Hexatronic förvärvar OpticReach Ltd

HexatronicGroupAB(publ)
556168-6360
Pressmeddelande15januari2016
HexatronicförvärvarOpticReachLtd
HexatronicGroupAB(publ)(”Hexatronic”)harden15januari2016ingåttettavtalomförvärvavsamtliga
aktieriOpticReachLtd(”OpticReach”).
OpticReachLtd
OpticReachärettföretagverksamtiStorbritannieninomfiberoptiskasystemlösningarochkomponenter.
Företaget,medsäteiGosportutanförPortsmouth,harca11anställdaochomsatteunderdetsenaste
räkenskapsåretsomavslutadesper2015-07-31ca20MSEKmedenEBITDA-marginalomca14procentmed
enförväntadstarktillväxtdekommandeåren.Förvärvetharslutförtsperdagensdatum.
Köpeskillingochfinansiering
DenfastaköpeskillingenuppgårtillGBP800000ellermotsvarandeca9,8MSEK,varav30%erläggeskontant
och70%genomnyemitteradeaktieriHexatronic(”apportemissionen”).Förvärvetfinansierasmedegna
medelochapportemissionen.Därtillkommereneventuelltilläggsköpeskillingsomutgårmed70%
respektive30%avdekommandetvåräkenskapsårensEBITDA-resultatöverstigandeGBP100000.
Hexatronicägerrättattbeslutaomeventuelltilläggsköpeskillingskautbetalaskontantellerupptill50%i
Hexatronicaktierochresterandedelkontant.
Medstödavbemyndigandefrånårsstämmanden16novemberharstyrelsenden15januari2016,med
avvikelsefrånaktieägarnasföreträdesrätt,beslutatomennyemissionav419546aktier.Rättatttecknade
nyaaktiernaskatillkommaaktieägarnaiOpticReach,KieranStoneochMattTaylor.Omräknatmotsvarar
vederlagetiHexatronicaktierenteckningskursom16,40SEK,vilketmotsvararsnittkursenförHexatronics
aktiepåNasdaqStockholmunderdesenaste15handelsdagarnaföreden15januari2016.
VD-kommentarer
ViärmycketgladaöveratthafåttmöjlighetenattförvärvaOpticReach,somvikännermycketvälsomkund
ochsamarbetspartnertillHexatronicunderdesenasteåren.Bolagetpassarmycketvälinivårstrategiatt
etableraossiettantaltillväxtmarknader.Vibedömerattdenbrittiskamarknadenstårinförenintressant
tillväxtinomframföralltFTTHdekommandeårenochOpticReachkommervaravårplattformförtillväxti
Storbritannien.MattTaylorochKieranStone,somstartatochdrivituppOpticReach,ärtvåentreprenörer
somkommerpassamycketväliniHexatronicGroup,sägerHenrikLarssonLyon,koncernchefochVDi
HexatronicGroup.
ViärmycketgladaöverattbliendelavHexatronicGroup.Hexatronicstillväxtstrategipassarmycketvälmed
våraplanerpåattblienledandeleverantöravpassivafiberoptiskakommunikationslösningaridensnabbt
växandebrittiskaFTTH-marknaden.KombinationenavOpticReachsochHexatronicsprodukterbjudandegör
attvikommerkunnaerbjudamarknadenettavdemestkomplettaochinnovativapassivafiberoptiska
systemeninomFTTH-marknaden,sägerMattTaylor,VDiOpticReach.
1
Aktierochaktiekapital
Apportemissioneninnebärenökningavaktiekapitaletmed20977,29SEKgenomnyemissionav419546
aktier.Dettainnebärattaktiekapitalet,efterapportemissionen,kommerattuppgåtill1683861,99SEK,
fördelatpå33677240aktier.
HisingsBacka15januari2016.
HenrikLarssonLyon
VDHexatronicGroup
Föreventuellafrågorkontakta:
•HenrikLarssonLyon,VDHexatronicGroup,070-6503400
HexatronicGroupAB(publ)ärensvenskkoncernmedfokuspåsystem-ochproduktlösningarfrämstinom
fiberkommunikation.Hexatronicerbjuderettbrettsortimentavsystem-ochproduktlösningarförinfrastrukturinom
passivfiberoptikmedglobalavarumärkensomRibbonet®,Micronet™,Drytech™,Lightmate®ochWistom.Ikoncernen
finnsdesvenskabolagenHexatronicCables&InterconnectSystemsAB(Hudiksvall,www.hexatronic.com),Hexatronic
ElektronikochDataAB(Göteborg,www.hexatronic.se),MemoteknikAB(Skellefteå,www.memoteknik.se),TheBlue
ShiftAB(Stockholm,www.blueshift.se),TDFiberoptikÖrebroAB(Örebro,www.tdfiberoptik.se),ProximionAB(Kista,
www.proximion.com)samtdeutländskadotterbolagenHexatronicAS(Oslo,www.tdfiberoptikk.no),HexatronicUS
Inc.ochHexatronicTianjinTradingCo.,Ltd.Allabolaginomkoncernenutvecklar,marknadsförochlevererarprodukter,
komponenterochsystemlösningarfrämstinomfiberkommunikation.Hexatronicmarknadsförsinasystem-och
produktlösningartilloperatörer,telekomföretag,nätägare,distributörersamtsystemintegratörerglobalt.Koncernen
haregnaförsäljningskontoroch/ellerdotterbolagiSverige,Norge,Finland,Kina,StorbritannienochUSA.Hexatronichar
sittsäteiGöteborg,Sverigeochharca230anställda.KoncernenärlistadpåNasdaqStockholmisegmentetSmallCap
undertickernHTRO.Förmerinformationsewww.hexatronicgroup.com.
2