Mengšan - Občina Mengeš

Mengšan
Glasilo Občine Mengeš, januar 2016, letnik XXIII, številka 1
»Zahvaljujem se vsem, ki se trudite po
svojih najboljših močeh narediti občino
Mengeš prijeten kraj za bivanje. Upam
pa, da nam bo v bližnji prihodnosti
uspelo izbrisati črne pike, ki mečejo
slabo luč na občino in da bomo lahko
turistom in naključnim obiskovalcem s
ponosom rekli: Mengeš, Topole, Loka
in Dobeno so vredni vašega obiska!«
Zorka Požar
V soglasju in poenoteni
za skupno dobro
str. 06
Mengeška godba
pripravila kar dva
novoletna koncerta
str. 12
Predstavitev poklica
kondicijskega trenerja
str. 19
Nogometna kariera na
Švedskem
str. 22
Likovno društvo Mengeš prejemnik bronaste plakete ZLDS
str. 29
VABILO
19. 1. 2016 in 2. 2. 2016
ob 18. uri
Vabimo vas na spominsko
slovesnost poboja talcev na Zalokah,
ki bo 29. 1. 2016 ob 17. 00 uri
v avli Kulturnega doma v Mengšu
ob spominski plošči padlim v NOB.
Vljudno vabljeni.
ZB za vrednote NOB
Mengeš
OBČINA MENGEŠ
URADNE URE:
ponedeljek: 8.00 - 12.00 in 13.00 - 15.00
sreda: 8.00 - 12.00 in 13.00 - 17.00
petek: 8.00 - 13.00
Kazalo
04 Občina
06 Intervju
09 Obvestila, oglasi
10 Reportaža
13 Mengeški utrip
Športni intervju
22 Zanimivo
24 Šport
27 Iz življenja cerkve
29 Kultura
32 Politika
33 Pisma bralcev
35 Križanka
SODELUJTE V MENGŠANU
Priporočila za nenaročene prispevke o dogajanju v Občini Mengeš: članki morajo
biti opremljeni s polnim imenom in priimkom, naslovom avtorja in dopisano telefonsko številko, na kateri je mogoče preveriti avtentičnost. Uredništvo si v skladu s
svojo uredniško politiko in prostorskimi zmožnostmi pridržuje pravico do objave ali
neobjave, krajšanja, spreminjanja, povzemanja ali delnega objavljanja nenaročenih
prispevkov. Nenaročeni prispevki se ne honorirajo. Potrebno jih je oddati v formatih
.doc, brez oblikovanja, vnesenih fotografij in grafik. Digitalne fotografije (vsaj ena je
obvezna k vsakemu članku) pošiljajte kot samostojne datoteke v .jpg formatu ter velikosti vsaj 1 Mb. V besedilu dopišite stavek o vsebini fotografije in navedite avtorja.
Dolžina prispevkov je lahko največ 1.500 znakov s presledki, v vsakem primeru pa
je priporočljiv dogovor z urednikom. Zadnji rok oddaje za naslednjo številko je zadnji
dan v mesecu. Hvala za vaš trud!
Prispevke in oglase oddajte do 31. januarja 2016.
MENGŠAN - JAVNO GLASILO OBČINE MENGEŠ
Izdajatelj: Občina Mengeš, Slovenska cesta 30, 1234 Mengeš, www.menges.si;
Odgovorni urednik: Edvard Vrtačnik, 041 490844, e-pošta: [email protected]
si; Uredniški svet: Matevž Bolta, Aleš Janežič, Bogo Ropotar, Jože Vahtar, Mirjan
Trampuž, Matej Hribar, Tomaž Štebe; Uredniški odbor: Primož Hieng, Maša Skok,
Štefan Markovič; Lektoriranje: Artline d.o.o.; Oblikovanje in prelom: Artline d.o.o.,
tel.: 01 7291190, [email protected], www.artline.si; Tisk: Schwarz, d.o.o.;
Distribucija: Pošta Slovenije d.o.o. in Primož Kržan, tel.: 01 7237296; Oglasi in
zahvale: Občina Mengeš, tel.: 01 7247106, e-pošta [email protected];
Naklada: 3000 izvodov; Revija: izide enajstkrat na leto, je brezplačna in jo dobi
drugi petek v mesecu vsako gospodinjstvo v Občini Mengeš, vpisana je v razvid
medijev MK pod zaporedno številko 357.
Novoletni koncert Mengeške godbe in podelitev priznanj Turističnega društva.
Foto: Edvard Vrtačnik.
Naslednja redna številka Mengšana izide 12. februarja 2016.
Povejte svetu, da ste
Mengeš z okolico se zagotovo postavlja med slovenske kraje,
kjer je društveno dogajanje med najbolj pestrimi. Veliko število društev, tako kulturnih, športnih kot družabnih, povezuje
ljudi in jim daje življenjsko energijo. Pri tem ni razlike med
mladimi in starimi. Marsikateri starejši voditelji društev so
se v zadnjih letih zavedli, da potrebujejo v svoji sredini tudi
mlade moči, ideje in poglede. Zato so medse privabili veliko novih članov, ki dosegajo neslutene uspehe in prenavljajo
vsebino društev. Vse to živahno delovanje pa je dobro vidno
tudi v Mengšanu, v katerem zvesto objavljamo različne prispevke o dosežkih, obiskih, delovanju in načrtih Mengšanov,
ki velik del svojega življenja namenjajo prav društvenemu in
družabnemu življenju. Ljudje se zavedajo, da mora biti njihovo delo in trud zabeležen in predan javnosti. Pa ne zaradi, kot
bi lahko nekdo pomislil, samovšečnosti, ampak ima takšno
objavljanje veliko več pomenov in namenov. Med najbolj pomembnimi je poudarjanje pomena društvenega življenja, ki
bogati vsakega posameznika kot človeka. Mu daje samozavest in družbeno koristno vlogo v lokalnem okolju. Potem je
tu pozitiven zgled okolici, ki spodbuja sokrajane v dodatne
življenjske aktivnosti, ki niso povezane s televizijo, računalniškimi igricami ali tekočo omamo. Zelo pomembna je socialna
nota in druženje med ljudmi, ki jih zanima ista tema in aktivnost. Ljudje, ki so aktivni, so zdravi tako duševno kot fizično
in njihovo življenje je polno. Vse to so pozitivne strani promocije aktivnega življenja, ki se povezuje v društvih. In prav v
tem smislu je pomembno izrabiti vse razpoložljive medije, ki
so na voljo in povedati sosedu, sokrajanu, ljudem okoli sebe
ali čez mejo, s čim se ukvarjamo, kaj nam veliko pomeni, kaj
vse smo dosegli in dobrega storili. Potrebno je medse povabiti vse, ki imajo enake želje ali sposobnosti. Zato se vam
kot urednik Mengšana iskreno zahvaljujem za vse zanimive
prispevke in fotografije, ki ste jih in jih še vedno vsak mesec
pošiljate. Jaz pa se z velikim veseljem trudim vaše članke
strniti v čim bolj zanimivo celoto predstavitve živahnega dogajanja v Mengšu, Topolah, Loki in na Dobenu. Naj bo tudi v
tem letu veliko zanimivih člankov!
Edvard Vrtačnik, urednik
Mengšan
3
OBČINA
Življenje ni prekratko, le prepozno ga
začnemo živeti
V množici dogodkov veselega decembra se ne morem spomniti, kje sem slišal to, meni zelo zanimivo misel. Morda
se mi je vtisnila v spomin, ker je ob zaključevanju starega in začetku novega leta povsem običajno, da razmišljamo
o preteklosti in prihodnosti nas samih in našega življenja. Ob novem letu poklonimo lepe želje partnerju, družini,
prijateljem, znancem. Zaželimo jim srečo, zdravja, uspehov polno leto in podobno. Vse to, kar si po tihem želimo,
da bi nam zaželeli drugi. Da bi se v novem letu, v prihodnosti, zgodilo tudi nam. Nato pa se življenje po praznični
evforiji vrne v stare tirnice in novoletne želje kmalu zbledijo.
Tako močno smo namreč vpeti v vsakodnevna hitenja,
ki nam bodo – po našem prepričanju – enkrat v prihodnje prinesla srečo, da vse prevečkrat ne znamo uživati
srečnih trenutkov tukaj in zdaj. Zato je zelo pomembno,
da na novoletne želje mislimo vsak dan. Poskušajmo jih
osmisliti in prepoznati v še tako neosebnem in vsakdanjem delu. Morda je prav leto 2016 tisto, ko si bomo
vzeli dovolj časa za novoletne želje ter znali uživati v
majhnih stvareh. Življenje je tisto, kar se nam dogaja,
ko smo zaposleni z načrtovanjem prihodnosti. Zato ga
poskušajmo živeti takoj zdaj! Sicer se bomo kaj kmalu spraševali, kako hitro je minilo leto, desetletje … in
kako prazno je bilo.
V prednovoletnem času sem uspel obiskati kar nekaj
dogodkov in praznovanj. Žal mi ni uspelo obiskati prav
vseh, na katere sem bil povabljen, za kar se vsem organizatorjem opravičujem. Vendar to ne pomeni, da ne cenim in spoštujem vašega prostovoljnega dela, s katerim
bogatite društveno in družbeno življenje naše občine. Za
to si vsekakor zaslužite veliko zahvalo.
Tako kot vsako leto tudi tokrat ne morem spregledati
izjemnega novoletnega koncerta Mengeške godbe v sodelovanju s Turističnim društvom Mengeš in otroškim
pevskim zborom OŠ Mengeš. Pohvalo namenjam tudi
Kulturnemu društvu Antona Lobode iz Loke pri Mengšu,
ki je v prednovoletnem času pripravilo zelo lep večer
z dramsko igro, ljudskimi pevkami, mlado citrarko Ano
in mladim harmonikarjem Anžejem. Užival sem v tem
večeru, prav to pa je bilo opaziti tudi med ostalimi obiskovalci.
Na povabilo Gorenjske turistične zveze je bila letos prva
novoletna predstavitev naše občine na Bledu, ki je tudi
po mojem mnenju zelo lepo uspela. Igralo, plesalo in
pelo se je. Dogodek se je zasluženo končal z besedami
organizatorja: »Občina Mengeš je imela najbolj pestro
in bogato predstavitev!« Tudi vsem vam sodelujočim,
ki ste se mrazu navkljub tako zelo potrudili predstaviti
našo občino, iskrena hvala.
»Pomembno je, da na novoletne želje mislimo vsak dan. Poskušajmo jih osmisliti in prepoznati v še tako morda neosebnem in
vsakdanjem delu.«
4
Mengšan
Spoštovane občanke in občani. V letu 2016 vam prav
vsak dan iskreno želim veliko zdravja, strpnosti, potrpežljivosti in veselja s tistimi, ki jih imate radi. Srečno!
Bogo Ropotar, podžupan
januar 2016
Prisrčno srečanje
najstarejših občanov
Letošnje prednovoletno srečanje starejših občanov je bilo v
soboto, 21. novembra 2015 ob 12. uri, v preddverju Kulturnega doma Mengeš. Srečanje so pripravile članice RK Mengeš v sodelovanju z Občino Mengeš. Udeležilo se ga je 80
občanov, ki so dopolnili 75 ali več let.
Vse navzoče je najprej pozdravila predsednica RK Mengeš,
Majda Trobec, ki je povedala, da je letos že 44 let od prvega
srečanja starejših občanov.
Prisotne je pozdravil župan, Franc Jerič in jim zaželel obilo
zdravja in zadovoljstva v letu 2016. Pozdravom pa se je pridružila tudi ga. Majda Mernik – sekretarka območnega združenja RK Domžale. Druženje se je v prijetnem vzdušju ob
veselih tonih g. Ostermana, nadaljevalo do popoldanskih ur.
Besedilo in foto: MK
Srečanje so pripravile članice RK Mengeš v sodelovanju z Občino Mengeš
Koledar dogodkov in prireditev v občini Mengeš
- januar in februar 2015
MESEC
DATUM
URA
JANUAR
16.1.2016
17.00
JANUAR
16.1.2016
20.00
JANUAR
17.1.2016
10.00
JANUAR
19.1.2016
17.00
JANUAR
JANUAR
23.1.2016
24.1.2016
19.00
18.00
JANUAR
24.1.2016
/
JANUAR
26.1.2016
18.00
JANUAR
JANUAR
28.1.2016
29.1.2016
18.00
17.00
JANUAR
30.1.2016
11.00
JANUAR
FEBRUAR
FEBRUAR
30.1.2016
6.2.2016
6.2.2015
17.00
9.00
14.00
FEBRUAR
6.2.2016
17.00
FEBRUAR
7.2.2016
19.00
FEBRUAR
8.2.2016
10.00
FEBRUAR
14.2.2016
/
FEBRUAR
16.2.2016
18.00
FEBRUAR
20.2.2016
17.00
FEBRUAR
28.2.2016
/
NAZIV PRIREDITVE
TEKMA 1. SNTL ČLANI NTS MENGEŠ - NTK
KRKA 2
TALENTI V ŽIVO - FOOL NATION
KVALIFIKACIJSKI TURNIR ZA EKIPNO
PRVENSTVO RS ZA MLADINCE
MOJA OSEBNA IZKUŠNJA Z ZAKONOM
PRIVLAČNOSTI
MOVIE NIGHT - THE IMITATION GAME
TURNIR V NAMIZNEM TENISU
MLADINSKI CENTER MENGEŠ
DRUŠTVO AIA - MCM
MLADINSKI CENTER MENGEŠ
MLADINSKI CENTER MENGEŠ
SANKANJE - AKCIJA PALČEK POHAJALČEK
ZBOR PRED PROSTORI PD MENGEŠ
DRUŠTVO AIA - MCM
DRUŠTVO AIA - MCM
PD JANEZA TRDINE MENGEŠ
-(BOŠTJAN 041 602 296)
ZANIMIVA POPOTOVANJA - SEJŠELSKI
OTOKI
PRIREDITEV KDOR VESELE PESMI POJE
SPOMINSKA SLOVESNOST POBOJA TALCEV
OBČINSKO PRVENSTVO MENGŠA V VELESLALOMU
MOVIE NIGHT RISANKA - THE BOXTROLLS
PUSTOVANJE V OBČINI MENGEŠ
PUSTNO RAJANJE NA DOBENU
TEKMA 1. SNTL ČLANI NTS MENGEŠ - NTK
ILIRIJA LJUBLJANA
SLAVNOSTNA AKADEMIJA OB SLOVENSKEM
KULTURNEM PRAZNIKU
RECITACIJE PREŠERNOVE POEZIJE PRI TROJANŠKOVI HRUŠKI
POHOD V KOMENDSKO DOBRAVO - AKCIJA
PRAVLJIČNI PALČEK
PREDAVANJE - PREDNOSTI IN IZZIVI MLADOSTNIŠTVA
TEKMA 1. SNTL ČLANI NTS MENGEŠ - NTK
KRKA 1
POHOD NA KUM - AKCIJA PALČEK POHAJALČEK
KRAJ
ORGANIZATOR
TELOVADNICA ŠD PARTIZAN MENGEŠ ŠD PARTIZAN MENGEŠ
MLADINSKI CENTER MENGEŠ
TELOVADNICA OSNOVNE ŠOLE
MENGEŠ
DRUŠTVO AIA - MCM
ŠD PARTIZAN MENGEŠ
MLADINSKI CENTER MENGEŠ
DRUŠTVO AIA - MCM
KULTURNI DOM MENGEŠ
KULTURNI DOM MENGEŠ
OSNOVNA ŠOLA MENGEŠ
ZDRUŽENJE BORCEV NOB MENGEŠ
KRANJSKA GORA (BRSNINA)
SMUČARSKO DRUŠTVO MENGEŠ
MLADINSKI CENTER MENGEŠ
PLOŠČAD ŠD PARTIZAN MENGEŠ
KMEČKI TURIZEM BLAŽ
DRUŠTVO AIA - MCM
OBČINA MENGEŠ
TURISTIČNO DRUŠTVO DOBENO
TELOVADNICA ŠD PARTIZAN MENGEŠ ŠD PARTIZAN MENGEŠ
KULTURNI DOM MENGEŠ
ZKD OBČINE MENGEŠ IN OBČINA
MENGEŠ
TROJANŠKOVA HRUŠKA NA DOBENU
TURISTIČNO DRUŠTVO DOBENO
ZBOR PRED PROSTORI PD MENGEŠ
PD JANEZA TRDINE MENGEŠ
(ERIKA 068 193 281)
MLADINSKI CENTER MENGEŠ
DRUŠTVO AIA - MCM
TELOVADNICA ŠD PARTIZAN MENGEŠ ŠD PARTIZAN MENGEŠ
ZBOR PRED PROSTORI PD MENGEŠ
PD JANEZA TRDINE MENGEŠ
(BOŠTJAN 041 602 296)
Mengšan
5
INTERVJU
V soglasju in poenoteni za
skupno dobro
Med lepšimi in malce drugačnimi letošnjimi novoletnimi voščili je zagotovo tudi voščilo župana Franca Jeriča, ki se
glasi takole: »Star pregovor pravi, ko hodiš po poti, glej naprej. Tudi ob prihajajočem letu so pogledi in želje usmerjene v prihodnost. Vsakdo od nas si je izbral svojo pot. Želim vam, da se vam na tej poti v letu 2016 izpolnijo vse
želje, da premagate vse ovire ter čim bolj srečno in zadovoljno dosežete svoj cilj.« Te besede pa so dobra iztočnica
za pogovor z županom.
