Bilaga 10 – Mall för det operativa samverkansavtalet

Bilaga 10 Mall för
det Operativa Samverkansavtalet
Dnr: 2.4.2-8831/2015
2016-01-11
stockholm.se
Utbildningsförvaltningen
Avdelningen för utveckling och samordning
Hantverkargatan 2F
104 22 Stockholm
Växel 08-508 33 000
www.stockholm.se
Bilaga 10 Mall för det Operativa Samverkansavtalet
Dnr: 2.4.2-8831/2015
2016-01-11
Innehåll
1
Bakgrund
3
2
Definitioner
3
3
3.1
3.2
3.3
Syften, mål och samarbetsprinciper
Syften och mål
Styrning
Samarbetsprinciper
6
6
6
6
4
4.1
4.2
4.3
7
7
8
4.6
4.7
Samarbetsområden
Allmänt
Ansvarsfördelning vid Beställningar och leverans
Ansvarsfördelning för support-, incident- och
problemhantering
Ansvarsfördelning för uppdatering av hårdvarunära
programvara
Ansvarsfördelning vid reparation och tillhandahållande
av Ersättningsprodukter
Stulna eller förlorade Förhyrda Produkter
Avveckling av Förhyrda Produkter
5
5.1
5.2
5.3
5.4
5.5
Förutsättningar
Sekretess
Personuppgiftsbehandling
Ersättning
Språk
Ändringar
15
15
16
16
17
17
6
Eskaleringsprinciper
17
7
7.1
7.2
Avtalstid och partsbyte
Avtalstid
Partsbyte
18
18
18
8
8.1
8.2
8.3
Tillämplig lag och tvistelösningsförfarande
Tillämplig lag
Inget avbrott i fullgörande av åtaganden
Tvistelösningsförfarande
19
19
19
19
4.4
4.5
2 (20) Upphandling av Digitala Enheter och Kringutrustning
10
11
12
13
14
Bilaga 10 Mall för det Operativa Samverkansavtalet
Dnr: 2.4.2-8831/2015
2016-01-11
Mellan följande parter:
(a) [namn], org.nr [nummer], (nedan kallad ”Produktleverantören”); och
(b) [namn], org.nr [nummer], (nedan kallad ”Tjänsteleverantören”);
har följande operativa samverkansavtal (”OSA”) träffats avseende
samarbete vid bl.a. leverans, reparationer och support avseende
Produkter.
Detta OSA ska skriftligen godkännas av Stockholms stad, org.nr
212000-0142, som definieras i Bilaga 2 (Deltagande förvaltningar) i
respektive avtal som Produktleverantören och Tjänsteleverantören
ingått med Stockholms stad (nedan kallad ”Staden”).
1 Bakgrund
Staden har tidigare ingått Tjänsteavtalet med Tjänsteleverantören
och Produktavtalet med Produktleverantören.
Detta OSA ska inte annat än om det uttryckligen anges, lägga till
eller reducera vare sig skyldigheter, påföljder eller något ansvar i
förhållande till Tjänsteavtalet respektive Produktavtalet. De nämnda
avtalen som ingåtts mellan Parterna med Staden specificerar särskilt
vilket ansvar som respektive Part har gentemot varandra och ska,
vid händelse av konflikt med detta OSA, tillämpas före detta OSA.
Mot ovanstående bakgrund önskar Parterna att ingå detta OSA.
2 Definitioner
Följande ord och begrepp, inklusive grammatiska böjningar och
liknande, ska anses ha den innebörd som anges nedan, såvida inte
sammanhanget eller omständigheterna uppenbarligen föranleder
annat.
”Användare” avser den person inom Stadens verksamhet som nyttjar en eller flera Produkter.
Upphandling av Digitala Enheter och Kringutrustning
3 (20)
Bilaga 10 Mall för det Operativa Samverkansavtalet
Dnr: 2.4.2-8831/2015
2016-01-11
”Beställning” avser de avrop av Produkter som en enhet (t.ex. en
enskild skola) inom Staden gör genom att lägga beställningar på
Produkter i Portalen.
”Brist” avser (i) fel eller brist i en Produkt inklusive, men inte begränsat till, fel eller avvikelser i tillverkning, konstruktion, material
eller sammanställning eller andra brister eller tillkortakommanden,
vilka får som resultat att Produkten eller del av denna inte uppfyller
villkoren i Produktavtalet beträffande funktion, innehåll eller prestanda inklusive Systematiska Fel (såsom detta begrepp definieras i
Produktavtalet, (ii) avvikelser i antalet Produkter gentemot vad som
angivits i en Beställning, eller (iii) fel eller brist i Produktleverantörens utförande av dennes åtaganden enligt Produktavtalet, till exempel misslyckande att uppfylla en Servicenivå.
