Lämplighetsintyg för ordningsvakt (se mer info under rubrik

Ärende nr
Lämplighetsintygförordningsvakt
_______________________________________
__________________________
Namnpåsökande
Personnummer
_______________________________________
__________________________
__
Ansvarigchef Företag
Kst
LämplighetskravenligtRPSFS2012:17,FAP692-1
Arbetsgivarenskallsomkomplementtill”BYAlämplighetstest”prövadensökandeslämplighetför
uppdragetsåsomomdömesgillhet,språkkunskaperochfysiskförmåga.Dettagörsmedfördelgenom
personligintervju.Lämplighetstestochintervjuskallsäkerhetsställanedanatt:
o Densökandekanitalochskriftkunnaredogöraförjuridiskaochandraövervägandensom
föregåttettingripande.
o
Densökandeharsågodkännedomomsvenskaförhållandenatthanellerhonhargoda
förutsättningarattkunnautförasittuppdragsomordningsvaktpåetträttssäkertoch
tillfredsställandesätt.
o
Densökandeskahasådanfysiksomordningsvaktsarbetetställerkravpå.
Härmedintygarundertecknadattsökandebedömsuppfyllaovanlämplighetskrav:
___________________________________
Namnunderskrift
Ansvarigchef
Postadress
BYA
Box 1233
164 28 Kista
Besöksadress
Isafjordsgatan 30 B
_____________________________________
Ortochdatum
Telefon
08-703 08 00
Telefax
08-703 08 20
E-post
Webbplats
http://www.bya.se
Organisationsnummer
802416-3183