Et spørsmål om tid. Rapport fra undersøkelse

Et spørsmål om tid
Rapport fra undersøkelse om arbeidstid i skolen
Rapport 1/2016
Et spørsmål om tid
Rapport fra undersøkelse om arbeidstid i skolen
Rapport 1/2016
Utgitt i seksjon for samfunn og analyse i avdeling for
profesjonspolitikk, januar 2016
Saksansvarlige: Marit Loftsgarden, Geir Lyngstad Strøm,
Tone Marianne Rosvoll, Trond Harsvik, Line Gjersø
Denne publikasjonen er utarbeidet i seksjon for samfunn og
analyse i avdeling for profesjonspolitikk.
Publikasjonen er forankret i Utdanningsforbundets politikk og
verdigrunnlag, men er ikke behandlet i Utdanningsforbundets
politisk ansvarlige organer før den blir offentliggjort.
Foto omslag: Tom Egil Jensen
Utgiver: Utdanningsforbundet
Postboks 9191 Grønland,
0134 Oslo
Tlf. 24 14 20 00
[email protected]
Rapport 1/2016: Et spørsmål om tid. Rapport fra undersøkelse om arbeidstid i skolen
3
Innholdsfortegnelse
1. Innledning .............................................................................................................................................................................................. 5
1.1 Gjennomføring av undersøkelsen........................................................................................................................................ 5
2. Resultater ............................................................................................................................................................................................... 6
2.1 Bakgrunnsopplysninger........................................................................................................................................................... 6
2.2 Om arbeidsårets lengde, SFS 2213 punkt 4 a ................................................................................................................. 9
2.3 Om arbeidsårets lengde, SFS 2213 punkt 4 b.............................................................................................................. 12
2.4 Om organisering av arbeidstiden, SFS 2213 punkt 5.1 ........................................................................................... 14
2.5 Endrede årsrammer for undervisning, SFS 2213 punkt 5.2 ................................................................................. 20
3. Oppsummering ................................................................................................................................................................................. 21
Hovedfunn .......................................................................................................................................................................................... 21
4
Rapport 1/2016: Et spørsmål om tid. Rapport fra undersøkelse om arbeidstid i skolen
Rapport 1/2016: Et spørsmål om tid. Rapport fra undersøkelse om arbeidstid i skolen
5
1. Innledning
I 2014 ble det framforhandlet en ny arbeidstidsavtale for undervisningspersonalet i KS, SFS 2213 1.
Avtalen gjelder fra 1. august 2015. Våren 2015 skulle det gjennomføres lokale forhandlinger for skoleåret
2015/2016 om arbeidsårets lengde og omfang av arbeidstid på skolen med utgangspunkt i den nye
avtalen.
Denne rapporten presenterer resultater fra en spørreundersøkelse rettet mot Utdanningsforbundets
arbeidsplasstillitsvalgte på KS-området med medlemmer som er omfattet av arbeidstidsavtalen SFS 2213.
Formålet med spørreundersøkelsen har vært å kartlegge hvilke ulike forhandlingsløsninger man har
kommet fram til i den enkelte kommune/fylkeskommune og for den enkelte skole i det første året med
lokale forhandlinger om arbeidstid. Resultatene blir lagt fram i denne rapporten, og vil være en del av
grunnlaget for Utdanningsforbundets videre arbeid med avtalen.
1.1 Gjennomføring av undersøkelsen
Spørreundersøkelsen ble gjennomført som en nettbasert undersøkelse ved hjelp av verktøyet
Easyresearch, og sendt respondentene per e-post. Undersøkelsen ble sendt ut 10. november og avsluttet
23. november 2015. Arbeidsplasstillitsvalgte på arbeidsplasser med medlemmer som er omfattet av
SFS 2213 fikk tilsendt undersøkelsen, til sammen 2589 personer. Av disse var det 1552 personer som
besvarte undersøkelsen, noe som gir en svarprosent på 60 prosent. De 1552 respondentene utgjør
dermed et utvalg av populasjonen, og det vil alltid være noe statistisk usikkerhet i forbindelse med en slik
utvalgsundersøkelse. Med utgangspunkt i et konfidensintervall på 95 prosent vil feilmarginen på
spørsmål hvor alle respondenter er inkludert være mellom 1,5 og 2,5 prosent i denne undersøkelsen.
Dersom svarene brytes ytterligere ned på grupper vil feilmarginen øke, ettersom antallet respondenter
da blir færre.
Dataanalysen er foretatt i det statistiske analyseverktøyet SPSS. Resultatene fra undersøkelsen er i
hovedsak presentert i tabeller og figurer som viser frekvensfordelinger basert på hele utvalget.