”Ersättningsprodukt” avser en ersättningsprodukt som ersätter en
Produkt som är behäftad med Produktskada eller Brist.
”Förhyrd Produkt” avser sådan Produkt som Staden använder med
nyttjanderätt i enlighet med Produktavtalet.
”God Branschpraxis” avser de arbetsmetoder och förfaranden som
är förenliga med Gällande Rätt och allmänt erkända standarder och
sedvänjor samt dessutom uppnår den grad av fackmannamässighet,
professionalitet, duglighet och punktlighet som kan förväntas av en
skicklig och erfaren aktör verksam inom det för detta OSA relevanta området.
”Gällande Rätt” avser vid var tid gällande lagar, förordningar,
myndighetsföreskrifter och praxis, inklusive sådan som utfärdas av
Europeiska Unionen eller dess domstolar.
”Hyresperioden” avser den period då Staden hyr en Förhyrd Produkt enligt Produktavtalet.
”Kontrakt” avser sådana kontrakt som Produktleverantören tilldelats efter förnyad konkurrensutsättning enligt Produktavtalet.
”Leveranspunkten” avser den adress eller de adresser som allt
utbyte av Produkter ska ske enligt detta OSA.
”Part” avser Tjänsteleverantören och Produktleverantören enskilt.
”Parter” avser Tjänsteleverantören och Produktleverantören gemensamt.
4 (20) Upphandling av Digitala Enheter och Kringutrustning
Bilaga 10 Mall för det Operativa Samverkansavtalet
Dnr: 2.4.2-8831/2015
2016-01-11
”Portalen” avser den självbetjäningsportal som Tjänsteleverantören
tillhandahåller där Staden kan lägga Beställningar på Produkter.
”Produktavtalet” avser det avtal om tillhandahållande av Digitala
Enheter och Kringutrustning som Staden och Produktleverantören
ingått den [datum], liksom samtliga Kontrakt som tilldelats och Beställningar som lagts av Staden enligt Produktavtalet.
”Produkter” avser de Digitala Enheter och den Kringutrustning
som Produktleverantören tillhandahåller Staden enligt Produktavtalet.
”Produktleverantören” definieras i ingressen till detta OSA.
”Produktskada” avser skador på Produkterna som orsakats av att
Produkterna uppsåtligen eller av oaktsamhet utsatts för skadegörelse, vandalisering eller annan åverkan, oavsett om det är en Användare eller en tredje part gjort sig skyldig till sådan skadegörelse,
vandalisering eller annan åverkan.
”Service Desk” avser den kundsupportfunktion som Tjänsteleverantören ska tillhandahålla enligt Tjänsteavtalet.
”Servicenivåer” avser de servicenivåer som gäller för Produktleverantören respektive Tjänsteleverantören enligt Produktavtalet respektive Tjänsteavtalet.
”Staden” definieras i ingressen till detta OSA.
”Tjänsteavtalet” avser det avtal om tjänster för it-service för stadens pedagogiska verksamheter som Staden och Tjänsteleverantören ingått den [datum].
”Tjänsteleverantören” definieras i ingressen till detta OSA.
Upphandling av Digitala Enheter och Kringutrustning
5 (20)
Bilaga 10 Mall för det Operativa Samverkansavtalet
Dnr: 2.4.2-8831/2015
2016-01-11
3 Syften, mål och samarbetsprinciper
3.1 Syften och mål
Detta OSA syftar till att skapa ett proaktivt samarbete mellan Tjänsteleverantören och Produktleverantören så att Parterna gemensamt
tar ansvar för samtliga gränssnitt och interaktioner mellan sig, och
därigenom skapar förutsättningar för tillhandahållandet av fungerande och fullständiga tjänster och Produkter enligt vad som följer
av Tjänsteavtalet respektive Produktavtalet.
3.2 Styrning
Parterna ska samverka med varandra, och gällande styrning ska
Parterna sinsemellan:
(a) uppnå en tydlig styrning av Parternas samarbete och samverkan,
(b) skapa en öppen och utvecklande kommunikation, samt ömsesidigt förtroende och respekt, mellan Parterna, och
(c) skapa rutiner och ansvar för att lösa uppkomna konflikter och
oenighet, för att därigenom i möjligaste mån, uppnå en begränsad eskalering av samarbetsfrågor från Produktleverantören och
Tjänsteleverantören till Staden.
3.3 Samarbetsprinciper
Tjänsteleverantören och Produktleverantören är överens om att det
krävs ett omfattande samarbete och informationsutbyte, samt en
omfattande samordning dem emellan, för att säkerställa att samarbetet fungerar väl. Samarbetet mellan Parterna ska vara proaktivt,
engagerat och bygga på ömsesidig respekt och tillit.
Parterna ska fortlöpande samarbeta med varandra avseende samtliga
frågor hänförliga till deras respektive åtaganden enligt Produktavtalet respektive Tjänsteavtalet. Detta inbegriper särskilt, dock utan
begränsning, de områden där Parternas respektive åtaganden har
gränsytor mot varandra.
