Kärjellä kantavan paalun nurjahdus tarkastelu

Kärjellä kantavan paalun
nurjahdus tarkastelu
Ilkka Isokangas
Opinnäytetyön sisältö
• Nurjahduslaskentatapojen vertailu
• Teräsputkipaalun ja teräsbetonipaalun poikkileikkaussuureet ja
kapasiteetti
• Paalutusohjeen 2011, Pålkomissionin ja Stefan Vogtin
laskentatavat paalun nurjahdukselle ja niiden vertailu
• RrPileCalc:in PO-2011 mukaisia tuloksia Advanced FEM-lisäosiolla
saataviin tuloksiin
• Pohjatutkimuksien vaikutus tuloksiin
• Lähtötiedot paalujen nurjahdustutkimuksiin
Laskentatapojen vertailu
• Vertailulaskelmissa tarkasteltu erikseen nurjahduskestävyyttä
maan murtumisessa ja paalun murtumisessa.
• Lopuksi tarkasteltu paalun mitoittavaa nurjaduskapasiteettia ja
miten eri menetelmillä siihen on päädytty.
• Esimerkkilaskuissa käytetty yhteneväisiä lähtöarvoja
• RR75 ja RR90, Lcr/400, suljettu leikkauslujuus 7 kPa,
alustalukukerroin 50 ja sivuvastuksen ääriarvokerroin 9
• Korroosiovaraa paaluissa ei ole otettu huomioon
Mitoittava nurjahduskapasiteetti
• Suurin nurjahduskapasiteetti Suomen menetelmällä
• Suurin ero saatiin Suomen ja Ruotsin välille
• Ruotsin menetelmällä nurjahduskapasiteetti saavutettiin paalun
murtokapasiteetilla
Ruotsin menetelmällä paalun
nurjahduskestävyys
Stefan Vogtin menetelmällä paalun
nurjahduskestävyys
RrPileCalc ja Advanced FEM-lisäosio
• Tarkoitus on verrata RrPileCalc:in PO-2011 mukaisia tuloksia
Advanced FEM-lisäosiolla saataviin tuloksiin
• Maakerroksen suljettuna leikkauslujuutena tarkasteluissa on
käytetty 5 kPa, 10kPa ja 15 kPa.
• Tarkasteltavat lyöntipaalukoot ovat RR75-RR170
Advanced FEM ja PO-2011 tulokset
Advanced FEM tuloksien erot PO-2011
tuloksiin
• Suurimmat erot saatiin, kun maan
leikkauslujuus oli 10 kPa.
• Pienimmät erot paalukoon ja
leikkauslujuuden kasvaessa
Tuloksien eroja paalun
murtumistavassa
Pohjatutkimuksien vaikutus
tuloksiin
• Erot paalun nurjahduskestävyydelle, kun alustaluku määritetään
sekä suljetun leikkauslujuuden kautta että
kokoonpuristuvuusmoduulin kautta
• Pohjavesi sijaitsee 1,3m maan pinnasta
• Näytteistä on määritetty suljettu leikkauslujuus kartiokokeilla ja
kokoonpuristuvuusmoduuli ödometrikokeilla
• Maalaji on savi
Nurjahduskestävyys tulokset
• Alustalukukerroin suljetulle Kokoonpuristuvuusmoduuli
menetelmä verrattuna suljettuun
leikkauslujuudelle 20 ja 50 leikkauslujuuteen
• Savelle kertoimena
käytetään 0,46 ja 0,74
• Alustalukukerrointa
kasvattaessa suuremmaksi,
erot menetelmien välillä
kasvavat