קובץ התקנות - משרד המשפטים

‫רשומות‬
‫קובץ התקנות‬
‫ג' בשבט התשע"ו‬
‫‪7603‬‬
‫‪ 13‬בינואר ‪2016‬‬
‫עמוד‬
‫צו סדר הדין הפלילי (עבירות קנס ‪ -‬זיהום אוויר מכלי רכב בדרך)‪ ,‬התשע"ו‪582 .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2016-‬‬
‫תקנות בריאות העם (רישום מרפאות) (תיקון)‪ ,‬התשע"ו‪584 .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2016-‬‬
‫הודעת השותפויות (רישום ואגרות)‪ ,‬התשע"ו‪587 .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2016-‬‬
‫צו סדר הדין הפלילי (עבירות קנס ‪ -‬זיהום אוויר מכלי רכב בדרך)‪,‬‬
‫התשע"ו‪2016-‬‬
‫בתוקף סמכותי לפי סעיף ‪ 221‬לחוק סדר הדין הפלילי [נוסח משולב]‪ ,‬התשמ"ב‪,11982-‬‬
‫וסעיף ‪ 68‬לחוק אוויר נקי‪ ,‬התשס"ח‪ ,22008-‬בהסכמת השר להגנת הסביבה ובאישור ועדת‬
‫החוקה חוק ומשפט של הכנסת‪ ,‬אני מצווה לאמור‪:‬‬
‫הגדרות‬
‫‪.1‬‬
‫קביעת עבירות קנס‬
‫‪.2‬‬
‫העבירות על תקנות ‪ 2‬ו–‪ 3‬לתקנות אוויר נקי (זיהום אוויר מכלי רכב בדרך)‪,‬‬
‫התשע"ב‪( 52012-‬להלן ‪ -‬התקנות)‪ ,‬כמפורט בתוספת‪ ,‬נקבעות בזה עבירות קנס‪.‬‬
‫סכום הקנס‬
‫‪.3‬‬
‫הקנס לעבירה כאמור בסעיף ‪ 2‬הוא סכום בשקלים חדשים הנקוב בתוספת לצד פרטי‬
‫העבירה‪.‬‬
‫ביטול‬
‫‪.4‬‬
‫צו סדר הדין הפלילי (עבירות קנס ‪ -‬זיהום אוויר מכלי רכב בדרך)‪ ,‬התשס"א‪2001-‬‬
‫‪ -‬בטל‪.‬‬
‫בצו זה ‪-‬‬
‫"עבירה חוזרת" ‪ -‬עבירה שנעברה בתוך שנתיים לאחר שהורשע אדם בעבירה לפי‬
‫אותו סעיף בחיקוק;‬
‫"רכב להסעת נוסעים" ‪ -‬אוטובוס ומונית כהגדרתם בפקודת התעבורה‪ ,3‬וכן‬
‫אוטובוס זעיר‪ ,‬טיולית ורכב להסעת תלמידים כהגדרתם בתקנות התעבורה‪,‬‬
‫התשכ"א‪.41961-‬‬
‫‪6‬‬
‫תוספת‬
‫(סעיפים ‪ 2‬ו–‪)3‬‬
‫הקנס‬
‫‪500‬‬
‫‪1,000‬‬
‫‪1,000‬‬
‫‪2,000‬‬
‫‪750‬‬
‫‪1,500‬‬
‫‪1,500‬‬
‫‪3,000‬‬
‫פרט‬
‫החיקוק‬
‫הסעיף‬
‫בחיקוק‬
‫‪.1‬‬
‫התקנות‬
‫‪(2‬א)‬
‫לעניין נהיגה ברכב‬
‫שמערכת בקרת‬
‫הפליטות או מערכת‬
‫פליטת הגזים מהרכב אינה‬
‫תקינה או שלמה‬
‫‪.2‬‬
‫התקנות‬
‫‪(2‬א)‬
