תקנון מועדון לקוחות

‫תקנון מועדון לקוחות קיווי‬
‫כללי‬
‫‪ .1‬תקנון זה מסדיר את הכללים על פיהם ינוהל מועדון הלקוחות ("המועדון" או "מועדון הלקוחות")‬
‫של רשת קיווי‪.‬‬
‫‪ .2‬מימוש ההטבות המוענקות במסגרת המועדון (בהתאם להוראות תקנון זה)‪ ,‬ייעשה בחנויות הרשת‬
‫(כהגדרתה להלן)‪ ,‬אך למעט חנויות עודפים‪ ,‬כפי שיוגדרו על ידי החברה מעת לעת ("חנויות‬
‫עודפים" )‪ .‬למען הזהירות מובהר‪ ,‬כי חברי מועדון לא יהיו רשאים לממש הטבות המוענקות במסגרת‬
‫המועדון (לרבות צבירה ו‪/‬או מימוש נקודות זכות ו‪/‬או מימוש הטבת יום הולדת‪ ,‬כמפורט בסעיף ‪35‬‬
‫להלן‪ ,‬על סעיפיו הקטנים)‪ ,‬בחנויות עודפים‪ .‬בכל מקום בתקנון זה‪ ,‬המונחים "הרשת" ו‪/‬או "חנויות‬
‫הרשת" אינם כוללים חנויות עודפים‪ ,‬בין אם הדבר צוין במפורש בתקנון זה ובין אם לאו‪ .‬למרות‬
‫האמור‪ ,‬ניתן יהיה להצטרף למועדון‪ ,‬בהתאם לאמור בתקנון זה‪ ,‬בחנויות עודפים‪.‬‬
‫‪.3‬‬
‫‪.4‬‬
‫‪.5‬‬
‫‪.6‬‬
‫החברה שומרת לעצמה את הזכות לבטל ו‪/‬או לשנות את תנאי ו‪/‬או מסלולי החברות במועדון ו‪/‬או‬
‫ההצטרפות אליו‪ ,‬לרבות את המוצרים ו‪/‬או השירותים שיוצעו ללקוחות המועדון ו‪/‬או לחלקם‬
‫(ולרבות ביטול פעילות המועדון)‪ ,‬על פי שיקול דעתה הבלעדי ובהתאם לכל דין‪.‬‬
‫מבלי לגרוע מכל האמור בתקנון זה‪ ,‬החברה תהא רשאית לשנות‪ ,‬מעת לעת‪ ,‬את הוראות התקנון‪ ,‬על‬
‫פי שיקול דעתה הבלעדי וללא הודעה מוקדמת‪ ,‬בכפוף להוראות כל דין‪ .‬החל ממועד שינוי התקנון‪,‬‬
‫יחייב הנוסח החדש גם את חברי המועדון שהצטרפו למועדון לפני שינוי התקנון‪ .‬התקנון המחייב‬
‫יהא זה המצוי במשרדי החברה‪ ,‬והוא בלבד‪.‬‬
‫במקרה של סתירה ו‪/‬או אי התאמה כל שהיא בין הוראות התקנון (לרבות תיקונים שייעשו בו או‬
‫תקנון אחר ששונה כאמור לעיל) לבין פרסום כלשהו‪ ,‬תגברנה הוראות התקנון‪.‬‬
‫הגדרות‪:‬‬
‫‪" .6.1‬מסלול ‪ – "VIP‬מסלול חברות במועדון הלקוחות‪ ,‬אליו ישויכו חברי מועדון אשר שילמו דמי‬
‫הצטרפות ודמי חידוש‪ ,‬לפי העניין‪ .‬מסלול זה מקנה לחבר המועדון את כל ההטבות המפורטות‬
‫בתקנון זה‪ ,‬כפי שישתנו מעת לעת‪.‬‬
‫‪" .6.2‬מסלול רגיל" ‪ -‬מסלול חברות במועדון הלקוחות‪ ,‬אליו ישויכו חברי מועדון שהצטרפו ללא‬
‫תשלום דמי הצטרפות ודמי חידוש‪ .‬חבר מועדון במסלול הרגיל לא יהיה זכאי להטבות‬
‫המפורטות בתקנון זה‪ .‬למרות האמור‪ ,‬החברה עשויה להחליט מעת לעת לאפשר לחבר מועדון‬
‫במסלול הרגיל ליהנות ממבצעים ו‪/‬או הטבות מסוימים‪ ,‬ככל שיהיו‪ .‬יובהר כי לא ניתן להצטרף‬
‫למסלול הרגיל; וכי וחברי המועדון במסלול זה יהיו רק חברי המועדון החברים במסלול זה‬
‫עובר למועד פרסום תקנון זה‪.‬‬
‫‪" .6.3‬דמי הצטרפות" – תשלום בסך ‪( ₪ 29.90‬כולל מע"מ) או סכום אחר כפי שתחליט החברה מעת‬
‫לעת‪ ,‬לפי שיקול דעתה הבלעדי של החברה‪ .‬דמי ההצטרפות יקנו ללקוח‪ ,‬המעוניין להצטרף‬
‫למסלול לקוחות ‪ ,VIP‬בכפוף למילוי וחתימה על בקשת ההצטרפות‪ ,‬לעמידה במכלול תנאי‬
‫המועדון לפי תקנון זה ולאישור החברה – חברות במועדון למשך שנה אחת‪ ,‬בכפוף לאמור‬
‫בתקנון זה‪.‬‬
‫‪" .6.4‬דמי חידוש" – תשלום בסך של ‪( ₪ 29.90‬כולל מע"מ) או סכום אחר כפי שתחליט החברה מעת‬
‫לעת‪ ,‬לפי שיקול דעתה הבלעדי של החברה‪ ,‬אשר יקנו לחבר המועדון‪ ,‬המעוניין לחדש חברותו‬
‫במסלול לקוחות ‪ ,VIP‬בכפוף לאישור החברה‪ ,‬חברות למשך שנה אחת נוספת‪ ,‬החל מתום שנת‬
‫החברות הראשונה ואילך‪ ,‬בכפוף לאמור בתקנון זה‪ .‬מובהר כי כל שנת חידוש מותנית בתשלום‬
‫דמי חידוש‪.‬‬