»Občino Mengeš vidim kot uspešno razvijajočo se občino, z zgrajeno infrastrukturo,
ki ta razvoj omogoča.«
Kaj vam kot človeku povedo besede »glej naprej«?
Vedno moraš imeti jasno vizijo,
jasno postavljene cilje, ki jih želiš
realizirati v korist sebe, družine,
družbe ali na primer v vlogi župana, v dobro Občine. Ta pot, ki je
začrtana, pa ni vedno sprejemljiva
za vse. Toda vse se lahko prilagaja
tako, da je ta pot sprejemljiva za
čim večje število ljudi, ki te obdajajo.
Ljudje, ki si ne izberejo svoje poti
oziroma nimajo jasnega stališča,
kaj bi si želeli in kaj jih osrečuje,
se vrtijo na mestu. Lahko bi posplošil in rekel, da ima večina ljudi
iste cilje, želje in hotenja, a različne
poti. Vsi pa vsaj načeloma vemo,
kaj bi radi. Največji problem ciljev
vidim predvsem v politiki. Naj omenim slovenski politični vrh (parlament, vlada); moje opažanje je, če
ta struktura ne bo kmalu enotna in
imela istih ciljev, bo vse ostalo, kar
je vezano na dolgoročne cilje, kot
je oživitev gospodarstva, utrpelo še
večjo škodo. Moramo priznati, da je
politika del našega življenja in zelo
posega v naše življenje.
Kot del pogleda naprej razumemo
tudi našo prihodnost, ki je logično
nadaljevanje preteklih dogodkov.
Ste s preteklostjo v Mengšu zadovoljni?
Seveda. Preteklost ni slaba in na
vse, kar smo v Občini dobrega naredili, smo ponosni. So se pa zgodili tudi manj uspešni projekti. Žal
se o slabi zadevi veliko več govori
kot o dobri. V lanskem letu smo zaključili enega od ključnih strateško
6
Mengšan
januar 2016
pomembnih projektov, kot je vodooskrba. O tem se še vedno polemizira in ugotavlja, ali je bil projekt
smiseln ali ne. Po vseh strokovnih
mnenjih in finančnem deležu je
to bila zanesljivo dobra odločitev.
Tudi to, da je bil projekt ocenjen na
1,2 mio evrov, končni obračun pa
150.000 evrov cenejši, ni bil nek
predmet debate ali celo pohvale.
Po drugi strani pa projekt obnove
mrliških vežic, ki še danes ni dobil
svojega epiloga, buri javnost. Želim povedati, da se v nekem sklopu
dobro izvedenih del govori samo o
slabem, ne pa o pozitivnih učinkih
na ljudi in njihovo življenje v Občini.
Občanom ste zaželeli izpolnitev
vseh njihovih želja, srečo in dosego zastavljenih ciljev. Kakšne
pa so vaše želje kot želje župana
Mengša?
Skupaj z občinsko upravo se skušamo in želimo približati vsem občanom ter prisluhniti in realizirati vse,
kar je v naši moči. Tudi občinski
svet se trudi po najboljših močeh,
saj je zelo pomemben pri odločanju
in ustvarjanju napredka in razvoja
v občini. Zato smo vsi skupaj odgovorni za razvoj in dobrobit občine in občanov. Seveda je politika tista, ki s svojimi odločitvami
kroji razvoj, zato želim, da se ta
čim bolj poenoti in da v soglasju
sprejemamo najbolj pomembne
odločitve.
Besedilo in foto: Edvard Vrtačnik
In kako gledate naprej?
Kot Občinska uprava imamo začrtane cilje, saj le to zagotavlja neko
kontinuiteto razvoja in napredka v
občini.
Ali v občini Mengeš vidite prihodnost in kakšno?
Vidim jo kot uspešno razvijajočo se
občino, z zgrajeno infrastrukturo,
ki ta razvoj omogoča. Tisto, še ne
zgrajeno, pa so naši cilji in želje.
K ciljem in željami pa vedno vodi
pot, ki je tlakovana z različnimi
izzivi. Tudi osebnimi. Kakšna je
vaša pot?
Kot človek skušam izbrati tisto pot,
za katero sem prepričan, da je najbolj ustrezna, da je prava. Obenem
pa na tej poti ustvarjanja želim čim
več ljudi osrečiti in jim izpolniti želje oziroma potrebe, ki so del našega vsakdana. Vsekakor je na prvem
mestu družina. To je pot do sreče in
zadovoljstva.
Kaj pa, ko delujete kot župan?
Kot župan si vedno poklican oziroma v očeh ljudi oseba, ki naj bi
vsem občanom omogočala, da se
jim vsi ti cilji, želje, ki so vezani
na delovanje in obveznosti Občine,
v čim večji meri realizirajo. Želje
občanov so velikokrat upravičene
in logična posledica bivanja v neki
sredini, pa vendar včasih tudi nerazumljive oziroma neizpolnljive.
Treba je poudariti, da je tudi pristojnost župana in Občine omejena.
»Ljudje, ki si ne izberejo svoje poti oziroma nimajo jasnega stališča, kaj bi si želeli in
kaj jih osrečuje, se vrtijo na mestu.«
Mengšan
7
INTERVJU
Dosežki leta 2015
8
Energetska sanacija Osnovne šole Mengeš
Sanacija dela cestišča na zgornjem Dobenu
Obnova Aljaževe ulice in sosednjih povezovalnih ulic
Prenova kamnitega mostu v Loki pri Mengšu
Prenovljeno Veselovo nabrežje, obnova Erjavčeve, Jelovškove in dela
Ropretove ceste
Uspešno zaključen projekt vodooskrbe v občini. Na fotografiji je
glavno prečrpališče novozgrajenega vodooskrbnega sistema.
Mengšan
januar 2016
OBVESTILA, OGLASI
Občina MENGEŠ
POMOČ NA DOMU
Dom počitka Mengeš izvaja pomoč na domu na podlagi koncesije v občini Mengeš. Storitve izvajajo socialni
oskrbovalci, ki so usposobljeni za oskrbo na domu. Storitve, ki jih izvajamo v okviru pomoči na domu so:
• pomoč pri temeljnih dnevnih opravilih,
• gospodinjska pomoč in,
• pomoč pri ohranjanju socialnih stikov.
Osnovni namen in cilj izvajanja storitev pomoči na
domu je, da upravičencem z našimi storitvami omogočamo čim kvalitetnejše življenje bivanja v domačem
okolju, hkrati pa s storitvami nadomeščamo institucionalno varstvo.
Našim uporabnikom se trudimo ponuditi prijazno in
strokovno oskrbo ter jim pomagamo pri ohranjanju samostojnosti v domačem okolju.
Pomoč na domu izvajamo vse dni v tednu, tudi ob
sobotah, nedeljah in praznikih.
Na podlagi 18. in 19. člena Zakona o medijih (Uradni list RS št.
110/2006-UPB1) in 16. člena Odloka o javnem glasilu Mengšan
(Uradni vestnik Občine Mengeš št. 6/2009) objavlja Komisija za
mandatna vprašanja, volitve in imenovanja razpis za
ODGOVORNEGA UREDNIKA
glasila Mengšan
Prijava mora vsebovati:
– lastnoročno napisano spremno motivacijsko pismo,
– osebni in delovni življenjepis - europass oblika,
– dokazila o izobrazbi,
– vizijo delovanja in razvoj glasila v naslednjih petih letih,
– programsko in oblikovno tehnično zasnovo glasila,
– konkreten program in koncept uredniškega dela
v naslednjih petih letih,
– strukturo in način delovanja uredništva,
– urednikov poslovni, novinarski, dopisniški in
uredniško-organizacijski pristop
– reference na področju dopisniškega, novinarskega,
uredniškega dela oziroma javno društvenega delovanja.
Na razpis se lahko prijavi oseba, ki:
– izpolnjuje pogoje iz Zakona o medijih (19. člen).
Podrobnejše informacije dobite na tel. št.: 051 327 317
ali 01 723 7228 ter na spletni strani:
[email protected]
Mandat odgovornega urednika traja pet let.
Odgovorni urednik sodeluje pri urejanju besedil, oblikovanju posamezne številke, izdajatelju odgovarja za uresničevanje programske
zasnove in pripravlja gradivo o tekočih informacijah Občine Mengeš
za spletno stran Občine Mengeš.
Prijavljen kandidat mora imeti organizacijske sposobnosti, kumunikativnost, sposobnost odgovornega samostojnega dela, sposobnost
dela v skupini, sposobnost za korektno delo.
Zaželjeno je poznavanje uredniškega dela in izkušnje s področja novinarskega dela.
Kandidate vabimo, da pošljejo pisne prijave do 29. 1. 2016 na naslov: Občina Mengeš, Slovenska cesta 30, 1234 Mengeš s pripisom
“Ne odpiraj – razpis Mengšan”. Prijave bo obravnavala Komisija za
mandatna vprašanja, volitve in imenovanja in izbrala najprimernejšega kandidata/kandidatko.
Kandidate bomo o izbiri pisno obvestili v roku osmih dni po potrditvi
mandata novemu uredniku/urednici na Občinskem svetu Občine Mengeš.
Številka: 039-1/2016-1
Datum: 4. 1. 2016
Komisija za mandatna vprašanja,
volitve in imenovanja
Predsednik
Robert Ručigaj
Vsem občankam in občanom
želim prijetno praznovanje
8. februarja – slovenskega
kulturnega praznika.
Župan Franc Jerič
Mengšan
9
REPORTAŽA
Podelitev turističnih priznanj za
preteklo leto
V sklopu drugega dela tradicionalnega novoletnega koncerta Mengeške godbe je Turistično društvo Mengeš v polni dvorani
Kulturnega doma podelilo turistična priznanja. Predsednica TD Zorka Požar je pred podelitvijo nagovorila zbrane goste,
obiskovalce in godbenike z besedami: »V današnjem času potrebujemo veliko mero razsodnosti, premišljenosti in zdravo ter
urejeno bivalno okolje, česar se zaveda vse več občanov, ki skrbijo za svoje vrtove, balkone in okolico. Zato se člani upravnega odbora vsako leto težko odločijo, komu izdati priznanje za urejenost in ocvetličenost za tekoče leto. Za leto 2015 je
upravni odbor TD Mengeš sklenil podeliti priznanja petim posameznikom in enemu društvu v zahvalo za ves trud pri skrbi
za privlačen izgled občine in njeno promocijo na področju turizma.«
Letošnja priznanja so prejeli: Milena in Srečo Jerič iz
Mengša, Vanda in Janez Šušteršič iz Mengša, Erika in
Branko Gorenc iz Mengša, Rezka in Tone Podboršek iz
Loke pri Mengšu, Marta Došan iz Topol in Moški komorni zbor Mengeški zvon. »Mengeški zvon je letos praznoval štirideset let delovanja. V vseh teh letih je uspešno
bogatil kulturno ponudbo, tako v občini kot v širšem
Priznanja sta podelila predsednica TD Mengeš Zorka Požar in
podpredsednik Franc Zabret
10
Mengšan
slovenskem prostoru in v tujini. Zgledno je tudi sodelovanje s TD Mengeš,« se je glasila uradna obrazložitev.
TD je izreklo tudi javno pohvalo Francki Kern iz Mengša,
ki kljub svojim letom še vedno skrbi, da je njen dom
skozi vse leto obdan s cvetjem.
Besedilo in foto: E. V.
Dvorana Kulturnega doma Mengeš je
bila polna do zadnjega kotička
januar 2016
Milena in Srečo Jerič iz Mengša
Rezka in Tone Podboršek iz Loke pri Mengšu
Vanda in Janez Šušteršič iz Mengša
Plaketa za Eriko in Branka Gorenc iz Mengša
Francka Kern iz Mengša
Jože Vahtar: »Štiridesetim starejšim in šestim
mladih pevcem gre priznanje in upam, da
se bomo pod tem priznanjem še velikokrat
srečali.«
Marta Došan iz Topol
Mengšan
11
REPORTAŽA
Godbeniški prijatelj Podokničar,
Franc Pestotnik je povezoval
prireditev in na koncu nazdravil:
»Bodite z zdravjem na ti.«
»Svojim najbližjim in tistim,
ki jih imate radi, podarite
prijateljstvo,« je voščil župan Franc Jerič
Mengeška godba
pripravila kar dva
novoletna koncerta
Na Štefanovo, 26. decembra 2015, je Mengeška godba
pod vodstvom dirigenta Dimitrija Ledererja v KD Mengeš
odigrala kar dva novoletna koncerta. Prvi, ob 17. uri, je
privabil predvsem veliko otrok, na drugem ob 19.30 pa
smo poleg podelitve priznanj Turističnega društva Mengeš obeležili še državni praznik ter dela prost dan, dan
samostojnosti in enotnosti. Na tokratni božično-novoletni glasbeni poslastici je z godbo zapel Pevski zbor OŠ
Mengeš pod vodstvom Nataše Banko. Otroci so odlično
odpeli božične pesmi v priredbah prof. Tomaža Habeta.
