להורדה - yschool

‫בס"ד‬
‫מרתון בגרות תנ"ך‬
‫שאלון ‪2103‬‬
‫פרק ב' – נביאים מלכים ב' וירמיה שאלות ‪[ 6-7‬שעור ‪]04‬‬
‫ירמיה פרק א' –‬
‫שאלה ותשובה ‪ 6‬סעיף א' ‪:1‬‬
‫עיין בפסוקים ד'‪-‬ו'‪.‬‬
‫(‪" )1‬בטרם אצרך בבטן ידעתיך‬
‫ובטרם תצא מרחם הקדשתיך״ (פסוק ה')‪.‬‬
‫דברים אלו נאמרו רק לירמיהו‪ ,‬ולא נאמרו לנביאים אחרים בעת הקדשתם‪.‬‬
‫על פי פירוש שלמדת‪ ,‬הסבר לשם מה אמר ה' לירמיהו דברים אלה?‬
‫(‪ 3‬נקודות)‬
‫תשובה‪:‬‬
‫• ה' אמר דברים אלה לירמיהו כי ידע שהוא יסרב למלא את השליחות ורצה‬
‫להבהיר שאין לו אפשרות בחירה בעניין זה‪.‬‬
‫שאלה ותשובה לשאלה ‪ 6‬סעיף א' ‪:2‬‬
‫(‪ )2‬הסבר את הטיעון שאמר ירמיהו כדי לדחות את שליחותו‪ 3( .‬נקודות)‬
‫תשובה‪:‬‬
‫• וו ַ‬
‫ָאמר אֲ הָ ּה אֲ ‪-‬דנָי ה' ִהנֵּה לא‪-‬י ַָדעְ ִתי ַד ֵּבר ִכי‪-‬נַ ַער ָאנ ִכי‪:‬‬
‫• הטיעון של ירמיהו‪" :‬לא ידעתי דבר כי נער אנוכי" — אני צעיר‪ ,‬חסר ניסיון וחסר יכולת לדבר‬
‫ברהיטות לפני קהל והעם מצדו לא ירצה להקשיב לי‪.‬‬
‫או‪:‬‬
‫• בשל גילי הצעיר לא ראוי שאדבר דברי תוכחה לפני מבוגרים ממני‪.‬‬
‫שאלה ותשובה ‪ 6‬סעיף ב' ‪:1‬‬
‫ַ‬
‫ּתאמר ַנ ַער ָאנ ִכי‬
‫ז וַּיאמֶ ר ה' ֵּא ַלי ַאל‪-‬‬
‫ִכי ַעל‪-‬כָל‪-‬אֲ שֶ ר אֶ שְׁ לָ חֲ ָך ֵּּת ֵּלְך‬
‫ו ְֵּאת כָל‪-‬אֲ שֶ ר אֲ ַצוְָׁך ּתְׁ ַד ֵּבר‪:‬‬
‫(‪ )1‬הסבר כיצד דחה ה' את הטיעונים שטען ירמיהו?‬
‫(‪ 3‬נקודות)‬
‫תשובה‪:‬‬
‫• את הטיעון "לא ידעתי דבר" דחה ה' בטענה שהוא ישים בפי ירמיהו את הדברים‬
‫שהנביא יצטרך לומר‪.‬‬
‫• את הטיעון "כי נער אנוכי" דחה ה' בטענה שירמיהו הוא רק שליח של ה' ואינו‬
‫מביא דברים בשם עצמו‪ ,‬לכן אין לו סיבה לחשוש‪( .‬על פי פירוש מלבי"ם)‬
‫שאלה ותשובה ‪ 6‬סעיף ב' ‪:2‬‬
‫• ונלחמו אליך ולא יוכלו לך כי אתך אני נאם ה' להצילך״ (פסוק י״ט)‪.‬‬
‫• על פי פרק כ״ו‪ ,‬פסוקים כ״א‪-‬כ״ד‪ ,‬הסבר כיצד התקיימה הבטחה זו? (‪ 3‬נקודות)‬
‫תשובה‪:‬‬