‫‪" .6.5‬חבר מועדון" –אדם פרטי (ולא תאגיד) אשר עמד בכל התנאים המצטברים שלהלן‪( :‬א) מילא‬
‫טופס בקשה להצטרפות למועדון‪ ,‬בנוסח שיקבע על ידי החברה מעת לעת (להלן‪" :‬בקשת‬
‫ההצטרפות"); (ב) עמד במכלול תנאי המועדון בהתאם לתקנון זה; (ג) בקשת ההצטרפות שלו‬
‫אושרה על ידי החברה; (ד) במסלול לקוחות ‪ – VIP‬החברה הנפיקה לו כרטיס חברות; ו‪(-‬ה)‬
‫במסלול לקוחות ‪ –VIP‬שילם דמי הצטרפות (ושילם דמי חידוש מידי שנה)‪.‬‬
‫‪" .6.6‬כרטיס חברות" או "כרטיס חבר" – כרטיס מגנטי ו‪/‬או אחר שהחברה תנפיק לחבר המועדון‬
‫במסלול לקוחות ‪VIP‬בלבד‪ ,‬באופן אישי‪.‬‬
‫‪" .6.6‬הטבת המועדון במסלול ‪ – "VIP‬הטבת המועדון להם יזכו חברי המועדון שבמסלול ‪ VIP‬יהיו‬
‫אך ורק הזכות לצבור ולממש נקודות זכות כמפורט בסעיף ‪ 35.1‬להלן‪.‬‬
‫‪2‬‬
‫‪" .6.6‬הרשת" – רשת חנויות "קיווי"‪ ,‬המופעלות על ידי אבני שהם אופנה בע"מ ("החברה") ועל ידי‬
‫הזכיינים מטעמה‪ ,‬למעט חנויות עודפים‪.‬‬
‫הצטרפות וחברות במועדון‬
‫‪ .6‬כל אדם בגיר (מעל גיל ‪ )16‬ופרטי (ולא תאגיד)‪ ,‬אשר עומד בתנאים המפורטים בהגדרת המונח "חבר‬
‫מועדון"‪ ,‬רשאי לבקש להצטרף למועדון במסלול ‪ ,VIP‬למילוי פרטים‪ ,‬לחתימה על בקשת‬
‫ההצטרפות ולעמידה במכלול תנאי המועדון‪ ,‬בהתאם לתקנון זה‪ .‬בנוסף לאמור‪ ,‬אדם המבקש‬
‫להצטרף להיות חבר במסלול לקוחות ‪ ,VIP‬נדרש לשלם גם דמי הצטרפות‪.‬‬
‫‪ .6‬לא ניתן להצטרף למועדון הלקוחות במסלול הרגיל וחברי המועדון במסלול זה יהיו אלה החברים‬
‫במסלול הרגיל עובר למועד פרסום תקנון זה‪.‬‬
‫‪ .9‬למרות האמור ולמרות כל הוראה שעלולה להתפרש אחרת בתקנון זה‪ ,‬עובדי החברה‪ ,‬זכיינים של‬
‫הרשת ועובדים של זכיינים‪ ,‬לא יהיו רשאים להצטרף למועדון והמונח "חבר מועדון" אינו כולל‬
‫אנשים כאמור‪.‬‬
‫‪.10‬‬
‫‪.11‬‬
‫‪.12‬‬
‫‪.13‬‬
‫‪.14‬‬
‫מובהר כי הרשת רשאית‪ ,‬לפי שיקול דעתה‪ ,‬לאשר או לא לאשר (או לאשר בתנאים) בקשת הצטרפות‬
‫למועדון וכן לבטל בכל עת חברות במועדון‪ ,‬מבלי שתהא מחויבת לנמק את סירובה‪ .‬מבלי לגרוע‬
‫מהאמור‪ ,‬החברה תהיה רשאית‪ ,‬על פי שיקול דעתה הבלעדי‪ ,‬לבטל את החברות של כל חבר גם‬
‫במקרים של סכסוך בין החברה לבין חבר המועדון (מכל סיבה שהיא); הפרת התחייבות של חבר‬
‫המועדון כלפי החברה או אי ביצוע תשלום שחבר המועדון התחייב לבצעו כלפי הרשת; התנהגות חבר‬
‫המועדון באופן פוגע כלפי החברה ו‪/‬או הרשת ו‪/‬או בתחום חנויות הרשת‪.‬‬
‫בהצטרפותו למועדון ו‪/‬או בעצם חברותו במועדון‪ ,‬חבר המועדון מקבל על עצמו את הוראות תקנון‬
‫זה‪ ,‬לרבות שינויים שיחולו בו מעת לעת‪ ,‬על פי שיקול דעתה הבלעדי של הרשת‪ .‬לחבר מועדון לא‬
‫תהיה כל דרישה ו‪/‬או תביעה בקשר עם התקנון ו‪/‬או שינויו‪.‬‬
‫ההצטרפות למועדון תיעשה על ידי פנייה לחברה‪ ,‬באחת מחנויות החברה (או‪ ,‬ככל שהחברה תבחר‬
‫בכך‪ ,‬באמצעות טופס פנייה באתר האינטרנט של הרשת)‪ .‬הלקוח ימלא את פרטיו האישיים בבקשת‬
‫ההצטרפות על פי ההנחיות שבאותה בקשה‪ .‬מובהר כי האחריות על נכונות הפרטים שימולאו‬
‫בבקשת ההצטרפות ומהימנותם‪ ,‬וכן על עדכון הפרטים ככל שיחול בהם שינוי – מוטלת על ממלא‬
‫הטופס ; וכי הוא מוותר על כל טענה כלפי החברה ו‪/‬או מי מטעמה בקשר להטבות שנמנעו ממנו‪,‬‬
‫ובכלל זה כתוצאה ממילוי פרטים שגויים או מאי עדכון פרטים‪.‬‬
‫חבר המועדון יעדכן את החברה בכתב לגבי שינוי בפרטיו‪ ,‬על מנת לאפשר לחברה לעדכן את חבר‬
‫המועדון לגבי מבצעים והטבות‪ .‬הודעות בנושא שינוי פרטים יופנו לשירות הלקוחות‪ :‬בטל'‬
‫‪ 1600602660‬פקס' ‪ ;03-6614666‬או באמצעות דוא"ל לכתובת ‪[email protected]‬‬