Najbolj zanimiva točka po mnenju mnogih poslušalcev je
bila izvedba skladbe The typewriter s solistom Tonijem
Novakom, ki je »zaigral« na pisalni stroj. Velik aplavz sta
poželi tudi izvedba Avsenikovega Spomina v priredbi za
pihali orkester ter skladba Janezov bariton s solističnim
vložkom baritonista Janeza Pera, s katerim je prepoznaven tudi izven meja naše države. Pestremu programu so
sledili še trije dodatki. Povezovalec obeh koncertov je bil
Franc Pestotnik, ki je nadomestil obolelega Jureta Seška.
Odrsko sceno je tradicionalno pripravilo Turistično društvo
Mengeš.
Posebna obogatitev nastopa
Mengeške godbe je bil tudi
nastop zapisnikarja Tonija
Novaka
Predsednik Mengeške godbe,
Gašper Skok: »Otroci so naša
prihodnost in zahvala njim in
zborovodkinji Nataši Banko.«
Franc Žun (na desni), podpredsednik Zveze KD občine
Mengeš je na oder povabil Pavleta Pevca, dolgoletnega vodja
območne izpostave Javnega sklada za kulturne dejavnosti RS v
Domžalah, ki pokriva tudi občino Mengeš. Pavle Pevec je dejal:
»Lepo je bilo sodelovati z mengeškimi društvi in Občino.«
Poslušalce je navdušil tudi
otroški pevski zbor OŠ Mengeš
Besedilo: Maja Keržič
12
Mengšan
januar 2016
MENGEŠKI UTRIP
Novoletno presenečenje za OŠ Roje
Da so šli v kino, namesto v šolo, je bilo za otroke zagotovo nepozabno doživetje. Veseli so bili – ne samo donacije Lions
kluba Domžale – ampak tudi dejstva, da jih je pred Kolosejem pričakal kar naš predsednik Marko Kuliš osebno in jim izročil
donacijo za ogled predstave in za prevoz. In seveda malce poklepetal z otroki.
Lions klubi Bled, Bled Golf, Brnik, Kamnik, Škofja Loka in
Kranj so letos pobudo LK Domžale vzeli zares in rodilo se je
prvo consko druženje Gorenjcev. Seveda skladno z lionističnimi načeli – z dobrodelno noto. Domžalski lionsi smo tako
organizirali dobrodelno večerjo oziroma Veliko dobrodelno
consko druženje ob ritmih Dixielanda, katere celoten izkupiček smo namenili za Osnovno šolo Roje, ki jo obiskujejo otroci s posebnimi potrebami. LK Domžale Podružnica Metlika
»Y« in LB Brnik sta poskrbela, da smo z nakupom otroških
slikanic in lesenih igrač pomagali metliškim osnovnošolcem
iz socialno šibkejših družin.
Najlepši del večera pa se je zgodil, ko je podjetje Baloh d.o.o.
iz Trzina odkupilo poseben leseni didaktični ležalnik in ga
namenilo otrokom na Rojah.
Na večeru, ki je 15. decembra potekal v restavraciji Arboretum, so nas s prisotnostjo počastili tudi Branko Dolenc,
guverner Lions Distrikta 129, Jelica Krtolica, prejšnja guvernerka Makedonije, ter naš prejšnji guverner Janko Arah. Za
umetniški del programa so poskrbeli zasedba Prijatelji »Dixieland« in Nika Pirnat ter DJ Pero.
Besedilo in foto: Karolina Vrtačnik
Srečanje članov Društva upokojencev Mengeš,
starih osemdeset let in več
14. decembra 2015 je Društvo upokojencev Mengeš organiziralo tradicionalno srečanje svojih članov, starih osemdeset let
in več. Srečanje je potekalo v posebnem praznično okrašenem prostoru v Domu počitka Mengeš.
Povabljenih je bilo sto triinpetdeset naših članov, ki so dosegli
to visoko starost, srečanja pa se jih je, kljub letom in različnim
boleznim, udeležilo kar lepo število. Vse prisotne je s prijetnimi
melodijami za dobrodošlico pozdravil glasbenik Franc Osterman. Predsednik DU gospod Janez Šutar se je vsem zahvalil za
udeležbo na srečanju in jim zaželel prijetno druženje ter naj jih
spremljata predvsem zdravje in sreča v prihajajočem letu 2016.
Čestitkam se je pridružil podžupan Občine Mengeš Bogo Ropotar in vsem zaželel vse lepo ob prihajajočih praznikih ter veliko
zdravja in dobre volje v novem letu. Vse prisotne je pozdravila
tudi pomočnica direktorice Doma počitka Mengeš Lidija Krivec.
Kosilo je bilo odlično, tudi sladica, potica in pijača. Za vse je
poskrbelo osebje v kuhinji Doma počitka, za kar se jim zahvaljujemo. Pregledali smo naš seznam povabljenih in ugotovili, da
sta tokrat prisotna najstarejša povabljenca: Terezija Lipar, 94
let, in Franc Košak, 88 let. Čestitali smo jima in ju skromno
obdarili. Za dobro voljo je vseskozi skrbel naš glasbenik, z njim
pa so zapeli tudi povabljenci.
Po nekaj urah prijetnega druženja so vedri in nasmejanih obrazov naši gostje odhajali. Zaželeli smo jim še veliko sreče, predvsem pa zdravja in nasvidenje prihodnje leto. Vsem, ki so pomagali pri organizaciji srečanja, se najlepše zahvaljujemo.
Besedilo in foto: Francka Trobec Za DU Mengeš, tajnica
Povabili so 153 članov
Mengšan
13
MENGEŠKI UTRIP
UTRIP
MENGEŠKI
Novoletno druženje
z obiskom dedka
Mraza – Medobčinsko
društvo Sožitje
Iskrice v očeh
Člani Turističnega društva Mengeš že vrsto let aktivno sodelujemo z Osnovno šolo Mengeš pri dobrodelni akciji Iskrice v očeh.
Za učence višjih razredov smo nekaj dni pred tem dogodkom
pripravili delavnico, na kateri so pod vodstvom naših mentorjev izdelovali božično-novoletne okraske. Vsi izdelki učencev so bili 3. decembra 2015, vključno z okusnim pecivom,
ki so ga prispevale članice Turističnega društva, prodani na
šolskem sejmu.
Dnevi hitro minevajo in že smo v času, ko k nam prihajajo
trije srčni in zelo pričakovani možje. Člani Medobčinskega
Društva Sožitje, ki združuje občine Domžale, Mengeš, Trzin,
Komendo, Lukovico in Moravče, smo se zbrali v Kulturnem
domu v Radomljah na novoletnem druženju.
Besedilo: Zorka Požar
Foto:Miha Požar
Sončki v Celju
Na povabilo društva Sožitje iz Celja, ki je v ponedeljek, 30. novembra 2015, praznovalo 50- letnico ustanovitve, smo se odzvali
tudi člani Medobčinskega društva Sožitje iz Mengša, ki združuje
občine Mengeš, Domžale, Moravče, Komendo, Lukovico in Trzin.
Prireditev je potekala v prekrasni dvorani Celjskega doma.
Po pozdravnem nagovoru predsednice društva Maje Vivod
Brglez in podpredsednice Zveze Sožitje Andreje Rezman smo
prisluhnili kulturnemu programu, katerega rdeča nit je bil
ples. Soustvarjali so ga člani društev Sožitje iz Celja, Dobrne, Velenja, Šentjurja, Laškega in Mengša. Naši Sončki so
prinesli na oder mladostno energijo in sonce. Pod vodstvom
mentoric Bernarde in Monike Rozman so zaplesali dva živahna plesa in poželi buren aplavz. Skupino sestavlja enajst
otrok s posebnimi potrebami, ki prihajajo iz okolice Kranja in
so vključeni v naše društvo. Dobivajo se enkrat tedensko na
plesnih vajah, ki potekajo v OŠ Voklo. Predsednica društva,
dr. Tatjana Novak, je v imenu društva slavljencem čestitala
ob visokem jubileju in jim poklonila sonce, narejeno iz kruha, simbolno kruh kot življenje. Veseli in zadovoljni smo se
po prireditvi družili ob sladkih dobrotah, ki so jih pripravili
gostitelji.
Besedilo in foto: Metka Mestek, članica MOD Sožitje
Skupino sestavlja enajst otrok s posebnimi potrebami
Dogodku je prisostvoval tudi podžupan Bogo Ropotar
Najprej smo si ogledali gledališko igrico z naslovom O miški,
ki je iskala prijatelje, v izvedbi KD Mlin Radomlje, avtorice
Nine Mav Horvat in z glasbeno spremljavo avtorice Bernarde
Raka. Predsednica društva, dr. Tatjana Novak, je vse navzoče
toplo pozdravila in nagovorila ter se vsem članom, mentorjem
in prijateljem društva zahvalila za podporo, sodelovanje in soustvarjanje pri aktivnostih društva. Posebej se je v pozdravnem
nagovoru za vso podporo društvu, da vsako leto lahko planirani
program izvedemo v celoti, zahvalila prisotnim županom občine
Kamnik, Marjanu Šarcu, županu občine Komenda, Stanislavu
Poglajnu, in podžupanu občine Mengeš, Bogu Ropotarju, ki so
nam zaželeli zdravja, dobrega medsebojnega sodelovanja, veliko
uspešnega dela v prihajajočem letu in sožitja. Naši podporniki
so seveda tudi Zveza Sožitje, občine Domžale, Lukovica in Moravče, Novartis (Lek), obrat Mengeš, Območna obrtna zbornica
Domžale, Modre novice, Bodifit ter mnogi posamezniki, ki se
jim res iskreno zahvaljujemo, da so del našega sožitja. In potem
je sledilo najpomembnejše. Dedek Mraz. Ampak da smo ga priklicali, smo skupaj zapeli pesmico o Miški in se veselili prihoda
ter obdarovanja. V preddverju nas je razveseljevala glasbena
skupina Kavalirji, ob domačih melodijah smo se tudi zavrteli.
Pridne roke članic društva, rejnic in prostovoljk so poskrbele
za vse dobrote, s katerimi smo se sladkali. Čas nam je hitro
mineval, saj se radi družimo, si poklonimo topel objem, prijazno
besedo in iskren poljub. Vse to pa je vredno več kot karkoli na
svetu.
Besedilo in foto: Metka Mestek, članica društva
14
Mengšan
januar 2016
Miklavž je obdaril otroke iz rejniških družin
Otroke iz rejniških družin je v Kulturnem domu Groblje tudi letos obiskal Sv. Miklavž. Pričakovali smo ga s posebnim
veseljem in vznemirjenjem. Vemo, da ta dobri mož prinaša pridnim otrokom darila, porednim pa šibe.
Z igrico Miklavževo darilo v izvedbi Veroučne skupine Župnije Jarše, Kulturnega društva Groblje, nam je Miklavž poslal sporočilo, da je igra in druženje z vrstniki pravo veselje
in zadovoljstvo. Čakanje nanj je bilo lepo.
Prišel je z dolgo belo brado in belimi rokavicami. V eni roki
je držal škofovsko palico, v drugi roki pa knjigo. V njej je
imel z zlatimi črkami zapisano, kaj so počeli pridni otroci,
in s črnimi, kaj so uganjali nepridipravi.
Otroci vedo, da rdeča večerna zarja pomeni, da Miklavž
peče piškote za pridne otroke. Že kak teden pred njegovim
prihodom mu pišejo pisma želja, ki jih potem položijo na
okensko polico. Ta pisma Miklavž prebere in otrokom prinese darila. Že tradicionalno mu vse od leta 1998 darila za
naše otroke pomagajo sestaviti dobri ljudje iz Rotary cluba
Domžale. Mednje je v petek zvečer razdelil sto sedemnajst
lepih in uporabnih daril.
V Centru za socialno delo Domžale se v imenu vseh obdarjenih iskreno zahvaljujemo Rotary clubu Domžale, še posebej njihovi organizatorki Martini Oražem.
Besedilo in foto: Marta Tomec
Lepa in uporabna darila je prejelo 117 otrok
Praznični december in januar na Bledu
»Na blejski promenadi bo od 4. decembra 2015 do 17. januarja 2016 nadvse živahno,« je bilo sporočilo turističnih delavcev Bleda, ki so k sodelovanju povabili tudi občine in turistična društva s celotne Gorenjske, z namenom, da se turistom,
domačinom in dnevnim obiskovalcem predstavijo tudi drugi gorenjski kraji in s tem popestrijo dogajanje.
Turistično društvo Mengeš se je povabilu z veseljem odzvalo in 29. decembra 2015 pripravilo predstavitev društva in
občine. Poleg promocijskega materiala in kulinarike so se
predstavili še z bogatim kulturnim programom, v katerem
so sodelovali:
Od leve proti desni so: župan občine Mengeš g. Jerič, ga. Zorka Požar, župan občine Bled g. Fajfar, g. Ropotar, g. Hribar in
podžupan Bleda g. Mežan
•Klub harmonikarjev Stopar,
•Mladinska folklorna skupina Mengeš,
•Ansambel Sejmarji,
•Moški komorni zbor Mengeški zvon,
•Oktet Mi.
Besedilo in foto: Miha Požar
Mengšan
15
MENGEŠKI UTRIP
23. Mednarodno tekmovanje mladih
barmanov Eurocup 2015
Dogajanje je potekalo od 11. do 14. novembra 2015. Tekmovanje, ki je potekalo na Slovaškem v mestu Prešov v tamkajšnji dvorani, se je udeležilo šestinsedemdeset tekmovalcev, prav tako pa je bilo veliko število obiskovalcev in gledalcev.
Mladi barman Jožef Fartek, študent Višje strokovne šole za gostinstvo in turizem Bled, kateremu je ustvarjanje in pripravljanje koktajlov v veliko veselje, je ob tekmovanju in pripravljanju koktajla na odru bil pod ocenjevanjem strokovnega
sodnika s Slovaške.
Posebna komisija je ocenjevala okus, vonj, videz in aromo
Aperitivni koktajl: The golden gentleman
4 cl gin
1,5 cl suhi vermut
0,5 cl Martini Gold
0,5 Grand Marnier liker
0,5 Galliano liker
Dekoracija: črna redkev, grenivka in dekorativna
trava.
Brezalkoholni koktajl: Gently kiss
2 cl pire jagode
2 cl pire manga
2 cl pire kokos
2 cl sirup ingver
Dolijemo sodavico
Dekoracija: črna redkev, rdeča pesa, rdeča grenivka in
dekorativna trava.
Pred mešanjem pijač na odru je imel na razpolago dvajset
minut za pripravo izvirnih dekoracij za šest koktajlov. Za
ocenjevanje je pripravljal dva različna koktajla, aperitivni in
brezalkoholni koktajl. Ko je na odru pred sodnikom strokovne
žirije in številnim občinstvom«odmešal«, so koktajla odnesli
posebni komisiji, ki je ocenjevala okus, vonj, videz in aromo.