‫לעניין נהיגה ברכב דיזל‬
‫מדגם ייצור הכולל מגופת‬
‫עופרת במשאבת ההזרקה‪,‬‬
‫אם משאבת ההזרקה אינה‬
‫חתומה במגופת עופרת‬
‫‪1‬‬
‫‪2‬‬
‫‪3‬‬
‫‪4‬‬
‫‪5‬‬
‫‪6‬‬
‫‪582‬‬
‫פרטי העבירה‬
‫ליחיד‬
‫לתאגיד‬
‫לעבירה‬
‫חוזרת‬
‫ליחיד‬
‫לעבירה‬
‫חוזרת‬
‫לתאגיד‬
‫ס"ח התשמ"ב‪ ,‬עמ' ‪.43‬‬
‫ס"ח התשס"ח‪ ,‬עמ' ‪.752‬‬
‫דיני מדינת ישראל‪ ,‬נוסח חדש ‪ ,7‬עמ' ‪.173‬‬
‫ק"ת התשכ"א‪ ,‬עמ' ‪.1425‬‬
‫ק"ת התשע"ב‪ ,‬עמ' ‪.1597‬‬
‫ק"ת התשס"א‪ ,‬עמ' ‪ ;912‬התש"ע‪ ,‬עמ' ‪.90‬‬
‫קובץ התקנות ‪ ,7603‬ג' בשבט התשע"ו‪13.1.2016 ,‬‬
‫הקנס‬
‫לתאגיד‬
‫לעבירה‬
‫חוזרת‬
‫ליחיד‬
‫לעבירה‬
‫חוזרת‬
‫לתאגיד‬
‫‪6,000 3,000‬‬
‫‪6,000‬‬
‫‪12,000‬‬
‫‪1,000‬‬
‫‪1,000‬‬
‫‪2,000‬‬
‫‪1,000‬‬
‫‪2,000‬‬
‫‪1,000‬‬
‫‪2,000‬‬
‫פרט‬
‫החיקוק‬
‫הסעיף‬
‫בחיקוק‬
‫‪.3‬‬
‫התקנות‬
‫‪(2‬ב)‬
‫לעניין נהיגה ברכב מדגם‬
‫הכולל מערכת להפחתת‬
‫פליטה של תחמוצות חנקן‪,‬‬
‫שלפעולתה נדרשת הוספת‬
‫תמיסת אוריאה‪ ,‬כאשר‬
‫לא קיימת תמיסת אוריאה‬
‫במכל המיועד לכך ברכב‬
‫או כאשר מערכת האוריאה‬
‫אינה פועלת בהתאם‬
‫להוראות יצרן הרכב‬
‫‪.4‬‬
‫התקנות‬
‫‪3‬‬
‫לעניין גרימת זיהום אוויר‬
‫בלתי סביר מרכב דיזל‬
‫כמשמעותו בתקנה ‪ 2‬לתקנות‬
‫אוויר נקי (זיהום אוויר מכלי‬
‫‪7‬‬
‫רכב)‪ ,‬התשע"ב‪2012-‬‬
‫(להלן ‪ -‬תקנות זיהום אוויר‬
‫מכלי רכב)‬
‫‪500‬‬
‫‪.5‬‬
‫התקנות‬
‫‪3‬‬
‫לעניין גרימת זיהום אוויר‬
‫בלתי סביר מרכב בנזין‬
‫כמשמעותו בתקנה ‪3‬‬
‫לתקנות זיהום אוויר‬
‫מכלי רכב‬
‫‪500‬‬
‫‪1,000‬‬
‫‪.6‬‬
‫התקנות‬
‫‪3‬‬
‫לעניין גרימת זיהום‬
‫אוויר בלתי סביר מרכב‬
‫שגוון העשן הנפלט מקצה‬
‫צינור הפליטה של כלי‬
‫הרכב‪ ,‬הנראה לעין‪ ,‬לאחר‬
‫נסיעה של שלוש דקות‬
‫לפחות הוא בדרגה ‪1‬‬
‫ומעלה בלוח רינגלמן‬
‫זעיר במשך עשרים שניות‬
‫מצטברות לפחות‬
‫‪500‬‬
‫‪1,000‬‬
‫‪7‬‬
‫פרטי העבירה‬
‫ליחיד‬
‫ק"ת התשע"ב‪ ,‬עמ' ‪.1597‬‬
‫קובץ התקנות ‪ ,7603‬ג' בשבט התשע"ו‪13.1.2016 ,‬‬
‫‪583‬‬
‫הקנס‬
‫פרט‬
‫החיקוק‬
‫הסעיף‬
‫בחיקוק‬
‫‪.7‬‬
‫התקנות‬
‫‪3‬‬