‫• יז וַּיָקֻ מּו אֲ נ ִ‬
‫ָאר וַּיאמְ רּו אֶ ל‪-‬כָל‪-‬קְ ַהל הָ עָ ם ֵּלאמר‪:‬‬
‫ָשים ִמ ִִּקְ נֵּי הָ ֶ‬
‫ּמֹורשְ ִתי הָ י ָה נִבָא ִב ֵּ‬
‫• יח ִמיכָה ַה ַ‬
‫ימי ִחז ְִקּיָהּו מֶ לְֶך‪-‬י ְהּודָ ה וַּיאמֶ ר אֶ ל‪-‬כָל‪ַ -‬עם י ְהּודָ ה ֵּלאמר‬
‫כה‪ַ -‬‬
‫ָאמר י ְדו ָד ְצבָאֹות ִצּיֹון שָ דֶ ה ֵּתחָ ֵּרש וִירּושָ ַליִם ִעּיִים ִתהְ י ֶה ו ְַהר ַה ַביִת ְלבָמֹות י ַָער‪:‬‬
‫• יט הֶ הָ ֵּמת הֱ ִמתֻ הּו ִחז ְִקּיָהּו מֶ לְֶך‪-‬י ְהּודָ ה וְכָל‪-‬י ְהּודָ ה הֲ לא י ֵָּרא אֶ ת‪-‬י ְדו ָד וַי ְַחל אֶ ת‪-‬פְ נֵּי י ְדו ָד‬
‫עשים ָרעָ ה גְדֹולָה ַעל‪-‬נַפְ ֵּ‬
‫וַּיִנָחֶ ם י ְדו ָד אֶ ל‪-‬הָ ָרעָ ה אֲ שֶ ר‪ִ -‬דבֶר עֲ ֵּליהֶ ם וַאֲ נַחְ נּו ִ‬
‫שֹותינּו‪:‬‬
‫ְשם י ְדו ָד ִ‬
‫• כ ו ְ ַגם‪ִ -‬איש הָ י ָה ִמתְ נַ ֵּבא ב ֵּ‬
‫אּורּיָהּו בֶן‪-‬שְ ַמעְ י ָהּו ִמ ִק ְריַת ַהּיְעָ ִרים וַּיִנָ ֵּבא ַעל‪-‬הָ ִעיר‬
‫ָאר ַהִּאת כְכל ִדב ְֵּרי י ִ ְרמְ י ָהּו‪:‬‬
‫ַהִּאת ו ְַעל‪-‬הָ ֶ‬
‫המשך תשובה ‪ 6‬סעיף ב' ‪:2‬‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫כא וַּיִשְ ַמע ַהּמֶ לְֶך‪-‬י ְהֹוי ִָקים וְכָל‪ִ -‬ג ָ‬
‫בֹוריו וְכָל‪ַ -‬השָ ִרים אֶ ת‪-‬דְ ב ָָריו וַי ְ ַב ֵּקש ַהּמֶ לְֶך הֲ ִמיתֹו‬
‫וַּיִשְ ַמע ִ‬
‫אּורּיָהּו וַּיִ ָרא וַּיִב ְַרח וַּיָבא ִמצ ְָריִם‪:‬‬
‫ָשים ִמצ ְָריִם ֵּאת אֶ ְלנָתָ ן בֶן‪ַ -‬עכְבֹור וַאֲ נ ִ‬
‫כב וַּיִשְ ַלח ַהּמֶ לְֶך י ְהֹוי ִָקים אֲ נ ִ‬
‫ָשים ִאתֹו אֶ ל‪-‬‬
‫ִמצ ְָריִם‪:‬‬
‫כג וַּיֹו ִציאּו אֶ ת‪ִ -‬‬
‫אּורּיָהּו ִמ ִּמצ ְַריִם וַי ְ ִבאֻ הּו אֶ ל‪ַ -‬הּמֶ לְֶך י ְהֹוי ִָקים וַּיַ ֵּכהּו בֶחָ ֶרב וַּיַשְ ֵּלְך אֶ ת‪-‬‬
‫נִ ְבלָתֹו אֶ ל‪ִ -‬קב ְֵּרי ְבנֵּי הָ עָ ם‪:‬‬
‫כד ַאְך יַד אֲ ִחיקָ ם בֶן‪-‬שָ פָ ן הָ י ְתָ ה אֶ ת‪-‬י ִ ְרמְ י ָהּו ְל ִבל ִ‬
‫ְתי ֵּתת‪-‬אתֹו ְביַד‪-‬הָ עָ ם ַלהֲ ִמיתֹו‪:‬‬
‫בפסוקים מפרק כ"ו מסופר‬