Spørreskjemaet inneholdt også noen åpne spørsmål hvor de arbeidsplasstillitsvalgte kunne utdype sine
svar. Svar som belyser problemstillingene vil bli framhevet og kommentert i rapporten.
1
«Undervisningspersonalet i kommunal og fylkeskommunal grunnopplæring (SFS 2213)»
6
Rapport 1/2016: Et spørsmål om tid. Rapport fra undersøkelse om arbeidstid i skolen
2. Resultater
2.1 Bakgrunnsopplysninger
Skoleslag
Det er i alt 1552 respondenter som har deltatt i undersøkelsen, tolv av disse oppgir at de er varaarbeidsplasstillitsvalgte. Respondentene er arbeidsplasstillitsvalgte i henholdsvis grunnskolen,
videregående opplæring, voksenopplæringen og sosialmedisinske institusjonsskoler. I tillegg opplyser
enkelte at de er tillitsvalgte ved annet skoleslag. Tabell 1 viser hvordan de arbeidsplasstillitsvalgte
fordeler seg mellom skoleslagene.
Tabell 1: Innen hvilket skoleslag er du arbeidsplasstillitsvalgt? (n=1547)
Skoleslag
Grunnskole
Videregående skole
Voksenopplæring
Sosialmedisinsk institusjonsskole
Annet
Total
Antall
1237
214
81
3
12
1547
Prosent
80
14
5
0
1
100
Det er 80 prosent som har sin arbeidsplass i grunnskolen, 14 prosent jobber i videregående opplæring og
fem prosent oppgir at de jobber i voksenopplæringen. Det er tre arbeidsplasstillitsvalgte som jobber på
sosialmedisinske institusjonsskoler.
I tabell 2 ser vi hvordan de arbeidsplasstillitsvalgte som jobber i grunnskolen fordeler seg på trinn,
hvordan de som jobber i videregående opplæring fordeler seg på utdanningsprogram, og hvordan de som
er tilsatt i voksenopplæringen fordeler seg på ulike typer skoler. Tabellen spesifiserer også på hva slags
arbeidsplasser de 15 arbeidstillitsvalgte innenfor sosialmedisinske institusjonsskoler og andre typer
skoleslag er tilsatt.
7
Rapport 1/2016: Et spørsmål om tid. Rapport fra undersøkelse om arbeidstid i skolen
Tabell 2: Innen hvilket skoleslag er du arbeidsplasstillitsvalgt? (n=1547)
Skoleslag
Grunnskole
Bare barneskole
Bare ungdomsskole
Både barne- og ungdomsskole (1–10)
Leirskole
Bare studieforberedende utdanningsprogram
Videregående skole Bare yrkesfaglige utdanningsprogram
Både studieforberedende og yrkesfaglige
utdanningsprogram (kombinert skole)
Voksenopplæring
Sosialmedisinsk
institusjonsskole
Annet
740
245
242
0
Prosent av
skoleslag
60
20
20
0
174
81
Antall
Kun voksenopplæring etter introduksjonsloven
Kun voksenopplæring i grunnskole etter
opplæringsloven
Både voksenopplæring etter introduksjonsloven og
voksenopplæring i grunnskole etter opplæringsloven
Voksenopplæring i videregående skole etter
opplæringsloven
Kun grunnskole
Kun videregående opplæring
Både grunnskole og videregående opplæring
Oppvekstsenter, 1–13-skole, arbeidsinstitutt, kombinert
grunnskole og spesialskole, pedagogisk støttesenter,
grunnskole med voksenopplæring
22
18
10
8
7
9
3
4
71
88
0
0
3
0
0
100
0
12
0
100
Av de som jobber i grunnskolen er tre av fem tilsatt i barneskoler, én av fem jobber i ungdomsskoler, og
én av fem jobber på kombinerte skoler (det vil si skoler som både er barne- og ungdomsskole).
Av de som er tillitsvalgte i videregående opplæring er åtte av ti tilsatt på en skole med både studie-
forberedende og yrkesfaglige utdanningsprogram. Én av ti jobber på skoler med kun studieforberedende
utdanningsprogram og én av ti jobber på skoler med kun yrkesfaglige utdanningsprogram.
Flesteparten av de som er tillitsvalgte i voksenopplæringen jobber i skoler for både voksenopplæring
etter introduksjonsloven og voksenopplæring i grunnskolen etter opplæringsloven. Resten fordeler seg
på skoler med opplæring kun etter introduksjonsloven og skoler med bare voksenopplæring i grunnskole
etter opplæringsloven.
