1. Ansökan till ordningsvaktsutbildning från medlemsföretag

Ansökantillordningsvaktsutbildningfrånmedlemsföretag
_______________________________________
Förochefternamnpåsökande
_______________________________________
Mantalskrivenilän
_______________________________________
Ansvarigchef/anmälareiBAS
Önskarhärmedanmälasökandetill:
o Lämplighetstestförordningsvakt
__________________________
Personnummer
__________________________
Företag
__
Kst
InnantillträdetillkursskallsökandenmedgodkäntresultatgenomförasärskiltlämplighetstestgenomBYA
elleravBYAgodkänttestsominnehasavmedlemsföretag.Syftetärattsäkerställaattmedarbetaren
uppfyllerföreskrivenlämplighetattverkasomordningsvaktochdärmedävenbedömsinneharätt
förutsättningarförattklaraPolismyndighetenstestersomskervidansökanavförordnande.
o
Grundutbildningförordningsvakt(80lektionstimmar)
_______________________________________ ___________________________________
Kursort
Kursid
o
Förkortadutbildningförordningsvakter(48lektionstimmar)
_______________________________________ ___________________________________
Kursort
Kursid
Tillansökanbifogas:
o KopiapåblankettenEgenintygfrånsökande
o
Lämplighetsintygförordningsvaktfrånmedlemsföretag(skickasinvidansökanellerefter
genomfördochgodkändBYAtest)
Ansökanochintygmailastill;[email protected]
Postadress
BYA
Box 1233
164 28 Kista
Besöksadress
Isafjordsgatan 30 B
Telefon
08-703 08 00
Telefax
08-703 08 20
E-post
Webbplats
http://www.bya.se
Organisationsnummer
802416-3183