Tekmovalci so bili iz različnih držav; Slovaške, Ukrajine, Ma-
džarske, Slovenija, Češke in Portugalska. Jožef Fartek je z
odličnim nastopom in izvrstno kreacijo koktajla in dekoracijo
dosegel izvrstno 13. mesto od skupnih šestinsedemdesetih
tekmovalcev, prvo mesto kot najboljši tuji barman in srebrno
priznanje.
Besedilo in foto: Sabrina Fartek
Trideset let delovanja
Društvo diabetikov Domžale v letu 2016 obeležuje že trideset let svojega obstoja. Laično in tudi strokovno povezuje
vse svoje člane – iz občine Domžale in tiste iz sosednjih občin, Trzina, Mengša, Moravč ter Lukovice. Nudi jim vso
tisto dodatno podporo pri premagovanju svoje kronične sladkorne bolezni, strokovna predavanja, pohode, okrevanja,
druženja, seznanjanje z novostmi, edukacijo v skupinah, kako živeti disciplinirano, pa vendar sproščujoče …
PV Domžalah je v dveh dispanzerjih vodeno okoli štiri tisoč petsto diabetikov, kar predstavlja osem odstotkov vseh prebivalcev v prej omenjenih občinah. V
društvu se zavedamo, da svojci sladkornega bolnika
prav tako nosijo levji delež pri zdravljenju vsakega
posameznika.
Na naši FB-strani objavljamo aktivnosti društva za prvo
tromesečje v letu 2016 in sporočamo, da toplo vabimo
16
Mengšan
k sodelovanju vse, ki se zavzemajo za zdrav način premagovanja tegob – tako diabetike kot njihove svojce,
znance, prijatelje ali samo podporne člane društva.
Ob tej priložnosti želimo vsem ljudem dobre volje v tem
letu izpolnitev drobnih skritih želja; vsem želimo moči,
da vsak dan znova – vzdržimo – skupaj zmoremo!
Besedilo: D. D.
januar 2016
MENGEŠKI UTRIP
Razstava dijakov SGGOŠ v knjižnici Mengeš
Krajevna knjižnica Janeza Trdine Mengeš 25. januarja 2016 odpira svoja vrata razstavi Vzgoja za identitetno in trajnostno
gradnjo, ki jo pripravlja Srednja gradbena, geodetska in okoljevarstvena šola Ljubljana. Ker bo razstava na ogled v času informativnih dnevov za osnovnošolce, je še toliko bolj zanimiva.
Še napol obdelan kamen ...
Šola vzgaja mlade za opravljanje celovitih nalog na področju
gradbenih del, saj dijaki v treh letih pridobijo poklic zidarja,
tesarja, kamnoseka, pečarja-polagalca keramičnih oblog ali
upravljalca težke gradbene mehanizacije, v štiriletnih programih pa poklice gradbeni, geodetski ali okoljevarstveni
tehnik.
Na Srednji gradbeni, geodetski in ekonomski šoli v Ljubljani
razumejo in znajo prisluhniti potrebam sedanjosti in prihodnosti ob spoštovanju vrednot in znanja iz preteklosti. Razumevanje starega pred načrtovanjem novega lahko ohrani
sožitje človeka in narave, ohrani mesta po meri človeka in
tradicionalno raznolikost slovenske kulturne krajine.
Razstava Vzgoja za identitetno in trajnostno gradnjo postavlja v ospredje prizadevanja dijakov in učiteljev Srednje
in končni izdelek ...
gradbene, geodetske in okoljevarstvene šole Ljubljana, da bi
učinkovito povezovali sodobna in tradicionalna znanja gradnje v lesu, glini in naravnem kamnu, v prid čistemu okolju
in ohranjanju bogate stavbne dediščine. Razstava prikazuje
tudi kulturne, naravoslovne in etnološke dejavnosti dijakov,
saj samo strokovno znanje ne pomeni veliko, če ga ne znamo umestiti v širši družbeni okvir in na ta način zgraditi
trdno povezano skupnost, ki se bo zavedala svojih vrednot.
Razstava bo postavljena v zunanjih izložbenih vitrinah knjižnice od 25. januarja 2015 do 15. februarja 2016, zato je
ogled razstave možen tudi, ko je knjižnica zaprta.
Besedilo in foto: Barbara Ahačič Osterman
in Maja Štembal Capuder
Mlade iz Mengša vabimo k ustvarjanju boljše
prihodnosti
Razvojni center Srca Slovenije vabi mlade med petnajstim in štiriintridesetim letom starosti, ki si želite prispevati k pozitivnim spremembam v lokalnem okolju.
Kako lahko sodeluješ?
Predstavljaj si aplikacijo, namenjeno mladim, s katero lahko
sporočiš, kakšnih sprememb si želiš v svoji občini in to tudi
deliš s prijatelji. Še več, hkrati lahko to neposredno sporočiš
tudi tistim, ki o spremembah odločajo – občini, županu in
vsem ostalim, ki imajo moč izvesti te spremembe.
Takšno aplikacijo oblikujemo v okviru evropskega projekta
EUth »Orodja in nasveti za mobilno in digitalno participacijo
mladih po vsej Evropi«, ki se izvaja na programu Obzorje
2020. Naš cilj je oblikovati aplikacijo, ki bo mlade povezala v
spletno skupnost, v kateri ne boste zgolj razpravljali o tem,
kaj si želite, ampak dejansko vplivali na spremembe v Srcu
Slovenije.
Če želiš izraziti svoje mnenje in se povezati z drugimi mladim, nam piši na [email protected] in poslali ti bomo
kratek vprašalnik. S pomočjo vprašalnika bomo izbrali skupino mladih, ki bodo sodelovali v skupinskih pogovorih (fokusnih skupinah) v začetku leta 2016.
Besedilo: Anita Molka, Razvojni center Srca Slovenije
Mengšan
17
MENGEŠKI UTRIP
Nebeški Tenerifi tudi v
Mengšu
Zakaj Tenerifi? Zakaj nebeški Tenerifi? O tem smo se lahko
prepričali na potopisnem večeru v Mladinskem centru Mengeš. Otok, ki bi ga lahko pisali z veliko začetnico, je prav
gotovo lepotec Kanarskega otočja. Čeprav je vsak izmed sedmih večjih otokov nekaj posebnega, so Tenerifi nekaj drugačnega in zelo raznolikega.
Le streljaj stran od Maroka in Zahodne Sahare se je s pomočjo vulkanizma vzdignil vulkanski otok, ki z najvišjim vrhom
Pico del Teide sega kar 3.718m v nebo. Čeprav imajo Tenerifi
prizvok lenuharjenja in sončenja na plaži, je tam moč početi
vse drugo kot pa slednje. Vsekakor je raj za kajtanje, planinarjenje, potapljanje, kolesarjenje, plavanje in druge oblike
aktivnega športnega udejstvovanja. Tenerifski Machu Picchu
oz. naselje Masca je gotovo na tvojem ''bucket-listu'', ko se
odpraviš na otok večne pomladi. Ozka cesta, ki se vije kot
kača, napolni z adrenalinom marsikaterega popotnika, ki v
Masci doživi sprostitev. Košček kaktusove ali bananine torte, nakup lokalnega sadja, marmelad, bananinih likerjev ali
spominkov prav gotovo sodi v to idilo. Za ljubitelje hoje je kot
nalašč triurna pot v sotesko Masca, ki te pripelje do Atlantskega oceana.
Kje kajtati in surfati? Peščena sipina oz. El Medano v prevodu iz španščine je tvoja destinacija, ki je edina lokacija
na otoku z avtohtonim nečrnim peskom. Vasica na jugu, ki
bi jo lahko poimenovali ''vasica večnega vetra'', te nagradi s
številnimi sončnimi, a tudi vetrovnimi dnevi. Za tiste, ki jih
pete hitro zasrbijo ali si želijo le jutranjega teka, je Montaña
Roja (171m) – razgledna točka, od koder pogled seže na
ves južni del otoka. Za ljubitelje sončenja in poležavanja na
peščeni plaži je Playa de Las Teresitas prav gotovo najboljša
izbira. Plaža sicer ne ponuja avtohtonega črnega peska, ampak saharsko mivko. Kontrast peščene plaže s palmami in
strmo vzpenjajočimi se vrhovi naredi lokacijo idilično. Plažo
ljubitelji resničnostnega šova Geordie Shore gotovo poznajo.
Guajara, Pico Viejo in Pico del Teide so za planince priljubljeni cilji v NP Teide. Pokrajina, polna vulkanskih (geomorfoloških) oblik in recentnih pojavov, ne pusti ravnodušnega
niti geologa ali geografa. Dejstvo, da gre za območje izredne lepote, dokazuje uvrstitev parka na seznam UNESCO
(od leta 2007) in ustanovitev nacionalnega parka Teide (leta
1954). Za osvojitev najvišjega vrha je potrebnih pet ur hoje
po označenih in zložnih poteh. Če zapade sneg, doživiš tudi
to, da na 3.500 metrih očistijo sneg s poti ali pa je kar lopata
nastavljena za mimoidočega, da jo uporabi. Za tiste z manj
kondicije sta koča Altavista ali Teleferico v pomoč, slednji te
pripelje skorajda na vrh, a ne pozabi na dovolilnico.
Otok večne pomladi je odlična destinacija za pobeg na toplo
v hladnejši polovici leta. Ugodne ponudbe nizkocenovnih letalskih prevozov pa potovanje ustvari še bolj uresničljivo. Se
vidimo na Tenerifih?
Besedilo in foto: Ajda Strnad
Čajanka
V sredo, 23. decembra, smo taborniki organizirali še zadnjo
akcijo v letu – čajanko. Prišlo je kar triinštirideset otrok, s
katerimi smo se odpravili v avlo župnijskega doma, kjer je
potekal program. Najprej smo se spomnili naše največje akcije – taborjenja v Bohinju in jutranjih zborov.
Program je potekal v avli
župnijskega doma
18
Mengšan
Pred pričetkom zbora je na taboru vedno še ocenjevanje
šotorov, zato so vodi med seboj tekmovali v pospravljanju
šotora. Sledila je igra kričač in pantomima. Pri kričaču si
eden v paru nadene slušalke, da ne sliši glasov z okolice,
drugi pa je dobil predmet, povezan s taborništvom, ki ga
Igra kričač je prevzela
otroke
januar 2016
MENGEŠKI UTRIP
Predstavitev poklica kondicijskega trenerja
V decembru smo v AIA – Mladinskem centru Mengeš pripravili pogovorno srečanje v okviru projekta 'Vidim prihodnost' z
Janom Kovačičem, uspešnim in priznanim kondicijskim trenerjem.
Jan opaža, da se med njegovimi treningi posamezniki spreminjajo celostno, ne le telesno
V okviru tega projekta potekajo različne delavnice in pogovorna srečanja. Cilj projekta je pomoč mladim, da bi prepoznali svoje talente in prednosti ter preko pogovornih srečanj
spoznali različne poklice od posameznikov, ki so uspeli na
svojem poklicnem področju. Uspešni in priznani strokovnjaki
mladim predstavijo, kakšna je izobraževalna in študijska pot
do določenega poklica ter hkrati odgovorijo na vsa vprašanja
iz prve roke, in sicer tako o potrebnem znanju, veščinah in
talentu kot o prednostih in slabostih določenega poklica. Na
podlagi tega mladi lažje presodijo, ali jih ta poklic res veseli
ali ne in ali je poklic res prava odločitev zanje. Uspešni posamezniki, ki smo jih do sedaj spoznali v mladinskem centru,
imajo vsi skupni imenovalec, da svoj poklic opravljajo z navdušenjem. Tako lahko ugotovimo, da je ključnega pomena,
da vsak prepozna svoje zmožnosti in sposobnosti in da se
nauči načrtovanja svoje karierne poti in osebnega razvoja.
Tokrat nam je Alenka Zdešar, ki organizira in vodi pogovorna
srečanja, predstavila dipl. kondicijskega trenerja Jana Kovačiča, ki je tudi začetnik Reset gibanja. Jan nam je predstavil
študij kondicijskega trenerja na Fakulteti za šport, spregovoril je, kako lahko postaneš dober kondicijski trener, katere
spodobnosti in veščine so pri tem pomembne in tudi, kako
pridobiti gibalne navade za svoje delo in počutje. Zaupal nam
je, da najbolj uživa pri individualnem delu s strankami. Pri
tem je potrebno imeti veliko znanja s področja psihologije in
sposobnost prisluhniti posamezniku, da je lahko vadba prilagojena njegovim željam, osebnostnim značilnostim, motivaciji in zanimanjem, saj le to lahko obrodi sadove. Jan opaža, da
se med njegovimi treningi posamezniki spreminjajo celostno,
ne le telesno. Mnogokrat med treningi prihajajo do različnih
spoznanj o sebi, svojih hotenjih in pričakovanjih, kar jim pomaga pri osebnostnem razvoju in napredku. Povedal pa nam
je tudi za primer trgovske verige, ki je lahko vzgled za druge
delodajalce, saj so sklenili pogodbo za organiziranje vadbe
za svoje zaposlene, ki poteka med delovnim časom, s čimer
so poskrbeli za preventivo, dobro počutje in zdravje svojih
delavcev.
Besedilo: Blanka Tomšič
Foto: Anže Lustek
Vabimo vas, da nam sporočite, kateri poklici bi zanimali
vas ali vaše otroke. Pišite nam na [email protected]
com ali [email protected]
Ko se je zvečerilo, so na progo začele odhajati prve ekipe. Pred
startom smo morali še odpisati topografski test, nato pa smo
se obuli, toplo oblekli in s svetilkami odpravili na start. Proga
je bila dolga in speljana po gozdu, pot pa nam je ovirala tudi
megla. Ob vrnitvi smo utrujeni in lačni z veseljem pojedli »makaronflajš«, vendar je našo utrujenost premagalo spoznavanje
novih prijateljev in druženje z vrstniki, zato so pogovori trajali
še pozno v noč.
Naslednji dan so nas za zajtrk zbudili sveži trojanski krofi. Pospravili smo spalne vreče in vso opremo v nahrbtnike, nato pa
se odpravili na razglasitve rezultatov. GG ekipa je zasedla odlič5. decembra smo se z dvema starejšima ekipama zbrali pri no 17. mesto med štiridesetimi prijavljenimi ekipami. To je bilo
taborniškem domu in odpravili na ZNOT (zimsko nočno ori- zanje prvo pravo orientacijsko tekmovanje, kjer so se še posebej
entacijsko tekmovanje) v Moravče. Ob prihodu smo se prija- izkazali v znanju topografije. Ekipa PP-jev je dosegla 14. mesto.
vili kot ekipa Givji grasci, v kategoriji GG (od 11 do 15 let) in
ekipa Vsak po svoje, v kategoriji PP (od 16 do 21 let) ter se
Besedilo: Blaž Slabajna
Foto: Anita Jerič
nastanili v prostorih osnovne šole.
je moral izgovoriti tako, da je lahko prvi le iz opazovanja
premikanja ust ugotovil, kateri predmet iščemo.