‫שהמלך והעם תקפו את ירמיהו בשל נבואתו ורצו להרוג אותו‬
‫אך הוא ניצל בנס בידי אחיקם בן שפן‪.‬‬
‫שאלה ותשובה ‪ 6‬סעיף ג' ‪:1‬‬
‫שמְ ָך עָ ַלי ה' אֱ ‪ֵּ -‬‬
‫ְשמְ ַחת ְל ָב ִבי ִכי‪-‬נִקְ ָרא ִ‬
‫(‪ )1‬״ וַי ְִהי דְ ב ְָרָך ִלי לְשָ שֹֹון ּול ִ‬
‫להי ְצבָאֹות״‪.‬‬
‫(ירמיה‪ ,‬פרק ט״ו‪ ,‬פסוק ט״ז)‪.‬‬
‫• על פי פסוק ט״ז‪ ,‬מה גרם לירמיהו להרגיש שמחה?‬
‫(‪ 2‬נקודות)‬
‫תשובה‪:‬‬
‫שמְׁ ַחת לְׁ ָב ִבי ִכי‪-‬נִקְ ָרא ִ‬
‫• טז נִמְ צְאּו דְ ב ֶָריָך ו ָא ְכ ֵּלם וַי ְִהי ְׁד ָב ְׁרָך ִלי לְׁ שָ שֹֹון ולְׁ ִ‬
‫שמְ ָך עָ ַלי‬
‫ה' אֱ ‪ֵּ -‬‬
‫להי ְצבָאֹות‪:‬‬
‫• ירמיהו חש שמחה על עצם קבלת נבואה מה' — קרבת ה'‪.‬‬
‫שאלה ותשובה ‪ 6‬סעיף ג' ‪:2‬‬
‫שב ִ‬
‫שחֲ ִקים ו ָאֶ עְ לז ִמפְ נֵּי י ָדְ ָך בָדָ ד י ָ ַ‬
‫ְתי בְסֹוד‪-‬מְ ַ‬
‫(‪ )2‬יז לא‪-‬י ַָשב ִ‬
‫ְתי ִכי‪ַ -‬ז ַעם ִמ ֵּלאתָ נִי‪:‬‬
‫(ירמיה‪ ,‬פרק ט״ו‪ ,‬פסוק י״ז)‪.‬‬
‫• על פי מה שלמדת על הנביא ירמיהו‪ ,‬הסבר מה גרם לתחושות שהוא מתאר‬
‫(‪ 2‬נקודות)‬
‫בפסוק י״ז?‬
‫תשובה‪:‬‬
‫• התחושות של עצב‪ ,‬בדידות‪ ,‬זעם נובעות‪:‬‬
‫• מתוכן הנבואות על החורבן העתידי או‪ :‬מחוסר האמון של אנשים בהן‪.‬‬
‫אנשים לא היו מעוניינים לשמוע את הנביא‬
‫וניסו לפגוע בו כדי שיפסיק להשמיע את נבואותיו‪.‬‬
‫שאלה ותשובה ‪ 7‬סעיף א' ‪:1‬‬
‫• עיין בירמיה‪ ,‬פרק ז'‪ ,‬פסוקים ט'‪-‬י״א‪.‬‬
‫(‪ )1‬מה הם החטאים שעליהם הנביא מוכיח את העם בפסוקים אלה? (‪ 3‬נקודות)‬
‫תשובה‪:‬‬
‫צח וְנָאף ו ְִהשָ ֵּב ַע ַלשֶ קֶ ר ו ְַק ֵּטר ַלב ַָעל ו ְהָ לְך ַאחֲ ֵּרי אֱ ִ‬
‫• ט הֲ גָנב ָר ַ‬
‫להים אֲ ֵּח ִרים‬
‫אֲ שֶ ר לא‪-‬י ְַדעְ תֶ ם‪:‬‬
‫• י ּובָאתֶ ם וַעֲ ַמדְ תֶ ם לְפָ נַי ַב ַביִת ַהזֶה אֲ שֶ ר נִקְ ָרא‪-‬שְ ִמי עָ לָיו וַאֲ ַמ ְרתֶ ם‬
‫ְמ ַען עֲ שֹֹות ֵּאת כָל‪ַ -‬ה ֵּ‬
‫ִנ ַצלְׁ נו ל ַ‬
‫תֹועבֹות הָ ֵּאלֶה‪:‬‬