De tre arbeidsplasstillitsvalgte som jobber på sosialmedisinske institusjonsskoler er ansatt ved skoler
som tilbyr både grunnskole og videregående opplæring.
Fire av de tolv arbeidsplasstillitsvalgte som oppgir at de jobber innenfor annet skoleslag, er ansatt ved
oppvekstsenter som både har barnehage og grunnskole, og de resterende jobber ved andre typer
arbeidsplasser (eksempelvis 1–13-skole, kombinert grunnskole og spesialskole, pedagogisk støttesenter,
grunnskole med voksenopplæring).
8
Rapport 1/2016: Et spørsmål om tid. Rapport fra undersøkelse om arbeidstid i skolen
Størrelse på skole og medlemstall
De arbeidsplasstillitsvalgte ble også spurt om det omtrentlige antallet lærere som arbeider ved skolen
deres det inneværende skoleåret. Dette gir oss et bilde på hvor store skolene i undersøkelsen er.
Figur 1: Hva er det omtrentlig antallet lærere (ikke årsverk) som arbeider ved skolen inneværende
skoleår? n=1544. Prosent.
18
3
10
1–5 lærere
24
44
6–10 lærere
11–20 lærere
21–47 lærere
48 lærere eller fler
Figur 1 viser at seks av ti oppgir at de er tillitsvalgte på en skole med 21 eller flere læreransatte. En tredel
oppgir at de er ansatt ved en skole som har 6–20 læreransatte. Kun tre prosent av de spurte jobber på en
skole med 1–5 læreransatte.
9
Rapport 1/2016: Et spørsmål om tid. Rapport fra undersøkelse om arbeidstid i skolen
De arbeidsplasstillitsvalgte ble også bedt om å oppgi hvor mange av lærerne som er medlem av
Utdanningsforbundet. Dette gir et bilde på størrelsen på klubbene.
Figur 2: Omtrent hvor mange av lærerne er medlemmer av Utdanningsforbundet på skolen? n=1543.
Prosent.
12
4
45
11
1–5 medlemmer
28
6–10 medlemmer
11–20 medlemmer
21–47 medlemmer
48 medlemmer eller mer
Figur 2 viser fordelingen av hvor mange ansatte som er medlem av Utdanningsforbundet på de respektive
skolene hvor respondentene er arbeidsplasstillitsvalgte. Litt over halvparten jobber på skoler med 21
eller fler medlemmer, og en firedel jobber ved skoler som har 6–20 medlemmer. Det er fire prosent som
jobber ved skoler med 1–5 medlemmer.
2.2 Om arbeidsårets lengde, SFS 2213 punkt 4 a
I særavtalen (SFS 2213), punkt 4 a heter det:
Arbeidsårets lengde for lærerne fastsettes etter forhandlinger mellom partene lokalt og med
utgangspunkt i elevenes skoleår slik dette er fastsatt av kommunen/fylkeskommunen + 6 dager som
ligger inne med 7,5 timer per dag. Forhandlingene føres enten på den enkelte skole eller på
kommune-/fylkeskommunenivå. Det skal tas særlig hensyn til tid til planlegging, evaluering,
kompetanseutvikling, samarbeid med kolleger m.m.
10
Rapport 1/2016: Et spørsmål om tid. Rapport fra undersøkelse om arbeidstid i skolen
Alle som deltok i undersøkelsen fikk spørsmål om hva som er fastsatt som arbeidsårets lengde for
skoleåret 2015/2016. I tabell 3 ser vi hvordan svarene fordeler seg.
Tabell 3: Hva er arbeidsårets lengde skoleåret 2015/2016? n=1533
Elevenes skoleår + 4 dager
Elevenes skoleår + 5 dager
Elevenes skoleår + 6 dager
Elevenes skoleår + 7 dager
Elevenes skoleår + 8 dager
Elevenes skoleår + annet
Totalt
Antall
Prosent
6
0,4
24
2
124
8
1353
4
22
1533
88
0,3
1
100
Tabellen viser hva som er arbeidsårets lengde målt i elevenes skoleår + antall dager for skolene i
undersøkelsen. De fleste oppgir at arbeidsårets lengde er elevenes skoleår + 6 dager. Det er åtte prosent
som sier at arbeidsårets lengde er elevenes skoleår + 5 dager, og to prosent har elevenes skoleår
+ 7 dager.
Noen skoler har en annen lengde på arbeidsåret enn alternativene som er oppgitt ovenfor. Disse fikk
mulighet til å oppgi antall dager i et åpent spørsmål. To av disse skolene oppgir at arbeidsårets lengde er
elevenes skoleår + 3 dager. De resterende skolene oppgir at arbeidsårets lengde ligger et sted mellom
elevenes skoleår + 5 dager og elevenes skoleår + 8 dager, men opererer med desimaltall (eksempelvis
elevenes skoleår + 7,5 dager).
