Vedlegg 4. Festekontrakt

FESTEKONTRAKT
mellom
TORMOD HUSEBø
(bortfester)
og
NORSK INSTITUTT FOR NATURFORSKNING
Bortfester
er ei-er av eiendommen gnr. g6 bnr. 63 i
festei eiendommenEiendommens arear er L2,B da. Grensebeskrivelse fremgår av
vedlagte målebrev, med dagboknr. 4057/72.
Festeforholdet er en di-rekte for'tsettefse av festekontrakt av
18. mai l-972 mellom bortfester og staten v/Direktoratet for
vilt og ferskvannsfisk.
Festetiden er 50 år med rett for festeren til å fornye
kontrakten for 50 år hver gang så lenge anregget
i drift.
Krav om fornyerse må festeren sette fram minÅt 1 "r
år
fØr
utlØpet av festetiden.
r festeavgift betal-er festeren kr 3, - pr. m2 pr. år, beregnet
etter en grunnverdi på kr 30, - pr. m2 forrentet med 1og
pla.
f festeavgj-ften er tatt med vederlag for festerens rettigheter i [email protected] '
Festeavgiften betales innen 15. januar. Av avgiftsbelØp som
ikke betales i rett tid svares 1Bt årlig rente. Bortfesteren
og festeren kan hvert l-0. år kreve avgilten regulert i
overensstemmelse med endringer i grunnverdien i området. ved
ekstraordinære endri-nger, skal regulering av festeavgiften
kunne kreves også i 1_0-årsperj_oden.
Festerens egne tiltak på ei-endonrmen, ror eksempel bebyggelse,
beplantning e1ler annen forbedring blir ikke å medregnå-i
grunnlaget for [email protected] festeavgift. Dersom j-ngen offåntlig
myndighet på vedkommende ti-dspunkt har kompetanse tir å
fastsette grunnverdien, skal avgjØrersen om regurering
festeavgiften treffes av en voldgiftsrett i samsvar medavrvmI.
kap. 32, jfr. pkt. L7 nedenfor. VoldgiftsavgjØrelsen skal
være endelig og bindende for begge parter og-utgirtene med
som
sandnes kommune fester bort tir
22
4.
5.
(fester)
den fordeles likt
-/.
7
mellom partene.
6.
Dersom
7.
B.
Festeren har [email protected] til
9.
l-0.
11.
L2.
13.
L4.
15.
l-6.
bortfesteren Ønsker det, skal han med 2 års varsel
kunne kreve innlØsning med et engangsbelØp etter prlstakst.
det bortfestede område.
Festeren har rett til å sette opp f j.skefell-er med utstyr samt
en brakke ved efven på bortfesterens eiendom gnr. 86 bnr. 6.
For Øvrig har festeren rett til på den festede eiendom å
[email protected] den bebyggelse og de anlegg medregnet kummer, dammer,
bygninger, m.v. som godkjennes av myndighetene. Festeren har
videre rett tl1 å foreta [email protected] vedlikehol,dsarbelder av
såvel vannlednj-nger som fiskefellen og bygninger og de
korrigeringer i el-veleiet som ansees [email protected]
Bortfesteren har på den bortfestede eiendom rett til å foreta
nØdvendlg vedrikehold av egne kl-oakkledni-nger og vannledninger, og om nØdvendig også å legge helt ny ledning i
tiLfelle overgang ti] en annen dimensjon. Arealet skal
ryddiggjøres og klargjØres umiddelbart etter endt arbeid.
Festeren har rett til- å nytte veien fra Ims gnr. 86 bnr. B
som atkomstveg til anlegget mot å dekke en forholdsmessig de1
av utgiftene ved vedlikeholdet av vegen. Festeren skal
dessuten på egen kostnad ha rett til utbedring av vegen.
Foruten festeavgiften plikter festeren å betale eventuelle
grunnskatter som knytter seg til den bortfestece parsell og
som etter gjeidende rett skal betaies av festeren.
Eventuelle ulempeserstatninger skal betales som engangserstatni.ng og fastsettes ved takst, jfr. pkt. L7, etter at
arbeidene er utfØrt.
Festeren har rett til- å holde fiskefellen inngjerdet.
Dessuten skal han holde gjerde mot bortfesterens eiendom hvor
parsellen stØter tl1 denne og det forlanges av bortfesteren.
Parsell-en må ikke beplantes slik at nabo sjeneres.
