Bilaga A 8 - Stockholms stad

Bilaga 8 Prislista
Dnr: 2.4.2-7622/2015
Förfrågningsunderlag
2016-01-11
stockholm.se
Utbildningsförvaltningen
Avdelningen för utveckling och samordning
Hantverkargatan 2F
104 22 Stockholm
Växel 08-508 33 000
www.stockholm.se
Bilaga 8 Prislista
Dnr: 2.4.2-7622/2015
2016-01-11
Innehåll
1
1.1
1.2
Inledning
Allmänt
Rätt för Leverantören att fakturera Grundersättning
3
3
3
2
Pris för styrning och planering
3
3
Pris för Införandet
3
4
4.1
4.2
4.3
Pris för Konsulttjänster
Konsulttjänster löpande
Beordrat arbete
Beredskap konsult
4
4
5
5
5
5.1
5.2
5.3
5.4
5.5
5.6
5.7
5.8
Pris för Tjänster för Digitala Enheter
Grundersättning
Ersättning per Digital Enhet
Lagring
Utskrift och skanning
Betalprintlösning
Fjärrskrivbord
Virtuell dator
Paketering och distribution av applikation till datorer
med Windows
Certifikatbärare
Konfiguration, märkning och stöldskyddsmärkning
Leveransalternativ
Leveranstider
Flytt
5
6
6
6
7
8
8
8
5.9
5.10
5.11
5.12
5.13
6
6.1
6.2
6.3
9
9
10
10
10
11
11
11
11
6.4
6.5
6.6
Pris för Service Desk
Grundersättning
Ärendehantering Medarbetare
Ärendehantering Stadens Övriga Leverantörers och
Centrala Leverantörers incidenter Medarbetare
Ärenden Elever
Systemstöd
Nöjd Användare-enkät
7
Pris för leveranser från GSIT 2.0-leverantören
13
8
Prisjustering
13
12
12
12
12
2 (13) Tjänster för it-service för Stockholms stads pedagogiska verksamheter
Bilaga 8 Prislista
Dnr: 2.4.2-7622/2015
2016-01-11
1 Inledning
1.1 Allmänt
Definitioner som används i denna bilaga har den betydelse som
anges i Bilaga 1 (Begrepp och definitioner).
Av denna bilaga framgår Leverantörens ersättning för leverans av
Tjänster för it-service till Staden. Samtliga priser i denna bilaga
anges i svenska kronor.
Tjänster för Digitala Enheter och Service Desk prissätts enligt
Grundersättning samt Rörlig Ersättning för de ingående Tjänsterna.
Vad som ingår i Grundersättning framgår av respektive avsnitt i
denna bilaga.
1.2 Rätt för Leverantören att fakturera
Grundersättning
Leverantören äger rätt att påbörja fakturering av Grundersättning
samt ersättning för styrning och planering, se avsnitt 2 Pris för
styrning och planering, efter Effektiv Leveransdag för Införandet, så
som beskrivs i Bilaga 5A (Införande).
2 Pris för styrning och planering
För Leverantörens åtagande avseende styrning och planering av
tillhandahållandet av Tjänsterna som beskrivs i Bilaga 3 (Styrning
och planering) utgår en fast månatlig ersättning. Ersättningen
justeras enligt avsnitt 8 Prisjustering i denna bilaga.
Artikelnummer:
Pris/månad:
2.1 – Styrning och planering
3 Pris för Införandet
Krav på Införandet beskrivs i Bilaga 5A (Införande).
För Införandet utgår en fast ersättning för de aktiviteter och resurser
som krävs för Avtalets och Tjänsternas införande.
Tjänster för it-service för Stockholms stads pedagogiska verksamheter
3 (13)
Bilaga 8 Prislista
Dnr: 2.4.2-7622/2015
2016-01-11
Artikelnummer:
Pris:
3.1 – Total ersättning för Införandet
Ersättning för Införandet betalas ut enligt en modell som framgår av
Bilaga 5A (Införande) avsnitt 11.