‫• יא ַהמְׁ עָ ַרת פָ ִר ִצים הָ י ָה ַה ַביִת ַהזֶה אֲ שֶ ר‪-‬נִקְ ָרא‪-‬שְ ִמי עָ לָיו ב ְֵּעינֵּיכֶם‬
‫ַגם ָאנ ִכי ִהנֵּה ָר ִא ִ‬
‫יתי נְאֻ ם‪-‬ה'‪:‬‬
‫• הנביא מוכיח את העם על שהם חוטאים בחטאים שבין אדם לחברו וחושבים‬
‫שעצם קיומו של המקדש יגן עליהם מפני עונש‪.‬‬
‫שאלה ותשובה ‪ 7‬סעיף א' ‪:2‬‬
‫מהו ההבדל בין סדר החטאים שבפסוק ט' ובין סדר הדיברות‬
‫• ב״עשרת הדיברות" (שמות‪ ,‬פרק כ')?‬
‫• מה יכול להיות ההסבר לסדר החטאים בפסוק ט'? (‪ 3‬נקודות)‬
‫תשובה‪:‬‬
‫• סדר החטאים בירמיה הפוך מסדר המצוות בעשרת הדיברות בספר שמות‪.‬‬
‫בשמות קודמות מצוות שבין אדם למקום למצוות שבין אדם לחברו ובירמיה‬
‫החטאים שבין אדם לחברו קודמים לחטאים שבין אדם למקום‪.‬‬
‫• הסבר אפשרי לשינוי הסדר‪:‬‬
‫באמצעות שינוי הסדר ירמיהו מדגיש באוזני העם שעבודת ה' באמצעות הקרבת‬
‫קרבנות במקדש אינה יכולה לכפר על עברות שבין אדם לחברו‪.‬‬
‫שאלה ותשובה ‪ 7‬סעיף ב' ‪:1‬‬
‫(‪ )1‬עיין במלכים ב‪ ,‬פרק כ״א‪ ,‬פסוקים א'‪-‬ז' ופסוק ט״ז‪.‬‬
‫• מה הם שני התחומים שבהם חטא מנשה?‬
‫(‪ 3‬נקודות)‬
‫צטט דוגמה לחטא של מנשה בכל אחד מן התחומים האלה‪.‬‬
‫תשובה‪:‬‬
‫• חטאים של מנשה בתחום העבודה הזרה או‪ :‬בתחום שבין אדם לה'‬
‫(יש לציין חטא אחד)‪:‬‬
‫• השבת הבמות‪ ,‬בניית מזבחות לבעל ולאשרה‪ ,‬העברת בנו באש למולך‪,‬‬
‫עבודת אובות וידעונים‪ ,‬הכנסת פסל האשרה לבית המקדש‪.‬‬
‫• חטא של מנשה בתחום שבין אדם לחברו‪:‬‬
‫רצח‪ ,‬שפיכות דמים של אנשים חפים מפשע‪.‬‬
‫שאלה ותשובה ‪ 7‬סעיף ב' ‪:2‬‬
‫(‪ )2‬עיין במלכים ב‪ ,‬פרק כ״ד‪ ,‬פסוקים א'‪-‬ד'‪.‬‬
‫• מה הייתה ההשפעה של חטאי מנשה על הגורל של ממלכת יהודה?‬
‫(‪ 3‬נקודות)‬
‫תשובה‪:‬‬
‫• א ְבי ָמָ יו עָ לָה נְ ֻב ַכדְ נֶא ַצר מֶ לְֶך ָבבֶל וַי ְִהי‪-‬לֹו י ְהֹוי ִָקים עֶ ֶבד שָ לש שָ נִים וַּיָשָ ב וַּיִמְ ָרד‪-‬בֹו‪:‬‬
‫ְדּודי מֹוָאב ו ְֵּאת ג ֵּ‬
‫ְדּודי אֲ ָרם ו ְֵּאת ג ֵּ‬
‫ְדּודי ַכשְ ִדים ו ְאֶ ת‪-‬ג ֵּ‬