‫תקופת החברות במועדון ("תקופת החברות")‪:‬‬
‫‪ .14.1‬במסלול ‪ – VIP‬תקופת החברות תחל במועד תשלום דמי החברות‪ ,‬ותסתיים במועד המתואר‬
‫להלן (לפי המוקדם)‪( :‬א) לאחר שנה אחת מיום תשלום דמי החברות; או (ב) במועד שבו‬
‫תבוטל חברותו של החבר כמתואר בתקנון זה‪.‬‬
‫‪ .14.2‬במסלול רגיל – תקופת החברות תחל במועד חתימת בקשת ההצטרפות‪ ,‬ותסתיים במועד‬
‫המתואר להלן (לפי המוקדם)‪( :‬א) לאחר שנה אחת מיום בקשת ההצטרפות (ב) במועד שבו‬
‫תבוטל חברותו של החבר כמתואר בתקנון זה‪.‬‬
‫‪ .15‬תקופת חידוש ("תקופת החידוש")‪:‬‬
‫‪ .15.1‬במסלול ‪ – VIP‬תחל אך ורק במועד שבו יחולו התנאים המצטברים הבאים‪( :‬א) הסתיימה‬
‫תקופת החברות הראשונה או תקופת חידוש קודמת לפי העניין; ו‪(-‬ב) שולמו לחברה דמי‬
‫החידוש לגבי התקופה הרלוונטית במלואם‪ .‬תקופת החידוש תסתיים במועד המתואר להלן‬
‫(לפי המוקדם)‪( :‬א) לאחר שנה אחת מיום תשלום דמי החידוש; או (ב) במועד שבו תבוטל‬
‫חברותו של החבר כמתואר בתקנון זה‪.‬‬
‫‪ .15.2‬במסלול רגיל – תקופת החידוש תחול באופן אוטומטי בכל שנה ותסתיים במועד המתואר‬
‫להלן (לפי המוקדם)‪( :‬א) לאחר שנה אחת מיום תחילת תקופת החידוש הרלוונטית; או (ב)‬
‫במועד שבו תבוטל חברותו של החבר כמתואר בתקנון זה‪.‬‬
‫‪ .16‬אין באמור בסעיפים ‪ 14‬ו‪ 15-‬לעיל כדי לגרוע מהוראות סעיף ‪ 6.5‬לעיל בעניין התנאים לחברות‬
‫במועדון‪.‬‬
‫‪ .16‬חבר המועדון יהיה זכאי לפנות לחברה‪ ,‬בכתב‪ ,‬ולבטל את הצטרפותו בכל עת‪ .‬אם הודעת הביטול‬
‫תגיע לחברה בתוך ‪ 14‬ימים ממועד ההצטרפות וחבר המועדון לא עשה שימוש בכרטיס החבר (ובכלל‬
‫‪3‬‬
‫‪.16‬‬
‫‪.19‬‬
‫‪.20‬‬
‫‪.21‬‬
‫‪.22‬‬
‫‪.23‬‬
‫‪.24‬‬
‫‪.25‬‬
‫‪.26‬‬
‫זה‪ ,‬לא מימש הטבה מהטבות המועדון) – תשיב החברה לחבר המועדון את דמי ההצטרפות ששולמו‬
‫על ידו בפועל‪ ,‬אם שולמו (דהיינו‪ ,‬מדובר בחבר מועדון במסלול ‪ .)VIP‬בכל מקרה של שימוש בכרטיס‬
‫(לרבות מימוש הטבת מועדון) או ביטול החברות לאחר ‪ 14‬ימים ממועד ההצטרפות – לא יהיה זכאי‬
‫חבר המועדון להשבת דמי ההצטרפות‪ .‬למען הזהירות מובהר שכל שימוש בכרטיס המועדון או‬
‫הטבת מועדון שתתקבל כתוצאה מחברות במועדון‪ ,‬תחשב כשימוש מלא וניצול החברות במועדון‪,‬‬
‫ותבטל באופן מוחלט את הזכות לביטול עסקה על פי תקנות הגנת הצרכן (ביטול עסקה) התש"ע‪-‬‬
‫‪.2010‬‬
‫החברה שומרת לעצמה את הזכות לשנות את גובה דמי ההצטרפות ו‪/‬או דמי החידוש ו‪/‬או לבטל‬
‫אותם (או מי מהם)‪ ,‬וכן לגבות תשלום הצטרפות וכן תשלום חידוש גם מלקוחות שאינם במסלול ה‪-‬‬
‫‪ – VIP‬והכל‪ ,‬בכל עת ולפי שיקול דעתה הבלעדי‪.‬‬
‫הצטרפות למועדון הלקוחות מהווה הסכמה של המצטרף כחבר להיכלל במאגר מידע אשר הוקם על‬
‫ידי החברה ואשר מנוהל על ידה‪.‬‬
‫במסגרת ההצטרפות למועדון‪ ,‬מסר ו‪/‬או ימסור הלקוח את הפרטים שהתבקשו ו‪/‬או יתבקשו בבקשת‬
‫ההצטרפות‪ ,‬כפי שתהיה מעת לעת‪ .‬למען הזהירות מובהר שהמצטרף אינו מחויב למסור פרטים‬
‫כאמור‪.‬‬
‫מובהר בזאת כי חתימת לקוח על בקשת ההצטרפות‪ ,‬הכוללת את פרטי הלקוח וההסכמה לקבל‬
‫דיוור ישיר וכן כל המידע שייאסף ויצטבר על הלקוח‪ ,‬מהווה גם הסכמה לאפשר לחברה ולחברות‬
‫בנות ו‪/‬או חברות קשורות של החברה ו‪/‬או חברות בשליטת החברה (כמשמעות מונחים אלה בחוק‬
‫ניירות ערך‪ ,‬התשכ"ח‪ ,)1966-‬קיימות ו‪/‬או עתידיות ("חברות בקבוצה")‪ ,‬לעשות שימוש בנתונים‪ ,‬בין‬
‫היתר‪ ,‬לצורכי דיוור ישיר ושיתופי פעולה עם חברות אחרות או גופים אחרים‪ .‬כן מובהר כי כל מידע‬
