Velkommen til samling

RIKTIG LEGEMIDDELBRUK I
SYKEHJEM, HJEMMETJENESTER OG
BOLIGER. HVA HAR VI OPPNÅDD?
Av Line Hurup Thomsen, fagrådgiver USHT
Rogaland
KVALITET OG PASIENTSIKKERHET

Helsetjenesten skal tilby befolkningen
helsehjelp av god kvalitet.

Kjennetegn ved god kvalitet er tjenester som er:







Virkningsfulle
Trygge og sikre
Involverer brukerne
Samordnet og preget av kontinuitet
Utnytter ressursene på en god måte
Tilgjengelige og rettferdig fordelt. (*)
Egen stortingsmelding om kvalitet og
pasientsikkerhet: God kvalitet – trygge
tjenester (Meld. St. 10 (2012-2013)
(http://www.regjeringen.no/nb/dep/hod/tema/sykehus/prioriterteutviklingsomrader/kvalitet.html?id=536789)
ANBEFALINGER

Styrke brukeren

Styrke utøveren

Forbedre ledelse og organisasjon


Styrke forbedringskunnskapens plass i
utdanningene
Følge med og evaluere tjenestene
NASJONALE TILTAK FOR Å OPPNÅ
HELSETJENESTER AV GOD KVALITET

Nasjonal strategi for kvalitetsforbedring i Sosial- og helsetjenesten Og
bedre skal det bli! (2005-2015).
http://www.helsedirektoratet.no/publikasjoner/nasjonal-strategi-forkvalitetsforbedring-i-sosial--og-helsetjenesten-og-bedre-skal-det-bli-20052015/Sider/default.aspx

Pasientsikkerhetsprogrammet ”I trygge hender”.

Nasjonalt helseregisterprosjekt
http://www.pasientsikkerhetsprogrammet.no
http://www.nhrp.no/
http://www.kvalitetsregistre.no/

Nasjonale faglige retningslinjer og nasjonale kvalitetsindikatorer
https://helsedirektoratet.no/statistikk-og-analyse/kvalitetsindikatorer

Helsebiblioteket
www.Helsebiblioteket.no

Nasjonalt råd for kvalitet og prioritering i helse- og omsorgstjenesten
http://www.kvalitetogprioritering.no/
Forbedringsmodellen
Act
Plan
Study
Do
Hva vil vi oppnå?
MÅL
MÅLINGER
ENDRINGER
Act
Plan
Study
Do
IMPLEMENTERING – UTPRØVING OG
LOKAL TILPASSING
Planlegge
Godkjenne
Ved skrivebordet
Den ”virkelige” verden
Teste og
modifisere
Teste og
modifisere
Teste og
modifisere
Implementere
IMPLEMENTERING – TRADISJONELT?
Planlegge
Planlegge
Planlegge
Planlegge
Godkjenne
Ved skrivebordet
Den ”virkelige” verden
Implementere
HVA HAR VI OPPNÅDD I
LÆRINGSNETTVERKET?
LEGEMIDDELGJENNOMGANG VED
BJERKREIM HJEMMEBASERTE TJENESTER
INDIKASJONER BERGÅSTJERN SYKEHJEM,
AVDELING SOLÅSEN
INDIKASJONER TASTA HJEMMEBASERTE
TJENESTER, STAVANGER KOMMUNE
SAMSTEMMING AV LEGEMIDDELLISTE PASIENT,
HBT OG FASTLEGE, FORSAND KOMMUNE
ELEKTRONISK PASIENTJOURNAL VED
MADLA HJEMMEBASERTE TJENESTER
ERFARINGER I TEAMENE




Bidratt til større fokus på medisinering!
Bevisstgjørende at vi gjennomgår medisinbruken til
våre brukere.
Legemiddelgjennomganger er spennende og lærerikt.
Fører til kompetanseheving!
God erfaring med klinisk sjekkliste, gir god oversikt
og dokumentasjon om pasienten
Viktig å sette LMG inn i daglige rammer og system
(kalenderbøker o.l.) samt overordnet kvalitetssystem
(slik vil vi ha det hos oss!). Egen rutine for LMG!
ERFARINGER I TEAMENE





Ser nedgang i medisiner til pasientene. Pasienter som har
veldig god effekt av LMG, viser stor endring i livskvalitet
(*)
Positivt å bruke målinger i Extranet for å vise progresjon
ift fastsatte mål.
Lederforankring er viktig
Å samarbeide i det tverrfaglige team inspirerer og øker
kompetansen om legemidler. Legene påpeker
læringsutbyttet og gode diskusjoner i det tverrfaglige team.
Viktig med god informasjon til alle ansatte (spl, hjpl, lege,
farmasøyt osv)
ERFARINGER I TEAMENE


Viktig med god informasjon til pasienter og pårørende
Viktig å lage god struktur samt legge inn tiltak for oppfølging av
pasienten i etterkant av LMG i EPJ. (legens dokumentasjon brukes
inn i spl. journal?)

Viktig med påførte indikasjoner på legemiddelkortet. Gir økt
forståelse og kompetanse til alle involverte i legemiddelbehandlingen.

Viktig å gjennomføre LMG da mange pasienter tar mange
unødvendige medikamenter.

Farmasøyt er en interessant samarbeidspartner – suksess

LMG styrker samarbeidet mellom sykehjem, hjemmesykepleie og
legekontor
UTFORDRINGER I TEAMENE




Mer utfordrende å innføre i HBT
Omfattende, men viktig arbeid. Krever
planlegging!
Å dokumentere pasientevalueringen i EPJ etter
LMG
Å få alle ansatte med på laget
UTFORDRINGER I TEAMENE

I prosjektperioden; å nå mål kontra hverdagens
utfordringer

Å få til et tett og godt samarbeid med fastlegene

Ustabilitet i personalgruppen

Målinger i Extranet har skapt «hodebry» og har ikke
blitt like godt fulgt opp av alle team.

TID!

Rapportskriving og veggaviser i læringsnettverk
NYTTEVERDI AV LÆRINGSNETTVERK

Inspirerende med erfaringsutveksling på tvers av teamene, og
nyttig med erfaringsfremlegg fra praksis slik som Tasta og Forsand

Motiverende med samling. Viktig for å bli motivert til videre fremdrift!

Nyttig med forbedringsprosjekt og et viktig tiltaksområde

Fornøyd med faglig innhold i forelesningene

God veiledning

Godt kursmateriell

Gode og varierte program med dyktige foredragsholdere

Boligene opplevde det lærerikt og nyttig at deres pasientgruppe ble satt i fokus

Kjekt å være på hotell – god mat 
HVORDAN KÅRE BESTE VEGGAVIS?