangfold.

Vi gir støtte til veldedige formål
med fokus på å gi i stedet for å få.

Vi gir støtte til veldedige formål
med fokus på å gi i stedet for å få.
12
FAGOMRÅDENE
1-2 år

Vi jobber med å gi trygghet og
tilhørighet på egen avdeling.

Vi går på korte turer i
barnehagens nærmiljø.

NÆRMILJØ
SAMFUNN
ANTALL
FORM
ROM
Årsplan 2016
Vi har fokus på likestilling
mellom gutter og jenter, og sørger
for at begge kjønn får varierte
utfordringer og like muligheter.
3-4 år

Vi går på turer i barnehagens
nærmiljø og gjør oss kjent med
dette.

Vi besøker steder i nærmiljøet
som er av betydning for
samfunnet vårt.
Skolestartere

Vi går på turer og utforsker
barnehagens nærmiljø.

Vi besøker steder i nærmiljøet
som er av betydning for
samfunnet vårt.

Barna tilegner seg tur – og
trafikkregler, og de store veileder
de mindre barna.

Vi har fokus på tur- og
trafikkregler.

Vi har fokus på likestilling
mellom gutter og jenter, og sørger
for at begge kjønn får varierte
utfordringer og like muligheter.

Vi har fokus på likestilling
mellom gutter og jenter, og sørger
for at begge kjønn får varierte
utfordringer og like muligheter.

Vi teller alt vi kan telle.

Vi leker med tall og teller i alle
situasjoner.

Vi støtter barna i deres interesse
for tall og matematikk.

Vi har klosser i forskjellige
størrelser og former, og puslespill
på avdelingen.

Vi spiller brettspill og legger
puslespill sammen med barna.

Barna legger puslespill uten hjelp
av voksne.

Barna blir kjent med
preposisjoner, geometriske
former, sortering og antall.

Barna får erfaring med
klassifisering, ordning, sortering
og sammenligning.

Barna tilegner seg kunnskap om
tallrekken, symboler og
geometriske former.

Vi blir kjent med preposisjoner
som for eksempel foran, bak, på, i
og gjennom.
13
KALENDER
Oversikt over viktige aktiviteter og kulturbegivenheter dette året.
NÅR
HVA
25.01.16 - 09.02.16
Skiskole for Maxibarna.
19.02.16
Karneval.
15.03.16
Basar med foresatte.
18.03.16
Påskefrokost med foresatte.
29.03.16
Plandag - Barnehagen er stengt.
06.05.16
Plandag - Barnehagen er stengt.
12.05.16
Dugnad med foresatte.
13.05.16
Markering 17.mai.
18.05-20.05.16
Leirskole Vangen for Maxibarn.
08.06.16
Sommerfest i barnehagen med foresatte.
Uke 28,29 og 30
Sommerstengt.
Faglig ansvarlig for årsplanen ved styrer: Marit Heesbråten
Årsplanen ble fastsatt i barnehagens samarbeidsutvalg den: 15.01.16
Årsplan 2016
14
OM ÅRSPLANMALEN
Oslo kommunes mal for årsplan med progresjonsplan skal brukes av alle kommunale barnehager i
Oslo. Det anbefales også at ikke-kommunale barnehager bruker malen. Årsplan med progresjonsplan
skal utarbeides på grunnlag av barnehageloven, kommunale styringsdokumenter, brukerundersøkelsen
og evalueringen av forrige årsplan.
Styringsdokumenter:







Lov om barnehage
Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver
Oslo kommunes budsjett
Bydelens budsjett
Oslostandarden for samarbeid og sammenheng mellom barnehage og skole
Barnehagens vedtekter
Veilederen ABC og 1,2,3
Årsplanmalen er utarbeidet av som en del av Oslo kommunes prosjekt Oslobarnehagen, som skal øke
kvaliteten i barnehagene og spesielt styrke barnehagen som læringsarena.
www.barnehager.oslo.kommune.no| [email protected]| tlf: 02180
Årsplan 2016
15