Mini presentation Gemensamma grunder

Om denna presentation:
Version 2016-01-04
Denna PPT-presentation tillsammans med det talspråksmanus du hittar i
anteckningssidorna är framtaget för att underlätta för dig som vill beskriva de
gemensamma grunderna i egen organisation.
OBS! Denna (mini) presentation är ett starkt begränsat urval av budskapen i
dokumentet som ligger till grund för presentationen.
Självklart får du anpassa och forma presentationen efter dina egna ord, behov och
målgrupp. Du kan även välja andra, eller ytterligare, budskap till varje bild.
PPT-presentationen kan komma att uppdateras, så håll utkik på webbsidan så att du
alltid har den senaste versionen.
Gemensamma grunder för samverkan
och ledning vid samhällsstörningar
www.msb.se
#grundSoL
Introduktion till gemensamma grunder för
samverkan och ledning vid samhällsstörningar
Filmtips om bakgrunden till projektet, syfte
och resultat. Medverkande är Olof Ekman, PerÅke Nilsson, Jenny Knuthammar och Lena
Mäenpää.
Projekt Ledning och Samverkan
• 2012-2014
• Myndigheter med särskilt ansvar för
krisberedskap
• Representanter för kommuner och
landsting/regioner, myndigheter
• Forskare, experter
• Ca 70-80 aktörer
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap
Detta behöver utvecklas
• Kunskap om andra
• Sociala nätverk
• Samlade lägesbilder
och överenskommelser
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap
För att förbättra vår förmåga att
•
•
•
•
•
•
förstå varandra
kontakta varandra
träffa överenskommelser
utbyta information
skapa lägesbilder
utbilda, öva och lära.
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap
Därför att vi vill
• uppnå aktörsgemensam inriktning och
samordning
• skydda samhällets skyddsvärden
• effektivt använda samhällets resurser.
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap
UTGÅNGSPUNKTER
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap
Det vi skyddar
En övergripande presentation av utgångspunkter och förhållningssätt
Filmtips där Olof Ekman, forskare och utvecklare MSB, berättarMyndigheten
om den utökade
för samhällsskydd och beredskap
ansvarsprincipen, vikten av helhetssyn samt behov och effekter.
Aktörsgemensamt
Ett aktörsgemensamt språk
Filmtips där Olof Ekman, forskare och utvecklare på MSB, berättar om två viktiga termer som
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap
lyfts fram inom gemensamma grunder för samverkan och ledning.
Vid samhällsstörningar
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap
Ett aktörsgemensamt språk
Inriktning och samordning som effekter
Filmtips där Olof Ekman, forskare och utvecklare på MSB, berättar
om innebörden
i termerna
Myndigheten
för samhällsskydd
och beredskap
inriktning, samordning, samverkan och ledning.
SÄTT ATT TÄNKA
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap
Gemensamma förhållningssätt
Helhetssyn
Perspektivförståelse
Människan som en
del av systemet
Beslutsfattande
Filmtips: Helhetsmetoden och Perspektivförståelse
Medverkande: Olof Ekman, forskare och utvecklare MSB.
Tid, proaktivitet,
samtidighet
Snabb, öppen och korrekt
kriskommunikation
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap
SÄTT ATT GÖRA
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap
Aktörsgemensamma former
Aktörsgemensamma former för inriktning och samordning
för samhällsskydd och beredskap
Filmtips där Olof Ekman, forskare och utvecklare MSB, berättarMyndigheten
om samverkansformerna.
Etablera gemensamma former
Kontakt
Inriktnings- och
samordningsfunktion
Stöd
Medvetet beslutsfattande
Filmtips där Olof Ekman, forskare och utvecklare på MSB, berättar
om beslutsfattande i
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap
aktörsgemensamma sammanhang.
Bidra till en helhetssyn med samlade
lägesbilder
Lägesbilder ger bättre överblick
Filmtips där Jonas Landgren, forskare på Chalmers Tekniska Högskola, berättar om lägesbilder
och vad de bör innehålla för att kunna vidta lämpliga och samordnade
åtgärder vid
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap
samhällsstörningar.
www.msb.se/samverkanledning
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap