Vedtak om utlegging av Mellomseter Fjelltak (M2)

Flå kommune
Høgevarde AS
3539 FLÅ
Deres ref.
Vår ref.
15/00284-7
Dato
18.01.2016
Delegert sak
Kommunestyret 2015-2019
Offentlig ettersyn: detaljreguleringsplan for Mellomseter fjelltak (M2), gbnr
29/1, 29/5, 30/1 m.fl. i Flå kommune
Saksopplysninger:
Hallingkonsult AS har på vegne av Høgevarde AS, sendt inn forslag til detaljreguleringsplan
for Mellomseter Fjelltak (M2), del av gbnr. 29/1, 2975 og 30/1.
Hensikten med planen er å utnytte området til råstoffutvinning (steinbrudd og massetak).
Området M2 er i områdereguleringsplanen for Gulsvikfjellet avsatt til område for
råstoffutvinning (steinbrudd og massetak). Det er tatt ut masser i området siden 2007.
Planarbeidet skal resultere i en helhetlig plan som viser utnytting av området til
råstoffutvinning og lager for ferdig råstoff. Planen viser ellers område for skiløypetrase sørsørøst for Gulsviksetervegen. Planforslaget inneholder plankart, bestemmelser og
planbeskrivelse.
I samråd med Flå kommune er området sør- sørøst for Gulsviksetervegen tatt med innenfor
planens avgrensning. Arealbruken her vil følge arealbruk fastsatt i områdereguleringsplan.
Tiltakshaver ønsker at planen skal vise egnet krysningspunkt for skiløype/bru over
Gulsvikelva.
Planområdet dekker et areal på ca. 60 daa. Av dette utgjør selve uttaksområdet, RU1 i
planforslaget, om lag 28 daa. Av området RU1 er det tatt ut fjell på ca. 19 daa av i alt 28 daa.
Det betyr at ca. 60 % av området RU1 allerede er berørt av nåværende drift. Anslagsvis
inneholder området RU1 et totalt volum på ca. 250 000m3 faste masser.
Sweco har utarbeidet en egen støyanalyse for tiltaket, i henhold til Retningslinje for
behandling av støy i arealplanlegging, T-1442/2012.
Sentrumsvegen 24, 3539 Flå
[email protected]
www.flaa.kommune.no
Tlf: 32 05 36 00
Faks: 32 05 36 01
Kontonr: 2351.05.40700
Org.nr: 964951462
Forhold til overordnet plan:
Grunnlaget for planprosessen er områdereguleringsplan for Gulsvikfjellet planid:2014001.
Gjeldende reguleringsplan, ”Reguleringsplan for Høgevarde HV4-5”, bygger på vedtatt
kommunedelplan for Gulsvikfjellet stadfestet av Miljøverndepartementet den 12.05.04.
Denne reguleringsplanen gjelder selvfølgelig selv om det er vedtatt en ny
områdereguleringsplan for Gulsvikfjellet. I gjeldende reguleringsplan for området er det
avsatt enkelte delområder med krav til bebyggelsesplan. Det ble derfor utarbeidet en
bebyggelsesplan, ”Massetak FS1 Høgevarde”, i 2007 (planid: 2007003). Foreslått
detaljregulering skal altså erstatte deler av gjeldende reguleringsplan benevnt som
”Reguleringsplan for Høgevarde HV4-HV5” og bebyggelsesplanen ”Massetak FS1
Høgevarde”. Resterende del av ”Reguleringsplan for Høgevarde HV4-HV5” forblir uendret.
Vurdering:
Planområdet er avgrenset mot privat veg langs Gulsvikelva i sør. Selve uttaksområdet vil
ikke strekke seg ned til elva, men planavgrensningen er lagt over elva for å innlemme et
viktig grøntdrag langs elva og korridor for skiløypetrase og skibru over elva. Mot vest, nord
og øst følger planen avgrening fastsatt i områdereguleringsplan.
I underkant av 60 % av selve uttaksområdet er allerede berørt av tidligere tiltak. Enten er
arealet avskoget eller det er tatt ut fjell. Mye av avdekningsmassen har dårlig kvalitet og vil
bli mellomlagret for seinere bruk ved revegetering av området. Uttaksområdet (for fjell)
ligger i sin helhet vest for Gulsviksetervegen og mye av arealet er avskoget, eller består av
areal med fjell i dagen. Byggevirksomheten i Høgevardeområdet er stor og etterspørselen
etter råstoff er betydelig.
Reguleringsbestemmelsene viser til at det skal utarbeides en egen driftsplan for
uttaksområdet, jfr. krav til driftsplan fra Direktoratet for mineralforvaltning.
Rådmannen viser for øvrig til den omfattende planbeskrivelsen som medfølger
planforslaget.
Vedtak etter fullmakt:
I medhold av plan- og bygningslovens §12-10, legges forslag til detaljreguleringsplan for
Mellomseter Fjelltak (M2), ut til offentlig ettersyn.
Eventuelle merknader til planforslaget sendes til Flå kommune, Sentrumsvegen 24, 3539 Flå,
innen 3. mars 2016.
Med hilsen
Vidar Seterstøen
Overingeniør