‫שנאסף אודות חבר מועדון שיהא בידי החברה‪ ,‬ייחשב לקניינה של החברה‪ ,‬וחבר המועדון מוותר בזה‬
‫על כל טענה בגין שימוש במידע כאמור‪ ,‬בכפוף להוראות חוק הגנת הפרטיות‪ ,‬התשמ"א‪"( 1961-‬חוק‬
‫הגנת הפרטיות")‪.‬‬
‫למען הסר ספק מובהר בזאת כי החברה תהא רשאית להציע לחבר המועדון‪ ,‬מעת לעת‪ ,‬מוצרים או‬
‫שירותים שונים וכן לעשות שימוש במידע לצורכי שיווק‪ ,‬דיוור ישיר‪ ,‬לרבות באמצעות הדואר ו‪/‬או‬
‫הדואר האלקטרוני ו‪/‬או באמצעות הודעות ‪ ,SMS‬בין על ידי החברה עצמה ובין על ידי מי מטעמה‬
‫ולרבות לאחר פילוח‪ ,‬אפיון וניתוח של הנתונים‪ ,‬והכל בכפוף ובהתאם להוראות חוק הגנת הפרטיות‬
‫ו‪/‬או כל דין‪.‬‬
‫כמו כן החברה תהא רשאית‪ ,‬ככל שתבחר לעשות כן ובהתאם להוראות כל דין‪ ,‬לטייב נתונים‬
‫הקיימים לגבי חבר מועדון במועדוני לקוחות אחרים (כדוגמת‪ ,‬הוספה ותיקון של פרטי ההתקשרות‬
‫עם חבר המועדון ומספר תעודת הזהות שלו)‪ ,‬לבצע פילוחים‪ ,‬אפיונים‪ ,‬ניתוחים סטטיסטיים ודוחות‬
‫מצרפיים המבוססים על המידע ועל מידע אחר המצוי לגבי חבר המועדון במועדוני לקוחות אחרים‬
‫לצרכי החברה‪.‬‬
‫החברה תהיה רשאית לחלק את חברי המועדון לסגמנטים ו‪/‬או לקבוצות בהתאם להרגלי הקנייה‪ ,‬על‬
‫מנת להתאים דיוורים ו‪/‬או מבצעים על פי נתונים שיימצאו על ידי החברה רלוונטיים‪.‬‬
‫האמור לעיל מהווה הודעה בהתאם לסעיף ‪ 11‬לחוק הגנת הפרטיות‪.‬‬
‫חבר המועדון מסכים ומאשר כי שימוש כאמור במידע שיימסר לחברה‪ ,‬לא ייחשב כהפרה של‬
‫הוראות חוק הגנת הפרטיות‪ .‬חבר המועדון מוותר בזאת על כל טענה בגין שימוש במידע האמור‪ .‬חבר‬
‫המועדון מאשר ומסכים בנוסף‪ ,‬שהחברה תהיה רשאית להעביר את המידע לגורמים מטעמה‪ ,‬אשר‬
‫יהיו מעורבים בביצוע השימושים המתוארים לעיל‪.‬‬
‫כל חבר מועדון יהא רשאי לבקש מהחברה‪ ,‬בכתב‪ ,‬כי המידע הקיים לגביו יימחק ממאגר המידע של‬
‫החברה ו‪/‬או לא יימסר לאדם‪ ,‬חברה‪ ,‬סוגי אנשים וכיו"ב‪ .‬כמו כן‪ ,‬יהא חבר המועדון רשאי לבקש‬
‫מהחברה להסיר את שמו מרשימת הדיוור הישיר של המועדון ו‪/‬או של החברה‪ .‬החברה תעשה כן‬
‫לבקשת חבר המועדון‪ ,‬שתישלח לחברה בכתב‪ ,‬תוך ‪ 90‬יום ממועד קבלת הבקשה במשרדי החברה‪.‬‬
‫כרטיס חבר מועדון‬
‫‪ .26‬חבר מועדון במסלול ה‪ ,VIP-‬אשר מילא את פרטיו כאמור לעיל ואשר שילם את דמי ההצטרפות‪,‬‬
‫יהא זכאי לקבל כרטיס חבר מועדון אישי‪ ,‬הכולל מספר חבר‪ .‬כרטיס המועדון יונפק לאותו חבר‬
‫מועדון במעמד ההצטרפות בחנות בה בחר להצטרף או יישלח לאותו חבר מועדון בדואר (על פי‬
‫הכתובת שציין חבר המועדון בטופס ההצטרפות) או בכל דרך אחרת‪ ,‬לפי שיקול דעתה הבלעדי של‬
‫החברה‪.‬‬
‫‪4‬‬
‫‪.26‬‬
‫‪.29‬‬
‫‪.30‬‬
‫‪.31‬‬
‫‪.32‬‬
‫‪.33‬‬
‫‪.34‬‬
‫‪.35‬‬
‫במקרה של אובדן‪ ,‬גניבה או פגם בכרטיס החבר‪ ,‬המונע את השימוש בו‪ ,‬יודיע חבר המועדון על כך‬
‫מיידית לחברה‪ ,‬ויהא רשאי לקבל כרטיס חדש‪ ,‬במקום הישן שיבוטל‪ ,‬בכפוף לחתימה על הצהרת‬
‫אובדן כרטיס ותשלום של ‪ ₪ 15‬בגין הנפקת כרטיס חדש‪.‬‬
‫דיווח על אובדן או גניבת כרטיס יעשה באחד מסניפי הרשת או באמצעות מוקד‬
‫שירות הלקוחות בטל' ‪ ;1600602660‬בפקס' ‪ ;03-6614666‬או באמצעות דוא"ל לכתובת‬
‫‪ - [email protected]‬על‪-‬ידי בעל הכרטיס בלבד‪.‬‬
‫כרטיס חבר המועדון הוא אישי ואינו ניתן להעברה (האמור מתייחס הן לכרטיס עצמו והן להטבות‬
‫הנובעות מהחברות במועדון)‪ .‬החברה תהיה רשאית לבטל את חברותו של חבר מועדון ולהפקיע ממנו‬
‫כל זכות הנובעת מחברותו במועדון‪ ,‬לרבות זכויות והטבות שנצברו‪ ,‬ככל שנצברו‪ ,‬לפני מועד הביטול‪,‬‬
