Veiledning om byggesak § 10-2. Dokumentasjon for oppfyllelse av

Veiledning om byggesak
§ 10-2. Dokumentasjon for oppfyllelse av kvalitetssikringsrutiner
Lastet ned fra Direktoratet for byggkvalitet 25.01.2016
Veiledning om byggesak
§ 10-2. Dokumentasjon for oppfyllelse av kvalitetssikringsrutiner
(1) I erklæring om ansvarsrett skal foretaket bekrefte at det vil bruke tilstrekkelige kvalitetssikringsrutiner tilpasset det aktuelle
tiltaket for å løse de oppgavene det påtar seg. Ved tilsyn skal foretaket dokumentere at det oppfyller krav til rutiner som angitt i
§ 10-1 første ledd.
(2) Foretak eller andre skal ved søknad om sentral godkjenning for ansvarsrett, skriftlig og på en oversiktlig måte, dokumentere
at det oppfyller krav til kvalitetssikringsrutiner som angitt i § 10-1 annet ledd. Dokumentasjonen kan kreves fremlagt i en
nærmere angitt form som viser hvordan kravene er ivaretatt, jf. § 5-1 tredje ledd.
Veiledning
I erklæring om ansvarsrett skal foretaket bekrefte at det har tilstrekkelig kvalitetssikring i tiltaket. Ved søknad om sentral
godkjenning skal det dokumenteres at krav til kvalitetssikringsrutiner er oppfylt.
Innledning
Bestemmelsen er hjemlet i pbl. §§ 22-3 og 23-8, jf. §§ 23-3, 23-3b.
Til første ledd
Foretaket skal bekrefte at det vil bruke nødvendig kvalitetssikring i tiltaket ved erklæring om ansvarsrett. Ved tilsyn må
foretaket kunne dokumentere at krav til kvalitetssikring er oppfylt i det enkelte tiltak. Det er da særlig viktig at
kvalitetssikringsrutinene er tilpasset de fagområder det er erklært ansvarsrett for i et tiltak.
Bestemmelsen må ses i sammenheng med kapittel 12 Ansvar.
Til andre ledd
For sentral godkjenning er det krav om dokumentasjon av kvalitetssikringsrutiner ved søknad. Det er viktig at foretakets rutiner
er tilpasset de godkjenningsområder foretaket søker sentral godkjenning for. Det skal komme frem av søknaden at alle kravene
til kvalitetssikringsrutiner er ivaretatt av foretaket. Gjennom elektronisk innsending av søknad om sentral godkjenning vil
foretaket måtte erklære at det har kvalitetssikringsrutiner som ivaretar krav i plan- og bygningslovgivningen og er tilpasset
foretaket og de godkjenningsområdene det søker godkjenning for.
Bestemmelsen må ses i sammenheng med kapittel 12 Ansvar og § 13-5 Godkjenningsområder for sentral godkjenning av
foretak.
Endringshistorikk
01.07.11. Ingress lagt inn. 01.01.12. Redaksjonelle endringer. Veiledning endret i samsvar med forskriftsendring om enhetlig
begrepsbruk (kompetanse erstattet med kvalifikasjoner). 01.01.13. Veiledning til andre ledd endret i samsvar med
forskriftsendring. 01.01.16. Veiledning endret som følge av forskriftsendring.
Lastet ned fra Direktoratet for byggkvalitet 25.01.2016
2