Vi finner ingen signifikante forskjeller mellom skoleslagene i hva som er arbeidsårets lengde for skoleåret
2015/2016. Ser vi på grunnskolene spesielt, kan vi heller ikke finne signifikante forskjeller mellom
barneskoler, ungdomsskoler og kombinerte barne- og ungdomsskoler når det gjelder hva som er
arbeidsårets lengde for skoleåret 2015/2016. Ut i fra dette kan vi altså ikke se at arbeidsårets lengde
varierer med skoleslag.
11
Rapport 1/2016: Et spørsmål om tid. Rapport fra undersøkelse om arbeidstid i skolen
De fleste skolene har gjennomført forhandlinger etter punkt 4 a om arbeidsårets lengde, for skoleåret
2015/2016. Se neste figur (figur 3).
Figur 3: Har det blitt gjennomført forhandlinger etter punkt 4 a om arbeidsårets lengde for skoleåret
2015/2016? n=1538.
11 %
Ja
Nei
89 %
Det er elleve prosent som oppgir at de ikke har forhandlet etter punkt 4 a i avtalen. Arbeidsårets lengde
er om lag den samme på disse skolene som der man har forhandlet.
Dersom de arbeidsplasstillitsvalgte hadde ytterligere kommentarer relatert til SFS 2213 punkt 4 a om
arbeidsårets lengde, fikk de mulighet til å utdype disse i åpne tekstfelt.
Kommentarene avspeiler at flertallet av arbeidsgivere og tillitsvalgte har definert lærernes arbeidsår som
elevenes skoleår pluss seks dager. I henhold til kommentarene er partene stort sett enige om ikke å
utvide lærernes arbeidsår ytterligere. Eksempelvis svarer en arbeidsplasstillitsvalgt at
«Kommunen hadde allerede lagt skoleruta med elevenes skoleår, og satt opp seks planleggings-
dager. På skolenivå ble vi enige om det samme».
Noen har økt antallet plandager ved å redusere på arbeidsdagens lengde på noen av de andre dagene i
skoleåret:
«Den 7. dagen fører til reduksjon av bundet tid på arbeidsplassen ved at 4 møter på ettermiddagen
faller bort i løpet av året».
Andre har redusert antall plandager mot å forlenge arbeidsdagens lengde:
«Brukte tre planleggingsdager til å øke tilstedeværelsen + 15 timer ekstra binding slik at vi kunne
ha ett møte til per uke».
12
Rapport 1/2016: Et spørsmål om tid. Rapport fra undersøkelse om arbeidstid i skolen
Spørreundersøkelsen omhandler som tidligere nevnt forhandlingsresultatet som gjelder for skoleåret
2015/2016, og ble gjennomført i november 2015. Det er derfor noe overraskende at vi også får
kommentarer som sier at man har påbegynt, men ikke er ferdige med forhandlingene, verken på
kommune- eller skolenivå:
«Vi holder fortsatt på med forhandlinger hvor både ATV og HTV forhandler med kommunen».
2.3 Om arbeidsårets lengde, SFS 2213 punkt 4 b
I særavtalen (SFS 2213) punkt 4 b heter det:
I tillegg kan partene på skolenivå bli enige om å avsette inntil 4 dager til lærerens for- og
etterarbeid, planlegging, evaluering og faglig ajourføring som med fordel kan skje i et samarbeid
med kolleger.
De arbeidsplasstillitsvalgte fikk spørsmål om det ble framsatt krav om ekstra planleggingsdager, hvem
som eventuelt framsatte kravet og hva det ble enighet om.
Tabell 4: Ble det på skolenivå framsatt krav om å avsette ekstra planleggingsdager etter SFS 2213
punkt 4 b? n=1522.
Ja
Nei
Totalt
Antall
156
1366
1522
Prosent
10
90
100
Tabellen over viser at en av ti av de arbeidsplasstillitsvalgte oppgir at det på skolenivå ble framsatt krav
om å avsette ekstra planleggingsdager etter SFS 2213 punkt 4 b. Både rektor og arbeidsplasstillitsvalgt
fremmet krav. Se tabellen under.
Tabell 5: Hvem fremmet kravet om ekstra planleggingsdager? Begge svar mulig. n=153.