‫פרטי העבירה‬
‫לתאגיד‬
‫לעבירה‬
‫חוזרת‬
‫ליחיד‬
‫לעבירה‬
‫חוזרת‬
‫לתאגיד‬
‫‪2,000 1,000‬‬
‫‪2,000‬‬
‫‪4,000‬‬
‫ליחיד‬
‫לעניין זיהום אוויר בלתי‬
‫סביר כאמור בפרטים ‪5 ,4‬‬
‫ו–‪ ,6‬אם נגרם מרכב להסעת‬
‫נוסעים‬
‫כ"ז בכסלו התשע"ו (‪ 9‬בדצמבר ‪)2015‬‬
‫(חמ ‪-3-104‬ת‪)1‬‬
‫איילת שקד‬
‫שרת המשפטים‬
‫‬
‫‬
‫תקנות בריאות העם (רישום מרפאות) (תיקון)‪ ,‬התשע"ו‪2016-‬‬
‫בתוקף סמכותי לפי סעיף ‪ 34‬לפקודת בריאות העם‪ ,11940 ,‬ולאחר התייעצות עם‬
‫ההסתדרות הרפואית בישראל‪ ,‬אני מתקין תקנות אלה‪:‬‬
‫תיקון תקנה ‪11‬‬
‫‪.1‬‬
‫בתקנה ‪(11‬ג) לתקנות בריאות העם (רישום מרפאות)‪ ,‬התשמ"ז‪( 21987-‬להלן ‪ -‬התקנות‬
‫העיקריות)‪ ,‬בסופה יבוא "ובמרפאה אונקולוגית שעליה יחולו התנאים שבתקנה ‪11‬א‪."1‬‬
‫החלפת תקנה ‪11‬א‬
‫‪.2‬‬
‫במקום תקנה ‪11‬א לתקנות העיקריות יבוא‪:‬‬
‫"כשירויות ותנאים‬
‫מיוחדים לצוות‬
‫במרפאת דיאליזה‬
‫‪11‬א‪( .‬א) בתקנה זו ‪-‬‬
‫"אולם טיפולים" ‪ -‬אולם הנמצא במרפאת דיאליזה‪,‬‬
‫המתוחם בקירות‪ ,‬ובו עמדות טיפול בהמודיאליזה;‬
‫"רופא נפרולוג" ‪ -‬רופא מומחה בנפרולוגיה;‬
‫"אחות נפרולוגית" ‪ -‬אחות מוסמכת המורשית לעסוק‬
‫בנפרולוגיה‪ ,‬לפי תקנות בריאות העם (עוסקים‬
‫בסיעוד בבתי חולים)‪ ,‬התשמ"ט‪( 31988-‬להלן ‪-‬‬
‫תקנות בריאות העם (עוסקים בסיעוד בבתי חולים));‬
‫"אחות בעלת היתר" ‪ -‬אחות בעלת היתר זמני מהאחות‬
‫הראשית הארצית שבמשרד הבריאות‪ ,‬לביצוע‬
‫פעולות סיעוד בתחום הנפרולוגיה‪.‬‬
‫(ב) הרופא האחראי שינהל מרפאת דיאליזה יהיה רופא‬
‫נפרולוג‪.‬‬
‫הרופא האחראי ישלח למנהל רשומות על‬
‫(ג)‬
‫ההמודיאליזות שבוצעו במרפאה‪ ,‬בתוך עשרה ימים‬
‫מיום גמר החודש שבו בוצעו‪ ,‬כמפורט בפרטים (א)‪,‬‬
‫(ב)(‪( ,)5‬ג) ו–(ה)(‪ )21( ,)20‬ו–(‪ )23‬בתוספת לתקנות בריאות‬
‫העם (רשומות)‪ ,‬התש"ל‪.41970-‬‬
‫__________‬
‫‪1‬‬
‫‪2‬‬
‫‪3‬‬
‫‪4‬‬
‫‪584‬‬
‫ע"ר ‪ ,1940‬תוס' ‪ ,1‬עמ' ‪ ;191‬ס"ח התשנ"ב‪ ,‬עמ' ‪.10‬‬
‫ק"ת התשמ"ז‪ ,‬עמ' ‪ ;1213‬התשס"א‪ ,‬עמ' ‪ ;915‬התשס"ו‪ ,‬עמ' ‪.1136‬‬