‫אם ייעשה בכרטיס המועדון שימוש בלתי סביר (לפי שיקול דעתה של החברה)‪ ,‬שימוש שלא כדין או‬
‫שימוש בניגוד לתקנון זה‪ .‬בוטלה חברות כאמור‪ ,‬ישיב חבר המועדון את הכרטיס לידי החברה‪ ,‬ללא‬
‫דיחוי‪.‬‬
‫שימוש בכרטיס החבר ומימוש הטבות מועדון‪ ,‬ייעשה על ידי חבר המועדון לו שייך הכרטיס בלבד‬
‫ובמעמד הקנייה בלבד‪ ,‬בכפוף להצגת תעודת זהות או רישיון נהיגה של בעל הכרטיס (ואמצעי זיהוי‬
‫אלה בלבד)‪.‬‬
‫האחריות לשמירת כרטיס המועדון ואופן השימוש בו מוטלת על חבר המועדון בלבד; והוא מוותר על‬
‫כל טענה‪ ,‬מכל מין וסוג‪ ,‬כנגד החברה ו‪/‬או מי מטעמה בקשר לכך‪ ,‬לרבות טענות בקשר לאי קבלת‬
‫הטבות הנובעות מחברות במועדון בשל כל אובדן ו‪/‬או נזק ו‪/‬או גניבה של הכרטיס‪.‬‬
‫מובהר כי לא ניתן יהיה לעשות שימוש הן בכרטיס החבר והן בכרטיס הנחה אחר מכל סוג שהוא‪,‬‬
‫לרבות אך לא רק‪ ,‬תלושים ו‪/‬או טופסי הנחה לחברי מועדון ו‪/‬או כרטיסי מתנה (שאינם כרטיס קיווי‬
‫כהגדרתו להלן) ו‪/‬או כרטיסים נטענים מכל סוג‪ ,‬רב פעמיים או חד פעמיים‪ ,‬ככל שבידי חבר המועדון‬
‫כרטיס כאמור‪ .‬חבר המועדון יהא רשאי לבחור באיזה כרטיס לעשות שימוש‪ ,‬ויהא רשאי ליהנות רק‬
‫מההטבות הנובעות מאותו כרטיס‪ ,‬אלא אם קבעה הרשת אחרת במפורש‪ ,‬על פי שיקול דעתה‬
‫הבלעדי‪.‬‬
‫למען הזהירות מובהר כי כרטיס החבר אינו "כרטיס חיוב" כמשמעות מונח זה בחוק כרטיסי חיוב‪,‬‬
‫התמש"ו‪.1966-‬‬
‫הטבות לחברי מועדון במסלול ‪VIP‬‬
‫חברות במועדון במסלול ‪ VIP‬תזכה את חבר המועדון בהטבות הבאות‪ ,‬ובהטבות אלה בלבד‪ ,‬על עוד‬
‫לא החליטה החברה אחרת‪:‬‬
‫‪ 51.53‬צבירה ומימוש נקודות‬
‫‪ .35.1.1‬הגדרות‪:‬‬
‫‪" .35.1.1.1‬חבר מועדון"‪ ,‬משמעו בסעיף ‪ 35.1‬זה‪ ,‬חבר מועדון במסלול ‪.VIP‬‬
‫‪" .35.1.1.2‬רכישה מזכה"‪ ,‬משמעה רכישה קמעונאית של מוצרים (שאינם כרטיס‬
‫קיווי) שיוגדרו מעת לעת על ידי החברה כמוצרים מהסוג שבגינו ניתן‬
‫לצבור נקודות‪ ,‬באחת מחנויות הרשת (בלבד) שאינה חנות עודפים‪,‬‬
‫במזומן‪ ,‬בכרטיס אשראי‪ ,‬באמצעות כרטיס קיווי (כהגדרתו להלן) או‬
‫בהמחאה בלבד (ככל שמדיניות הרשת תאפשר רכישה באמצעים אלה)‪,‬‬
‫ובלבד שבטרם הרכישה‪ ,‬הועבר בקופת החנות כרטיס מועדון תקף של‬
‫חבר המועדון והוצגה על ידו תעודה מזהה שלו כאמור בסעיף ‪ 31‬לעיל‪.‬‬
‫מובהר כי רכישה של כרטיס קיווי לא תיחשב כרכישה מזכה אך רכישה‬
‫באמצעות כרטיס קיווי תיחשב כרכישה מזכה‪.‬‬
‫למען הזהירות יובהר שרכישה באמצעות תווים‪ ,‬תלושים‪ ,‬כרטיסי מתנה‬
‫שאינם כרטיס קיווי (כהגדרתו להלן)‪ ,‬כרטיסים נטענים (חד פעמיים או‬
‫רב פעמיים) וכיו"ב‪ ,‬וכן רכישה באמצעות הטבה שניתנה לחבר המועדון‬
‫מכוח חברותו במועדון ו‪/‬או באמצעות נקודות זכות‪ ,‬לא תיחשב כרכישה‬
‫מזכה‪[ .‬כן מובהר שרכישה באתר האינטרנט של הרשת‪ ,‬ככל שתהיה‬
‫אפשרות כזו‪ ,‬לא תיחשב כרכישה מזכה]‪.‬‬
‫על אף האמור‪( :‬א) רכישה של מוצרים במבצע‪ ,‬שמשמעותו היא הנחה של‬
‫‪ 60%‬או יותר מהמחיר המקורי של המוצר; ו‪/‬או (ב) רכישה של מוצרים‬
‫שהחברה תבחר‪ ,‬לפי שיקול דעתה הבלעדי‪ ,‬שלא תזכה בצבירת נקודות –‬
‫‪5‬‬
‫‪.35.1.2‬‬
‫לא תיחשב כרכישה מזכה‪ .‬אין באמור כדי לגרוע מזכות החברה כאמור‬
‫בסעיף ‪ 35.1.9‬להלן‪.‬‬
‫‪" .35.1.1.3‬נקודות זכות"‪ ,‬משמען הנקודות שיעמדו לזכות חבר מועדון בגין רכישה‬
‫מזכה‪ ,‬כמפורט בפרק זה להלן‪.‬‬
‫‪" .35.1.1.4‬כרטיס קיווי"‪ ,‬משמעו כרטיס מתנה ("‪ )"Gift Card‬שנרכש ברשת‬
‫בכסף מלא (להבדיל מתווים או כרטיסים שנרכשים או נטענים במחיר‬
‫הנמוך מהמחיר הנקוב בהם)‪ ,‬המאפשר רכישה בסכום הטעון בו בחנויות‬