Kun arbeidsplasstillitsvalgt
Kun rektor
Både rektor og arbeidsplasstillitsvalgt
Totalt
Antall
9
124
20
153
Prosent
6
81
13
100
Tabellen viser at i 81 prosent av tilfellene der det ble fremmet krav om ekstra planleggingsdager var det
kun rektor som fremmet kravet. Det er 13 prosent som oppgir at både rektor og arbeidsplasstillitsvalgt
fremmet krav, mens seks prosent sier at det bare var den arbeidsplasstillitsvalgte som fremmet krav.
13
Rapport 1/2016: Et spørsmål om tid. Rapport fra undersøkelse om arbeidstid i skolen
Ved de skolene der det ble framsatt krav om ekstra planleggingsdager etter avtalens punkt 4 b, ble man
ved om lag en av tre av disse til slutt enige om å avsette ekstra planleggingsdager.
Tabell 6: Ble det på din skole enighet om å avsette ytterligere planleggingsdager etter SFS 2213 punkt
4 b? n=58.
Ja, 1 dag
Ja, 2 dager
Ja, 3 dager
Ja, 4 dager
Total
Antall
38
10
5
5
58
Prosent
66
17
9
9
100
Av de skolene der det ble avsatt ekstra planleggingsdager, ser vi i tabellen hvor mange som har avsatt
henholdsvis 1, 2, 3 og 4 ekstra dager. To tredeler av disse skolene avtalte én ekstra planleggingsdag og én
av fem avtalte to ekstra dager. Det var én av ti som avtalte tre ekstra dager og én av ti avtalte fire dager
ekstra. Vi finner ingen signifikante forskjeller mellom skoleslagene når det gjelder avsetting av ytterligere
planleggingsdager etter SFS 2213, punkt 4 b.
Hvis vi kobler skolene som har svart at de har avtalt ekstra planleggingsdager etter punkt 4 b med
svarene fra de samme skolene på hvor mange dager de har avtalt etter punkt 4 a, finner vi at skolen med
det største samlede antallet planleggingsdager har avtalt i alt 11 dager: åtte etter punkt 4 a, og ytterligere
tre etter punkt 4 b.
Dersom de arbeidsplasstillitsvalgte hadde ytterligere kommentarer relatert til SFS 2213 punkt 4 b om
arbeidsårets lengde, fikk de mulighet til å utdype disse i åpne tekstfelt.
Ved flertallet av skolene har man ikke blitt enige om å ha inntil fire ekstra dager i lærernes arbeidsår, slik
avtalens punkt 4 b gir mulighet for. Hovedinntrykket fra det åpne tekstfeltet er at man på skolenivå har
blitt enige om å fortsette med samme antall dager som skolen hadde foregående skoleår (2014/2015).
Eksempelvis svarer en arbeidsplasstillitsvalgt at
«Vi ble enige om å holde oss til antall planleggingsdager som vi har hatt tidligere».
På de skolene hvor partene har kommet til enighet om ekstra plandag(er), er inntrykket ut fra
kommentarene at man har tatt seg tid til å gjennomføre en prosess og diskutert grundig hva dagen(e) skal
brukes til:
«Av og til kan det vere gode grunnar for meir konsentrert tid i lag for å løyse oppgåver i skulen.
Føresetnader for at ein har slike dagar er at ein har køyrt ein fornuftig prosess i forkant og at der er
semje mellom organisasjonane og leiinga på skulen».
14
Rapport 1/2016: Et spørsmål om tid. Rapport fra undersøkelse om arbeidstid i skolen
Arbeidsplasstillitsvalgte er også opptatt av tiden man bruker på forhandlinger:
«Dette var meget gode, men samtidig vanvittig tidskrevende forhandlinger. Deler av tiden gikk med
til å gå grundig gjennom innholdet i planleggingsdagene, og alle parter var til slutt fornøyd med
resultatet».
Ved en eventuell økning av antall hele plandager, har man mange steder kortet ned på arbeidsdagens
lengde andre dager i løpet av skoleåret:
«Det ble fra rektors side foreslått en ekstra planleggingsdag mot 4 x 2 timers mindre bunden tid
gjennom året».
