venematkailu.fi | saaristomatkailu.fi

KÄYNTISATAMAT 2016 -OPPAAN SISÄLTÖ:
Saaristo-opas Käyntisatamat 2016 on saaristossa liikkuvan matkailijan, veneilijän ja
retkeilijän tärkeä tietopaketti.
Opas koostuu kolmesta kokonaisuudesta:
1. SAARISTOMATKAILUN YLEINEN OSA
Kuntien ja kaupunkien matkailupalvelut, tärkeimmät nähtävyydet ja kiinnostavimmat
tapahtumat esitellään kattavasti koko rannikon alueelta. Erilaiset kulttuurikokemukset
huomioidaan paikkakunnittain.
2. KÄYNTISATAMAT JA PALVELUT
Opas sisältää kaikki käyntisatamat ja tärkeimmät retkisatamat rannikolla Virojoelta
Tornioon.
Kaikista satamista on korkealaatuiset tietokonepiirrokset ja lähestymisohjeet.
Merkittävimmät satamat esitetään 4-väri-ilmakuvina.
Kunkin sataman ja sen läheisyydestä löytyvät palvelut esitetään symbolein.
3. KALASTUS
Sivuilla kerrotaan kalastusluvista ja kalastusmahdollisuuksista sekä lisäksi veneramppien sijainneista.
Uudistunut Satamakirjasarjamme!
SAIM
AAN
KÄ
YNTI
Järv
SATA
im
MAT
vene atkailu
ilijän
op
JA KA
ja re as Saim
NAVA
tkeil
ijän aan käyn
T 20
koos
tärkeä
16 -O
tis
tuu ko
tieto atamat
PPAA
lmes
1. JÄ
ja
pake
N SI
ta ko
tti. kanava
SÄLT
OppaRVIMATKA
kona
t 2016
Ö:
isuud
on jo
matka an aluss ILUN YL
esta
kaise
iluas a on m EINEN
:
n mat
ioista
iel
OS
kailij
sekä enkiint A
2. VE
an,
ois
vene
Kunt NEILIJÄN
ilyaih ia artik
ien
ke
PA
eis
LV
ja
tapa
ia ju leita Jä
htum kaupun ELUOPA
ttuja.
rvi-S
kien
at es
S
uo
m
itellä
m
en aja
Opas
än ka atkailu
nkoh
sisält
ttava palve
la.
taisi
ää ka
lut, tä
sti.
sta ve
ikki kä
rkeim
sistö
yntis
mät
Mon
at
nä
amat
esta
htäv
sata
ja tä
yyde
mas
rkeim
t ja kii
Merkit
ta on
mät
nnos
kork
tävim
retkisa
tavim
ealaa
mät
tamat
mat
tuise
sata
Etäis
Vuok
mat
t tieto
sen
esite
kunk yystauluk
kone
vesis
llään
in ku
ot
piirr
tön alu
ntae tärkeim
4-vä
okse
ri-ilm
sitte
t
eelmist
3. KA
lyn
ak
ä
uvin
sa
yhte
Sivuil LASTUS
a.
ydes tamista
sä.
esite
pien la kerro
llään
sijain taan
paikk
neist kalas
akun
tuslu
a.
tako
vista
htais
ja ka
esti
lastu
selke
smah
ästi
dollis
uuks
ista se
kä lis
äksi
vene
rampOpas
VENEILYKESÄ 2016 -OPPAAN SISÄLTÖ:
Veneilykesä 2016 järvimatkailuopas on järvialueemme jokaisen matkailijan, veneilijän
ja retkeilijän tärkeä tietopaketti.
Järvimatkailuopas
Opas koostuu kahdesta kokonaisuudesta:
1. VESIMATKAILUN YLEINEN OSA
Oppaan alussa on mielenkiintoisia artikkeleita Järvi-Suomen ajankohtaisista vesistömatkailuasioista sekä veneilyaiheisia juttuja. Myös satamaraentamisella on oma tärkeä
osuutensa.
ilin, vene
tkailija
TÖ:
van ma
SISÄL
a liikku
ristoss
on saa
opas
atkailu
om
rist
t
6 saa topaketti.
vimma t
nosta
a:
rkeä tie
ja kiin kokemukse
udest
naisu
uri
vyydet
a koko
t nähtä laiset kulttu
lmest
. Eri
OSA
keimmä
EINEN lvelut, tär on alueelta
pa
UN YL
e.