‫ק"ת התשמ"ט‪ ,‬עמ' ‪ ;227‬התש"ן‪ ,‬עמ' ‪.768‬‬
‫ק"ת התש"ל‪ ,‬עמ' ‪.1249‬‬
‫קובץ התקנות ‪ ,7603‬ג' בשבט התשע"ו‪13.1.2016 ,‬‬
‫(ד) האחות האחראית של המרפאה תהיה אחות‬
‫נפרולוגית והיא תועסק בהיקף של שלושת רבעי משרה‬
‫לפחות באותה מרפאה‪.‬‬
‫(ה) אחות אחראית משמרת במרפאת דיאליזה תהיה‬
‫אחות נפרולוגית‪.‬‬
‫(ו) החלטה על מתן טיפול בדיאליזה תתבצע בידי רופא‬
‫נפרולוג בלבד‪.‬‬
‫(ז) המודיאליזה תתבצע בידי רופא ואחות נפרולוגית;‬
‫ואולם ניתן לבצעה בידי אחות בעלת היתר ובלבד שבוצעה‬
‫בנוכחות אחות נפרולוגית‪.‬‬
‫(ח) בעת ביצוע המודיאליזה ל–‪ 1‬עד ‪ 3‬מטופלים בו–‬
‫בזמן באותו אולם טיפולים‪ ,‬יהיו נוכחים באולם אחות‬
‫נפרולוגית אחת לפחות ואיש צוות נוסף אחד לפחות;‬
‫בוצעה המודיאליזה בו–בזמן באותו אולם טיפולים למספר‬
‫מטופלים רב יותר‪ ,‬תהיה נוכחת באולם אחות נוספת‪ ,‬לכל‬
‫‪ 1‬עד ‪ 5‬מטופלים נוספים‪ ,‬לפי דוגמה זו‪:‬‬
‫מספר המטופלים בו–בזמן‬
‫באותו אולם‬
‫המספר המרבי של האחיות‬
‫הנדרשות באולם‬
‫‪ 4‬עד ‪8‬‬
‫‪2‬‬
‫‪ 9‬עד ‪13‬‬
‫‪3‬‬
‫‪ 14‬עד ‪18‬‬
‫‪4‬‬
‫‪ 19‬עד ‪23‬‬
‫‪5‬‬
‫בתקנת משנה זו‪" ,‬אחות נוספת" ‪ -‬אחות נפרולוגית או‬
‫אחות בעלת היתר‪.‬‬
‫(ט) בעת ביצוע המודיאליזה ל–‪ 1‬עד ‪ 3‬מטופלים בו–בזמן‪,‬‬
‫חייב להיות נוכח במרפאה רופא נפרולוג‪ .‬ואולם באישור‬
‫מראש של הרופא האחראי‪ ,‬תהיה מספקת נוכחותו‬
‫במרפאה של רופא שעבר בתוך שלוש השנים האחרונות‬
‫קורס להחייאה קרדיולוגית מתקדמת (‪ ,)ACLS‬ובלבד‬
‫שיהיה נוכח במרפאה פעם אחת לפחות בכל משמרת‪,‬‬
‫בתנאי‪ ,‬שאם עזב את המרפאה‪ ,‬יחזור הרופא אליה בתוך‬
‫‪ 15‬דקות ממשלוח קריאה אליו‪.‬‬
‫(י) בעת ביצוע המודיאליזה ל–‪ 4‬מטופלים ויותר בו–בזמן‪,‬‬
‫חייב להיות נוכח במרפאה רופא נפרולוג; בהעדר אפשרות‬
‫להשיג רופא כאמור‪ ,‬יהיה נוכח במקומו רופא שקיבל‬
‫אישור מראש מהרופא האחראי של המרפאה ואשר עבר‬
‫בתוך שלוש השנים האחרונות קורס להחייאה קרדיולוגית‬
‫מתקדמת (‪.)ACLS‬‬
‫קובץ התקנות ‪ ,7603‬ג' בשבט התשע"ו‪13.1.2016 ,‬‬