2.4 Om organisering av arbeidstiden, SFS 2213 punkt 5.1
Arbeidstidsavtalen SFS 2213 sier i punkt 5.1 at
Arbeidstiden på skolen fastsettes ved partsenighet ved den enkelte skole. (…) Dersom partene ikke
kommer fram til noe annet, kan forhandlingene om arbeidstid på skolen ta utgangspunkt i følgende
tabell:
Tabell som forhandlingspartene kan ta utgangspunkt i om arbeidstid på skolen [hentet fra SFS 2213]
Gjennomsnittlig
arbeidstid på skolen
per uke i elevenes
skoleår
Gjennomsnitt 37,5 t
Gjennomsnitt 35 t
Gjennomsnitt 33 t på
barnetrinnet
Gjennomsnitt 31 t på
ungdomstrinnet
Gjennomsnitt 29 t i vgo
Arbeidstid på skolen
gitt arbeidsår på 38
uker + 6 dager
1470
1375
Arbeidstid på skolen
som avsettes til
undervisning, for- og
etterarbeid og faglig
ajourføring
1200
1150
Arbeidstid utenom
skolen gitt arbeidsår
på 38 uker + 6 dager
217,5
312,5
1300
387,5
1225
462,5
1150
537,5
15
Rapport 1/2016: Et spørsmål om tid. Rapport fra undersøkelse om arbeidstid i skolen
De arbeidsplasstillitsvalgte fikk spørsmål om det ble gjennomført forhandlinger om organiseringen av
arbeidstiden og hva som ble resultatet av disse forhandlingene.
Figur 4: Har det blitt gjennomført forhandlinger etter punkt 5.1 på din skole for skoleåret 2015/2016?
n=1517
15 %
Ja
Nei
85 %
Det er 85 prosent av skolene som har gjennomført forhandlinger, og det er 15 prosent som svarer at det
ikke har blitt gjennomført forhandlinger på skolen.
Av de som har gjennomført forhandlinger etter punkt 5.1, oppgir omtrent samtlige av disse (96 prosent)
at det til slutt ble enighet i forhandlingene på skolen. Kun et fåtall (fire prosent) opplyser om at
forhandlingene ikke førte til enighet.
16
Rapport 1/2016: Et spørsmål om tid. Rapport fra undersøkelse om arbeidstid i skolen
Forhandlingsresultater på skolenivå
Figurene under viser fordelingen av arbeidstid angitt som timetall per år på de skolene som har
forhandlet og ble enige på skolenivå, i henholdsvis grunnskole, videregående skole og voksenopplæring.
Figur 5: Hva ble omfanget av arbeidstid på skolen? Barnetrinn (n=586), ungdomstrinn (n=187) og
videregående skole (n=173). n=946.
Barneskole
1150 timer per år
0%
1%
1375 timer per år
1470 timer per år
Annet timetall per år
Videregående skole
1%
1225 timer per år
1300 timer per år
Ungdomsskole
78%
1%
2%
0%
93%
84%
5%
4%
0%
2%
0%
1%
0%
8%
6%
16%
20%
40%
60%
80%
100%
I figuren over ser vi at ved barneskoler er det 1300 timer per år som er det vanligste omfanget av
arbeidstid, mens for ungdomstrinnet er det 1225 timer per år som hyppigst blir nevnt. Når det gjelder
videregående opplæring er det i all hovedsak 1150 timer som er avtalt som årlig omfang av arbeidstid på
skolen.
Av de arbeidstillitsvalgte på barneskoler er det åtte prosent som svarer annet timetall per år, dette
tilsvarer 44 arbeidsplasstillitsvalgte. I åpne tekstfelt ser vi at 21 av disse har avtalt et timeantall mellom
1216 og 1300 timer per år. Det er 13 som svarer at de har et timeantall mellom 1301,5 og 1394,6 timer
per år. Én arbeidsplasstillitsvalgt oppgir 1432 timer per år, og to svarer 1687,5 timer per år. Det er også
én som opplyser om at timeantallet blir satt etter behov. Det er seks som ikke opplyser om timeantall per
år.
Det er 16 prosent av de arbeidsplasstillitsvalgte fra ungdomsskoler som oppgir at de har blitt enige om et
annet timetall enn alternativene, dette tilsvarer 29 arbeidsplasstillitsvalgte. Av de åpne tekstfeltene ser vi
at fire av disse opplyser om at de har avtalt under 1225 timer per år, hhv. 1150 timer per år, 1170 timer
per år, 1205 timer per år og 1224 timer per år. Det er 14 som svarer at de har et timeantall per år mellom
17
Rapport 1/2016: Et spørsmål om tid. Rapport fra undersøkelse om arbeidstid i skolen
1225 og 1300 timer per år. Én arbeidsplasstillitsvalgt opplyser om 1309 timer per år, én opplyser om
1346,5 timer per år og en annen om 1489 timer per år. Det er ingen flere av de som jobber på ungdomstrinnet som spesifiserer timeantallet i åpne tekstfelt.
Av de arbeidsplasstillitsvalgte i videregående opplæring svarer seks prosent at de har blitt enige om et
annet timetall per år. Dette tilsvarer ti arbeidsplasstillitsvalgte, og det er bare arbeidsplasstillitsvalgte fra
skoler med kombinert studieforberedende og yrkesfaglig utdanningsprogram og skoler med kun studie-
forberedende utdanningsprogram som svarer dette. Det er tre av disse som opplyser i åpne tekstfelt at de
ikke har oppmøteplikt ut over undervisning og planlagte møter. De resterende plasserer seg mellom 1040
timer per år og 1100 timer per år.
