Obrazec in navodila za pisanje izvlečka so tukaj!

8. KONGRES
DELOVNIH TERAPEVTOV SLOVENIJE
Delovna terapija pomaga ljudem živeti na svoj način
PRIJAVA TEME IN POVZETKA PRISPEVKA
Prosim besedilo vpisujte v bela polja v spodnji preglednici.
Osebni podatki avtorja/avtorjev prispevka (Obvezna so vsa polja, razen polja z *):
1. avtor
Strokovni ali akademski naziv:
Ime in priimek:
E-pošta:
Organizacija:
Naslov organizacije:
Delovno mesto:
*
2. avtor
Strokovni ali akademski naziv:
Ime in priimek:
E-pošta:
Organizacija:
Naslov organizacije:
Delovno mesto:
*
Osebni podatki avtorja/avtorjev prispevka (Obvezna so vsa polja, razen polja z *):
3. avtor
Strokovni ali akademski naziv:
Ime in priimek:
E-pošta:
Organizacija:
Naslov organizacije:
Delovno mesto:
*
4. avtor
Strokovni ali akademski naziv:
Ime in priimek:
E-pošta:
Organizacija:
Naslov organizacije:
Delovno mesto:
*
Če je avtorjev več, dopišite imena avtorjev v okence »4.avtor«
Naslov prispevka v slovenskem jeziku:
(do 70 znakov s presledki)
Povzetek prispevka:
Je zgoščen prikaz celotne vsebine besedila, napisan s povedkom v tretji osebi (je, so),
natančen, jedrnat in lahek za razumevanje v katerem na kratko povzemite vsa poglavja iz
prispevka. Povzetek s ključnimi besedami naj ne presega 1200 znakov s presledki vred.
 V kolikor pripravljate znanstveni ali raziskovalni prispevek (plakat)v izvlečku napišite
in označite krepko: izhodišča (teoretična izhodišča, udeleženci/preiskovanci,namen
raziskave), metode dela, rezultati, razprava in sklep.
 V kolikor pripravljate prikaz primera dobre prakse (plakat) v izvlečku napišite in
označite krepko: uvod, vsebino in zaključek.
 V kolikor pripravljate delavnico napišite in označite krepko: uvod, vsebino in
zaključek. V prijavnem obrazcu tudi opredelite predvideno število udeležencev in
prostorsko tehnične zahteve.
Ključne besede: beseda 1, beseda 2, beseda 3, …. ključnih besed ni več kot pet, med njimi ne
ponavljamo besed iz naslova
Ključne besede
(3-5 besed)
Prispevek želim predstaviti v obliki (opredelite):
Govorne
predstavitve
Plakata
Delavnice
Predlagano
število
udeležencev
Prostorske
zahteve
Prijava teme bo zaključena, ko nam boste izpolnjeni obrazec vrnili po e- pošti na naslov
[email protected] !
ZDTS