‫‪585‬‬
‫(יא) רופא נפרולוג יפקח אחר מהלך הטיפול של כל‬
‫מטופל במרפאה ויתעד בכתב את חוות דעתו על הטיפול‪,‬‬
‫אחת לחודש לפחות‪.‬‬
‫(יב) במרפאת דיאליזה יועסקו תזונאי כהגדרתו בחוק‬
‫הסדרת מקצועות הבריאות‪ ,‬התשס"ח‪( 52008-‬להלן‬
‫ תזונאי)‪ ,‬ועובד סוציאלי כהגדרתו בחוק העובדים‬‫הסוציאליים‪ ,‬התשנ"ו‪( 61996-‬להלן ‪ -‬עובד סוציאלי)‪,‬‬
‫בהתאם להוראות המנהל‪".‬‬
‫הוספת תקנה ‪11‬א‪1‬‬
‫‪.3‬‬
‫אחרי תקנה ‪11‬א לתקנות העיקריות יבוא‪:‬‬
‫"כשירויות ותנאים‬
‫מיוחדים לצוות‬
‫במרפאה אונקולוגית‬
‫‪11‬א‪( .1‬א) בתקנה זו ‪-‬‬
‫"רופא אונקולוג" ‪ -‬רופא מומחה באונקולוגיה;‬
‫"אחות אונקולוגית" ‪ -‬אחות מוסמכת אשר מורשית לעסוק‬
‫באונקולוגיה‪ ,‬לפי תקנות בריאות העם (עוסקים‬
‫בסיעוד בבתי חולים)‪.‬‬
‫(ב) הרופא האחראי שינהל מרפאה אונקולוגית‪ ,‬יהיה‬
‫רופא אונקולוג‪.‬‬
‫(ג) פעולות רפואיות אלה יבוצעו במרפאה אונקולוגית‪,‬‬
‫בידי רופא אונקולוג בלבד‪:‬‬
‫(‪ )1‬החלטה לתת טיפול כימותרפי למטופל חדש‬
‫במרפאה;‬
‫(‪ )2‬בדיקת מטופל לפני התחלה של סדרת טיפולים‬
‫כימותרפיים;‬
‫(‪ )3‬אישור בכתב של הטיפול הכימותרפי המיועד לכל‬
‫מטופל‪ ,‬לרבות המינון‪ ,‬התדירות ואופן מתן הטיפול;‬
‫(‪ )4‬פיקוח על כל שלבי הטיפול הכימותרפי;‬
‫(‪ )5‬החתמת מטופל על טופס הסכמה לטיפול;‬
‫(‪ )6‬הזמנת תרופות כימותרפיות המיועדות לשימוש‬
‫במרפאה‪.‬‬
‫(ד) טיפול כימותרפי יתבצע בידי רופא אונקולוג או אחות‬
‫אונקולוגית‪.‬‬
‫(ה) בעת ביצוע טיפול כימותרפי חייב להיות נוכח‬
‫במרפאה רופא אונקולוג‪.‬‬
‫(ו) בעת ביצוע טיפול כימותרפי ל–‪ 1‬עד ‪ 5‬מטופלים‬
‫בו–בזמן באותו אולם טיפולים‪ ,‬תימצא באולם אחות‬
‫אונקולוגית אחת לפחות‪ ,‬ולכל ‪ 1‬עד ‪ 5‬מטופלים נוספים‬
‫באותו אולם‪ ,‬תימצא אחות אונקולוגית נוספת אחת‬
‫לפחות‪.‬‬
‫__________‬
‫‪5‬‬
‫‪6‬‬
‫‪586‬‬
‫ק"ת התשס"ח‪ ,‬עמ' ‪ ;720‬התש"ע‪ ,‬עמ' ‪.476‬‬
‫ס"ח התשנ"ו‪ ,‬עמ' ‪.152‬‬
‫קובץ התקנות ‪ ,7603‬ג' בשבט התשע"ו‪13.1.2016 ,‬‬