Figur 6: Hva ble omfanget av arbeidstid på skolen? Voksenopplæring. n=63
1150 timer per år
1225 timer per år
1300 timer per år
1375 timer per år
1470 timer per år
Annet timetall per år
Voksenopplæring
0%
0%
2%
0%
0%
90%
8%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90% 100%
Av de som jobber i voksenopplæringen svarer 90 prosent at de har avtalt 1225 timer per år. Det er åtte
prosent som svarer annet timeantall per år.
18
Rapport 1/2016: Et spørsmål om tid. Rapport fra undersøkelse om arbeidstid i skolen
Figur 7: Hva ble omfanget av arbeidstid på skolen? Videregående opplæring, fordelt på
utdanningsprogram. n=173.
1150 timer per år
1225 timer per år
1300 timer per år
1375 timer per år
1470 timer per år
Annet timetall per år
71%
1%
0%
0%
96%
94%
0%
0%
0%
1%
0%
0%
0%
0%
6%
4%
0%
0%
20%
29%
40%
60%
80%
Både studieforberedende og yrkesfaglig utdanningsprogram
100%
Kun yrkesfaglig utdanningsprogram
Kun studieforberedende utdanningsprogram
Av de som jobber i videregående skole er det 1150 timer per år som er det vanligste omfanget av arbeidstiden på skolen, uavhengig av utdanningsprogram. Av de som jobber ved skoler med kun studie-
forberedende utdanningsprogram, svarer 29 prosent av disse et annet alternativ enn de som var oppgitt i
spørreskjemaet. Dette tilsvarer fem arbeidsplasstillitsvalgte.
Av de som jobber på skoler med både studieforberedende og yrkesfaglig utdanningsprogram svarer fire
prosent av disse et annet timetall per år, noe som tilsvarer fem arbeidsplasstillitsvalgte.
19
Rapport 1/2016: Et spørsmål om tid. Rapport fra undersøkelse om arbeidstid i skolen
Forhandlingsresultater på kommunalt/fylkeskommunalt nivå
Flesteparten av de skolene som ikke ble enige i forhandlingene om arbeidstid på skolen på skolenivå, ble
enige på kommunalt/fylkeskommunalt nivå. Figuren under viser hva som ble omfanget av arbeidstiden
på disse skolene etter forhandlingene på dette nivået.
Av de som forhandlet er det kun én arbeidsplasstillitsvalgt som ikke jobber på en grunnskole eller i
videregående opplæring, og denne tillitsvalgte er ansatt ved en spesialskole.
Tabell 7: Hvis forhandlingene ble videreført på kommunalt/fylkeskommunalt nivå, hva ble resultatet?
n= 35
1150 timer per år
1225 timer per år
1300 timer per år
1375 timer per år
Annet timetall per år
Forhandlingene er ikke fullført
Total
Barnetrinn
0
1
11
0
0
5
17
Ungdomstrinn
0
8
0
1
1
4
13
Videregående skole
5
0
0
0
0
0
5
Det er 35 skoler som videreførte forhandlingene på kommunalt eller fylkeskommunalt nivå. Vi ser at de
fleste av de 17 arbeidsplasstillitsvalgte på barneskoler oppgir at de på dette nivået ble enige om 1300
timer per år, fem av disse opplyser at forhandlingene ikke er fullført, mens det på én barneskole ble
enighet om 1225 timer per år. Av de 13 ungdomsskolene som videreførte forhandlingene på kommunalt
nivå ble åtte enige om 1225 timer per år. Fire har ikke sluttført forhandlingene, mens én arbeidsplass-
tillitsvalgt oppgir at det ble enighet om 1270 timer per år. De fem videregående skolene som videreførte
forhandlingene på fylkeskommunalt nivå oppgir at resultatet ble 1150 timer per år.
20
Rapport 1/2016: Et spørsmål om tid. Rapport fra undersøkelse om arbeidstid i skolen
2.5 Endrede årsrammer for undervisning, SFS 2213 punkt 5.2
I SFS 2213, punkt 5.2 heter det:
(…) Innenfor arbeidstiden på skolen legges tid til undervisning slik den framkommer som
årsrammer for det enkelte fag i vedlegg 1. Årsrammene for undervisning kan endres ved
partsenighet.
De arbeidsplasstillitsvalgte fikk spørsmål om noen av årsrammene for undervisning ble endret etter
forhandlinger.