TKAIL matkailu koko rannik
puvill
e saa
ti
ien
sits
ve
punk n kattavas
että
a
maitse
sitellääakunnittain.
ojoelt
sekä
olla Vir
reitit
paikk
det ja
t rannik
yhtey
atama
kulku
t retkis
ytyvät
et.
immä
T
isohje
LVELU at ja tärke
estym
am
T JA PA
ja läh
ATAMA i käyntisat
okset
iirr
ikk
ep
tää ka
tokon
iset tie
a.
lein.
alaatu
akuvin
korke
symbo
äri-ilm
tetään
ista on
ään 4-v
lut esi
satam
pesitet
palve
veneram
amat
tyvät
mät sat
ä lisäksi
estä löy
tävim
eisyyd
sista sek
isuuk
sen läh
oll
ja
hd
an
tusma
n satam
ja kalas
luvista
lastus
TUS
ALAS rrotaan ka
uilla ke eista.
inn
n sija
2016
AAN
-OPP
a
nut S
tu
Uudis
me!
sarjam
kirja
tama
pas
ailuo
atk
Järvim
SAIMAAN KÄYNTISATAMAT
JA KANAVAT 2016 -OPPAAN
SISÄLTÖ:
Saimaan käyntisatamat
matkailijan, veneilijän ja kanavat 2016 järvimatkailuopas on järvialueemme
ja retkeilijän tärkeä tietopaketti.
jokaisen
Opas koostuu kahdesta
kokonaisuudesta:
1. VESIMATKAILUN YLEINEN
OSA
Oppaan alussa on mielenkiintoisia
artikkeleita
matkailuasioista sekä
veneilyaiheisia juttuja. Järvi-Suomen ajankohtaisista vesistöosuutensa.
Myös satamaraentamisella
on oma tärkeä
2. VENEILIJÄN PALVELUOPAS
Kuntien ja kaupunkien
matkailupalvelut, tärkeimmät
tapahtumat esitellään
nähtävyydet ja kiinnostavimmat
kattavasti sekä Kymijoen
alueilla.
vesistön että Kokemäenjoen
vesistön
Opas sisältää kaikki
käyntisatamat ja tärkeimmät
joen vesistöjen alueilla.
retkisatamat Kymijoen
Monesta satamasta
Järvimatkailuopas
Saimaan
käyntisatamat
ja kanavat
ja Kokemäen-
on korkealaatuiset tietokonepiirrokset
Merkittävimmät satamat
esitellään 4-väri-ilmakuvina.
Etäisyystaulukot tärkeimmistä
satamista esitellään
kunkin kuntaesittelyn
paikkakuntakohtaisesti
yhteydessä.
veneilijän
matkailijan,
SISÄLTÖ:
me jokaisen
-OPPAAN
on järvialueem
uopas
järvimatkail .
2016 tietopaketti
sta vesistötärkeä
desta:
oma
Veneilykesä tärkeä
n ajankohtaision
kokonaisuu
ja retkeilijän
tamisella
Järvi-Suome
kahdesta
OSA artikkeleitaMyös satamaraen
koostuu
Opas
isia juttuja.
mat
LUN YLEINEN
sia
on mielenkiinto
t ja kiinnostavim
1. VESIMATKAI
en vesistön
alussa sekä veneilyaihei
ista
Oppaan
nähtävyyde
että Kokemäenjo
matkailuasio
tärkeimmät
S
vesistön
velut,
osuutensa.
ja KokemäenKymijoen
PALVELUOPA
matkailupal
sekä
t Kymijoen
2. VENEILIJÄN
ja kaupunkien kattavasti
retkisatama
esitellään
Kuntien
at ja tärkeimmät
tapahtumat
selkeästi
Mukana ovat kumikanavayhteydet
muille järvialueille sekä
koko Järvi-Suomessa.
meriyhteydet
tulosatamiin
Sivuilla kerrotaan kalastusluvista
ja kalastusmahdollisuuksista
pien sijainneista.
sekä lisäksi
veneramp-
SÄ 2016
VENEILYKE
vesimatkailu.fi
Käyntisatamat
Tapahtumat
Nähtävyydet
Kalastus
Lappeenranta - Kuopio
- Kiuruvesi
Savonlinna - Joensuu
- Nurmes
alueilla.
käyntisatam
irrokset
kaikki
sisältää alueilla.