Utbetalningstillfälle
Planering är avslutad och har godkänts
av Staden
Ersättning
(i procent av den totala ersättningen
för Införandet)
10 %, fastställt av Staden enligt Bilaga 5A
(Införande)
Milstolpe 1
Milstolpe 2
Milstolpe 3
Milstolpe 4 (Utbetalning för Milstolpe 4
sker först efter Effektiv Leveransdag för
det sista delprojektet)
Projektavslut har godkänts av Staden
20 %, fastställt av Staden enligt Bilaga 5A
(Införande)
4 Pris för Konsulttjänster
4.1 Konsulttjänster löpande
Konsulttjänster löpande beskrivs i Bilaga 6A (Generella krav på
Tjänsterna) avsnitt 6.1.
Ersättning för konsulttjänster löpande utgår per timme baserat på
konsultkategori och nivå. Ersättningen för löpande konsulttjänster
justeras enligt avsnitt 8 Prisjustering i denna bilaga.
Utöver konsultkategorierna i Bilaga 6A (Generella krav på
Tjänsterna) har Staden rätt att uttryckligen begära en namngiven
konsult. Namngiven konsult ersätts enligt prislistan för senior
konsult i aktuell kategori.
Artikelnummer:
Pris per timme
4.1 – Senior projektledare
4.2 – Normal projektledare
4.3 – Junior projektledare
4.4 – Senior arkitekt
4 (13) Tjänster för it-service för Stockholms stads pedagogiska verksamheter
Bilaga 8 Prislista
Dnr: 2.4.2-7622/2015
2016-01-11
4.5 – Normal arkitekt
4.6 – Junior arkitekt
4.7 – Senior tekniker
4.8 – Normal tekniker
4.9 – Junior tekniker
4.10 – Senior utbildare
4.11 – Normal utbildare
4.12 – Junior utbildare
4.13 – Junior supportresurs
4.2 Beordrat arbete
Av Staden beordrat arbete på obekväm arbetstid ersätts med faktor
1,5 på gällande timpris. Obekväm arbetstid avser tid på vardagar
mellan 19.00 och 06.00 samt lördagar och helgdagar.
4.3 Beredskap konsult
Beredskap ersätts separat och överenskoms mellan parterna.
Beredskap utgår fram till att personal blir inkallad att arbeta, och
därefter utgår vanliga timpriser för utfört arbete i enighet med
konsultprislistan. Ersättningen för beredskap justeras enligt avsnitt 8
Prisjustering i denna bilaga.
Artikelnummer:
Pris/timme:
4.14 – Beredskap konsult
5 Pris för Tjänster för Digitala
Enheter
Ersättning för Tjänster för Digitala Enheter avser de Tjänster som
beskrivs i Bilaga 7A (Tjänster för Digitala Enheter).
Tjänsteavgifterna för Tjänster för Digitala Enheter är uppbyggd av
en fast del, Grundersättning, samt Rörlig Ersättning per Digital
Enhet och per övriga beställningsbara Tjänster.
Tjänster för it-service för Stockholms stads pedagogiska verksamheter
5 (13)
Bilaga 8 Prislista
Dnr: 2.4.2-7622/2015
2016-01-11
5.1 Grundersättning
För Tjänster för Digitala Enheter utgår en fast månatlig ersättning
för förvaltning, drift och utveckling av grundläggande
förutsättningar för tillhandahållandet av Tjänsterna. Detta kan
exempelvis vara, men är inte begränsat till, tekniska plattformar,
lagringslösning och infrastruktur för övervakning.
Artikelnummer:
Pris/månad:
5.1 – Grundersättning Tjänster för
Digitala Enheter
5.2 Ersättning per Digital Enhet
Per Digital Enhet utgår månatlig ersättning för Tjänster för Digitala
Enheter. I ersättningen ingår alla delar som inte har separata
prisposter i denna bilaga.
Artikelnummer:
Pris per Digital Enhet per månad
5.2 – Dator med Windows – Elev
5.3 – Dator med Windows –
Medarbetare
5.4 – Dator med OSX
5.5 – Dator med Chrome OS
5.6 – Surfplatta med Windows
5.7 – Surfplatta med iOS
5.8 – Surfplatta med Android
5-9 – Smart telefon med Windows
5.10 – Smart telefon med iOS
5.11 – Smart telefon med Android
5.3 Lagring
Lagring i arbetsplatssystemet ska ingå i respektive Tjänst i enlighet
med Bilaga 7A (Tjänster för Digitala Enheter).