Festeren skal når som helst kunne overdra festeretten ti1
Staten ved Direktoratet for Naturforvaltning. SIik
overdragelse vj-L ikke være en sllk ekstraordinær endring som
glr bortfester rett til å kreve regulering i en l-0 års
perlode, jfr. pkt. 5, 2. Iedd.
Festeren har rett tiI å si opp kontrakten med 3 års varsel-.
Etter festetj-dens [email protected] skar festeren ha rett til å innlØse
eiendommen såfremt bortfesteren ikke vil forlenge festekontrakten på gjeldende vilkår, elIer etter lovlig [email protected]
overta bygningene på eiendommen og [email protected] [email protected] av
denne som føIge av påkostninger og forbedringer bekostet av
festeren. Festerens [email protected] av den bortfestede eiendom
skal foretas etter gjeldende grunnverdi på [email protected],
[email protected] som føIge av påkostninger og forbedringer skal
ikke medregnes ved fastsettelse av [email protected] Ved muli-g
[email protected] av festeforhol-det, plikter festeren å rydde eiendommen
og så vidt mulig bringe den tilbake til opprinnelig stand.
Festeren betaler i dette tilfelle
erstatnlng etter takst for
skader og verdiforringelse.
/
L7.
MuJ-ige
takster, tvistigheter elIer uoverenstemmelser
i
anledning denne festekontrakt skal med enderig og bindende
virkning avgJøres av en vordgj-fstrett på 3 *"åt"il*er og i
samsvar med Tvml. kap. 32. Av voldgiftsrettens medlemmer
oppnevner bortfester og fester 1 medlem hver, og dlsse 2
medl-emmer verger det tredje medlem. Brir voldglttsretten
ikke enig om varg av formann oppnevnes denne ai so.e.rskriveren i Sandnes.
L8. Festeren bærer alle utgifter som er forbundet med opprettelsen av denne kontrakt, herunder tingrysningsgåuyr og
utgifter ved eventuelle takster
L7. Kontrakten utstedes i z - to - eksemplarer, hvorav bortfester
og fester har ett hver.
-/
den t /'
r-989
l'(jl
,"/'' n I
- i r -tl| : eil - -!r t -:
Tormod HusebØ
(
bortfester
)
;/- ;!
,,t
'/.§;,1,E
Norsk Inst itutt
Naturforsk ni-ng
(
H/ 409 / 44/3
itlir!11
fester
)
r_989
IlljrilG
,k
tn)
FESTEKONTRAKT
mellom
Helga lms (bortfester)
og
:NT
yi
lmb
Norsk institutt for naturforskning (fester).
1.
Bortfester som er eier av eiendommen Gnr. 86, Bnr 66. i Sandnes kommune fester
bort tii fester eiendommen.
2.
Eiendommens areal er 820,5 m2. Grensebeskrivelse fremgår av målebrev, med
dagboknr. 5775/79.
3.
Festeforholdet er en direkte fortsettelse av festekontrakt datert 6. september 1989
mellom bortfester(Daniel Tanke lms) og Norsk lnstitutt for Naturforskning.
4.
Festetlden er 50 år med rett for festeren til å fornye kontrakten for 50 år hver gang
så lenge anlegget er i drift. Krav om fornyelse må festeren sette frem minst L år før
utløpet av festetiden.
5.
festeavgift betaler festeren kr3.090,00 pr. år. I festeavgiften er det tatt med
vederlag for festerens rettigheter i sjøen,
I
Festeavgiften betales innen 15. januar. Av avgiftsbeløp som ikke betales i rett tid
svares 1,8%årlig rente. Bortfester kan hvert 10. år kreve avgiften regulert etter
konsumprisindeksen, siste regulering var i 2001. Ved ekstraordinære endringer, skal
regulering av festeavgiften kunne kreves også i 10-årsperioden.
Festerens egne tiltak på eiendommen, f. eks. bebyggelse, beplantning eller annen
forbedring blir ikke å medregne i grunnlaget for høyere festeavgift. Dersom ingen
offentlig myndighet på vedkommende tidspunkt har kompetanse til å fastsette
grunnverdien, skal avgjørelsen om regulering av festeavgift treffes av en voldgiftsrett
i samsvar med Tvml. kap. 32, jfr. pkt. 17 nedenfor. Voldgiftsavgjørelsen skal være
endelig for begge parter og utgiftene med den deles likt mellom partene.
