Fra kunnskap til pedagogisk praksis

Fra kunnskap til pedagogisk praksis
Thomas Nordahl
20.01.16
Fra: ”Jeg synes” og ”Vi pleier”
Til: ”Jeg vet” og ”Det virker”
Forskningsbasert kunnskap og data om egen institusjon
Forskningsbasert Sterk
kunnskap
Ideelt for endring og forbedring
Data om egen institusjon
Sterk
Svak
Svak
Forskningsbasert kunnskap og evidens
• Forskningsbasert kunnskap relatert til evidens er spørsmål om hva som ser ut
til å virke.
• Dette er spørsmål det må være vesentlig å stille i dagtilbud og skoler der
hensikten er å påvirke barn og unge sin læring og utvikling.
• Det er i dag godt dokumentert at noen former for praksis gir bedre
læringsresultater enn andre .
• Denne type forskning som i dag eksisterer i et stort omfang skal oversettes til
pedagogisk praksis.
Argumenter mot forskningsbasert kunnskap
• Forskningsbasert kunnskap kan ikke overføres til vår institusjon
og kontekst.
 Funnene i de store internasjonale metastudiene stemmer med
skandinavisk pedagogisk forskning (Laursen, 2015).
• Anvendelse av forskningsbasert kunnskap fører til
instrumentalisme og lite reflekterte og autonome profesjoner.
 Det er motsatt; forskningsbasert kunnskap er en forutsetning for
refleksjon og autonomi.
En ideologisk og/eller
erfaringsbasert pedagogisk
praksis
En forskningsinformert
pedagogisk praksis
De ansatte sin
autonomi
Metodefrihet knyttet til å
velge det en selv har tro på
En kunnskapsramme for valg av
metoder, metodeansvarlige
profesjoner
Ledelse og
styringsprinsipper
Ledelse med fokus på
prosesser og involvering av
ansatte
Læringsorientert ledelse med
fokus på mål og
resultatoppfølging
Politikkutforming
Nær kobling mellom politisk En viss avstand mellom
ideologi og pedagogisk
politikkutforming og pedagogisk
praksis
praksis
”I skolen har vi bruk for en velfundert dokumentasjon som
grunnlag for pedagogiske innsatser. Alt annet vil være som
å famle seg fram i blinde” (Helmke, 2013, s.13)
REDIGERES I TOPP-/BUNNTEKST
Bruk av data
Overordnede
målsettinger
Forskningsinformerte
beslutninger
Datainnsamling
Analyse av
data
Senter for praksisrettet utdanningsforskning
Bruk av data
• Data om skole og dagtilbud må forstås og analyseres grundig både på
kommunalt plan og av ledere og ansatte.
• Dette innebærer at beslutningstakere og profesjonene må utvikle
dataliteracy:
 Nødvendig statistisk kunnskap og evne til å omsette data til
forbedret pedagogisk praksis.
• Data i dag bør være ny praksis i morgen
Framgang i læring og utvikling
God prestasjon
Lav framgang
God prestasjon
God framgang
Lav prestasjon
Lav framgang
Lav prestasjon
God framgang
Prestasjon
Framgang
”Endring og forbedring er tap”