För lagring utgår en månatlig ersättning baserat på antal GB använt
(faktiskt nyttjad volym) och typ av Tjänst.
Artikelnummer:
Pris/månad och GB:
5.12 – Datalagring via Leverantörens
serverhall, personlig och gemensam
5.13 – Lagring samarbetsytor
6 (13) Tjänster för it-service för Stockholms stads pedagogiska verksamheter
Bilaga 8 Prislista
Dnr: 2.4.2-7622/2015
2016-01-11
5.4 Utskrift och skanning
Utskrift och skanning beskrivs i Bilaga 7A (Tjänster för Digitala
Enheter) avsnitt 3.7.
För Tjänsten utskrift och skanning utgår en månatlig ersättning per
skrivare. I denna ersättning ingår alla delar som inte har separata
prisposter i denna bilaga.
Artikelnummer:
Pris/månad och styck:
5.14 – Skrivare extra liten svartvit
5.15 – Skrivare extra liten färg
5.16 – Skrivare liten A4
5.17 – Skrivare liten A3
5.18 – Skrivare standard
5.19 – Skrivare avancerad
Tillbehör till skrivare beskrivs i Bilaga 7A (Tjänster för Digitala
Enheter) avsnitt 3.7.6.
För tillbehör till skrivare utgår en månatlig ersättning baserat på typ
av tillbehör och skrivarklass.
Artikelnummer:
Pris/månad och styck:
5.20 – Faxmodul, skrivare liten A4
5.21 – Extra pappersmagasin, skrivare
Liten A4
5.22 – Häftning, skrivare liten A4
5.23 – Hålslagning, skrivare liten A4
5.24 – Sortering, skrivare liten A4
5.25 – Faxmodul, skrivare liten A3
5.26 – Extra pappersmagasin, skrivare
liten A3
5.27 – Häftning, skrivare liten A3
5.28 – Hålslagning, skrivare liten A3
5.29 – Sortering, skrivare Liten A3
5.30 – Faxmodul, skrivare standard
Tjänster för it-service för Stockholms stads pedagogiska verksamheter
7 (13)
Bilaga 8 Prislista
Dnr: 2.4.2-7622/2015
2016-01-11
Artikelnummer:
Pris/månad och styck:
5.31 – Faxmodul, skrivare avancerad
5.5 Betalprintlösning
Betalprintlösning beskrivs i Bilaga 7A (Tjänster för Digitala
Enheter) avsnitt 3.7.8.
För betalprint utgår en månatlig ersättning som ett tillägg per
skrivare baserat på typ av Tjänst. För etablering av Tjänsten
betalprint avancerad utgår en engångsersättning per etablering.
Etablering av betalprint avancerad kan omfatta en eller flera
skrivare beroende på verksamhetens behov.
Artikelnummer:
Pris:
5.32 – Betalprint enkel, per månad och
skrivare
5.33 – Betalprint avancerad – etablering
av Tjänst, per etablering
5.34 – Betalprint avancerad, per månad
och skrivare
5.6 Fjärrskrivbord
Fjärrskrivbord beskrivs i Bilaga 7A (Tjänster för Digitala Enheter)
avsnitt 4.2.
För fjärrskrivbord utgår en månatlig ersättning baserat på antal
samtidiga Användare.
Artikelnummer:
Pris/månad och 50 samtidiga
Användare:
5.35 – Fjärrskrivbord
5.7 Virtuell dator
Virtuell dator beskrivs i Bilaga 7A (Tjänster för Digitala Enheter)
avsnitt 4.4.
För virtuell dator utgår en månatlig ersättning baserat på antal och
period.
8 (13) Tjänster för it-service för Stockholms stads pedagogiska verksamheter
Bilaga 8 Prislista
Dnr: 2.4.2-7622/2015
2016-01-11
Artikelnummer:
Pris/styck:
5.36 – Virtuell dator, en vecka
5.37 – Virtuell dator, en månad
5.8 Paketering och distribution av applikation
till datorer med Windows
Paketering och distribution av applikationer till datorer med
Windows beskrivs i Bilaga 7A (Tjänster för Digitala Enheter)
avsnitt 5.3.
