CASE TRIPLA SUUNNITTELIJAN NÄKÖKULMASTA

CASE TRIPLA
SUUNNITTELIJAN
NÄKÖKULMASTA
PETRI TYYNELÄ/RAMBOLL FINLAND OY
TRIPLA – SUUNNITTELIJAN HAASTEET
• Millä vaihtoehtoisilla
ratkaisuilla/rakenteilla ja miten
voidaan toteuttaa
pysäköintilaitoksen syvä
kaivanto?
• Miten voidaan varmistaa
pohjarakenteiden osalta
vaadittu 200 a mitoitusikä?
• Miten voidaan saavuttaa
suunnitellulle kaivannolle
asetettu vesitiiveysvaatimus,
60 l/min?
TERÄSPAALUPÄIVÄ 2016
PETRI TYYNELÄ, RAMBOLL/21.1.2016
MILLÄ VAIHTOEHTOISILLA RATKAISUILLA/RAKENTEILLA JA MITEN
VOIDAAN TOTEUTTAA PYSÄKÖINTILAITOKSEN SYVÄ KAIVANTO?
• Pohjasuhteet
• MP, noin +15
• PV ja OV noin +14 (ei lupaa laskea ulkopuolisia
vesipintoja)
• Pintaosassa täyttöä (myös louhetta)
• Täytön alla turvetta, liejuista savea ja savea
• Kitkamaakerrosten alla huomattavasti tasoltaan vaihteleva,
osalta aluetta ruhjeinen kallio (syvimmillään noin 32 m
syvyydessä)
• Faktoja kaivannosta
• Syvyys 18…21 m
• Laajuus noin 2,3 ha
• Leikkauspohja; osittain moreenia, osittain kalliota
• Tutkittuja vaihtoehtoja
• RD-seinä
• Kaivinpaaluseinä leikkaavilla paaluilla
• Combiseinä toteutettuna kaivinpaaluilla ja
suihkuinjektoinnilla
TERÄSPAALUPÄIVÄ 2016
PETRI TYYNELÄ, RAMBOLL/21.1.2016
MILLÄ VAIHTOEHTOISILLA RATKAISUILLA/RAKENTEILLA JA
MITEN VOIDAAN TOTEUTTAA PYSÄKÖINTILAITOKSEN SYVÄ
KAIVANTO?
• Valittu vaihtoehto
• Suunnittelijan ja urakoitsijan erillisten vaihtoehtovertailujen jälkeen
urakoitsija valitsi patoseinäksi RD700/14,2
• Todettuja RD-seinää puoltavia asioita
• Asennusvarmuus
• Paalun upottaminen kallioon
• Konsolien ja palkkien kiinnittäminen
• Paalujen liitos tunnettu
• Homogeeninen rakenne
• Asentamisen nopeus; pieni aikatauluriski
• Todettuja miinuksia tai epävarmuuksia
• Vaihteleva kallionpinta; lukon pituus
• Korroosion vaikutus rakenteeseen
• Kaivinpaalua pienempi jäykkyys
• Ankkuroinnin läpivienti hankalampi/kalliimpi
• Lukon tiiviys/kestävyys, epäjatkuvuuskohdan ratkaisut
• Painumat ympäristössä
TERÄSPAALUPÄIVÄ 2016
PETRI TYYNELÄ, RAMBOLL/21.1.2016
MILLÄ VAIHTOEHTOISILLA RATKAISUILLA/RAKENTEILLA JA
MITEN VOIDAAN TOTEUTTAA PYSÄKÖINTILAITOKSEN SYVÄ
KAIVANTO?
• Kaivu alas, vaihtoehdot
• Toteutus normaalisti kaivaen ja kallioankkureita käyttäen
• Paljon ankkureita
• Suuria ankkurivoimia
• TOPDOWN
• Alasmenoaika pidempi
• Sisätilaratkaisut tulee olla selvillä
• Vaihtelevat pohjasuhteet haasteena
TERÄSPAALUPÄIVÄ 2016
PETRI TYYNELÄ, RAMBOLL/21.1.2016
MITEN VOIDAAN VARMISTAA POHJARAKENTEIDEN OSALTA
VAADITTU 200 A MITOITUSIKÄ?
• Korroosio yleensä
• Vaihtoehtovertailun yksi osa oli korroosioselvitys
• VTT/Törnqvist ja Carpén (2014)
• Ensimmäinen vaihe maanäytteitä analysoiden
• Ensimmäisen raportin täsmennys maasta nostettua ratakiskoa tutkien
• Käytetty Pasilan sillan telinepaaluna, pituus noin 20 m
• Oli maassa 30 vuotta
• Pahin vyöhyke tunnistettiin heti täytön alapuoliseen maahan (turve
ja liejuinen savi); 12 mm/200 a
• Lukon kohta
• Vaikeimmassa korroosiovyöhykkeessä korroosion suuruus lähes yhtä suuri
kuin lukon kokonaisainevahvuus
• Putkirakenne
• Ainevahvuuden valinta mitoittava korroosio huomioiden
TERÄSPAALUPÄIVÄ 2016
PETRI TYYNELÄ, RAMBOLL/21.1.2016
MITEN VOIDAAN SAAVUTTAA SUUNNITELLULLE
KAIVANNOLLE ASETETTU VESITIIVEYSVAATIMUS, 60 L/MIN?
• Rakenteen periaate on toimia patoseinänä, joka estää orsi- ja
pohjaveden tunkeutumisen kaivantoon
• Paalun kohta
• Paalu itsessään betonoituna ”vesitiivis”
• Lukon kohta
• Lukon vedenpainekokeet (TTY, 2015)
• Korroosion takia riskiksi tunnistetun kohdan lopullisen tiiviyden
varmistaminen jo rakennusaikana
• Paalun alapään tiiveys
• Injektointi lukon kautta
• Kallion ollessa lopullista kaivutasoa syvemmällä, taustan suihkuinjektointi
• Alapään verhoinjektointi koko patoseinälinjalla
TERÄSPAALUPÄIVÄ 2016
PETRI TYYNELÄ, RAMBOLL/21.1.2016
KIITOS