‫(ז) לפני שחרור מטופל מהמרפאה לביתו ידריכו אותו‪,‬‬
‫רופא או אחות אונקולוגית‪ ,‬כיצד לנהוג כאשר מתפתחות‬
‫תופעות לוואי וכיצד לבצע בדיקות מעקב מחוץ למרפאה;‬
‫הדרכה כאמור תתועד ברשומה הרפואית של המטופל‪.‬‬
‫(ח) במרפאה אונקולוגית יועסק רוקח אחראי כהגדרתו‬
‫בפקודת הרוקחים [נוסח חדש]‪ ,‬התשמ"א‪ ,71981-‬תזונאי‬
‫ועובד סוציאלי‪".‬‬
‫‪.4‬‬
‫בתקנה ‪11‬ב(א) לתקנות העיקריות‪ ,‬במקום "לשם קבלת גיבוי רפואי ואשפוזי‪ ,‬לרבות תיקון תקנה ‪11‬ב‬
‫קבלת שירותי חירום ובנק דם" יבוא "אשר יכלול התחייבות של בית החולים לקבלת‬
‫מטופל של המרפאה בכל עת שנוצר צורך בקבלת שירותי חירום או השגחה רפואית‬
‫המחייבת אשפוז‪ ,‬לרבות שירותי בנק דם; בתקנה זו‪" ,‬שירותי חירום" ‪ -‬כמשמעותם‬
‫בתקנה ‪11‬ג"‪.‬‬
‫‪.5‬‬
‫‪.6‬‬
‫בתקנה ‪11‬ג לתקנות העיקריות‪ ,‬המילים "למעט במרפאת דיאליזה" ‪ -‬יימחקו‪.‬‬
‫תיקון תקנה ‪11‬ג‬
‫בתקנה ‪(15‬ב)(‪ )1‬לתקנות העיקריות‪ ,‬המילים "ועל כל מקרה שבו הועבר מטופל תיקון תקנה ‪15‬‬
‫מהמרפאה להמשך טיפול בבית חולים" ‪ -‬יימחקו‪.‬‬
‫‪.7‬‬
‫‪.8‬‬
‫תחילתן של תקנות אלה ‪ 30‬ימים מיום פרסומן (להלן ‪ -‬יום התחילה)‪.‬‬
‫תחילה‬
‫לעניין מרפאת דיאליזה שנרשמה לראשונה ערב יום התחילה‪ ,‬במקום ההגדרה הוראת מעבר‬
‫"אחות נוספת" שבתקנה ‪11‬א(ח) סיפה לתקנות העיקריות כנוסחה בתקנה ‪ 2‬לתקנות‬
‫אלה יבוא‪:‬‬
‫""אחות נוספת" ‪ -‬כל אחת מאלה‪:‬‬
‫(‪ )1‬אחות נפרולוגית;‬
‫(‪ )2‬אחות בעלת היתר;‬
‫(‪ )3‬אחות שעבדה במרפאת דיאליזה במשך ‪ 10‬שנים לפחות‪ ,‬ערב יום תחילתו‬
‫של תיקון זה‪ ,‬ובלבד שנוכחות עמה שתי אלה לפחות ‪-‬‬
‫(א) באולם טיפולים שבו היא נוכחת ‪ -‬אחות נפרולוגית;‬
‫(ב) במרפאה ‪ -‬אחות נפרולוגית או אחות בעלת היתר‪".‬‬
‫כ"א בכסלו התשע"ו (‪ 3‬בדצמבר ‪)2015‬‬
‫(חמ ‪)3-2045‬‬
‫יעקב ליצמן‬
‫שר הבריאות‬
‫‬
‫‬
‫__________‬
‫‪7‬‬
‫דיני מדינת ישראל‪ ,‬נוסח חדש ‪ ,35‬עמ' ‪.694‬‬
‫הודעת השותפויות (רישום ואגרות)‪ ,‬התשע"ו‪2016-‬‬
‫בתוקף סמכותי לפי תקנה ‪3‬א(ג) לתקנות השותפויות (רישום ואגרות) (להלן ‪-‬‬