Figur 8: I henhold til SFS 2213, punkt 5.2 Oversikt/plan, kan årsrammene for undervisning endres ved
partsenighet. Har noen av årsrammene blitt endret på din skole? n=1472. Prosent.
11
4
Ja
Nei
Vet ikke
85
Det kommer fram at et fåtall av skolene har endret årsrammene etter partsenighet. Det er fire prosent
som sier at årsrammene har blitt endret, mens elleve prosent av de spurte er usikre på om det har blitt en
endring i årsrammene.
Rapport 1/2016: Et spørsmål om tid. Rapport fra undersøkelse om arbeidstid i skolen
21
3. Oppsummering
En endret versjon av særavtalen SFS 2213, som regulerer arbeidstiden for undervisningspersonalet i
skolen på KS-området, ble gjort gjeldende fra 1. august 2015. Avtalen sier bl.a. at det skal gjennomføres
lokale forhandlinger på kommune-/fylkeskommune- og/eller skolenivå om arbeidsårets lengde og
omfanget av arbeidstid på skolen. I forkant av at avtalen ble gjort gjeldende, ble det våren 2015
gjennomført lokale forhandlinger for skoleåret 2015/2016, og denne rapporten oppsummerer
resultatene fra disse lokale forhandlingene. Rapporten presenterer funnene på bakgrunn av en
spørreundersøkelse som ble sendt ut til Utdanningsforbundets arbeidsplasstillitsvalgte på skoler som har
medlemmer som er omfattet av arbeidstidsavtalen. Det er 1552 personer som besvarte undersøkelsen,
noe som gir oss en svarprosent på 60 prosent.
Formålet med spørreundersøkelsen har vært å kartlegge hvilke ulike forhandlingsløsninger man har
kommet fram til i de enkelte kommunene/fylkeskommunene og for den enkelte skole i det første året
med lokale forhandlinger om arbeidstid med utgangspunkt i den nye avtalen.
Rapporten er disponert etter de aktuelle punktene i avtalen, og består hovedsakelig av tabeller og figurer
som gjengir kvantitative størrelser. De arbeidsplasstillitsvalgte som deltok i undersøkelsen fikk også
anledning til å komme med tilleggskommentarer. Disse åpne tekstfeltene har gitt oss mulighet til å få et
mer kvalitativt bilde av de arbeidsplasstillitsvalgtes erfaringer med forhandlingen av avtalen. En del av
det kvalitative materialet er systematisert og kommentert i rapporten der dette er relevant.
Hovedfunn
•
De fleste skolene ser ut til å ha avtalt en lengde på arbeidsåret og en samlet arbeidstid på skolen
som er i tråd med det som framgikk av sentral del av den tidligere gjeldende arbeidstidsavtalen
•
for angjeldende skoleslag.
De fleste kommunene og skolene har gjennomført forhandlinger om arbeidsårets lengde etter
punkt 4 a for skoleåret 2015/2016. 88 prosent oppgir at arbeidsårets lengde er elevenes skoleår
•
+ 6 dager. Det ser ikke ut til å være signifikante forskjeller mellom skoleslagene på dette punktet.
Det ble fremmet krav om ekstra planleggingsdager i henhold til avtalens punkt 4 b på ca.
ti prosent av skolene, og ved i overkant av en tredel av disse ble man enige om én eller flere
•
ekstra planleggingsdager.
Ved 85 prosent av skolene er det blitt gjennomført forhandlinger om organisering av
arbeidstiden på skolen etter avtalens punkt 5.1, og ved nesten samtlige av disse ble man enige på
skolenivå.
22
Rapport 1/2016: Et spørsmål om tid. Rapport fra undersøkelse om arbeidstid i skolen
•
93 prosent av de videregående skolene er blitt enige om en årlig arbeidstid på skolen på 1150
timer, 78 prosent av ungdomsskolene er blitt enige om 1225 timer, og 84 prosent av barne-
•
skolene er enige om 1300 timer.
Avtalen gir også mulighet for å avtale endrede årsrammer for undervisning på skolen. Fire
prosent av de tillitsvalgte svarer at noen av årsrammene er blitt endret ved skolen.
Resultatene fra denne undersøkelsen vil være en del av grunnlaget for Utdanningsforbundets videre
arbeid med avtalen.
Alle Utdanningsforbundets publikasjoner er tilgjengelig på www.utdanningsforbundet.no/Publikasjoner
Utdanningsforbundet
Postboks 9191 Grønland, 0134 Oslo
tel +47 24 14 20 00
fax +47 24 14 21 00
utdanningsforbundet.no