iset tietokonepi
Opas
selkeästi
uvina.
joen vesistöjen
kohtaisesti
on korkealaatu
4-väri-ilmak
satamasta
paikkakunta
esitellään
Monesta
esitellään
t tulosatamiin
mät satamat
ä satamista
meriyhteyde
sekä
Merkittävim
tärkeimmist
ukot yn yhteydessä.
järvialueille
venerampmuille
lisäksi
Etäisyystaul
kuntaesittel
ta sekä
yhteydet
kunkin
dollisuuksis
ovat kumikanava
ssa.
kalastusmah
Mukana
sta ja
Järvi-Suome
koko
kalastusluvi
kerrotaan
Sivuilla
sijainneista.
pien
kailu.fi
Ä
SYSM
satama
n uudistettu
Kirkonkylä
et
Nähtävyyd
tus
mat
vi
Kalas
tisata
i Pyhäjäravat
Käyn htumat
Näsijärv kumikan
Tapa
vi
svesi
Kansalli
yyvesi
e KeitelePuula-K
Päijänn vesitiet
Hämeen
Oulujär
2. VENEILIJÄN PALVELUOPAS
Kuntien ja kaupunkien matkailupalvelut, tärkeimmät nähtävyydet ja kiinnostavimmat
tapahtumat esitellään kattavasti sekä Kymijoen vesistön että Kokemäenjoen vesistön
alueilla.
Opas sisältää kaikki käyntisatamat ja tärkeimmät retkisatamat Kymijoen ja Kokemäenjoen vesistöjen alueilla.
Monesta satamasta on korkealaatuiset tietokonepiirrokset
Uud
Merkittävimmät satamat esitellään 4-väri-ilmakuvina.
istun
Etäisyystaulukot tärkeimmistä satamista esitellään paikkakuntakohtaisesti selkeästi
kunkin kuntaesittelyn yhteydessä.
VENEILYK
Mukana ovat kumikanavayhteydet muille järvialueille sekä meriyhteydet tulosatamiin
koko Järvi-Suomessa.
Sivuilla kerrotaan kalastusluvista ja kalastusmahdollisuuksista sekä lisäksi veneramppien sijainneista.
Veneilykes
KÄYNTISATAMAT 2016
-OPPAAN SISÄLTÖ:
Käyntisatamat 2016
saaristomatkailuopas
on saaristossa liikkuvan
jän ja retkeilijän tärkeä
matkailijan,
tietopaketti.
Opas koostuu kolmesta
veneili-
kokonaisuudesta:
1. SAARISTOMATKAILUN
Kuntien ja kaupunkien YLEINEN OSA
matkailupalvelut, tärkeimmät
tapahtumat esitellään
nähtävyydet ja kiinnostavimmat
kattavasti
huomioidaan paikkakunnittain. koko rannikon alueelta. Erilaiset
kulttuurikokemukset
Oppaasta löytyvät kulkuyhteydet
ja reitit sekä maitse että
vesitse saapuville.
2. KÄYNTISATAMAT JA
PALVELUT
Opas sisältää kaikki
käyntisatamat ja tärkeimmät
Tornioon.
retkisatamat rannikolla
Virojoelta
Kaikista satamista on
korkealaatuiset tietokonepiirrokset
Merkittävimmät satamat
ja lähestymisohjeet.
esitetään 4-väri-ilmakuvina.
Kunkin sataman ja sen
läheisyydestä löytyvät
palvelut esitetään symbolein.
3. KALASTUS
Sivuilla kerrotaan kalastusluvista
ja kalastusmahdollisuuksista
pien sijainneista.
sekä lisäksi veneramp-
Uudistunut Satamakirjasarjamme
VENEILYKESÄ 2016
!
-OPPAAN SISÄLTÖ:
Veneilykesä 2016 järvimatkailuopas
on järvialueemme jokaisen
ja retkeilijän tärkeä tietopaketti.