‫• ב וַי ְַש ַלח ה' בֹו אֶ ת‪-‬ג ֵּ‬
‫ְדּודי‬
‫ְחם ִביהּודָ ה לְׁ ַהאֲ ִבידֹו ִכדְ ַבר ה' אֲ שֶ ר ִדבֶר ְביַד עֲ בָדָ יו ַהנְ ִב ִ‬
‫ְבנֵּי‪ַ -‬עּמֹון וַי ְַשל ֵּ‬
‫יאים‪:‬‬
‫• ג ַאְך ַעל‪ִ -‬פי ה' הָ י ְתָ ה ִביהּודָ ה לְהָ ִסיר ֵּמ ַעל פָ נָיו ב ַ‬
‫ְׁחּטאת מְׁ ַנֶֶּׁ ה ְְּׁכל אֲ שֶ ר עָ שָ ה‪:‬‬
‫• ד ו ְ ַגם ַדם‪ַ -‬הנ ִָקי אֲ שֶ ר שָ פָ ְך וַי ְַמ ֵּלא אֶ ת‪-‬י ְרּושָ ַל ִם דָ ם נ ִָקי וְׁלא‪ָ-‬אבָה ה' ִלסְׁ ַ‬
‫לח‪:‬‬
‫• השפעת חטאי מנשה‪:‬‬
‫נבוכדנצאר מלך בבל עלה על ירושלים בימי המלך יהויקים והחריב אותה‪.‬‬
‫שאלה ותשובה ‪ 7‬סעיף ג' ‪:‬‬
‫אברבנאל (למלכים ב‪ ,‬פרק כ״ד‪ ,‬פסוק ג')‪:‬‬
‫״אבל האמת הוא שבני יהודה וירושלים [‪ ]...‬השחיתו את דרכם בעבודה זרה‬
‫ובכל יתר העוונות אשר לימדם לעשות מנשה [‪ ]...‬ולזה אמר שהיה רצון ה'‬
‫להסיר יהודה מעל פניו ולהחריבם בעבור חטאת מנשה ועוונותיו״‪.‬‬
‫• לפי אברבנאל‪ ,‬הסבר מדוע נענשו בני יהודה וירושלים בעקבות חטאי מנשה?‬
‫( ‪ 4‬נקודות)‬
‫תשובה‪:‬‬
‫• לפי דברי אברבנאל‪ ,‬לא רק מנשה חטא אלא גם העם עצמו‪ .‬הם נענשו על‬
‫חטאיהם ולא על חטאי מנשה‪.‬‬
‫לסיכום‬
‫• למדנו על בחירת ירמיהו לנביא‪ ,‬מניעת הסירוב שלו על ידי ה'‪ ,‬ה' יסייע לו בנבואתו‪,‬‬
‫ה' יגן עליו וכך גם קרה שאחיקם שפן הצילו‪ ,‬ועצם קבלת הנבואה שמחה את ירמיה‪,‬‬
‫נבואות החורבן העציבו את ירמיה‪.‬‬
‫• תוכחת הנביא על חטאי העם בתחום שבין אדם לחברו‪ ,‬השוואת סדר החטאים‬
‫לעשרת הדברות ומשמעותם‪ ,‬חטאי מנשה והשפעתם על התנהגות העם ועל החורבן‪.‬‬
‫ירמיה א'‬
‫• ד וַי ְִהי דְ ַבר‪-‬ה'‪ֵּ ,‬א ַלי ֵּלאמ ֹר‪.‬‬
‫• ה בְטֶ ֶרם אצורך (אֶ צ ְָרָך) ַבבֶטֶ ן י ְַדעְ ִתיָך‪ּ ,‬ובְטֶ ֶרם ֵּת ֵּצא ֵּמ ֶרחֶ ם ִהקְ ַדשְ ִתיָך‪ :‬נָ ִביא‬
‫ַלגֹויִם‪ ,‬נ ְַת ִתיָך‪.‬‬
‫• ו ו ָא ַֹמר‪ ,‬אֲ הָ ּה אֲ ‪-‬דֹנָי א‪-‬לקים‪ִ ,‬הנֵּה ֹלא‪-‬י ַָדעְ ִתי‪ַ ,‬ד ֵּבר‪ִ :‬כי‪-‬נַ ַער‪ָ ,‬אנ ֹ ִכי‪.‬‬