Samverkan mellan Parterna ska syfta till att operativt definiera och
säkerställa processer och arbetssätt i syfte att säkerställa att leveranser av Produkter till Staden sker med så lite verksamhetspåverkan
som möjligt i enlighet med Parternas aggregerade Servicenivåer.
6 (20) Upphandling av Digitala Enheter och Kringutrustning
Bilaga 10 Mall för det Operativa Samverkansavtalet
Dnr: 2.4.2-8831/2015
2016-01-11
Tjänsteleverantören och Produktleverantören tillser att Brister och
Produktskador som berör gränssnitten mellan de båda leverantörernas leveranser till Staden skyndsamt åtgärdas, oavsett orsak och
oavsett vilken Part som bär det kontraktsmässiga ansvaret gentemot
Staden. För undvikande av tvivel innebär detta att Tjänsteleverantören och Produktleverantören på ett konstruktivt sätt först ska lösa
det faktiska problemet, varefter Parterna senare ska utreda vem som
bär det slutliga ansvaret för felet eller Bristen.
Tjänsteleverantören ansvarar för att organisera samverkan Parterna
emellan. Parterna ansvarar för att rapportera eventuella problem
med samarbetet till Staden. Närmare bestämmelser om rapporteringsskyldigheter finns i Produktavtalet respektive Tjänsteavtalet.
Vid konflikter och oenighet mellan Parterna ska detta skyndsamt
eskaleras enligt vad som framgår i avsnitt 6.
Produktleverantören och Tjänsteleverantören bekräftar genom att
underteckna detta OSA att de är införstådda med dessa samarbetsprinciper och att uppfyllelse av samarbetsprinciperna ingår som en
del i respektive Parts åtagande enligt detta OSA.
4 Samarbetsområden
4.1 Allmänt
Den ansvarsfördelningen som beskrivs i detta avsnitt 4 syftar till för
att tydliggöra ansvaret mellan Tjänsteleverantören och Produktleverantören i för Staden viktiga processer. Tjänsteleverantören ska
vidta nödvändiga åtgärder för att för Stadens räkning genomföra
processerna, såvida det inte uttryckligen är ålagt Produktleverantören att genomföra processerna i detta avsnitt 4. Tjänsteleverantören
är ansvarig för att definiera tekniska gränssnitt och processer för
samverkan mellan Parterna. Produktleverantören ska därvid följa
Tjänsteleverantörens anvisningar i hur tekniska gränssnitt och processer ska etableras och utföras.
Ansvarig Part betecknas med bokstaven ”A” i nedanstående ansvarsmatriser.
För tydlighets skull anges det att både Tjänsteleverantören och Produktleverantören alltid ska sköta sina respektive ansvar enligt detta
OSA i enlighet med God Branschpraxis och med de Servicenivåer
som finns i Tjänsteavtalet respektive Produktavtalet.
Upphandling av Digitala Enheter och Kringutrustning
7 (20)
Bilaga 10 Mall för det Operativa Samverkansavtalet
Dnr: 2.4.2-8831/2015
2016-01-11
4.2 Ansvarsfördelning vid Beställningar och
leverans
4.2.1 Allmänt
Tjänsteleverantören ska ansvara för Leveranspunkten och för Portalen. Produktleverantören ska tillhandahålla information om beställningsbara Produkter till Portalen i enlighet med vad som vidare
anges i Produktavtalet, varefter Tjänsteleverantören ska göra sådan
information tillgänglig för Staden via Portalen.
Tjänsteleverantören ansvarar för att tillgängliggöra Beställningar för
Produktleverantören via Portalen, varvid Produktleverantören på av
Tjänsteleverantören anvisat sätt ska hämta samt uppdatera information om aktuella Beställningar och bekräfta Beställningar. Från Beställning till leverans av Produkt ska Produktleverantören hela tiden
tillhandahålla uppdaterad information en Beställnings status till
Tjänsteleverantören på av Tjänsteleverantören anvisat sätt.
Produktleverantören ska leverera de beställda Produkterna till Leveranspunkten i enlighet med bestämmelserna i Produktavtalet, varvid
Tjänsteleverantören ska ansvara för att utföra leveranskontroll i
enlighet med bestämmelserna i Tjänsteavtalet. Produktleverantören
är därvid medveten om att Tjänsteleverantören ska ha rätt att ändra
Leveranspunkten under avtalstiden genom att meddela Produktleverantören om detta med en (1) månads varsel.
Tjänsteleverantören ska därefter ansvara för installation och konfiguration av Produkter samt för leverans till Stadens verksamhetsställen, i enlighet med vad som vidare anges i Tjänsteavtalet.
