Suunniteltu avoin yliopisto-opetus lv. 2016-2017

Lukuvuosi 2016 – 2017
Hämeen kesäyliopisto hakee eri yliopistoilta lupaa järjestää avointa yliopisto-opetusta alkaen syyslukukaudella 2016 ja kevätlukukaudella 2017. Päätökset saadaan kevään 2016 kuluessa ja opinto-ohjelmat ja kurssimaksut päivitetään verkkosivuille www.hameenkesayliopisto.fi
Humanistiset tieteet
Kasvatustieteet
UUTUUS! Englanninkielen perusopinnot, 28 op, JY
Draamakasvatuksen perusopinnot, 25 op, JY
Kirjoittamisen perusopinnot, 25 op, JY
Kasvatustieteen perusopinnot, 25 op, TY
Kirjallisuuden perusopinnot, 30 op, JY
Erityispedagogiikan perusopinnot, 25 op, JY
UUTUUS! Monikulttuurisuuden opintokokonaisuus, 25 op, TY
Musiikkiterapian perusopinnot, 25 op, JY
UUTUUS! Suomi toisena vieraana kielenä
S2 aineopinnot, 35 op, JY
Kasvatustieteiden (yleinen ja aikuiskasvatustiede)
perusopinnot, 25 op, HY
Kieli- ja viestintäopinnot
Advanced English Academic and Professional
Communication for Law, 4 op, UEF
UUTUUS! Suomi toisena vieraana kielenä
S2 perusopinnot, 25 op, UEF
Kauppa- ja hallintotieteet
Englannin tekstinymmärtäminen, kirjoittaminen ja suullinen taito
(hum., käytt., valt.), 3 op, HY
Englannin tekstinymmärtäminen, kirjoittaminen ja suullinen taito
valmentava kurssi, 3 op, HY
Esimiestyö ja vuorovaikutustaidot, 6 op, TY
Henkilöstöjohtaminen, 5 op, TY
English Academic Reading Skills for Law, 4 op, UEF
Johtaminen ja liiketoiminta, 4 op, TY
UUTUUS! Julkisten hankintojen strateginen johtaminen, 5 op, UEF
Kirjanpito ja tilinpäätös, 3 op, TY
Introduction to Academic English, 4 op, TaY
Kirjoitusviestintää oikeustieteiden opiskelijoille, 2 op, UEF
Puheviestintää oikeustieteiden opiskelijoille, 2op, UEF
Muutoksen johtaminen, 5 op, TY
Ruotsia oikeustieteiden opiskelijoille, 4 op, UEF
Työhyvinvointi, 5 op, TY
Ruotsin valmennuskurssi, 2 op, HY
UUTUUS! Urheilujohtaminen, 35 op, UEF
Tieteellinen kirjoittaminen, 3 op, TaY
Toisen kotimaisen kielen kirjallinen ja suullinen taito (käytt.),
3 op, HY
kuvataide
Kuvataiteen perusopinnot, 25 op, LY
Psykologia
Liikunta, lääke- ja
terveystieteet
Oikeustieteet
Ikääntyneen asiakkaan terveys ja sen arviointi, 5 op, TY
Oikeustieteiden (HTK/HTM) opinnot, UEF (jatkuva haku):
Psyykkiset traumat, 3 op, TY
Psykologian perusopinnot, 25 op, HY
Yleiset oikeusjärjestysopinnot, 60 op
Sosiaalipediatria, 2 op, TY
Finanssioikeuden perusopinnot, 25 op
Yhteiskuntatieteet
Hallinto-oikeuden perusopinnot, 25 op
Rikos- ja prosessioikeus ja rikollisuuden tutkimus, 25 op
UUTUUS! Design Management ja palvelumuotoilu, 25 op, LY
Siviilioikeuden perusopinnot, 25 op
UUTUUS! Julkishallinnon viestintä, 5 op, HY
Ympäristöoikeuden perusopinnot, 25 op
UUTUUS! Kriisiviestinnän harjoituskurssi, 5 op, HY
UUTUUS! Johtajuus ja asiantuntijaviestintä, 5 op, HY
Työ- ja virkamiesoikeuden perusopinnot, 25 op
Kriisiviestintä ja –johtaminen, 5 op, HY
Yritysjuridiikan perusopinnot, 25 op
UUTUUS! Sosiaalityön aineopinnot, 35 op, UEF
Opintoja järjestetään ympäri vuoden Hämeenlinnassa ja niitä voi
suorittaa joustavasti, omaan tahtiin työn ohessa. Opintojen edetessä
opiskelija voi hakeutua Itä-Suomen yliopiston tutkinto-opiskelijaksi
avoimen yliopiston väylän kautta.
Katso
tarkemmin
netistä
hameenkesayliopisto.fi
HTK-info 6.6.2016
3