‫הרשת‪.‬‬
‫חבר מועדון שביצע רכישה מזכה‪ ,‬יהיה זכאי לצבור נקודות זכות בסכום השווה‬
‫לעשרה אחוזים (‪ )10%‬מסכום הרכישה [דהיינו‪ ,‬רכישה בסך ‪ ₪ 90‬תזכה ב‪9-‬‬
‫נקודות; רכישה ב‪ ₪ 31-‬תזכה ב‪ 3.1-‬נקודות]‪ .‬ערכה של כל נקודת זכות יהיה ‪.₪ 1‬‬
‫החברה תהיה רשאית לשנות‪ ,‬לפי שיקול דעתה הבלעדי‪ ,‬היחס בין הרכישה המזכה‬
‫לבין נקודות הזכות‪.‬‬
‫‪ .35.1.3‬חבר מועדון שלזכותו עומדת יתרת נקודות של ‪ 30‬נקודות זכות בתוקף לפחות (בגין‬
‫רכישה‪/‬ות מזכות בסכום מצטבר של ‪ ₪ 300‬לפחות)‪ ,‬יהיה זכאי לממש את נקודות‬
‫הזכות שנצברו לרשותו לצורך רכישת מוצרים (בלבד‪ ,‬ולא‪ ,‬למשל‪ ,‬להטעין כרטיס‬
‫קיווי) בחנויות הרשת שאינן חנויות עודפים‪ .‬עם מימוש נקודות זכות כאמור‪,‬‬
‫תימחקנה הנקודות שמומשו‪ .‬למען הזהירות מובהר‪ ,‬שלא ניתן יהיה לממש נקודות‬
‫ברכישות באתר האינטרנט של הרשת‪ ,‬ככל שיהיה‪ .‬מובהר‪ ,‬למען הזהירות‪ ,‬שחבר‬
‫המועדון לא יהיה רשאי לממש נקודות זכות אלא אם עומדת לזכותו יתרה של‬
‫לפחות ‪ 30‬נקודות זכות‪.‬‬
‫‪ .35.1.4‬לא ניתן יהיה לקבל זיכוי כלשהו (לרבות כסף) בגין החזרת פריט שתמורתו שולמה‬
‫בנקודות זכות‪.‬‬
‫‪ .35.1.5‬במקרה שחבר מועדון יחזיר פריטים אשר בגין רכישתם נצברו נקודות זכות (מכל‬
‫סיבה שהיא) – תופחת במועד החזרת פריטים כאמור כמות נקודות הזכות שנצברה‬
‫בגין רכישת אותם הפריטים (כאילו לא נעשתה רכישה כלל)‪.‬‬
‫החזרת פריטים כאמור תהיה בהתאם ובכפוף למדיניות החזרת המוצרים שתהיה‬
‫נהוגה ברשת בעת החזרת הפריטים‪.‬‬
‫‪ .35.1.6‬נקודות הזכות הן אישיות ואינן ניתנות להעברה או לאיחוד בין מספר חברי מועדון‬
‫והן אינן ניתנות להמרה (למעט מימוש כאמור בתקנון זה)‪.‬‬
‫‪ .35.1.6‬למען הזהירות מובהר‪ ,‬שרכישה ששולמה באמצעות נקודות זכות (כולה או חלקה)‬
‫לא תיחשב כ"רכישה מזכה" ולא יצטברו נקודות זכות בגינה‪ .‬כן מובהר‪ ,‬שלא ניתן‬
‫לממש נקודות זכות בקשר עם רכישה שבמסגרתה נצברו נקודות זכות‪ ,‬אלא אך ורק‬
‫במסגרת רכישות עתידיות‪.‬‬
‫‪ .35.1.6‬החברה תהא רשאית לשנות מעת לעת את מספר נקודות הזכות שיינתנו לחבר‬
‫מועדון בגין כל רכישה (להגדיל‪ ,‬להקטין או לבטל)‪ ,‬לפי שיקול דעתה הבלעדי‪,‬‬
‫לרבות במסגרת מבצעים והטבות שונות ולרבות באופן ספציפי או באופן גורף‪.‬‬
‫‪ .35.1.9‬מובהר שחברי מועדון יזכו לנקודות זכות על בסיס מחיר הרכישה (התשלום) בפועל‪.‬‬
‫החברה שומרת לעצמה את הזכות לבטל כפל הנחות וצבירת נקודות זכות בגין‬
‫רכישות במסגרת מבצעים ו‪/‬או בסוף עונה‪ ,‬לפי שיקול דעתה‪ .‬כן תהיה הרשת‬
‫רשאית לקבוע שלא ניתן יהיה לממש נקודות זכות במועדים מסוימים או ביחס‬
‫למוצרים מסוימים או ביחס למבצעים מסוימים – והכול לפי שיקול דעתה הבלעדי‪.‬‬
‫‪ .35.1.10‬עם פקיעת או ביטול חברותו של חבר מועדון במועדון הלקוחות‪ ,‬מכל סיבה שהיא‪,‬‬
‫תפקענה נקודות הזכות שנצברו לטובתו‪ ,‬אם נצברו‪ ,‬מבלי שהחברה תידרש להודיע‬
‫על כך‪ ,‬ולא ניתן יהיה לעשות בהן שימוש כלשהו‪ .‬כמו כן‪ ,‬החברה תהיה רשאית‬
‫לבטל צבירה של נקודות‪ ,‬כולה או חלקה (לפי שיקול דעתה הבלעדי)‪ ,‬בכל מקרה‬
‫שבו החברה תסבור כי צבירת הנקודות נעשתה בניגוד להוראות תקנון זה ו‪/‬או‬
‫בניגוד להוראות כל דין ו‪/‬או באמצעות שימוש בלתי הוגן ו‪/‬או בלתי סביר בכרטיס‬
‫המועדון‪.‬‬
‫למרות האמור‪ ,‬במקרה של ביטול חברות על ידי חבר מועדון (או אי הארכת‬
‫החברות) אשר בעת הביטול היו לטובתו לפחות ‪ 50‬נקודות זכות‪ ,‬תינתן לו‬
‫‪6‬‬
‫האפשרות לממש את נקודות הזכות במשך ‪ 3‬חודשים מיום תום תקופת החברות‪.‬‬