Tjänsteleverantören ska ansvara för att informera Produktleverantören om att Staden har Leveransgodkänt Produktleverantörens levererade Produkter senast nästkommande arbetsdag efter Stadens leveransgodkännande.
4.2.2 Särskilt om Beställningar inför läsårsstart och införande
Utöver vad som beskrivs i avsnitt 4.2.1 gäller nedanstående bestämmelser om Beställningar avseende Produkter som ska levereras
inför läsårsstart och införande.
Beställningar av Produkter inför läsårsstart och införande ska drivas
som projekt där Produktleverantören, Tjänsteleverantören och Staden deltar. Projektet ska säkerställa att samtliga skolor och andra
8 (20) Upphandling av Digitala Enheter och Kringutrustning
Bilaga 10 Mall för det Operativa Samverkansavtalet
Dnr: 2.4.2-8831/2015
2016-01-11
verksamheter får Produkter levererade senast på avtalad leveransdag.
Staden, Produktleverantören och Tjänsteleverantören ska inför varje
nytt läsår och inför införandet gemensamt planera i vilken ordningsföljd enheterna inom Stadens organisation ska få sina leveranser.
Av denna planering ska de Avtalade Leveransdagarna (såsom detta
begrepp definieras i Produktavtalet) för Produktleverantörens leveranser fastställas. Staden har slutlig bestämmanderätt i planeringen
av leveranser.
4.2.3 Ansvarsmatris avseende Beställningar och leverans av Produkter
Ansvarsområde
Tjänste-
Produkt-
leverantören leverantören
Tillhandahålla och ansvara för Leveranspunkten
A
Tillhandahålla Portalen
A
Tillgängliggöra information om beställningsbara
A
Produkter till Portalen
Tillgängliggöra lagda Beställningar i Portalen till
A
Produktleverantören och meddela eventuella
prioriteringar
Bekräfta Beställningar
A
Tillhandahålla uppdaterad information om status
A
avseende Beställningar
Leverera beställda Produkter till Leveranspunkten
A
i enlighet med avtalade leveranstider
Utföra leveranskontroll
A
Vid Leveranspunkten byta ut ej leveransgodkända
A
produkter
Konfigurera och installera Produkter inför leve-
A
rans till Staden
Meddela Leveransgodkännande till Produktleve-
A
rantören när Staden har godkänt leveransen
Upphandling av Digitala Enheter och Kringutrustning
9 (20)
Bilaga 10 Mall för det Operativa Samverkansavtalet
Dnr: 2.4.2-8831/2015
2016-01-11
4.3 Ansvarsfördelning för support-, incidentoch problemhantering
4.3.1 Hantering av supportärenden
Parterna är överens om att Tjänsteleverantören ska ha det primära
ansvaret för hantering av supportärenden i Service Desk i enlighet
med hur åtagandet avseende Service Desk beskrivs i Tjänsteavtalet.
Användare ska således inte kunna kontakta Produktleverantörens
support direkt.
Om Service Desk inte kan lösa Användarens ärende och ärendet är
relaterat till Produkterna ska ärendet dock delegeras till Produktleverantören. Service Desk ansvarar för att ärendenummer, samt att
de uppgifter som Användaren har angivit, distribueras till Produktleverantören. Produktleverantörens support hanterar därefter ärendet
och kan vid behov kontakta Användaren för kompletterande information. Vid sådana direktkontakter med Användaren ska inga
telefonnummer synliggöras eller e-postadresser som är möjliga att
svara på användas. Produktleverantörens support ska därför fortlöpande informera Service Desk och uppdatera information till Portalen om status på ärendet.
Oaktat Tjänsteleverantörens primära ansvar för support-, incidentoch problemhantering via Service Desk, ska Produktleverantören i
alla lägen proaktivt förse Tjänsteleverantören med information och
stöd till självhjälp i enlighet med vad som vidare anges i Produktavtalet.
4.3.2 Prioritering av incidenter och problem
Service Desk är ansvarig för att prioritera incidenter och problem.
Om Produktleverantören bedömer att Service Desk prioriterat ett
ärende fel ska Produktleverantören framföra detta till Service Desk.
Service Desk har möjlighet att ändra prioritering, men Parterna är
överens om att det är alltid Service Desk som ska ha den slutliga
beslutanderätt om ett ärendes prioritet.