Ko smo bili vsi obuti in oblečeni, smo šli ven in imeli lov na
darila, ki so bila skrita po drevesih. Ko smo našli vsa, smo
se odpravili nazaj do taborniškega doma in akcijo zaključili
z ognjemetom.
Znot
Mengšan
19
MENGEŠKI UTRIP
Vrata – pot življenja
»Odprimo vrata dostojanstvu zaposlenih in brezposelnih. Ljudje,ki iščejo svoje pravice,pogosto tavajo od vrat do vrat. Z naporom jih odpirajo, za njimi pa se hitro zaprejo, včasih celo zaloputnejo. In že spet trkajo na nova,polni upanj in pričakovanj.«
To so uvodne misli varuhinje človekovih pravic Vlaste Nussdorfer na okrogli mizi na temo Odpiramo vrata mladim – uveljavljanje pravic iz dela,ki je potekala v Slovenskem etnografskem muzeju na dan človekovih pravic,10. decembra 2015.
potrebami. Po končani okrogli mizi smo za vse udeležence
pripravili zakusko z izbranimi kulinaričnimi dobrotami. Več
kot osemdeset gostov je bilo s pogostitvijo izredno zadovoljnih. Za našo uspešno predstavitev se moramo zahvaliti
tudi delavcem Slovenskega etnografskega muzeja, ki so
nas nadvse prijazno sprejeli in nam nudili vso potrebno
logistiko.
Kljub napornemu dnevu smo se zadovoljni vračali domov,
veseli, da smo opravičili zaupanje in pričakovanja naših
gostiteljev – zavedajoč se, da si le z dobrim delom in kvalitetnim delom odpiramo vrata v širši slovenski prostor.
Le misel na vrata nam ni nikakor dala tistega popolnega
zadovoljstva. Da,vrata življenja.
Besedilo in foto:Miha Požar
Varuhinja človekovih pravic ga. Vlasta Nussdorfer v družbi
Mengšanov
Sočasno z okroglo mizo so organizatorji pripravili tudi delavnico za otroke s posebnimi potrebami,na kateri so izdelovali razne okraske in voščilnice. Dogajanja, povezanega
z okroglo mizo, smo se na posebno vabilo Vlaste Nussdorfer udeležili tudi podžupan Občine Mengeš Bogo Ropotar, predstavnica Mladinskega centra AIA Mengeš Blanka
Tomšič in člani Turističnega društva Mengeš,ki smo poskrbeli najprej za obdaritev in pogostitev otrok s posebnimi
»Zaključil sem študij. Zdaj stojim pred vrati, mnogimi, in ne
vem,na katera naj potrkam, ker me je strah, da se ne bodo
odprla. Bojim se zaprtih vrat. Želim si vrata doma, ki bo
moj, in na vratih bo napisano moje ime. Videl sem že mnogo
vrat,takšnih in drugačnih, revnih, bogatih in vedno sem v
njih prepoznal življenje. Zdaj iščem svoja vrata: vrata Mojega
doma, Moje pisarne, Moja vrata …«
Misel študenta Miha K.
Bralni večer v knjižnici Mengeš
V torek, 15. decembra 2015, je Društvo za študije kontemplativnih tradicij iz Mengša pripravilo osmi bralni večer. Skozi deli
Marka Avrelija in Lucilija Aneja Senke smo se poglabljali v vrlinsko etiko.
Prebrali smo 20. Senekovo pismo, v katerem nas napotuje,
naj bodo naše misli skladne z besedami in dejanji in daje
primere: »Opazuj se torej, ali je tvoja obleka v nasprotju s
stanovanjem, ali si do samega sebe radodaren, do svojih
bližnjih ljudi pa skop, ali varčno in zmerno obeduješ, pa
zapravljivo gradiš. Enkrat za vselej vzemi v roke vodilo, po
katerem moraš živeti, in uravnavaj po njem vse svoje življenje.« Seneka pojasni, da smo nestanovitni, če se ne odločimo jasno, kaj hočemo, ne vztrajamo, spreminjamo sklepe
in se celo povrnemo k tistim, ki smo jih že opustili in zavrgli.
V drugem delu bralnega večera smo prebrali citat iz Dnevnika cesarja Marka Avrelija, ki zgornjo misel na nek način
še stopnjuje, saj pravi: »Zakaj, če bi ljudje večino tega, kar
govorimo in delamo, opustili, ker ni potrebno, bi imeli več
časa in manj nepokoja. Zategadelj se pri vsaki stvari vprašaj: Ali ne sodi to nemara med nepotrebno? Pa ne samo
20
Mengšan
nepotrebnih dejanj, že samih nepotrebnih misli se ogiblji!
Zakaj če teh ni, tudi onih ne bo za njimi.« (M. Avrelij, 4.
knjiga, 24. citat).
Z branji bomo nadaljevali tudi v letu 2016. Vljudno vabljeni
v torek, 19. januarja 2016, ob 19.30, v knjižnico Mengeš.
Besedilo in foto: Regina Bokan, Društvo za študije kontemplativnih tradicij Mengeš
Zanimivemu prebiranju je sledil tudi pogovor
januar 2016
MENGEŠKI UTRIP
DOBENO
Predpraznični
delavnici na Dobenu
Konec meseca novembra je TD Dobeno pod vodstvom
Brigite Herjavec in v sodelovanju z Maticem Severjem
v Brigitinem ateljeju, Dobeno 56, organiziralo kar dve
delavnici za izdelavo adventnih in novoletnih okraskov:
oblikovanje gline za novoletni okrasek pod strokovnim
vodstvom naše sovaščanke, priznane oblikovalke unikatne
in umetniške keramike Brigite Herjavec, ter delavnico izdelovanje adventnih venčkov. Slednjo je vodil v strokovni
javnosti priznani vrtnar Matic Sever, ki ima v Ljubljani na
Rudniku specializirano vrtnarijo za vzgojo trajnic in dišavnic – trajnice carniola, nedavno tega pa je izšla njegova
knjiga Vroče kombinacije.
Izdelovanje adventnih venčkov
Delavnic se je udeležilo lepo število interesentov, ki so
se razdeljeni v dve skupini preizkusili v izdelavi izdelkov
iz gline in adventnih venčkov. Udeleženci obeh delavnic
so lahko izdelke, ki so jih ustvarili, odnesli s seboj. Vsi
»novopečeni mojstri« so bili navdušeni nad delavnicama in
so pohvalili oba mentorja. Pričakovati je povečanje konkurence na tem področju …
Oblikovanje novoletnih okraskov iz gline
Besedilo in foto: Tone Vidrgar
Veselo, prednovoletno srečanje Dobencev
Na skupnem sestanku VO in TD Dobeno je bilo sklenjeno, da skupaj organiziramo in financiramo prednovoletno druženje
članov društva in ostalih prebivalcev Dobena. Ker pa krajani na Dobenu nimamo primernega prostora niti za sestankovanje, kaj šele za kulturne ali kakršnekoli druge družabne aktivnosti, smo odvisni le od dobre volje dobenskih gostincev.
Tako smo se s Primožem v KT Blaž dogovorili, da srečanje izvedemo pri njih 30. decembra, s pričetkom ob 18. uri.
Člani TD smo vse člane in ostale prebivalce obiskali ter jih
poleg vabila po e-pošti še osebno povabili na veselo prednovoletno druženje.
Prednovoletnega srečanja se je udeležilo preko petdeset povabljenih, precej pa se jih je opravičilo zaradi že prej dogovorjenih aranžmajev. Vse prisotne je z čajem in »kuhančkom«
počastil KT Blaž, poleg tega nas je Primož presenetil z živo
glasbo v izvedbi »Mladih Stoparjev«, ki so izzvali močan plesni odziv večine prisotnih in veselo druženje se je potegnilo
proti silvestrovemu.
Besedilo in foto: Tone Vidrgar
Vsi prisotni so se pogreli s čajem ali kuhanim vinom
Zbrane je zabavala skupina Mladi Stoparji
Oblikovanje novoletnih okraskov iz gline Srečanje je potekalo
v KT Blaž
Mengšan
21
INTERVJU
gšu. Imam dve sestri, Sabino in Ido,
sem najmlajši v družini. Nogomet sem
začel trenirati, ko sem bil star pet let.
Najprej sem treniral v nogometnem
klubu v Domžalah, leta 2010 pa
sem začel trenirati v NK Mengo 28.
V osnovni šoli v Mengšu sem spoznal
tudi svojega najboljšega prijatelja Aleksandra Stojančiča, ki me, poleg moje
družine in punce, tudi ves čas podpira in mi stoji ob strani. Na otroštvo
imam veliko lepih spominov, pa tudi
težkih trenutkov. Najlepši spomini so
povezani s tem, ko smo z domačim
klubom osvajali lovorike. Po končani
osnovni šoli sem se vpisal na gimnazijo v Domžalah. Zelo sem vesel, da
sem svoje otroštvo preživel v Mengšu,
saj za mene ni boljšega in lepšega
kraja.
Benjamin Musić je mlad mengeški nogometaš, ki pravi, da je vse svoje življenje
preživel z žogo ob nogi. Pogumno sledi svojim sanjam, da bi v nogometu uspel.
Zato se je preselil na Švedsko, kjer so ga hitro opazili, s čimer si je prislužil
vpoklic v reprezentanco U-17 pokrajine Östergotland.
Kam, kdaj in zakaj si se preselil v
tujino?
Decembra 2014 sem se preselil na
Švedsko, v mesto Norrköping, glavno
mesto Östergötland, ki leži na vzhodnem delu države, slabi dve uri vožnje
od glavnega mesta Stockholm. Na
Švedsko sem se preselil z enim samim
razlogom, da bi uspel v nogometu, ta
moj cilj pa zahteva mnogo dela, truda in treniranja. Na Švedskem živim s
starejšo sestro Sabino, ki mi je tukaj v
veliko pomoč.
Ko sem prispel na Švedsko, sem imel
takoj naslednji dan sestanek z nogometnim klubom SMEDBY AIS. Na
sestanku sem dobil vse potrebne informacije, pokazali so mi klub in tudi
mojo selekcijo. Na prvem treningu
sem bil čisto izgubljen, saj me je bilo
strah, da bom naredil kakšno napako
in me na koncu sploh ne bodo sprejeli. Vzel sem se v roke, začel igrati
tako, kot je treba, in dal vse od sebe.
Po treningu je trener stopil do mene,
mi segel v roko in rekel: »Dobrodošel
v klub!« Bil sem presrečen. Tako sem
začel trenirati z U-16, s selekcijo, ki
jo sestavljajo nogometaši, rojeni leta
1999. Moja pozicija je branilec, bolj
natančno »štopar«.
Najprej povej nekaj o sebi, kako bi se
opisal? Kako te vidijo prijatelji?
Star sem šestnajst let, sem zelo družaben, šaljiv, vesel fant, sem prijazen
in rad pomagam drugim. Nogomet
treniram že dvanajst let, poleg nogometa pa se rad ukvarjam tudi z drugi-
Kako si se vživel v novo okolje, ti je
bilo težko? Kako so te sprejeli domačini?
Ko sem prišel na Švedsko, sem se počutil čudno in nenavadno. Nisem znal
jezika, nikogar nisem poznal, prvih
nekaj mesecev je bilo zelo težko in kar
Nogometna kariera
na Švedskem
22
Mengšan
mi športi, poslušam glasbo in se družim s svojimi prijatelji.
Povej kaj o svoji družini in o svojem
otroštvu. Koliko časa si živel v Mengšu?
Svoje otroštvo sem preživel v Men-
januar 2016
nisem se mogel navaditi na novo okolje. Bil sem že na robu obupa, a sem
si rekel, če sem že prišel tako daleč,
ne bom obupal in se odpovedal svojim
sanjam. Potrudil sem se in se začel
učiti jezika, počasi je postalo vse lažje. Ljudje na Švedskem so zelo prijazni, pametni in tudi zreli, zelo so mi
všeč. V klubu so me hitro sprejeli in
vedno, ko sem kaj potreboval, so mi
soigralci pomagali. Po dveh mesecih
sem začel počasi obvladovati jezik,
navadil pa sem se tudi vsega novega.
Kje in kako potekajo treningi in kakšna je razlika, če primerjaš treninge
v Sloveniji?
Naš klub ima sedež izven mesta in
je zelo velik, saj ima osem stadionov.
Treninge imam ob ponedeljkih, torkih,
sredah, petkih in včasih ob sobotah.
Vsak trening traja dve uri, od pol šestih do pol osmih, ob ponedeljkih in
petkih pa imam dva treninga na dan,
in sicer še dodatno zjutraj od osmih do
desetih. Treningi so težki, usmerjeni
so na krepitev kondicije in moči, večinoma pa na z žogo in so zelo aktivni.
Zelo se razlikujejo od tistih v Sloveniji,
predvsem po izredni disciplini, kar se
mi zdi dobro. Tudi od mlajših igralcev
trenerji zelo veliko zahtevajo, ker hočejo, da napredujemo. Treniramo pa
tudi v fitnesu in ne samo zunaj, zato
je zelo velika razlika proti treningom,
ki sem jih bil vajen v Sloveniji.
punco in za prijatelje. Ko sem prost
in nimam treninga, grem s punco ali
s prijatelji v mesto, ali pa prosti čas
preživim kar doma, lenarim in poslušam glasbo. Drugače pa rad tudi potujem in si ogledujem mesta.
Naštej svoje športne uspehe! Kateri
uspeh ti pomeni največ in kaj bi svetoval drugim, ki želijo uspeti?
Ko sem bil mlajši, sem bil član NK
Domžale in smo s klubom osvojili veliko turnirjev in lig. Nato sem prišel v
domači klub in bil zelo vesel, ko smo
osvojili MNZ ligo. Moj največji uspeh,
ki mi pomeni največ, je to, da so me
sprejeli v klub na Švedskem, saj se je
s tem začela moja kariera. Vpoklicali
so me tudi v reprezentanco U-17 pokrajine Östergotland.
Si v svoji nogometni karieri srečal in
osebno spoznal kakšnega uspešnega
nogometaša?
Moj idol je Sergio Ramos, igralec Real
Madrida, ki pa ga še nisem imel čast
videti v živo. Je pa pred nekaj tedni
nogometni klub IFK Norrköping zmagal v ligi in ko so se vrnili v mesto s
pokalom, sem imel priliko, da sem se
pogovarjal z najboljšim napadalcem
in strelcem švedske lige, Emirjem Kujevićem. Bil sem zelo vesel, da sem
se imel priložnost pogovarjati z njim.
Prav tako sem z navdušenjem v živo
gledal najboljšega švedskega igralca,
Zlatana Ibrahimovića, ko je igral proti
Avstriji.
Kaj si želiš za prihodnje, kakšni so
tvoji cilji?
Moj cilj je uspešno končati šolo in postati odličen nogometaš. Želim si tudi,
da bi igral za slovensko reprezentanco in za kakšen znan klub. Prepričan
sem, da je vse to odvisno od mene in
od tega, koliko se bom trudil, zato vedno dajem vse od sebe, nikoli ne popustim in garam do zadnjega sodnikovega piska. Od sebe dajem vse, tako na
vsakemu treningu kot na vsaki tekmi.
