Bilaga 7C Leveranser från GSIT 2.0-leverantören

Bilaga 7C
Leveranser från
GSIT 2.0leverantören
Dnr: 2.4.2-7622/2015
Förfrågningsunderlag
2016-01-11
stockholm.se
Utbildningsförvaltningen
Avdelningen för utveckling och samordning
Hantverkargatan 2F
104 22 Stockholm
Växel 08-508 33 000
www.stockholm.se
Bilaga 7C Leveranser från GSIT 2.0-leverantören
Dnr: 2.4.2-7622/2015
2016-01-11
Innehåll
1
Inledning
3
2
2.1
2.2
Leveranser från GSIT 2.0-leverantören
E-post, kalender och adressbok
Unified Communication
3
3
4
3
3.1
3.2
3.3
3.4
Samverkan och krav kring andra tjänster
Samarbetsytor
Katalogtjänst
IDM (Identitetshanterings- och provisioneringstjänst)
Certifikathantering
5
5
5
5
5
4
4.1
4.2
4.3
Service Desk
Allmänt
Beställningar och administration
Rapportering och uppföljning
5
5
7
7
2 (7) Tjänster för it-service för Stockholms stads pedagogiska verksamheter
Bilaga 7C Leveranser från GSIT 2.0-leverantören
Dnr: 2.4.2-7622/2015
2016-01-11
1 Inledning
Definitioner som används i detta dokument har den betydelse som
anges i Bilaga 1 (Begrepp och definitioner).
Denna bilaga ska läsas tillsammans med Bilaga 6A (Generella krav
på Tjänsterna), Bilaga 7A (Tjänster för Digitala Enheter) och
Bilaga 7B (Service Desk).
Staden kommer att erhålla tjänster från GSIT 2.0-leverantören
såsom beskrivs i denna bilaga. Leverantören ska utifrån sitt ansvar
för att tillhandahålla Tjänster samarbeta med GSIT 2.0-leverantören
för att kunna leverera kompletta tjänster som motsvarar Stadens
behov. Denna bilaga tydliggör dels gränssnitt mellan Leverantören
och GSIT 2.0-leverantören samt tydliggör krav på Leverantören för
att leverera kompletta tjänster utan att upplevelsen för Användare
påverkas negativt.
För undvikande av tvivel noteras det att samtliga krav på Tjänsterna
som framgår av Bilaga 6A (Generella krav på Tjänsterna) även ska
ha tillämpning på de tjänster som beskrivs i denna bilaga.
2 Leveranser från GSIT 2.0leverantören
2.1 E-post, kalender och adressbok
GSIT 2.0-leverantören kommer att tillhandahålla tjänster för e-post,
kalender och adressbok som är gemensamma för Stadens
Administrativa Verksamheter, Medarbetare inom Staden samt
Elever med skyddad identitet. För motsvarande tjänster för Elever
utan skyddad identitet, se Bilaga 7A (Tjänster för Digitala Enheter).
Leverantören ska möjliggöra åtkomst till tjänsterna e-post, kalender
och adressbok från Digitala Enheter via standardiserade gränssnitt
som kommer att levereras av GSIT 2.0-leverantören. Leverantören
kommer erhålla anvisningar om hur anslutning till tjänsterna via
gränssnitten ska ske från GSIT 2.0-leverantören.
Tjänster för it-service för Stockholms stads pedagogiska verksamheter
3 (7)
Bilaga 7C Leveranser från GSIT 2.0-leverantören
Dnr: 2.4.2-7622/2015
2016-01-11
Leverantören ska ansvara för mjukvara på Digitala Enheter och för
att de konfigureras efter anvisningar från GSIT 2.0-leverantören i
enlighet med Bilaga 7A (Tjänster för Digitala Enheter).
GSIT 2.0-leverantören kommer att tillhandahålla webbaccess för epost till Medarbetare samt Elever med skyddad identitet.
E-postkonton och distributionslistor för Staden ska kunna skapas
automatiskt utifrån information i katalogtjänsten, se Bilaga 7A
(Tjänster för Digitala Enheter).
GSIT 2.0-leverantören kommer att synliggöra Elever i den globala
adressboken, med undantag för Elever med skyddad identitet.
GSIT 2.0-leverantören kommer att hantera e-posttrafik i
Stockholms stad, inklusive till och från Staden. Stadens Centrala
Beställarorganisation kommer vid behov kunna beställa svart- och
vitlistning av in- och utgående e-post från GSIT 2.0-leverantören.
GSIT 2.0-leverantören ansvarar för att en korrekt bedömning
slutligt görs vid varje sådan beställning.
2.2 Unified Communication
GSIT 2.0-leverantören kommer tillhandahålla tjänst för Unified
Communication som är gemensam för Stadens Administrativa
Verksamheter, Medarbetare inom Staden samt Elever med skyddad
identitet.
En av Stadens Övriga Leverantörer tillhandahåller motsvarande
tjänster för Elever utan skyddad identitet, i enlighet med Bilaga 7A
(Tjänster för Digitala Enheter).
Leverantören ska möjliggöra åtkomst till tjänst för Unified
Communication från Digitala Enheter via standardiserade gränssnitt
som kommer att levereras av GSIT 2.0-leverantören. Leverantören
kommer erhålla anvisningar om hur anslutning till tjänsten via
gränssnitten ska ske från GSIT 2.0-leverantören.
Leverantören ska ansvara för mjukvara på Digitala Enheter och för
att de konfigureras efter anvisningar från GSIT 2.0-leverantören i
enlighet med Bilaga 7A (Tjänster för Digitala Enheter).
GSIT 2.0-leverantören kommer att säkerställa att Service Desk för
Staden kan använda tjänsten som en kanal för kommunikation med
Användare i enlighet med Bilaga 7B (Service Desk).