10 (20) Upphandling av Digitala Enheter och Kringutrustning
Bilaga 10 Mall för det Operativa Samverkansavtalet
Dnr: 2.4.2-8831/2015
2016-01-11
4.3.3 Ansvarsmatris avseende support-, incident- och
problemhantering
Ansvarsområde
Tjänste-
Produkt-
leverantören
leverantören
Ansvara för första linjens support
A
Ansvara för att prioritera ärenden
A
Agera support gentemot Tjänsteleverantörens
A
Service Desk inom ramen för Produktleverantörens åtaganden
Proaktivt förse Tjänsteleverantören med
A
information och stöd till självhjälp för Produkter som Produktleverantören levererar
Delegera ärenden till Produktleverantörens
A
support inklusive ärendenummer och relevant
information från Användaren
Ta emot och hantera och lösa ärenden som
A
delegerats till Produktleverantören från Service Desk
Fortlöpande uppdatera service desk om status
A
på ärenden som delegerats till Produktleverantören från Service Desk
När ärendet är löst, meddela lösningen till
A
service desk för vidare hantering
4.4 Ansvarsfördelning för uppdatering av
hårdvarunära programvara
Produktleverantören ansvarar för att det finns uppdaterad, hårdvarunära programvara, såsom firmware och drivrutiner, för Produkterna. Produktleverantören ska tillse att uppdaterad programvara
utan dröjsmål finns tillgänglig för Tjänsteleverantören på av Tjänsteleverantören anvisat sätt. Tjänsteleverantören ska informeras inför
eller senast då en ny programvara finns tillgänglig.
Tjänsteleverantören ansvarar därefter för vidare installation av uppdaterade hårdvarunära programvara.
Upphandling av Digitala Enheter och Kringutrustning
11 (20)
Bilaga 10 Mall för det Operativa Samverkansavtalet
Dnr: 2.4.2-8831/2015
2016-01-11
4.4.1 Ansvarsmatris för uppdatering av hårdvarunära
programvara
Ansvarsområde
Ansvar för att anvisa hur uppdaterad hårdva-
Tjänste-
Produkt-
leverantören
leverantören
A
runära programvara ska tillgängliggöras
Meddela att uppdaterad hårdvarunära pro-
A
gramvara finns tillgänglig
Tillhandahålla uppdaterad hårdvarunära pro-
A
gramvara
Installera uppdaterad hårdvarunära program-
A
vara
4.5 Ansvarsfördelning vid reparation och tillhandahållande av Ersättningsprodukter
4.5.1 Allmänt om reparationer av Produkter och tillhandahållande av Ersättningsprodukter
Tjänsteleverantören ska ansvara för att göra en initial bedömning av
om ett fel är hänförligt till Tjänsteleverantören, eller om ett fel är
hänförligt till en Produkt, dvs. att felet utgör en Brist eller en Produktskada (varvid det för undvikande av tvivel anges att Produktleverantören alltid ska ansvara för Produktskador och Brister).
Om Tjänsteleverantören vid sin initiala felbedömning bedömer att
ett fel på en Produkt utgör en Brist eller en Produktskada, ska
Tjänsteleverantören meddela Produktleverantören detta, och transportera den aktuella Produkten till Leveranspunkten. Produktleverantören ska därvid hämta Produkten och utföra felsökning och
eventuell reparation eller tillhandahålla en Ersättningsprodukt i enlighet med bestämmelserna i Produktavtalet.
Efter att felsökning utförts ska Produktleverantören meddela när
reparerad Produkt eller Ersättningsprodukt kan levereras till Leveranspunkten. Produktleverantören ska därefter leverera antingen
reparerad Produkt eller Ersättningsprodukt till Leveranspunkten.
Tjänsteleverantören ska där ta emot reparerad Produkt eller Ersättningsprodukt, färdigställa Produkten eller Ersättningsprodukten för
leverans och leverera den reparerade Produkten eller Ersättningsprodukt till Användare.
12 (20) Upphandling av Digitala Enheter och Kringutrustning
Bilaga 10 Mall för det Operativa Samverkansavtalet
Dnr: 2.4.2-8831/2015
2016-01-11
4.5.2 Ansvarsmatris avseende reparationer
Ansvarsområde
Tjänste-
Produkt-
leverantören leverantören
Initial bedömning av ansvar för felhantering
A
Om felet är en Brist eller en Produktskada, trans-
A
portera Produkter för felhantering till Leveranspunkten
Hämta Produkt vid Leveranspunkten för felhante-
A
ring
Utföra felsökning på Produkten
A
Vid skada ta fram offert på reparationskostnad för
A
publicering i Portalen för godkännande av Staden
Reparera Produkt eller tillhandahålla Ersättnings-
A
produkt
Meddela Tjänsteleverantören om leveranstidpunkt
A
för reparerad Produkt eller för tillhandahållen
Ersättningsprodukt
Leverera reparerad Produkt eller Ersättningspro-
A
dukt till Leveranspunkten
Ta emot reparerad Produkt eller Ersättningspro-
A
dukt till Leveranspunkten och färdigställa den för
leverans till Användare
Leverera reparerad Produkt eller Ersättningspro-
A
dukt till Användare
4.6 Stulna eller förlorade Förhyrda Produkter
4.6.1 Allmänt om stulna eller förlorade Förhyrda Produkter
Tjänsteleverantören ska informera Produktleverantören om en Förhyrd Produkt är stulen, förlorad eller på annat sätt inte kan återbäras.