Tvoja misel za konec …
Vsem nogometašem, ki si želijo uspeti, bi povedal, naj ne obupajo, naj
vztrajajo in pridno trenirajo in naj se
zavedajo, da trenirajo zaradi sebe.
Trud je ključ do uspeha.
Besedilo in foto: Blanka Tomšič
Kdo vas trenira in kako si zadovoljen
s trenerjem?
Moja selekcija ima pet trenerjev, imamo trenerja vratarjev, trenerja za kondicijo, moč, zdravniškega trenerja in
glavnega trenerja, ki mu je ime Peter
Svensson. Z glavnim trenerjem sem
zelo zadovoljen, saj je zelo uspešen,
njegovi treningi so zelo kvalitetni in
vsem igralcem rad pomaga. Kljub
temu pa zelo pogrešam svoja najboljša trenerja iz NK Mengo 28, Velja Varga in Darka Topiča. Brez njune
podpore verjetno ne bi uspel tako, kot
sem, in sem jima zelo hvaležen.
Ali najdeš še kaj časa za druge aktivnosti in zabavo ali se posvečaš samo
nogometu?
Skoraj ves moj čas posvečam nogometu, ker želim postati uspešen nogometaš. Kljub temu še najdem čas
za sebe, za svojo družino, za mojo
»V klubu so me hitro sprejeli in vedno, ko sem kaj potreboval, so mi soigralci pomagali. Po dveh mesecih sem začel počasi obvladovati jezik,« pravi Benjamin
Mengšan
23
ŠPORT
Medgeneracijski turnir v ročnem nogometu
V soboto, 12. decembra, je v AIA – Mladinskem centru potekal medgeneracijski turnir v ročnem nogometu.
Na turnirju je sodelovalo deset udeležencev, ki so igrali v parih po
sistemu vsak z vsakim. Kljub temu, da so bile razlike v starosti
velike, so bili najmlajši dobra konkurenca in so se odlično borili
proti svojim nasprotnikom. Prvo mesto sta osvojila Anže Lustek
in Marko Testen, drugo mesto sta si priigrala Simon Štebe in Toni
Glišič, na tretjo mesto pa sta se uvrstila Tim in Aleš Skok Birk.
Najboljše tri ekipe so prejele priznanja in nagrade.
Vabimo vas tudi na naslednje turnirje in druge dogodke ter na
prosto druženje v Mladinski center Mengeš, ki je odprt vsak dan
v popoldanskem času.
Besedilo: Muhamet Islami
Foto: Anže Lustek
Evropsko prvenstvo za kadete in mladince v
namiznem tenisu
Od 9. do 19. julija je bilo v Bratislavi evropsko prvenstvo. V slovensko reprezentanco so bili uvrščeni: med mladinkami
Ana Tofant, kadetinja Katarina Stražar in kadet Aljaž Frelih.
Tekmovanje je potekalo najprej v ekipnem delu in nato še
med posamezniki ter v dvojicah. Ekipa kadetinj (igrale so Katarina Stražar, Aleksandra Vovk (Mengeš) in Lea Paulin (Arrigoni) je z osvojitvijo 10. mesta dosegla enega najboljših
rezultatov v samostojni Sloveniji. Pričele so tekmovanje v drugi jakostni skupini, kjer so premagale ekipe BIH s 3 : 0, Portugalsko s 3 : 0, Wels s 3 : 0 ter Španijo z rezultatom 3 : 2,
kar je pomenilo uvrstitev od 9. do 12. mesta. V razigravanju so
premagale Ukrajino s 3 : 0, nato pa izgubile z Nemčijo z 2 : 3.
V igri dvojic sta Katarina in Aleksandra pripravili pravo presenečenje in z uvrstitvijo med osem najboljših napravili vrhunski rezultat.
Doseženi rezultati so pozitivna spodbuda na novo sezono 2015–
2016.
Besedilo: MLAJ
Katarina še naprej zmaguje
V nedeljo, 6. decembra, je bil v Tržiču v namiznem tenisu turnir 1. TOP 8 za kadete in kadetinje. Na turnirju nastopijo najboljši kadeti in kadetinje, ki so razdeljeni v tri jakostne skupine. Mengeš so zastopali trije kadeti in štiri kadetinje.
Pri kadetinjah sta v prvi jakostni skupini nastopili Katarina
Stražar in Nika Kobetič, v drugi pa Vita Kobetič in Sara Stražar. Katarina je bila dva koraka pred konkurenco. Na poti do
zmage je oddala le en niz, vse ostale dvoboje je v skladu s
pričakovanji dobila brez izgubljenega niza. To je bila že njena
tretja zmaga na republiških turnirjih. Uspeh je dopolnila Nika
kobetič, ki je osvojila 3. mesto, v drugi skupini je Sara Stražar
osvojila 4. mesto, Vita Kobetič pa je bila sedma.
Med kadeti sta Tilen Šalja in Rok Grad tekmovala v drugi skupini, Tilen je osvojil 2., Rok pa 3. mesto.
Katarina dokazuje, da je najboljša kadetinja v Sloveniji, tudi
Nika dokazuje, da sodi v sam vrh med kadetinjami. Iskrene
čestitke vsem in trenerju Davidu Orešniku.
Besedilo in foto: Mlaj
24
Mengšan
januar 2016
Lanišek za pičli dve
desetinki točke zgrešil
zmagovalni oder
Privrženci Smučarskega skakalnega kluba Mengeš so imeli
tudi minuli mesec obilo razlogov za veselje, za kar je bil v
največji meri zaslužen Anže Lanišek. Mladi Domžalčan je
namreč kot za stavo osvajal točke med elito. Začel je v Lillehammerju, kjer je 5. decembra z 19. mestom za dve mesti
izboljšal svojo dotlej najvišjo uvrstitev v svetovnem pokalu iz
Klingenthala leta 2014.
Že teden dni pozneje je Lanišek dokazal, da se je sposoben
s svojimi najboljšimi skoki bolj ali manj enakovredno kosati
tudi z največjimi asi, na kar že dalj časa opozarja tudi njegov klubski trener Aleš Selak. V Nižjem Tagilu se je namreč
19-letni skakalec iz SSK Mengeš prvič prebil med elitno
deseterico, in to dvakrat, potem ko je sedmemu mestu dodal še četrto, s katerim je izenačil najboljši klubski dosežek
v svetovnem pokalu Roka Benkoviča s Holmenkollna leta
2005.
Ob tem ne gre pozabiti, da je uvrstitev na zmagovalni oder
zgrešil za pičli dve desetinki točke. Zatem je vrhunsko pripravljenost potrdil s kvalifikacijsko zmago v Engelbergu, kjer
pa je na tekmah s 24. in 40. mestom iztržil manj, kot je
pričakoval in je tudi sposoben. S temi besedami je pospremil tudi svoje 16. mesto na uvodni postaji novoletne turneje
v Oberstdorfu, nove točke pa si je s 23. mestom priskakal
tudi na najodmevnejši skakalni preizkušnji na novega leta
dan v Garmisch-Partenkirchnu.
Še pred tradicionalnim tekmovanjem štirih skakalnic v
Nemčiji in Avstriji pa se je »žaba«, kakor ga pravzaprav vsi
kličejo, izkazal na članskem državnem prvenstvu v Planici,
na katerem je moral premoč priznati zgolj Petru Prevcu. Na
njem je v skokih nastopil tudi drugi slovenski reprezentant iz
Anže Lanišek je s četrtim mestom v Nižjem Tagilu izenačil
najboljšo uvrstitev SSK Mengeš v svetovnem pokalu Roka
Benkoviča s Holmenkollna leta 2005.
SSK Mengeš, Matjaž Pungertar, ki je pristal na 13. mestu.
V nordijski kombinaciji se je zelo dobro odrezal njun klubski
kolega Leon Šarc, ki si je priskakal in pritekel četrto mesto, pri čemer je bil po skokih še drugi za našim najboljšim
tekmovalcem Marjanom Jelenkom. Da je 19-letni nordijski
kombinatorec iz SSK Mengeš v spodbudni formi, je nekaj
dni pred tem dokazal že na prireditvi za alpski pokal v Seefeldu. Potem ko je na prvi preizkušnji zasedel 25. mesto,
je na drugi ciljno črto prečkal kot dvajseti, s čimer je bil
najboljši Slovenec med dvainšesdesetimi kombinatorci iz
petih držav.
Prvo tekmo za pokal Cockte 2016 je od skakalcev mengeškega kluba »obkljukal« tudi Maj Ekart, ki je v konkurenci
mladincev do 16 let na stometrski napravi v Planici skočil
na 15. mesto. Mlajši varovanci trenerja Aleša Selaka (še)
niso tekmovali, so pa ves čas pridno vadili in v dolini pod
Poncami že opravili prve letošnje skoke na snegu. O njihovih
uspehih boste lahko brali že v naslednji številki Mengšana.
V klubu so sicer izjemno hvaležni dosedanjim zvestim pokroviteljem ter seveda vsem Mengšanom in okoličanom, ki
so podprli »projekt« koledarja za letošnje leto in jim tudi
sicer – tako ali drugače – stojijo ob strani. S skupnimi močmi je namreč vse skupaj veliko lažje, Selak & Co. pa so
zagotovilo za to, da se bo o skakalcih iz SSK Mengeš še
veliko slišalo in bralo.
Besedilo in foto: Miha Šimnovec
Katarina prvič na stopničkah v članski kategoriji
V soboto, 12. decembra, je bil v Murski Soboti drugi odprti turnir Republike Slovenije za člane in članice. Na turnirju je nastopilo dvajset članic iz desetih slovenskih klubov, NTS Mengeš so zastopale Aleksandra Vovk, Ana Tofant in Katarina Stražar.
Najprej so tekmovale v skupinah s štirimi igralkami, kjer so se
pomerile vsaka z vsako. Vse tri Mengšanke so se uvrstile v finalni del tekmovanja, kjer se je igralo na izpadanja do konca. Žreb
se je poigral z Mengšankami, saj so bile vse tri izžrebane v spodnjo polovico tabele. Usodna za vse je bila Nika Veronik, ki je
najprej izločila Aleksandro Vovk in nato še Ano Tofant. Katarina
Stražar je za preboj v polfinale premagala drugo nosilko Ivano
Zera, v polfinalu pa je nato tudi ona tesno izgubila z rezultatom
4 : 3 z Niko Veronik in na koncu osvojila 3.–4. mesto, kar je
odličen rezultat in Katarinina prva zmaga v članski kategoriji.
Čestitke vsem trem, seveda pa posebna čestitka Katarini Stražar in trenerju Davidu Orešniku!
Katarina v družbi zmagovalke Tamare.
Besedilo: Mlaj
Foto: D. Orešnik
Mengšan
25
ŠPORT
Uspešen uvod v smučarsko sezono
V mesecu novembru, ko je prvič zadišalo po snegu tudi v nižinah, smo v smučarskem društvu Mengeš po svojem programu organizirali in uspešno izvedli dve prireditvi. Prvi je bil na vrsti suhi slalom na Mengeški koči. Tekaška prireditev med slalomskimi
količki je tokrat v lepem sončnem vremenu privabila petinštirideset tekmovalcev, ki so se pomerili na dveh različnih progah.
Da je ta prireditev zanimiva in nekaj posebnega, dokazuje veliko število navijačev in prisotnost TV Slovenija ki je pripravila
nekajminutni prispevek v oddaji Migaj z nami. Na sporedu TV SLO 2 je bila 27. novembra 2015 in si jo lahko ogledate v arhivu
oddaj. Vsekakor lepa reklama za društvo in občino Mengeš.
Zadnji vikend v novembru pa je po tradiciji rezerviran za sejem
rabljene smučarske opreme. Letos smo ga prvič izvedli v dveh
dneh, kar se je izkazalo za zadetek v polno. Velika ponudba raznovrstne opreme po zmernih cenah in velik obisk sta botrovala k
rekordni prodaji. Sejemski prostor je na trenutke postal pretesen
za vse, tako da smo v društvu že sprejeli odločitev, da naslednje
leto pripravimo sejem v večjem prostoru.
Pred nami so sedaj le še zares zimski dnevi, v katerih pridejo na
vrsto prave veleslalomske tekme. Vse se bodo odvijale na tradici-
onalni lokaciji v Kranjski Gori na smučišču Brsnina. Vabimo vas,
da se udeležite tekem MENGO TRIS pokala ki bodo 10. januarja,
27. februarja in 5. marca 2016, ter zaprte tekme za pokal občine
Mengeš 30. januarja 2016. Vse termine tekem in rezultate lahko
spremljate na naši spletni strani in facebook profilu.
Smučarji vam v novem letu 2016 želimo predvsem zdravja in
veliko poslovnih in osebnih uspehov.
Besedilo in foto: Aleš Janežič, Smučarsko društvo Mengeš
Tudi ob zaključku leta odlični rezultati
badmintonistov
Mengeški badmintonisti vsak mesec obiščemo katerega od rekreativnih turnirjev, na katerih posegamo tudi po najvišjih
mestih. Poglejmo, kaj se je dogajalo v zadnjih dveh mesecih.
Konec novembra se je odvil drugi turnir rekreativne Lige Komenda v Harmoniji v Mengšu. V mešanih dvojicah smo osvojili prva
štiri mesta – 1. mesto: Igor Tomazin, Nina Vrankar, 2. mesto:
David Vrhovnik, Mateja Jus, 3. mesto: Uroš Bregar, Nina Dodič,
4. mesto: Jure Šinkovec, Helena Šinkovec. V kategoriji moških
dvojic sta na tem istem turnirju Uroš Bregar in Igor Tomazin
osvojila 3. mesto, med ženskimi dvojicami sta Nina Dodič in
Helena Šinkovec osvojili 4. mesto. Nina in Helena sta si sredi
decembra priigrali 2. mesto na turnirju lige Li-ning v Ljubljani. Takrat sta na stopničkah stala tudi Jure Šinkovec in Tomaž
Magerl (3. mesto), Juretu in Heleni pa je za las ušla bronasta
1. mesto Uroš, 2. mesto Tomaž
26
Mengšan
2. mesto, Nina in Helena
medalja. Leto 2015 smo zaključili na tretjem rekrativnem turnirju Lige Komenda, v nedeljo, 20. decembra. V kategoriji moški
posamezno do šestintrideset let sta odličji prejela Uroš Bregar
(zlato) in Tomaž Magerl (srebro), Nina je po napornih dvobojih pristala na nehvaležnem 4. mestu, David Vrhovnik je osvojil
bronasto v kategoriji nad šestintrideset let.
Mi bomo še naprej pridno trenirali, saj se že januarja ponovno
udeležimo dveh turnirjev in takrat držimo pesti za čim več stopničk in čim manj četrtih mest.