För distribution av applikationer till datorer utgår en fast ersättning
baserat på typ av Tjänst. I denna ersättning ingår hela Tjänstens
livscykelhantering.
Artikelnummer:
Pris/styck:
5.38 – Enkel paketering
5.39 – Normal paketering
5.40 – Normal paketering med
uppdatering
5.41 – Paketering av applikation som
behöver centralt lagringsutrymme och
behörighetshantering
5.42 – Applikationstest med utvärdering
För applikationsbevakning och applikationsprenumeration utgår en
månatlig ersättning.
Artikelnummer:
Pris/månad och styck:
5.43 – Applikationsbevakning
5.44 – Applikationsprenumeration
5.9 Certifikatbärare
Certifikatbärare beskrivs i Bilaga 7A (Tjänster för Digitala Enheter)
avsnitt 7.3.
För certifikatbärare utgår en fast ersättning. I denna ersättning ingår
leverans av certifikatbärare.
Tjänster för it-service för Stockholms stads pedagogiska verksamheter
9 (13)
Bilaga 8 Prislista
Dnr: 2.4.2-7622/2015
2016-01-11
Artikelnummer:
Pris/styck:
5.45 – Certifikatbärare
5.10 Konfiguration, märkning och
stöldskyddsmärkning
Konfiguration, märkning och stöldskyddsmärkning beskrivs i
Bilaga 7A (Tjänster för Digitala Enheter) avsnitt 12.1.
För konfiguration, märkning och stöldskyddsmärkning utgår en
ersättning per Digital Enhet.
Artikelnummer:
Pris per Digital Enhet
5.46 – Konfiguration, märkning och
stöldskyddsmärkning datorer med
Windows
5.47 – Konfiguration, märkning och
stöldskyddsmärkning Digitala Enheter
exklusive smarta telefoner och datorer
med Windows
5.11 Leveransalternativ
Leveransalternativ beskrivs i Bilaga 7A (Tjänster för Digitala
Enheter) avsnitt 12.2.
För leveransalternativet Konfigurerad, inkopplad och färdig för
första användning utgår en ersättning per Digital Enhet.
Artikelnummer:
Pris per Digital Enhet
5.48 – Konfigurerad, inkopplad och färdig
för första användning
5.12 Leveranstider
Leveranstider beskrivs i Bilaga 7A (Tjänster för Digitala Enheter)
avsnitt 12.3.
För nedanstående leveranstider utgår ersättning per leveranstillfälle.
Artikelnummer:
Pris per leverans
5.49– Standardleverans
10 (13) Tjänster för it-service för Stockholms stads pedagogiska verksamheter
Bilaga 8 Prislista
Dnr: 2.4.2-7622/2015
2016-01-11
5.50 – Expressleverans
5.51 – Tidsbestämd leverans
5.13 Flytt
Flytt av datorer och surfplattor inklusive eventuell tillhörande
Kringutrustning samt skrivare beskrivs i Bilaga 7A (Tjänster för
Digitala Enheter) avsnitt 12.10.
För flytt av utrustning utgår en fast ersättning baserat på vad som
ska flyttas.
Artikelnummer:
Pris för flytt per styck
5.52 – Flytt av dator eller surfplatta
inklusive eventuell tillhörande
Kringutrustning
5.53 – Flytt av skrivare
6 Pris för Service Desk
Ersättning för Service Desk avser de Tjänster som beskrivs i
Bilaga 7B (Service Desk).
6.1 Grundersättning
För Service Desk utgår en fast månatlig ersättning för förvaltning,
drift och utveckling av grundläggande förutsättningar för
tillhandahållandet av Tjänsterna. Detta kan exempelvis vara, men är
inte begränsat till, Portalen och telefonisystemet.