Produktleverantören ska då leverera en Ersättningsprodukt till Leveranspunkten, samt ansvara för att reglera försäkring om sådan
Upphandling av Digitala Enheter och Kringutrustning
13 (20)
Bilaga 10 Mall för det Operativa Samverkansavtalet
Dnr: 2.4.2-8831/2015
2016-01-11
försäkring har begärts av Staden för den aktuella Förhyrda Produkten enligt Produktavtalet.
4.6.2 Ansvarsmatris avseende stulna eller förlorade
Förhyrda Produkter
Ansvarsområde
Tjänste-
Produkt-
leverantören leverantören
Meddela Produktleverantör att Förhyrd Produkt
A
är stulen eller förlorad
Leverera en Ersättningsprodukttill Leveranspunk-
A
ten
Reglera försäkring och fakturering för Förhyrd
A
Produkt
4.7 Avveckling av Förhyrda Produkter
4.7.1 Allmänt
Produktleverantören ska senast tre (3) månader innan Hyresperioden för en Förhyrd Produkt löper ut meddela Tjänsteleverantören
detta.
I anslutning till Hyresperiodens slut ska Tjänsteleverantören ansvara för att Förhyrd Produkt ska avvecklas. Vid tidpunkt för avvecklingen ansvarar Tjänsteleverantören för att säkerställa att Förhyrd Produkt återlämnas till Leveranspunkten inom 30 dagar från
det att Hyresperioden för den aktuella Förhyrda Produkten löpt ut.
Produktleverantören ska därefter hämta den aktuella Förhyrda Produkten vid Leveranspunkten, varefter Produktleverantören ska avveckla Produkten.
14 (20) Upphandling av Digitala Enheter och Kringutrustning
Bilaga 10 Mall för det Operativa Samverkansavtalet
Dnr: 2.4.2-8831/2015
2016-01-11
4.7.2 Ansvarsmatris avveckling av Förhyrda Produkter
Ansvarsområde
Tjänste-
Produkt-
leverantören leverantören
Meddela Tjänsteleverantören om Hyresperioden
A
för en Förhyrd Produkt löper ut
Transportera Förhyrd Produkt som ska återläm-
A
nas till Leveranspunkten
Hämta Förhyrd Produkt vid Leveranspunkten
A
Avveckla Förhyrd Produkt
A
5 Förutsättningar
5.1 Sekretess
Parterna förbinder sig, utan begränsning i tiden, att inte för utomstående avslöja någon information som en Part mottagit från någon av
de andra Parterna och som är av sådan art att den är att betrakta som
en Parts affärshemlighet.
Oaktat föregående stycke, ska en Part äga rätt att lämna information
från en annan Part vidare till den tredje Parten om detta är nödvändigt för att uppnå de syften, mål och åtaganden som följer av detta
OSA. Sekretess gäller inte heller för sådan information som Part
kan visa blivit känd på annat sätt än genom dennes respektive uppdrag eller som är allmänt känd. Produktleverantören och Tjänsteleverantören är vidare införstådda med och accepterar att Stadens
åtagande enligt detta avsnitt är begränsat till de möjligheter som ges
enligt Gällande Rätt och då i synnerhet offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) att hemlighålla information.
För information som någondera av Produktleverantören eller Tjänsteleverantören erhållit från den andra leverantören, och som avser
eller tillhör Staden, gäller de sekretessåtaganden som följer av Produktavtalet respektive Tjänsteavtalet (dvs. som om informationen
lämnats direkt av Staden).
Information som Produktleverantören eller Tjänsteleverantören erhållit från någon av de andra Parterna, och som avser eller tillhör
den andra leverantören, ska hanteras i enlighet med första stycket i
detta avsnitt 5.1. Vidare åtar sig Produktleverantören och TjänsteleUpphandling av Digitala Enheter och Kringutrustning
15 (20)
Bilaga 10 Mall för det Operativa Samverkansavtalet
Dnr: 2.4.2-8831/2015
2016-01-11
verantören att inte använda sådan information till något annat ändamål än (i) att uppnå de syften, mål och åtaganden som följer av
detta OSA, samt (ii) att uppnå de syften, mål och åtaganden som
följer av Produktavtalet respektive Tjänsteavtalet.
Staden förbehåller sig rätten att lämna ut handlingar för det fall
domstol, tillsynsmyndighet eller annan myndighet så begär, eller
om det i övrigt krävs för ett effektivt bedrivande av Stadens verksamhet.
Produktleverantören eller Tjänsteleverantören förbinder sig att begränsa sin egen och sin underleverantörs personals tillgång till övriga Parters system eller information liksom till handlingar eller
uppgifter om den andra leverantörens interna förhållanden till enbart den omfattning som krävs för uppfyllandet av respektive leverantörs åtaganden enligt detta OSA.