Besedilo in foto: Helena Šinkovec
3. mesto, David
3. mesto, Tomaž in Jure
januar 2016
IZ ŽIVLJENJA CERKVE
V Loki zaključek trikraljevske akcije s procesijo
in sv. mašo
Od božiča pa vse tja do večera pred praznikom Gospodovega razglašenja so Ločani v popoldansko-večernem času na
ulicah srečevali modre z Vzhoda oziroma Sv. tri kralje, člane Kulturnega društva Antona Lobode, in njihove spremljevalce,
ki so ljudem od hiše do hiše prinašali prijazno voščilo miru in Božji blagoslov.
V znamenje hvaležnosti so prejemali darove, ki bodo tudi
letos namenjeni pridnim slovenskim misijonarjem, delujočim na Salomonovih otokih in Madagaskarju, v Kanadi, Braziliji, Senegalu in Ukrajini. Sv. trije kralji Gašper,
Miha in Boltežar so na tretji sv. večer združeni z župljani
v procesiji odšli iz središča Loke v podružnično cerkev
sv. Primoža in Felicijana k zaključku trikraljevske akcije.
Objeta v zimsko idilo, božično osvetljena in okrašena, tudi
z jaslicami, je množico udeležencev pričakala z ubrano
pesmijo zvonov naših zvestih pritrkovalk – Francke, Joži
in Irene. Bogoslužje je ob sodelovanju modrecev z Vzhoda
Mladi loški koledniki so se v korist revnih otrok na lastno
željo odpovedali sladkarijam in drugim dobrotam, ki so jim
jih darovali ljudje poleg denarnih prispevkov za slovenske
misijonarje
vodil župnik Janez Avsenik, ki se je v pridigi lepo zahvalil
dobrim ljudem za darove, kolednikom, njihovim spremljevalcem in organizatorjem pa za opravljeno delo v težavnih
vremenskih razmerah, saj sta jih spremljala mraz in megla. Za lepo petje pri sv. maši je skrbela domača Pevska
skupina Rž, za pecivo in topel čaj po sv. daritvi pa loške
gospodinje.
Ob koncu velja omeniti še lepo dejanje mladih loških
kolednikov, ki so se na lastno željo v korist revnih otrok
odpovedali sladkarijam in drugim dobrotam, ki so jim jih
darovali ljudje poleg denarnih prispevkov za slovenske misijonarje. Vid in Ajda Potočnik, Miha in Žiga Justin, Anžej
Šarc, Žan Luka Burgar in Eva Jankovič ter spremljevalci
Jan Sašek, Miha Jerič in Barbara Justin so namreč vsa
darila odnesli v mengeško Karitas, kjer bodo poskrbeli, da
bo med nami nasmejan kak otroški obrazek več. Vredno
pohvale!
Besedilo in foto: Jože Brojan
Če bi še kdo želel darovati, lahko sredstva nakaže na
Misijonsko središče Slovenije, Kristanova 1, Ljubljana.
Poslovni račun:
NLB: SI56 0201 4005 1368 933 sklic za TKA: 00 279300
Mengšan
27
IZ ŽIVLJENJA CERKVE
Miklavž s spremstvom obiskal Dobeno
Sv. Nikolaj, krščanski škof in dobrotnik, ki je vse svoje premoženje razdal ubogim, zavetnik pomorščakov in ribičev, je
bil rojen med leti 270 in 286 n. š. v Patari, umrl pa je 6. decembra med letom 326 in 351 v Miri (današnja Turčija),
zato na ta dan praznujemo njegov god. Zaradi svoje dobrote, o kateri krožijo različne legende, je bil po svoji smrti
razglašen za svetnika. Verjetno ni naključje, da ima ta priljubljeni svetnik v Sloveniji največ posvečenih cerkva, takoj
za Jezusovo materjo Marijo.
Letos je TD, s pomočjo donacije Občine Mengeš, pripravilo še
slikovitejšo prireditev z bolj bogatim obdarovanjem
Že mnogo let je navada, da pridne otroke v noči na 6. december obdari sv. Miklavž. Je edini od treh dobrih mož, ki
je resnično živel (mitološki Božiček je bil ustvarjen v Ameriki v začetku 19. stoletja, dedek Mraz pa v Rusiji v začetku
20. stoletja).
Tako je v soboto, 5. decembra, prav na svoj god, Miklavž
s svojim spremstvom z obiskom razveselil in obdaril tudi
pridne otroke na Dobenu. Miklavževanje na Dobenu se v
organizaciji TD in KT Blaž vrsti že vrsto let in je postalo
tradicionalno. Letos je TD, s pomočjo donacije Občine Mengeš, lahko pripravilo še slikovitejšo prireditev z več darili.
Miklavževanja se je udeležilo veliko število otrok v spremstvu staršev. Otroke je najprej pozdravila in z njimi poklepetala koordinatorka prireditve in animatorka Meta, nato pa
so skupaj priklicali Miklavža ter njegove angele in parkeljne.
Parkeljni so skrbeli za red in da je vse teklo pravilno, angeli
pa so pomagali Miklavžu pri razdeljevanju daril. Miklavž se
je z otroci prijazno pogovarjal, povpraševal, kaj znajo – nekateri so zmolili, nekateri zapeli, na koncu pa so otroci z angeli in Miklavžem skupaj še eno ubrano zapeli in si prislužili
velik aplavz vseh prisotnih.
Za zaključek vesele, dobro obiskane prireditve, ob sladkanju s palačinkami in vročim čajem je »Blažev« Primož s svečanim prižigom pisanih novoletnih lučk še popestril odhod
Miklavža. Seveda ob predhodni obljubi, da naslednje leto
zopet pride, kar je navdušilo predvsem najmlajše.
Besedilo in foto: T. Vidrgar
Animatorka Meta in otroci so skupaj poklicali
svetega Miklavža, njegove angele in parkeljne
28
Mengšan
januar 2016
KULTURA
Likovno društvo Mengeš prejemnik bronaste
plakete ZLDS
Lansko leto je bilo za naše društvo zelo uspešno, saj smo vse planirane aktivnosti izvedli in plan celo presegli, saj nismo
pričakovali, da bo » bronasto društvo, zlata Leonida in srebrna Binca«.
Tudi v lani smo sodelovali v projektu Zveze likovnih društev Slovenije Zlata paleta. Skozi vse leto je bilo izvedenih pet tematskih
razstav in zaključna razstava del, ki so na teh razstavah prejela
certifikat kakovosti. Eno od tematskih razstav – Risbo in grafika – smo organizirali v Kulturnem domu Mengeš marca lani.
To sodelovanje daje društvom, vključenim v ZLDS, vedno nove
izzive. Tako smo lani dosegli skoraj nedosegljivo. Na petih tematskih razstavah so naši člani prejeli pet certifikatov kakovosti
in se uvrstili v izbor za posamezne razstave tudi z dvanajstimi
likovnimi deli. Na zaključni razstavi del, ki so prejela certifikate
kakovosti, so bila dela Leonide Goropevšek »Flaše« - prejela je
Zlato paleto - in »Sanje«, Bince Lomšek »Kje si zombi« - prejela je Srebrno paleto in »Zapeljivke« ter Irene Novak »Žabica«.
Letos prvič je ZLDS točkovala uspešnost posameznih društev
glede na oddana in nagrajena likovna dela, pri čemer je naše
društvo za las zgrešilo drugo mesto ter prejelo bronasto plaketo.
Naša foto sekcija je vse bolj aktivna, tako je lani pripravila fotografsko razstavo dveh članic Bince Lomšek in Miomire Šegina
z naslovom Različnost pogledov v Kulturnem domu v Mengšu,
ocene razstave so bile izjemno pozitivne. V novembru je društvo
pripravilo skupinsko fotografsko razstavo z naslovom Spomini
na poletje, na razstavljenih fotografijah so obiskovalci opazili
precejšen napredek. S svojimi fotografijami sodelujemo tudi na
različnih fotografskih natečajih, tako je nagrado Knjižnjice Otona
Župančiča za fotografijo mednarodnega fotografskega natečaja
Svetloba prejel Lojze Burja, Binca Lomšek pa se je uvrstila izmed več kot dvesto fotografij s fotografijo Kam gre sonček? na
XVI. Celjsko fotografsko razstavo.
Na projektu Ikone je sodelovalo osemnajst članov društva,
razstavo smo postavili maja v Kulturnem domu Mengeš. Društvo s svojimi likovnimi deli gostuje tudi v drugih krajih, lani je
tako svojo Jesen postavilo na ogled v Galerijo mestne knjižnice
Grosuplje, svoje Ikone je v oktobru razstavilo v Domu starejših
občanov Lj. Moste-Polje. V tej hiši pa je postavil samostojno
razstavo svojih slik tudi Lojze Burja in bo na ogled do konca
januarja 2016. Lojze Burja, ki je vsestranski umetnik, je lani
postavil razstavo svojih kipov in slik v Arburetumu, Helena Testen pa v Kava bar Maja v Domžalah razstavo svojih fotografij
Na sprehodu in poslikav na stekleničke. Skozi vse leto društvo
razstavlja tudi v Trdinovem hramu in Mesing baru.
Sodelovali smo na natečaju Menačnikove domačije Figura, Milica Tomšič za »Šahovsko kraljico» - suhi pastel in Lojze Burja
za »Urško« - varjeno železo sta prejela dve drugi nagradi. Na
natečaju JSKD Domžale in Kamnik za regijsko tematsko razstava na temo Kvadrat in krog, kocka in krogla je sodelovalo devet
članov društva, vendar dela niso bila v izboru, so pa na ogled v
Trdinovem hramu.
Štirinajst članov društva je sodelovalo tudi na ex temporih Krašnja, nekateri pa na ostalih ex temporih v Postojni, Na Sori in
na gradu Jable. Slikarsko-kiparski ex tempore Podoba Ljubljane je bila lani uspešna za Ireno Gorenc in njeno sliko »Trnovo«
ter Lojzeta Burjo in njegov kip »Maratonec«. Mednarodnega ex
tempora Grožnjan konec septembra se je udeležilo devet članov,
uživali smo v jesenski Istri, njenih lepotah in umetniških dosežkih sodelujočih. Tabora ljubiteljskih slikarjev in fotografov se je
udeležila ena članica.
Društvo deluje tudi dobrodelno, izvedli prodajno razstavo naših
likovnih del v Župnijskem Karitasu v Mengšu. Naše sodelovanje
z OŠ Mengeš uspešno nadaljujemo na likovnih delavnicah z
učenci OŠ Mengeš, sodelovali smo tudi na likovno-fotografskem
taboru Fiesa, ki ga vsako leto organizira OŠ Mengeš. Junija smo
izvedli tridnevno slikarsko fotografsko delavnico na Veliki planini. Srečanje na vasi je lani junija potekalo že devetič, člani
društva radi prihajajo k »Jurčkovim« v Loko pri Mengšu, saj sta
Toni in Bernarda Skok zelo dobra gostitelja. Galerijo na prostem
Sprehod ob Pšati smo člani društva pripravili konec junija, ta
že vrsto let poživlja življenje v mengeškem športnem parku. V
okviru Mihaelovega sejma septembra je bila galerija izvedena
tudi oba dneva sejma in pohvale našemu delu so bile zelo pozitivne. Tudi obiski razstav doma in v tujini so naša izobraževanja,
Bienale Benetke, Dali v Ljubljani, Polje rdečega maka v CD ter
Hommage a Picasso na Lendavskem gradu. O našem delu pa
obveščamo na portalu MojaObčina.si in v medijih.
V društvu smo izjemno zadovoljni z doseženimi uspehi, za kar
je nedvomno zaslužen naš mentor - likovni pedagog, slikar in
fotograf Lojze Kalinšek (poleg avtorjev samih seveda), ki nas
izobražuje, spodbuja, izziva in dam daje smernice. Za vse smo
mu zelo hvaležni.
Besedilo in foto: Binca Lomšek, Likovno društvo Mengeš
Mengšan
29
KULTURA
Mengeška godba na novega leta dan igrala po Mengšu
Godbeni novoletni koncert in pozdrav
Staro leto se je za Mengeško godbo zaključilo z Božično-novoletnim koncertom ter nastopom naših tolkalcev
s Prifarskimi muzikanti na Primorskem, začelo pa, prav tako uspešno, z novoletnim pozdravom po mengeških
ulicah.
Konec decembra so tolkalci naše godbe po enoletnem
premoru zopet združili moči s Prifarskimi muzikanti.
Gostovali so na Primorskem, kamor jih je povabilo podjetje Titus iz Dekanov. Zopet so navdušili s spremljavo
skladbe Drummer boy ter solistično tolkalsko točko. Že
čez nekaj dni, v soboto, 26. decembra, je sledil težko
pričakovani Božično-novoletni koncert, tokrat prvič v
kar dveh terminih. Hvala vsem, ki ste sodelovali pri pripravi nanj in sami izvedbi. Godbeniki pa smo po mengeški občini tudi letos nosili godbene koledarje. Hvala
vsem, ki ste nam namenili svoj prispevek za še boljše
delovanje društva. Pravo novoletno glasbeno čestitko pa
smo pripravili na novega leta dan, ko smo več kot štiri
ure korakali po mengeških ulicah. Hvala vsem gospodinjam za postrežbo.
Znan pa je tudi termin za že 32. tradicionalno narodno-zabavno prireditev Pod mengeško marelo, ki bo v
soboto, 5. marca 2016. Prireditev bo posvečena vsem
ženam, dekletom in mamam. Z godbo bodo zaigrali tudi
Modrijani ter številni drugi ansambli. Nakup vstopnic je
trenutno mogoč pri godbenikih.
Besedilo: Maja Keržič
Foto: Godbeni arhiv
Vse dobro v novem letu je godba zaželela tudi županu Francu Jeriču
30
Mengšan
januar 2016
30
Počastitev obletnice rojstva poeta Franceta Prešerna pred Kulturnim domom Mengeš
Zborovski dogodki MePZ Svoboda Mengeš
V decembru 2015 je imel MePZ Svoboda Mengeš, pod vodstvom zborovodje Iztoka Kocena, štiri nastope: 2. decembra krajši koncert z recitalom Prešernovih pesmi, 9. decembra koncert v Desklah, 19. decembra božični koncert v cerkvi Sv. Modesta v Kranju – Zlato polje in 27. decembra božični koncert v cerkvi Sv. Mihaela v Mengšu.
Koncert z recitalom Prešernovih pesmi
Rojstvo je začetek človekove zgodovine in nekateri ljudje
postanejo z deli, ki jih ustvarijo v življenju, nesmrtni ... Na
predvečer obletnice rojstva našega velikega poeta Franceta Prešerna smo želeli s kratkim kulturnim programom
popestriti kulturno dogajanje v Mengšu. Zapeli smo štiri
pesmi: Pod oknom, Kam, Stoji mi polje in Debeli kum.
K pesmim smo Miha, Sašo, Katja in Olga dodali tudi štiri
recitacije: Pevcu, Kdor jih bere, vsak drugače pesmi moje
sodi Franceta Prešerna ter Pesem o pesmi in Kaj je kultura. Žal pa nas je pred Kulturni dom prišlo poslušat majhno
število Mengšanov.
Koncert v Desklah
Kot gostje smo nastopili v Kulturnem domu v Desklah v
Kanalski dolini. Ponosni smo bili, da so nas povabili odlični pevci Primorskega akademskega zbora Vinko Vodopivec. To je bil koncert dveh zborov s skupnim zborovodjem.