4 (7) Tjänster för it-service för Stockholms stads pedagogiska verksamheter
Bilaga 7C Leveranser från GSIT 2.0-leverantören
Dnr: 2.4.2-7622/2015
2016-01-11
3 Samverkan och krav kring
andra tjänster
3.1 Samarbetsytor
Leverantören ska säkerställa att Stadens samarbetsytor kan nås av
Stadens Administrativa Verksamheter i syfte att stadens samtliga
medarbetare ska kunna samverka.
3.2 Katalogtjänst
Leverantören ansvarar för federering och trust av katalogtjänsten
mot den katalogtjänst som tillhandahålls av GSIT 2.0-leverantören.
Leverantören ska säkerställa att GSIT 2.0-leverantören får
tillräcklig åtkomst och behörighet till katalogtjänsten för att hantera
delar av den katalogtjänst som tillhandahålls av Leverantören.
3.3 IDM (Identitetshanterings- och
provisioneringstjänst)
Leverantörens IDM-funktion ska kunna ta emot och skicka
information till GSIT 2.0-leverantören för vidare hantering.
3.4 Certifikathantering
GSIT 2.0-leverantören kommer att ansvara för den centrala
certifikatinfrastrukturen samt stödja Leverantören vid uppsättning
av underliggande certifikatinfrastruktur (sub CA) för Staden.
Leverantören ska tillhandahålla och administrera underliggande
certifikatinfrastruktur (sub CA) för Staden. GSIT 2.0-leverantören
kommer att ansvara för att det finns en central revokeringslista som
Leverantören ska uppdatera med revokerade certifikat från den
underliggande certifikatinfrastrukturen.
4 Service Desk
4.1 Allmänt
Leverantören ska samverka med service desk för Stadens
Administrativa Verksamheter (till vänster i bilden nedan) för att
säkerställa att alla ärenden hanteras korrekt och effektivt mellan de
två service deskarna. Både Stadens Administrativa Verksamheters
service desk och Service Desk för Staden är en SPOC för sina
respektive användare samt för underliggande leveranser. Stadens
Användare ska, enligt detta Avtal, alltid kontakta Leverantörens
Service Desk. Stadens Administrativa Verksamheters användare ska
Tjänster för it-service för Stockholms stads pedagogiska verksamheter
5 (7)
Bilaga 7C Leveranser från GSIT 2.0-leverantören
Dnr: 2.4.2-7622/2015
2016-01-11
alltid kontakta service desk för Stadens Administrativa
Verksamheter. Detta gäller även i de fall då användarens ärende
gäller en tjänst som hör till den närliggande leveransen.
Leverantören ska samverka med service desk för Stadens
Administrativa Verksamheter för att så många ärenden som möjligt
ska kunna besvaras i Service Desk, oberoende om ärendet hör till
Stadens leverans eller leveransen till Stadens Administrativa
Verksamheter. Om ett ärende, gällande Stadens Administrativa
Verksamheters leveranser, inte kan besvaras av Service Desk ska
Leverantören direkt överlämna ärendet till service desk för Stadens
Administrativa Verksamheter för fortsatt hantering. Detta innebär
att Service Desk ska överlämna ärenden till Centrala Leverantörer
via service desk för Stadens Administrativa Verksamheter.
Återkoppling gällande ärenden rörande Centrala Leverantörer
kommer att fås från service desk för Stadens Administrativa
Verksamheter.
Leverantören har fortsatt fullt ägarskap för ärendet även efter att
hanteringen är överlämnad till service desk för Stadens
Administrativa Verksamheter och Användaren ska kunna följa
ärendet på samma sätt som ett ärende som hör till Stadens leverans.
För undvikande av tvivel ansvarar Service Desk för all kontakt med
Användare även för de ärenden gällande Centrala Leverantörer som
överlämnas via service desk för Stadens Administrativa
Verksamheter.
Utbildningsförvaltningens
helhetsleveranser
Digitala enheter
Tjänster för
digitala enheter
(centrala verksamhetssystem)
Systemdrift &
Systemförvaltning
Service Desk
Drift- och
Installationstjänster för
datakommunikationsnät
Telefoni
(klienter, användarkatalog,
skirvare med mera)
Arbetsplatssystem
(lokala verksamhetssystem)
Server- och
applikationsdrift
Service Desk
Övriga leverantörer
Exempelvis av mjukvaror, applikationsförvaltning och licenshantering
Lokal it-support
Figur 1: Översikt över Stockholm stads it-leveranser
6 (7) Tjänster för it-service för Stockholms stads pedagogiska verksamheter
Bilaga 7C Leveranser från GSIT 2.0-leverantören
Dnr: 2.4.2-7622/2015
2016-01-11
4.2 Beställningar och administration
GSIT 2.0-leverantören kommer att ta emot och hantera service
requests såsom exempelvis konto- och behörighetsadministration
samt beställningar gällande de tjänster som rör Staden och som
levereras av GSIT 2.0-leverantören. Dessa service requests ska
kunna registreras via Portalen. GSIT 2.0-leverantören kommer att
säkerställa att det är möjligt att följa ärenden via Portalen och ta del
av ärendehistorik. Leverantören ska därför säkerställa att den
information som GSIT 2.0-leverantören tillhandahåller kan visas i
Portalen.
4.3 Rapportering och uppföljning
Underlag för rapporter ska skickas och tas emot, i ett
överenskommet format, till och från GSIT 2.0-leverantören för att
Leverantören ska kunna uppfylla kraven på sammanhållen
rapportering och uppföljning i Bilaga 7B (Service Desk).
Tjänster för it-service för Stockholms stads pedagogiska verksamheter
7 (7)