‫לאחר מכן‪ ,‬יוקפאו הנקודות למשך ‪ 3‬חודשים נוספים‪ ,‬ואם במהלכם יחדש חבר‬
‫המועדון את חברותו‪ ,‬תעמודנה אותן נקודות לזכותו‪ .‬מובהר שבמקרה המתואר‪,‬‬
‫אם בתום ‪ 6‬חודשים מסיום החברות חבר המועדון לא חידש את חברותו‪ ,‬נקודות‬
‫הזכות שהוקפאו ימחקו לצמיתות‪.‬‬
‫‪ .35.1.11‬מובהר כי צבירת ומימוש הנקודות מותנית בהעברת כרטיס מועדון תקף של חבר‬
‫המועדון בקופה לפני הרכישה הרלוונטית ולהצגת תעודה מזהה‪ .‬כן מובהר‪ ,‬שלא‬
‫ניתן לצבור נקודות זכות בגין רכישות שבוצעו על ידי חבר המועדון לפני הצטרפותו‬
‫למועדון‪.‬‬
‫‪ 51.53‬הטבת יום הולדת‬
‫‪.35.2.1‬‬
‫‪.35.2.2‬‬
‫‪.35.2.3‬‬
‫‪.35.2.4‬‬
‫‪.35.2.5‬‬
‫בסעיף ‪ 35.2‬זה‪" ,‬חבר מועדון" משמעו חבר מועדון במסלול ‪.VIP‬‬
‫הטבת יום ההולדת תהיה הטבה משתנה שתוענק לחבר המועדון בחודש הקלאנדרי‬
‫הלועזי שבו חל יום ההולדת של כל אחד מילדיו (עד ‪ 4‬ילדים‪ ,‬כמפורט להלן)‪.‬‬
‫ההטבה תיקבע מעת לעת על ידי החברה‪ ,‬לפי שיקול דעתה הבלעדי‪ .‬מובהר כי‬
‫הטבה שלא מומשה במהלך החודש הקלנדרי כאמור תפקע ולא ניתן יהיה לממשה‬
‫או לקבל תמורה או הטבה כלשהי במקומה‪.‬‬
‫בעת ההצטרפות למועדון‪ ,‬יהיה רשאי חבר המועדון לעדכן את שמות ילדיו ואת‬
‫תאריכי הלידה שלהם‪ ,‬באמצעות הצגת ספח תעודת זהות הכולל את שמות הילדים‬
‫ותאריכי הלידה שלהם‪ .‬חבר המועדון יהיה רשאי להוסיף ילדים מעת לעת‪,‬‬
‫באמצעות הצגת ספח תעודת זהות מעודכן‪.‬‬
‫כל חבר מועדון יהיה רשאי לעדכן ברישומי החברה עד ‪ 4‬ילדים‪ ,‬ובהתאם‪ ,‬יהיה‬
‫זכאי לעד ‪ 4‬הטבות יום הולדת עבור ילדיו במהלך שנה‪.‬‬
‫מובהר כי ההטבה תתייחס אך ורק לילדי חבר המועדון וניתן יהיה לממש אותה רק‬
‫במהלך החודש הקלנדרי שבו חל יום ההולדת של אותו ילד‪.‬‬
‫‪ .35.2.6‬החברה שומרת לעצמה את הזכות להגביל את מימוש הטבת יום ההולדת‪ ,‬לפי‬
‫שיקול דעתה הבלעדי‪ ,‬לרבות לא לאפשר את מימוש הטבת יום ההולדת ביחד עם‬
‫מבצעים או ביחד עם הטבות נוספות במסגרת החברות במועדון‪.‬‬
‫‪ .35.2.6‬ככל שהטבת יום ההולדת תהיה שובר לרכישת מוצרים בחנויות הרשת – מימוש‬
‫הטבת יום ההולדת ייעשה בעסקה אחת בלבד; ומובהר כי לא ניתן יהיה לקבל עודף‬
‫בגין שובר שמומש בחלקו‪ .‬כן מובהר‪ ,‬שלא ניתן יהיה לקבל זיכוי כספי בגין השובר‬
‫או בגין החזרת מוצרים שנרכשו באמצעות השובר‪.‬‬
‫‪ 51.51‬ביטול ו‪/‬או שינוי הטבות מועדון – החברה תהיה רשאית לבטל כל הטבת מועדון שהיא (כולן‬
‫או כל חלק מהן)‪ ,‬קיימות או עתידיות‪ ,‬ו‪/‬או לעשות בהן (או בכל חלק מהן) כל שינוי שהוא‪,‬‬
‫ללא צורך בהודעה כלשהי‪ 5‬במקרה כזה יחול השינוי על כל חברי המועדון‪ ,‬קיימים‬
‫ועתידיים‪5‬‬
‫בהצטרפותו למועדון ובעצם חברותו במועדון‪ ,‬מאשר חבר המועדון כי הוא מסכים לאמור וכי‬
‫לא תהיה לו כל טענה ו‪/‬או תביעה כנגד החברה במקרה שהיא תפעל כאמור בסעיף זה‪5‬‬
‫‪ .36‬הוראות כלליות בעניין ההטבות לחברי מועדון (בין במסלול ‪ VIP‬ובין במסלול רגיל)‬
‫‪ .36.1‬חברי המועדון יהיו זכאים‪ ,‬בכפוף לתנאי תקנון זה‪ ,‬לממש את ההטבות המוענקות להם על פי‬
‫תקנון זה‪ ,‬ככל שמוענקות‪ ,‬בכל חנויות הרשת שאינן חנויות עודפים‪ ,‬אלא אם צוין אחרת על‬
‫ידי החברה במסגרת תקנון זה ו‪/‬או בכל פרסום אחר שתפרסם החברה‪ ,‬בכל דרך שהיא‪ ,‬מעת‬
‫לעת‪ .‬למען הסר ספק מובהר בזאת כי החברה תהא רשאית לקבוע‪ ,‬על פי שיקול דעתה‬
‫הבלעדי‪ ,‬כי לא ניתן לממש את הטבות המועדון בחנויות מסוימות של הרשת‪.‬‬
‫‪ .36.2‬חברי מועדון (בין במסלול ‪ VIP‬ובין במסלול רגיל) יהיו עשויים לזכות בהטבות נוספות בהתאם‬