Dvorana Kulturnega doma je bila dobro zasedena in poslušalci so nas lepo sprejeli. Predstavili smo se z božičnim
programom in nekaterimi ostalimi pesmimi, ki jih pripravljamo za pevsko revijo in letni koncert.
Po koncertu smo prijetno poklepetali z mladimi pevci in
skupaj sproščeno zapeli še nekaj pesmi.
Nastop v Kulturnem domu Deskle
Božični koncert v cerkvi Sv. Modesta v Kranju na Zlatem polju
Božični koncert v cerkvi Sv. Modesta v Kranju in v cerkvi
Sv. Mihaela v Mengšu
Poslušalci na obeh koncertih so posvetili večer glasbi in prisluhnili lepim in nežnim zvokom božičnih in ostalih pesmi.
Uvodna pesem je bila Salve Regina – Pozdravljena kraljica,
madžarskega skladatelja Gyula Feketa. V nadaljevanju so
prisluhnili molitvi Oče naš francoskega skladatelja Muarica
Durefleja, pesmi Ave Maria, skladatelja Corrada Marguttija
in Morski suiti v dveh stavkih, skladatelja Vasilija Mirka.
V goste smo povabili mlado, nadarjeno in obetavno pevko,
izvrstno sopranistko Zalo Hreščak. S solo petjem se ukvarja
od štirinajstega leta. Sama in s pevskimi zbori nastopa po
Sloveniji in na tujem, sicer pa je Zala absolventka na Oddelku za prevajalstvo Filozofske fakultete v Ljubljani. Zala je
zapela dve pesmi: Charles Gounoda, Ave Maria in Adolphe-Charlesa Adama, Oh Holly night. Na klaviaturah jo je spremljal naš zborovodja Iztok Kocen. Zbor je zapel še pesmi:
Stoji mi polje, Marija Kogoja, skladbo Andreja Missona, Čuj,
o ti, Devica slavna in Ivana Ščeka, O polnoči.
Za konec smo s solistko zapeli še: O brezmadežna devica,
Emila Hochreiterja in Hallelujah Leonarda Cohena. Seveda
mi manjkala tudi pesem, ki jo po vsem svetu pojejo od leta
1818, Gruberjeva Sveta noč.
Obiskovalcem naših koncertov in bralcem Mengšana iz srca
želimo, da v letu 2016 najdejo tiste drobne poti, ki vodijo
k uspehu, pa tudi tiste, ki vodijo od srca do srca, k sreči,
zdravju in zadovoljstvu.
Besedilo in foto: Olga Pavlin
Mengšan
31
POLITIKA
Civilna iniciativa Mengeš – Radi imamo Mengeš, Loko, Topole, Dobeno
Prijatelji! S Krvavca
so zaprli čisto nam
vodo!
Bom nadaljeval z glavno, sramotno, tragično …, zadevo
– namero, ki sta jo v osmih letih uspela ista glavna akterja (direktor JKP Prodnik Fatur in župan Občine Mengeš
Jerič, skupaj s svojimi ozadji) pripeljati do dejanskega
stalnega zaprtja dotoka vode iz Izvirov pod Krvavcem. Ob
treh sestavah svetov občin, z nadzornimi odbori in Republiko Slovenijo, ki niso niti odgovorili – kaj šele ustrezno
presojali in ukrepali – na številna opozorila o spornostih
in nezakonitostih. Za vse te akterje niso nič vredna niti
številna priporočila in dejstva o prednostih ohranjanja
oskrbe z alpsko vodo izpod Krvavca, povezovanja z ostalimi viri in vodovodi, njegove neprecenjlivosti za zdravo
pitno vodo, varno in zanesljivo oskrbo!
Ob vsem tem so izigrali tudi vse izpolnjene pogoje za
ljudsko glasovanje, odločanje, ki ga je zahtevalo 352 ob-
Pogumno v novo leto
Spoštovane občanke in spoštovani občani. V decembru je
bila za nas velika preizkušnja, saj smo se morali odločiti,
ali bo družina kot takšna še naprej naša vrednota in jo
bomo še naprej čuvali. Predvsem zaradi vas smo se lahko
na večer četrte adventne nedelje veselili, saj smo z vašim
glasom proti dali vedeti celotni Sloveniji, da družina ostaja
zveza moža in žene, ki lahko v svoj zakon sprejmeta novo
življenje – otroka.
32
Mengšan
čank in občanov z overjenimi podpisi v letu 2008! Kako
nas vidijo drugi ob tako (ne)umni odločitvi, si ni težko
predstavljati. Še posebej naši predhodniki, graditelji in
naši zanamci.
Nadaljujem torej kljub (edinemu) odzivu, razburjenju! V
Mengšanu se je (edini) z mnenjem odzval Jože Brojan.
Pohvalno! Ostali všečkajo na FB (pohvalno), ostajam pa
sam glede pisarjenja (in »teženja«).
Bitke preprečitve ljudskega glasovanja in ohranitve oskrbe z alpsko vodo izpod Krvavca ter dejanskega zaprtja
oskrbe so dobili predvsem tisti, ki so si že razdelili naše
količine vode – občine Cerklje, Šenčur, Vodice, Kranj in
njihovi naši (ne)naivni pomagači.
Vojna za našo, mengeško, alpsko vodo izpod Krvavca s
tem še ni končana! Glavno orožje niso uslužnosti do drugih in kratkovidnost. Naša moč je naša vest, odgovornost
do predhodnikov in še večja do zanamcev!
Spremljajte spletno stran www.facebook.com/CivilnaIniciativaMenges.
Besedilo: mag. Tomaž Štebe,
[email protected], [email protected]
V imenu Nove Slovenije in v lastnem imenu se želim
zahvaliti vsem, ki ste izkazali svojo državljansko dolžnosti, ki ste bili pripravljeni dati vedeti, da vam ni
vseeno. Kot stranka se bomo zavzemali, da se bo vaša
volja spoštovala. Da bo vaš glas, ki ste ga oddali na
referendumu, ostal slišan, da bomo lahko tudi v prihodnje imeli jasen pogled na družino. Še enkrat hvala.
Naj nas vse pri našem delu, v naših življenjih in v
naših družinah tudi v letu, v katerega smo zakorakali,
spremlja blagoslov.
Besedilo: Matevž Bolta, predsednik OO NSi Mengeš
januar 2016
PISMA BRALCEV
Dobri pogoji za kulturo in mlade
Ob izteku leta bi se rad vsem skupaj še enkrat zahvalil za uspešno sodelovanje in vso podporo, ki jo nudite otroški in
mladinski folklori v Mengšu. V kraju, kjer imamo res dobre pogoje za delovanje, je užitek delati z otroki in mladino. Tega
se dobro zavedamo in se trudimo, da dajemo mladini dobro popotnico za naprej in da jim polagamo v srce zavedanje
pomena kulture in ohranjanja stika s slovensko tradicijo.
Leto 2015 je bilo pestro in zanimivo, obe skupini sta skupaj zbrali blizu dvajset nastopov. Poleg že tradicionalnih
prireditev, kot so Kdor vesele pesmi poje, Mihaelov sejem, kulturni praznik, revija folklornih skupin v Kamniku
in Rogaški Slatini, smo se pridružili tudi pevcem MePZ
na letnem koncertu, turističnemu društvu v Beljaku in
na Bledu, nastopom članske folklorne skupine in ostalim
različnim prireditvam v naši občini in bližnji soseščini.
Zaplesali smo tudi čez mejo, kot že omenjeno v Beljaku in
na martinovanju v Sv. Martinu na Muri.
Veselimo se sodelovanja z vami v novem letu in veseli
bomo povabila na različne prireditve, ki jih organizirate v
okviru šole, občine, društev in ostalih organizacij v našem
kraju.
Smo si pa tudi sami zadali velik izziv v letu 2016, saj
bomo gostili rojake iz Argentine – otroško in mladinsko
folklorno skupino Mladika iz Buenos Airesa.
K nam pridejo 15. maja in skupaj bomo nastopili na koncertu 21. maja v kulturnem domu Mengeš. Že sedaj vsi
skupaj lepo povabljeni. Srečno, uspešno in aktivnosti polno novo leto vam želim!
Besedilo: Boštjan Svete
v imenu otroške in mladinske folklorne skupine
NEKROLOG
Jožetu Antoniču v spomin
Mengšani smo ob slovesu Jožeta Antoniča, rojenega leta 1945 v Gorjah, izgubili iskrenega prijatelja in zaveznika. Glavna vez je več kot štiri desetletja bil Alpski kvintet, Janez Per in Vinko Sitar. Značilen hudomušen nasmeh »Gorjanca«
ti je dal pozitivno energijo ob vsakem srečanju. In njegovega »ejga« ne bomo pozabili … Že od prvih »gasilskih« veselic
za kulturnim domom, veselic ob 99- in 100-letnici Mengeške godbe do dolgoletnih srečevanj na »marelah«. Cenil je
naše ideje in trud okrog Mengeške godbe.
Jože je bil seznanjen, da imamo že
dolgo željo pripeljati pojem naše
»muske«, Slavka Avsenika, na mengeški oder. Na podelitvi Slovenskega slavčka me je povabil, da greva
skupaj do njega v garderobo. Ni
se izšlo, toda … kaj je bil v tistem
vzrok, vem sedaj, na žalost, samo
še jaz. Tudi ta poteza pokaže, kako
zelo je imel Mengeš rad. To ni nič,
kar bi imela za povedati Vinko in
Janez.
Gorje in Mengeš sta se poistovetila
z Alpskim kvintetom. Duša pa je bil
desetletja prav Jože. Jože, hvala ti.
Mi pa ti, in vsem ki so te poznali,
obljubimo, da bomo pripravili večer
tebi v spomin. Pa naj ostaneta tudi
brez Joža Gorje in Mengeš še povezana.
Nasmeh »Gorjanca« ti je dal pozitivno energijo ob vsakem srečanju
Besedilo in foto: Lado Kosec
Mengšan
33
OBVESTILA, OGLASI
ZAHVALE
Kako prazen je ta svet. Ko umre
en sam človek.
(Dante)
ZAHVALA
V 85. letu starosti nas je zapustil
dragi mož, oče, dedi in brat
MARIJAN OZIMEK
Iskreno se zahvaljujemo osebju Doma
počitka Mengeš, podjetju Filc d.d.
Mengeš, vsem sorodnikom, sosedom,
prijateljem in znancem za izrečena
sožalja, cvetje in sveče.
NAPOVEDNIK AIA – Mladinski center Mengeš:
januar 2016 
MLADINC je odprt vsak dan od 17.00 do 22.00 ali glede na dogodke
[email protected], T: 070-732-070
KAJ SE DOGAJA
*Talenti v živo – FOOL NATION (koncert blues in rock), v soboto, 16. januarja, ob
20.00, v Mladincu (Toni O.)
* Predavanje MOJA OSEBNA IZKUŠNJA Z ZAKONOM PRIVLAČNOSTI, v torek, 19.
januarja, ob 17.00, v Mladincu (Barbka Š.)
*Movie night – ogled filma THE IMITATION GAME, v soboto, 23.januarja, ob 19.00,
v Mladincu (Sara P.)* Turnir v NAMIZNEM TENISU (ping pongu) za mlade, v nedeljo, 24. januarja, ob
18.00, v Mladincu (Muhamet I.)
*Zanimivo popotavanje – SEJŠELSKI OTOKI, v torek, 26. januarja, ob 18.00, v
Mladincu (Maša Ž.)
*Movie night risanka –THE BOXTROLLS, v soboto, 30. januarja, ob 17.00, v
Mladicnu (Sara P.)
*Predavanje PREDNOSTI IN IZZIVI MLADOSTNIŠTVA, v torek, 16. februarja, ob
18.00, v Mladincu (Katja K.)
PLES IN USTVARJANJE
Vsi njegovi
* HIP HOP, torek in četrtek, od 18.00 do 19.00 - pionirska skupina, v torek in četrtek, 19.00 - 20.00 – mladinska skupina, v četrtek, 17.00 - 18.00 - hip hop plesne
urice za mlajše (za predšolske), v plesni dvorani Mladinca (Sanja T.)
* DELAVNICE KVAČKANJA, v ponedeljek, ob 16.00, za mlade in malo manj mlade,
v Mladincu (Dari K.)
ZDRAVJE IN LEPOTA
*Telovadba za mlade in mlade po srcu ''MIGAJ ZDRAVO ZA ZABAVO!'', v ponedeljek
in sredo od 19.00-20.00 začetna skupina in v ponedeljek in sredo od 20.00-21.00
nadaljevalna skupina, v Mladincu (Ajda S.)
UČENJE IN ZAPOSLITEV
*BREZPLAČNA UČNA POMOČ, v četrtek, 16.00 - 21.00, za mlade od 10. leta dalje,
dijake in študente, v Mladincu, termin po predhodnem dogovoru, v Mladincu, (Rok R.)
ANIMACIJE
*ROJSTNODNEVNE ZABAVE ZA VAŠE OTROKE IN NJIHOVE PRIJATELJE, v soboto in v nedeljo, 10.00 – 13.00 ali 13.30 – 16.30, ali po dogovoru, izkušeni animatorji
poskrbijo za prijetno in igrivo vzdušje, v prostorih Mladinskega centra (Sanja T.)
34
Mengšan
januar 2016
KRIŽANKA
Avtor križanke: Štefan Markovič
Rešitev decemberske križanke je SREČNO NOVO LETO
ZVEZA KULTURNIH DRUŠTEV
OBČINE MENGEŠ
vabi na slavnostno akademijo ob
SLOVENSKEM KULTURNEM PRAZNIKU
Grofje in knezi Celjski
v nedeljo, 7. februarja 2016, ob 19. uri,
v Kulturnem domu Mengeš.
Ob 18.30 bo pred Kulturnim domom zaigrala
Mengeška godba,
ob 19. uri pa bo slavnostna akademija ob slovenskem
kulturnem prazniku, ki jo bodo sooblikovali člani
Zveze kulturnih društev Občine Mengeš z gostoma
Ivanom Sivcem – avtorjem ljudske kronike grofov in
knezov Celjskih in
Jožetom Barachinijem – slikarjem izvirnih portretov
celjskih grofov in knezov.
Slavnostni govornik bo p. dr. Karel Gržan.
Organizator prireditve je ZKD Občine Mengeš.
Prireditev je podprla Občina Mengeš.
P U S TOVA N J E
DRAGI OTROCI!
VABIMO VAS, DA SE NAM PRIDRUŽITE
NA PUSTNEM RAJANJU
V SOBOTO, 6. FEBRUARJA 2016
OD 9. URE DALJE,
NA ŠPORTNI PLOŠČADI ŠD PARTiZAN.
OBISKALI NAS BODO TUDI KURENTI IZ
ORMOŽA.
VSE MAŠKARE SE BOSTE POSLADKALE
S PUSTNIMI FLANCATI, DA BOSTE
LAHKO VESELO RAJALE IN ZGANJALE
PUSTNE NORČIJE.
PRISRČNO VABLJENI!
FRANC JERIČ, ŽUPAN