Bud

Budjetointi
Mitä budjetointi on?
•
•
•
•
Yrityksen toiminnan ennustamista ja tavoitteenasettelua
Yrityksen tulevien suunnitelmien esittämistä numeroina
Apuväline liikeidean testaamiseen
Tavoitelaskentaa
Mikä on budjetti?
• Yrityksen toimintaa varten laadittu, mahdollisimman
edullisen tuloksen sisältävä, määrättynä ajanjaksona
toteutettavaksi tarkoitettu euromääräinen
toimintasuunnitelma
• Talousjohtamisen keskeinen instrumentti
Yrityksen toiminnan suunnittelusta
yleensä
• Suunnittelu on prosessi, johon kuuluvat
–
–
–
–
–
–
tavoitteiden asettaminen
tietojen kerääminen ja analysointi
vaihtoehtojen muodostaminen ja valinta
varsinaisien suunnitelmien teko
suunnitelmien toteuttaminen
seuranta ja parantaminen
Suunnitteluajanjaksot
Strateginen suunnittelu
(pitkä aikaväli)
Vuosibudjetointi
Rullaava budjetointi
Budjetoinnin merkitys yrityksen
toiminnassa
Johdon apuväline
• Toiminnan ohjauksessa
– Tavoitteiden asettaminen / vaihtoehtojen valinta
– Motivointi, vastuualueet
• Toiminnan koordinoinnissa
– Keino yhdistää yrityksen eri toiminnot ja muodostaa
toiminnasta kokonaiskuva
» myynti suhteessa valmistukseen jne..
• Toiminnan tarkkailussa
– Poikkeamien analysointi
Yrityksen budjetointimenetelmät
• Ylhäältä alas (break down)
– autoritaarinen
• Alhaalta ylös (build up)
– demokraattinen
• Yhteistyömenetelmä
Yrityksen budjettijärjestelmä
•
Koostuu yrityksessä käytössä olevista budjeteista
•
Pääbudjetit
– Tulosbudjetti (tuotot-kustannukset)
– Rahoitusbudjetti (rahan lähteet ja rahan käyttö)
– Ennakoitu tase
•
Osabudjetit (toimialasta riippuvaisia)
–
–
–
–
–
–
–
Myyntibudjetti
Ostobudjetti tai valmistusbudjetti
Markkinointibudjetti
Investointibudjetti
Myynti- ja hallintobudjetti
Tutkimus- ja tuotekehitysbudjetti
jne..
Myynti
Osto
Tulosbudjetti
Markkinointi
Rahoitusbudjetti
Hallinto
Investoinnit
Tase
Pääbudjetit
• Tulosbudjetti
–
–
–
–
Osabudjettien tuotot ja kustannukset
Tuloslaskelman tai katetuottolaskelman muodossa
Yrityksen budjetoitu tulos
Laaditaan suoriteperusteella
Tulosbudjetin rakenne (esimerkki)
Myyntituotot
- Muuttuvat kustannukset
= Myyntikate
- Kiinteät kustannukset
= Käyttökate
- Poistot
= Liiketulos
- Korot ja muut rahoituksen erät
= Tulos ennen veroja
- Verot
= Tulos
Rahoitusbudjetti
• Varmistetaan, että yritys selviää kaikista
maksuistaan budjettikauden aikana
• Yrityksen kassaanmaksut ja kassastamaksut
– Myynneistä kertyvät kassaanmaksut
• Käteismyynnit / laskutus / maksuajat
• Muut kassaanmaksut
Rahoitusbudjetti
• Ostoista aiheutuvat kassastamaksut
– Käteisostot / velaksiostot / maksuajat
• Muiden menojen kassastamaksut
• Arvonlisäverot
– Myynnit ja hankinnat verollisina
– Maksettavan alv:n tilitykset
• Menoja, joista ei kassastamaksuja
– Poistot / laskennalliset korot
Rahoitusbudjetti
• Rahoitustapahtumia, jotka vaikuttavat
kassavirtoihin
–
–
–
–
Pääoman nostot (lainat / oma pääoma)
Pääoman palautukset (lainan lyhennykset)
Sijoitukset muihin yrityksiin
Voitonjako
Rahoitusbudjetin rakenne (esimerkki)
Alkukassa (käytössä olevat rahavarat pankkitileillä ja
kassassa)
Kassaanmaksut
Käteismyynnit / Myyntisaamiset
Lainojen nostot
Kassastamaksut
Käteisostot /Ostovelat
Kiinteät menot
Investoinnit
Korot / Verot
Lainojen lyhennykset
Voitonjako
Loppukassa
Ennakoitu tase
• Tulosbudjetin ja rahoitusbudjetin perusteella laadittava
• Lähtökohtana edellisen budjettikauden lopputase
• Osoittaa yrityksen taloudellisen tilan budjettikauden
lopussa
Budjettiseuranta
• tarkkailuraportit budjettivastuullisille
• poikkeamien mittaaminen ja analysointi
– suotuisat poikkeamat
– epäsuotuisat poikkeamat
• toimenpidepäätökset