‫לפרסומי הרשת מעת לעת בעניין הטבות לחברי מועדון‪ .‬האמור בתקנון זה‪ ,‬בכלל‪ ,‬ובפרק זה‪,‬‬
‫בפרט‪ ,‬יחול על אותן הטבות‪ ,‬אם תהיינה‪ ,‬בשינויים המחויבים‪ ,‬ובכלל זה מובהר כי מימוש‬
‫הטבת מועדון כפופה להצגת תעודה מזהה כאמור בסעיף ‪ 31‬לעיל וגם להעברת כרטיס מועדון‬
‫(במקרה של חבר במסלול ‪.)VIP‬‬
‫‪6‬‬
‫‪ .36.3‬מובהר כי חברי המועדון לא יהיו זכאים להנחה נוספת במקרה של מבצעים שאינם ייחודיים‬
‫לחברי המועדון (אין כפל מבצעים) למעט במקרה בו ייקבע אחרת על ידי החברה במפורש ועל‬
‫פי שיקול דעתה הבלעדי‪.‬‬
‫‪ .36.4‬למרות כל האמור בתקנון זה‪ ,‬מובהר כי ההטבות הנובעות מחברות במועדון תהיינה בתוקף‬
‫בהתאם לפרסום שיתייחס לכל מבצע ו‪/‬או בכפוף לתקנון המבצע‪ .‬כן מובהר כי החברה תהיה‬
‫רשאית‪ ,‬מעת לעת‪ ,‬לשנות את ההטבות לרבות ביטולן‪ ,‬הכל לפי שיקול דעתה הבלעדי וללא כל‬
‫הודעה מוקדמת‪.‬‬
‫‪ 65.63‬החברה תהיה רשאית לקבוע כי הטבות ו‪/‬או הנחות ו‪/‬או מבצעים יינתנו לכל חברי המועדון‬
‫ו‪/‬או לחברי מועדון מסוימים ו‪/‬או לסוג מסוים של חברי מועדון ו‪/‬או בחנויות מסוימות –‬
‫הכול‪ ,‬לפי שיקול דעתה הבלעדי של החברה ו‪/‬או על פי כל פילוח שאותו תמצא החברה‬
‫כרלוונטי‪ .‬מובהר כי לא יהיה למי מחברי המועדון טענה ו‪/‬או תביעה כנגד החברה בשל כך‪.‬‬
‫‪ .36‬שונות‬
‫‪.36‬‬
‫‪.39‬‬
‫‪.40‬‬
‫‪.41‬‬
‫‪.42‬‬
‫‪.43‬‬
‫הרשת שומרת לעצמה את הזכות לבטל את מועדון הלקוחות‪ ,‬כולו או חלקו‪ ,‬באחד משני המסלולים‬
‫או בשני המסלולים‪ ,‬בכל שלב שהוא ומכל סיבה שהיא (ואף ללא סיבה)‪ .‬במקרה של ביטול כאמור‪,‬‬
‫יהיו חברי המועדון רשאים לממש את הנקודות שנצברו לזכותם‪ ,‬ככל שנצברו‪ ,‬במשך שלושה חודשים‬
‫מיום ההודעה על הפסקת פעילות המועדון‪ .‬מובהר כי ההודעה על הפסקת הפעילות תהיה בכל דרך‬
‫שאותה תמצא החברה מתאימה‪ ,‬לרבות באמצעות הודעה בחנויות הרשת‪ ,‬פרסום באתר האינטרנט‬
‫ו‪/‬או באמצעות הודעות דיוור לחברי המועדון‪ .‬אין באמור כדי לחייב את החברה לפרסם את הפסקת‬
‫הפעילות‪ ,‬אם תהיה‪ ,‬באחת מהדרכים המפורטות לעיל‪.‬‬
‫למען הזהירות ולמרות כל הוראה אחרת בתקנון זה‪ ,‬מובהר שחברי מועדון לא יוכלו לשלם באמצעות‬
‫תווים‪ ,‬תלושים‪ ,‬כרטיסי מתנה‪ ,‬כרטיסים נטענים‪ ,‬בין אם רב פעמיים ובין אם חד פעמיים‪ ,‬וכל‬
‫כרטיס או תו דומה אחר‪ ,‬עבור רכישת מוצרים במחירים המיועדים לחברי מועדון או במסגרת‬
‫מבצעים המיועדים לחברי מועדון; וכי מחירי המכירה במקרה כזה יהיו המחירים הרגילים ברשת‬
‫(שמיועדים ללקוחות שאינם חברי מועדון)‪ .‬האמור לא יחול ביחס לכרטיס קיווי‪ ,‬כהגדרתו לעיל‪,‬‬
‫באמצעותו ניתן לשלם גם על רכישת מוצרים במחירים המיועדים לחברי מועדון או במסגרת מבצעים‬
‫המיועדים לחברי מועדון‪.‬‬
‫כל פעולה של המועדון או של החברה לטובת הלקוח בניגוד לאמור בתקנון‪ ,‬היא לפנים משורת הדין‬
‫בלבד ולא תיחשב כויתור על האמור בתקנון זה‪.‬‬
‫הטבות תינתנה בכפוף לפעילות תקינה של מערכות המחשוב והתפעול של החברה והרשת‪ .‬אם‬
‫תהיינה תקלות‪ ,‬זמניות או מתמשכות‪ ,‬אשר תמנענה מתן הטבות לחברי המועדון‪ ,‬תפעל החברה‬
‫לתיקון אותן תקלות בהקדם ולא תהיינה לחברי המועדון כל תביעות ו‪/‬או דרישות בקשר לכך‪ ,‬לרבות‬
‫בקשר לאי מתן ההטבות בתקופת התקלות והטיפול בהן‪.‬‬
‫תקנון זה נכתב‪ ,‬מטעמי נוחות בלבד‪ ,‬בלשון זכר‪ .‬האמור בו בלשון זכר נכון גם בלשון נקבה‪.‬‬
‫מקום השיפוט הייחודי והבלעדי בגין כל עניין הנובע ו‪/‬או הקשור למועדון הלקוחות ו‪/‬או לתקנון זה‪,‬‬
‫הוא אך ורק בבתי המשפט המוסמכים בתל אביב‪.‬‬