För det fall någon av Parterna bryter mot sekretessåtagandet i detta
avsnitt 5 har den andra Parten rätt att utkräva skadestånd från den
felande Parten.
Vardera Part ska ha rätt att lämna information avseende detta OSA,
och all därtill relaterad information som Part har tillgång till om
myndighet så begär med stöd av Gällande Rätt.
5.2 Personuppgiftsbehandling
Staden är ansvarig för att behandling av personuppgifter sker i enlighet med Gällande Rätt. Produktleverantören och Tjänsteleverantören ska följa Stadens instruktioner angående behandling av personuppgifter. Ytterligare bestämmelser om personuppgiftsbehandling återfinns också i Produktavtalet och i Tjänsteavtalet.
Produktleverantören respektive Tjänsteleverantören ska även vara
skyldiga att ingå de ytterligare avtal avseende personuppgiftsbehandling som skäligen kan komma att behövas.
5.3 Ersättning
Varken Produktleverantören eller Tjänsteleverantören har rätt att
utfå någon ersättning från Staden under detta OSA. Aktiviteterna
och skyldigheterna enligt detta OSA ska anses ingå som en integrerad del i Produktleverantörens och Tjänsteleverantörens åtaganden
enligt Produktavtalet respektive Tjänsteavtalet. Den ersättning dessa
leverantörer har rätt att utfå från Staden framgår istället av Produktavtalet och Tjänsteavtalet. Om Produktleverantören eller Tjänsteleverantören utför arbete eller uppgift som rätteligen skulle utförts av
16 (20) Upphandling av Digitala Enheter och Kringutrustning
Bilaga 10 Mall för det Operativa Samverkansavtalet
Dnr: 2.4.2-8831/2015
2016-01-11
den andre, så ska den leverantör som utfört arbetet eller uppgiften
kompenseras för detta av Staden.
Av det föregående följer att eventuella förändringar av Produktleverantörens eller Tjänsteleverantörens åtaganden under Produktavtalet
respektive Tjänsteavtalet ska regleras mellan Staden och aktuell
leverantör i enlighet med de principer som följer av Produktavtalet
och Tjänsteavtalet.
5.4 Språk
Kommunikation och rapportering vid samverkan mellan Parterna
ska ske på svenska, om inget annat anges.
5.5 Ändringar
Ändringar av detta OSA ska vara skriftliga och signerade av Parterna och Staden.
Om Part vill göra en ändring, ska Parten skriftligen meddela övriga
Parter och Staden detta och i det skriftliga meddelandet precisera
vilken ändring Parten önskar genomföra.
Om Parterna och Staden är eniga om sådan ändring, ska ändringen
skriftligen dokumenteras och undertecknas av Parterna och Staden.
Ingen ändring får implementeras innan sådan ändring gjorts.
6 Eskaleringsprinciper
Om någondera av Tjänsteleverantören eller Produktleverantören
anser att ett problem inte ges den uppmärksamhet som den andra
Parten är skyldig att ge problemet, ska följande principer för eskalering tillämpas:
(a) Vardera Part ska vara ansvarig för att eskalering sker inom dess
egen organisation och ska informera den andra Parten om att eskalering efterfrågats,
(b) Vardera av Tjänsteleverantören eller Produktleverantören ska
utpeka en primär och en sekundär kontaktperson i frågan avseende problemet samt komma överens om en maximal löptid innan eskalering till Staden ska äga rum,
(c) Vardera organisation ska besvara eskaleringsförfrågningar och
engagera nästa nivå i respektive verksamhet för att lösa konflikten. Vardera av Tjänsteleverantören eller Produktleverantören
Upphandling av Digitala Enheter och Kringutrustning
17 (20)
Bilaga 10 Mall för det Operativa Samverkansavtalet
Dnr: 2.4.2-8831/2015
2016-01-11
förväntas eskalera internt i den utsträckning som är nödvändigt
för att lösa konflikten utan ingripande från Staden,
(d) Tjänsteleverantören och Produktleverantören ska vidta skäliga
ansträngningar för att lösa konflikter genom samarbete sinsemellan. Om ingen överenskommelse kan nås, eller om Stadens
synpunkter är nödvändiga för att lösa konflikten, ska vardera av
Tjänsteleverantören och Produktleverantören tillsammans eskalera frågan till Staden,
(e) Tjänsteleverantören och Produktleverantören ska eskalera frågor
till Staden på ett proaktivt sätt, baserat på hur allvarlig den specifika frågan är för att fullgöra deras respektive skyldigheter enligt Produktavtalet och Tjänsteavtalet.