‫התקנות)‪ ,‬אני מודיעה לאמור‪:‬‬
‫‪1‬‬
‫‪.1‬‬
‫עקב שינוי המדד יהיה נוסח התוספת הראשונה לתקנות מיום כ' בטבת התשע"ו‬
‫(‪ 1‬בינואר ‪ ,)2016‬כדלקמן‪:‬‬
‫שינוי סכומים‬
‫__________‬
‫‪1‬‬
‫חוקי א"י‪ ,‬כרך ג'‪ ,‬עמ' ‪ ;1950‬ק"ת התשע"א‪ ,‬עמ' ‪ ;474‬התשע"ה‪ ,‬עמ' ‪.650‬‬
‫קובץ התקנות ‪ ,7603‬ג' בשבט התשע"ו‪13.1.2016 ,‬‬
‫‪587‬‬
‫"תוספת ראשונה‬
‫(תקנה ‪)3‬‬
‫בשקלים חדשים‬
‫‪ .1‬בעד רישום ‪-‬‬
‫שותפות כללית‬
‫שותפות מוגבלת‬
‫‪892‬‬
‫‪2,615‬‬
‫ ‬
‫‪( .2‬נמחק)‬
‫‪ .3‬בעד פרסום ברשומות‬
‫‪.4‬‬
‫לפי תעריף שנקבע‬
‫ בעד ‪-‬‬
‫עיון בנסח שותפות‪ ,‬באינטרנט‪ ,‬לכל שותפות‬
‫‪10‬‬
‫עיון בנסח שותפות‪ ,‬בלשכת הרשם והדפסה של עד‬
‫‪ 5‬עמודי מחשב‬
‫‪48‬‬
‫הדפסת עמודים נוספים בלשכת הרשם‪ ,‬לכל עמוד‬
‫‪2‬‬
‫‪ .5‬בעד עיון בתיק שותפות בלשכת הרשם‬
‫‪48‬‬
‫‪2‬‬
‫הדפסה‪ ,‬לכל עמוד‬
‫‪5‬א‪ .‬בעד ‪-‬‬
‫בדואר‬
‫בלשכת הרשם‬
‫קבלת תקליטור (‪ )CD‬צרוב של תיק שותפות סרוק ‬
‫‪64‬‬
‫‪69‬‬
‫כל תקליטור (‪ )CD‬נוסף (אם נדרש יותר מאחד כדי‬
‫להכיל את כל תיק השותפות)‬
‫‪22‬‬
‫‪27‬‬
‫קבלת העתק של תעודת התאגדות מקורית או‬
‫תעודת התאגדות משוחזרת‬
‫‪10‬‬
‫‪5‬ב‪ .‬אישור שמסמך המקור מצוי בתיק השותפות‪ ,‬לכל‬
‫עמוד‬
‫‪4‬‬
‫‪5‬ג‪ .‬אישור לגבי העתק מסמך‪ ,‬שהמסמך או העתק ממנו‬
‫מצוי בתיק השותפות‪ ,‬לכל עמוד‬
‫‪4‬‬
‫‪ .6‬אגרה שנתית לשותפות רשומה‪ ,‬שתשולם בעד כל‬
‫שנה‪ ,‬חוץ מהשנה שבה נרשמה ועד לשנה שבה‬
‫תימסר לרשם הודעה על פירוק השותפות ‪-‬‬
‫‪1,120‬‬
‫אם שולמה האגרה לאחר סוף חודש פברואר ולפני‬
‫סוף אותה שנה‬
‫‪1,488‬‬
‫אם שולמה האגרה לאחר סוף אותה שנה‬
‫לפי השיעור שבתוקף‬
‫בעת התשלום"‬
‫י"ח בטבת התשע"ו (‪ 30‬בדצמבר ‪)2015‬‬
‫(חמ ‪-3-905‬ת‪ )2‬‬
‫‬
‫‪588‬‬
‫המחיר ‪ 3.24‬שקלים חדשים‬
‫אמי פלמור‬
‫המנהלת הכללית של משרד המשפטים‬
‫קובץ התקנות ‪ ,7603‬ג' בשבט התשע"ו‪13.1.2016 ,‬‬
‫‪ISSN 0334-7014‬‬
‫סודר במח' רשומות‪ ,‬משרד המשפטים‪ ,‬והודפס במדפיס הממשלתי‬