matkailijan,
Opas koostuu kahdesta
veneilijän
kokonaisuudesta:
-OPPAAN
ut Sa
tama
Järv
im
atkail
ja kalastusmahdollisuuksista
sekä
Järvimatkailuop
Saimaan
käyntisatamat
ja kanavat
selkeästi
meriyhteydet
tulosatamiin
selkeästi
sekä
lisäksi
veneramp-
vesimatkailu.fi
Käyntisatamat
SYSM Ä
Kirkonkylän uudistettu satama
Käyntisatamat Nähtävyydet
Tapahtumat Kalastus
Päijänne Keitele
Kansallisvesi Näsijärvi
Hämeen vesitiet Puula-Kyyvesi
Pyhäjärvi
Oulujärvi kumikanavat
vesimatkailu.fi
Tapahtumat
Lappeenranta
Savonlinna
Nähtävyydet
Kalastus
- Kuopio
- Joensuu - Kiuruvesi
- Nurmes
as
vesima
tkailu.
fi
Käyn
tisat
Tapa ama
htum
Päijänn
Hämee e Keitele
n vesitiet
t
at
kirja
uopa
s
sarja
Kirkonky SYSM
Ä
län uudistettu
Kansal
Puulalisvesi
Kyyvesi
Näht
ävyy
det
Kala
stus
imat
Saim kailuopas
käyn aan
tisat
ama
t
mme
SYSM Ä
Kirkonkylän uudistettu satama
SAIMAAN
KÄYNTISATAMAT
Saimaan
matkailijan,
käyntisatamat
JA KANAVAT
veneilijän
Opas
ja kanavat
koostuu
ja retkeilijän
2016
2016
1. VESIMATKAILUN
kahdesta
-OPPAAN
Oppaan
tärkeäjärvimatkailuopas
kokonaisuudesta:
matkailuasioista
tietopaketti.
alussa
SISÄLTÖ:
YLEINEN
osuutensa.
on mielenkiintoisia
on järvialueemme
OSA
sekä
2. VENEILIJÄN
veneilyaiheisia
Kuntien
artikkeleita
jokaisen
tapahtumat
PALVELUOPAS
ja kaupunkien
juttuja. Järvi-Suomen
alueilla.
Myös
esitellään
satamaraentamisella
matkailupalvelut,
ajankohtaisista
Opas
kattavasti
joen sisältää
vesistöjenkaikki
sekä
tärkeimmät
vesistöon oma
Kymijoen
käyntisatamat
Monesta
alueilla.
tärkeä
nähtävyydet
vesistön
satamasta
Merkittävimmät
ja tärkeimmät
että
ja kiinnostavimmat
Kokemäenjoen
on korkealaatuiset
Etäisyystaulukot satamat
retkisatamat
kunkin
vesistön
tietokonepiirrokset
esitellään
Kymijoen
kuntaesittelyn
tärkeimmistä
Mukana
4-väri-ilmakuvina.
ja Kokemäenkoko
yhteydessä.
ovat
satamista
Järvi-Suomessa.
kumikanavayhteydet
esitellään
Sivuilla
pien
kerrotaan
paikkakuntakohtaisesti
sijainneista.
muille
kalastusluvista
järvialueille
ja Kokemäen-
tulosatamiin
veneramp-
vesimatkailu.fi
2016
Järvimatkailuopas
1. VESIMATKAILUN YLEINEN
OSA
Oppaan alussa on mielenkiintoisia
artikkeleita
matkailuasioista sekä
veneilyaiheisia juttuja. Järvi-Suomen ajankohtaisista vesistöosuutensa.
Myös satamaraentamisella
on oma tärkeä
2. VENEILIJÄN PALVELUOPAS
Kuntien ja kaupunkien
matkailupalvelut, tärkeimmät
tapahtumat esitellään
nähtävyydet ja kiinnostavimmat
kattavasti sekä Kymijoen
alueilla.
vesistön että Kokemäenjoen
vesistön
Opas sisältää kaikki käyntisatamat
ja tärkeimmät retkisatamat
joen vesistöjen alueilla.
Kymijoen
Monesta satamasta
on korkealaatuiset tietokonepiirrokset
Merkittävimmät satamat
esitellään 4-väri-ilmakuvina.
Etäisyystaulukot tärkeimmistä
satamista esitellään
kunkin kuntaesittelyn
paikkakuntakohtaisesti
yhteydessä.