(f) När en fråga eskaleras till Staden ska Tjänsteleverantören och
Produktleverantören alltid förbereda en skriftlig rapport med information om vilket problem som uppstått, Tjänsteleverantörens
och Produktleverantörens respektive ståndpunkt, samt en beskrivning av hur respektive Part försökt lösa frågan innan den
eskalerats. Tjänsteleverantören och Produktleverantören ska
också till Stadens förfogande ställa representanter från respektive Part som tillsammans med Staden har mandat att ta beslut
om och hitta en lösning på problemet.
7 Avtalstid och partsbyte
7.1 Avtalstid
Detta OSA träder i kraft automatiskt och med avseende på samtliga
Parter, på den dag då Staden och Produktleverantören ingår ett Kontrakt baserat på Produktavtalet, varvid Parterna även ska tillse att
detta OSA undertecknas. Om Produktleverantören tilldelas flera på
varandra följande Kontrakt, ska detta OSA automatiskt förlängas att
gälla även för efterföljande Kontrakt.
Detta OSA ska upphöra automatiskt och med avseende på samtliga
Parter den dag då samtliga mellanhavanden mellan Staden och Produktleverantören har upphört enligt Produktavtalet.
7.2 Partsbyte
Om Staden av någon anledning säger upp eller inte förlänger Produktavtalet eller Tjänsteavtalet med Produktleverantören respektive
Tjänsteleverantören, är kvarvarande Parter i detta OSA skyldiga att
18 (20) Upphandling av Digitala Enheter och Kringutrustning
Bilaga 10 Mall för det Operativa Samverkansavtalet
Dnr: 2.4.2-8831/2015
2016-01-11
ingå ett nytt avtal för operativ samverkan med den tillkommande
parten.
8 Tillämplig lag och tvistelösningsförfarande
8.1 Tillämplig lag
Svensk materiell rätt utan beaktande av dess lagvalsregler ska tilllämpas på detta OSA.
8.2 Inget avbrott i fullgörande av åtaganden
Produktleverantören eller Tjänsteleverantören får, oavsett anledning, inte avbryta eller hota med att avbryta fullgörandet respektive
sina åtaganden enligt Produktavtalet respektive Tjänsteavtalet eller
enligt detta OSA, oberoende av eventuella problem eller tvister mellan Parterna. Problem eller tvister som behandlas enligt det nedan
beskrivna tvistelösningsförfarande ska inte heller ge upphov till,
eller ge Produktleverantören eller Tjänsteleverantören rätt att hota
om, avbrott i utförandet av Parts åtaganden enligt Produktavtalet
respektive Tjänsteavtalet eller enligt detta OSA. Produktleverantören eller Tjänsteleverantören ska inte underlåta eller hota om att inte
fullgöra sina skyldigheter som rör uppsägning. Produktleverantören
eller Tjänsteleverantören har inte heller rätt att avaktivera sådan
hård- eller mjukvara som används för att den andra Parten ska
kunna fullgöra sina skyldigheter enligt respektive Parts avtal med
Staden. Produktleverantören eller Tjänsteleverantören ska inte heller vidta eller hota om att vidta någon annan åtgärd som förhindrar,
försvårar, eller minskar nyttan av Parts åtaganden enligt Produktavtalet respektive Tjänsteavtalet, eller Stadens förmåga att driva sin
verksamhet, om inte Staden eller behörig domstol givit Part behörighet att göra detta.
8.3 Tvistelösningsförfarande
8.3.1 Informellt tvistelösningsförfarande i första hand
I händelse av tvist rörande detta OSA, ska Parterna sträva efter att
lösa tvisten i god anda genom att följa eskaleringsbestämmelserna i
avsnitt 6. Part har dock alltid rätt att inleda ett domstolsförfarande
enligt avsnitt 8.3.2 och ingen av Parterna kan i sådana fall hänvisa
till det ovan nämnda informella tvistelösningsförfarandet som skäl
för att inte inleda domstolsförfarande eller som en grund för fördelning av ansvar för att betala rättegångskostnader på ett särskilt sätt.
Upphandling av Digitala Enheter och Kringutrustning
19 (20)
Bilaga 10 Mall för det Operativa Samverkansavtalet
Dnr: 2.4.2-8831/2015
2016-01-11
8.3.2 Domstolsförfarande
Tvister som uppstår i anledning av detta OSA ska avgöras av domstol i Sverige med Stockholms tingsrätt som första instans.
___________________
Detta OSA har upprättats i tre (3) likalydande exemplar varav Staden och Parterna tagit var sitt.
Ort: ________________________ Datum: ______/______ 20_____
[TJÄNSTELEVERANTÖREN]
[PRODUKTLEVERANTÖREN]
________________________
Signatur
________________________
Signatur
________________________
Namnförtydligande och titel
________________________
Namnförtydligande och titel
STOCKHOLMS STAD
________________________
Signatur
________________________
Namnförtydligande och titel
20 (20) Upphandling av Digitala Enheter och Kringutrustning