6.
Dersom bortfester ønsker det, skal bortfester med 2 års varsel kunne kreve
innløsning med et engangsbelØp etter pristakst.
7.
Festeren har forkjøpsrett til det bortfestede området.
8.
Festeren har rett til å sette opp fiskefeller med utstyr samt en brakke ved elven på
bortfesters eiendom gnr. 86 bnr. 66. For øvrig har festeren rett til på den festede
'^r5{
eiendommen å oppf6re den bebyggelse og de anlegg medregnet
kummer, dammer,
bygninger, m.v. som godkjennes av myndighetene. Festeren har
videre rett til å
foreta nødvendige vedlikeholdsarbeider av så vel vannledninger, fiskefelle
og
bygninger og de korrigeringer i ervereiet som ansees som nødvendig.
/
I
9.
Bortfesteren har på den bortfestede eiendommen rett til å foreta
nØdvendigvedlikehold av egne kloakkledninger og vannledninger,
og om nødvendig
også legge helt ny ledning i tilfelle overgang til en annen dimensjon.
Arealet skal
ryddiggjØres og klargj6res umiddelbart eter endt arbeid.
L0' Festeren har rett til å nytte veien fra lms Gnr. 86 Bnr. 8 som atkomstvei
til anlegget
mot å dekke en forholdsmessig del av utgiftene ved vedlikeholdsarbeidet
med veien.
Festeren skal dessuten på egen kostnad ha rett til utbedring av
veien.
L1. Foruten festeavgiften plikter festeren
til å betale eventuelle grunnskatter som
knytter seg til den bortfestede eiendom og som etter gjeldene rett
skal betales av
festeren.
12' Eventuelle ulempeerstatninger skal betales som engangserstatning
og fastsettes ved
takst, jfr. pkt 1_7, etter at arbeidet er utført.
13. Festeren har rett
til å holde fiskefellen inngjerdet. Dessuten skal han holde gjerde
mot bortfesters eiendom hvor festeeiendommen stØter til denne og det forlanges
avbortfesteren. Eiendommen må ikke beplantes slik at nabo sjeneres.
L4' Festeren skal når som helst kunne overdra festeretten til Staten ved
Direktoratet for
Naturforvaltning. Slik overdragelse vil ikke være en slik ekstraordinær
endring som
gir bortfester rett til å kreve regulering i en r-0-års periode, jfr. pkt.
5, 2 ledd.
L5' Festeren har rett til å si opp kontrakten med 3 års varsel.
16. Etter festetidens utløp skal festeren ha rett
til å innløse eiendommen såfremt
bortfesteren ikke vil forlenge festekontrakten på gjeldende vilkår, eller etter
lovlig
skjønn overta bygningene på eiendommen og godtgjøre verdiøkning
av denne som
følge av påkostninger og forbedringer beskostet av festeren. Festerens
innløsning av
den bortfestede eiendom skar foretas etter gjeldende grunnverdi på
innløsningstiden, verdiøkning som følge av påkostninger og forbedringer
skal ikke
medregnes ved fastsettelse av løsningssummen. Ved mulig opphør
av
festeforholdet, plikter festeren å rydde eiendommen og så vidt mulig bringe
den
tilbake til opprinnelig stand. Festeren betaler i dette tilfelle erstatning etter
takst for
skader og verdiforringelse.
17. Mulige takster, tvistigheter eller uoverensstemmelser i anledning
denne
festekontrakt skal med endelig og bindende virkning avgjøres av en voldsgiftrett
på 3
medlemmer og i samsvar med Tvml, kap. 32. Av voldgiftsrettens medlemmer
oppnevner bortfester og fester 1 medlem hver, og disse 2 medlemmer velger tredje
medlem. Blir voldgiftsretten ikke enig om valg av formann oppnevnes denne av
sorenskriveren i Sandnes.
18. Festeren bærer alle utgiftene som er forbundet med opprettelsen av denne kontrakt,
herunder tinglysningsgebyr og utgifter ved eventuelle takster.
L9. Kontrakten utstedes i 2 - to - eksemplarer, hvorav bortfester og fester har et hver.
lms,
ir/t>
2009
lø^*
o
im^>
Helga lm s (b'drtfester)
Trondheim,
4ft-Uta
tmm$
ryl,ulrlt
Norsk institutt for Naturforskning (fester)
i,k xr.r
o"t.o l" (o