Artikelnummer:
Pris/månad
6.1 – Grundersättning Service Desk
6.2 Ärendehantering Medarbetare
För ärenden, exklusive Stadens Övriga Leverantörers och Centrala
Leverantörers incidenter, rapporterade av Medarbetare till Service
Desk utgår Grundersättning per månad. Priset anges inte som ett
styckpris per ärende utan som en total månadsavgift för att
Leverantören ska hantera samtliga inkommande ärenden.
Artikelnummer:
Pris/månad:
6.2 – Ärenden Medarbetare
Tjänster för it-service för Stockholms stads pedagogiska verksamheter
11 (13)
Bilaga 8 Prislista
Dnr: 2.4.2-7622/2015
2016-01-11
6.3 Ärendehantering Stadens Övriga
Leverantörers och Centrala Leverantörers
incidenter Medarbetare
För Stadens Övriga Leverantörers och Centrala Leverantörers
incidenter som rapporterats av Medarbetare till Service Desk utgår
Grundersättning per månad. Priset anges inte som ett styckpris per
incident utan som en total månadsavgift för att Leverantören ska
hantera samtliga inkommande incidenter.
Artikelnummer:
Pris/månad:
6.3 – Stadens Övriga Leverantörers och
Centrala Leverantörers incidenter
Medarbetare
6.4 Ärenden Elever
För ärenden rapporterade av Elever eller Vårdnadshavare för
omyndiga Elever och som hanterats via Service Desk, exklusive
ärenden som hanterats av Eleven själv via självbetjäning i Portalen
eller i andra verktyg, utgår ersättning per ärende.
Artikelnummer:
Pris/ärende:
6.4 – Ärenden Elever
6.5 Systemstöd
Systemstöd beskrivs i Bilaga 7B (Service Desk) avsnitt 5.11.
Leverantören får ersättning för licenser för Staden, Stadens Övriga
Leverantörer och vid behov Centrala Leverantörer som ska arbeta i
systemen för att exempelvis lösa ärenden. Observera att det inte
omfattar vanliga Användare av Portalen eller liknande system.
För leveransen ska det ingå 50 licenser i Grundersättning för
Service Desk. Licenser utöver de som ingår i grundtjänsten ersätts i
intervaller om tio (10) stycken.
Artikelnummer:
Pris/månad och 10 licenser:
6.5 – Licenser för stödsystem
6.6 Nöjd Användare-enkät
Nöjd Användare-enkät beskrivs i Bilaga 7B (Service Desk) avsnitt
6.3.
För nöjd Användare-enkät utgår ersättning per genomförd
enkättillfälle/projekt.
12 (13) Tjänster för it-service för Stockholms stads pedagogiska verksamheter
Bilaga 8 Prislista
Dnr: 2.4.2-7622/2015
2016-01-11
Artikelnummer:
Pris/enkät:
6.6 – Nöjd Användare-enkät
7 Pris för leveranser från GSIT
2.0-leverantören
Leveranser från GSIT 2.0-leverantören beskrivs i Bilaga 7C
(Leveranser från GSIT 2.0-leverantören).
För leveranser från GSIT 2.0-leverantören utgår ersättning per
månad.
Artikelnummer:
Pris per månad
7.1 – Leveranser från GSIT 2.0leverantören
8 Prisjustering
Leverantören äger årligen rätt att justera avtalade timpriser för de
priser där det uttryckligen framgår. Prisjustering ska ske med
utgångspunkt i SCB:s Labour Cost Index för tjänstemän (LCI tjm)
preliminärt index, SNI2007-kod J (Informations och
kommunikationsverksamhet). Avstämning ska ske en (1) gång per
år på indextal publicerat för kvartal ett (1), året före det att
justeringen ska träda ikraft och jämföras med index publicerat för
kvartal ett (1), två (2) år före det att justering ska träda i kraft.
Reglering sker med 80% av det procenttal, uttryckt med en (1)
decimal, varmed indextalet förändrats under avstämningsperioden.
Reglering träder ikraft 1 januari året efter avstämningstidpunkten.
Första regleringstillfälle är 1 januari 2020.
I de fall ovanstående index upphör att publiceras ska Parterna
komma överens om nytt index. Detta index ska nyttjas från och med
att nuvarande index upphört.
Tjänster för it-service för Stockholms stads pedagogiska verksamheter
13 (13)