Mukana ovat kumikanavayhteydet
muille järvialueille sekä
koko Järvi-Suomessa.
meriyhteydet
Sivuilla kerrotaan kalastusluvista
ja kalastusmahdollisuuksista
pien sijainneista.
sekä lisäksi
ESÄ
ja retkeilijänä 2016
SISÄLTÖ:
tärkeäjärvimatka
Opas
tietopaketiluopas
koostuu
on järvialueem
ti.
kahdesta
1. VESIMATK
kokonaisu
Oppaan
me jokaisen
AILUN
matkailuas
alussa
udesta:
YLEINEN
matkailijan
osuutensa ioistaon mielenkiinOSA
, veneilijän
sekä
.
toisia
veneilyaih
2. VENEILIJÄN
artikkeleit
eisia
Kuntien
juttuja. a Järvi-Suom
PALVELUO
ja kaupunkie
tapahtuma
Myös
en ajankohtai
PAS
satamarae
alueilla.
t esitellään n matkailup
ntamisella sista
kattavasti alvelut,
Opas
vesistöon oma
tärkeimmä
sekä
joen sisältää
Kymijoen
tärkeä
vesistöjenkaikki
t nähtävyyd
käyntisata
vesistön
alueilla.
Monesta
mat
et ja
että
satamasta
ja tärkeimmä
kiinnostav
Kokemäen
Merkittävi
on korkealaat
joen immat
t retkisatam
vesistön
mmät
satamat
uiset
Etäisyystau
at Kymijoen
tietokonep
esitellään
kunkin
lukot
ja Kokemäen
kuntaesitt tärkeimmi
iirrokset
4-väri-ilma
Mukana
elyn
stä satamista
kuvina.
yhteydess
koko
ovat
kumikanav
Järvi-Suom
esitellään
ä.
ayhteydet
essa.
Sivuilla
paikkakun
kerrotaan
pien
muille
takohtaise
sijainneist
järvialueill
kalastusluv
sti selkeästi
a.
e sekä
ista ja
meriyhtey
kalastusm
det tulosatam
ahdollisuu
ksista
iin
sekä
lisäksi
veneramp
-
Järv
!
satama
Näsijär
Oulujä
vi
Pyhäjä
rvi
kumika rvi
navat
vesimatkailu.fi
Käyntisatamat
Nähtävyydet
vene
Tapahtumat
ma Kalastus
tkail
u.fi
Päijänne Keitele Kansallisvesi Näsijärvi Pyhäjärvi
Hämeen vesitiet Puula-Kyyvesi Oulujärvi kumikanavat
Käyn
tisata
Tapa mat
htu
Näh
mat
Lapp
täv
een
Kala yydet
Savo ranta stus
K
nlin
na - uopio Joen
K
suu - iuruves
i
Nurm
es
vesimat
.fi
tkailu
a
vesim
venematkailu.fi | saaristomatkailu.fi
MEDIAKORTTI
KUSTANTAJA
Käyntisatamat 2016
Suomen Vierassatamat Oy
PAINOS 6000 kpl
LEVIKKI Saaristomatkailijat, veneilijät, ulkomaalaiset matkaveneilijät
ILMESTYMISAIKA
Toukokuu 2016
KOKO JA LAAJUUS
A5, laajuus noin 350 sivua
Kemi
G
PERÄMERI
BOTTENVIKEN
PAPERI80g puolikiiltävä, kannet 250g kartonki
VÄRILLISYYS
ILMOITUSHINNAT JA KOOT
4-värimahdollisuus kaikilla sivuilla
leveys x korkeus
1/1
123 x 190 mm
1/2
123 x 90 mm
1/4
123 x 45 mm
1/8
60 x 45 mm
Lisäväri
4-VÄRI
780 €
495 €
300 €
215 €
MV
605 €
345 €
215 €
135 €
58 €
Hintoihin lisätään alv. 24%
ILMOITUSMYYNTI Timo Jokinen | 045 132 3382
Timo Yli-Heikkilä | 0400 524 218
Torsten Wulff | 044 440 0844
Sähköposti | [email protected]
ILMOITUSAINEISTO
31.3.2016 mennessä
[email protected]
INTERNET
F
MERENKURKKU
KVARKEN
www.venematkailu.fi, www.saaristomatkailu.fi
Oulu
Uleåborg
Kokkola
Karleby
Vaasa
Vasa
E
SELKÄMERI
BOTTENHAVET
D
Rauma
Raumo
Turku
Åbo
TURUNMAAN
SAARISTO
AHVENANMAA ÅBOLANDS
ÅLAND
SKÄRGÄRD Hanko
C
Helsinki
Helsingfors
Kotka
A
VIROJOKI-HELSINKI
VIROJOKI-HELSINGFORS
HELSINKI-PARAINEN
Hangö
HELSINGFORS-PARGAS
B