Anmälan till Trappan

ANSÖKAN
2016-01-11
1(1)
Anmälningsblankett för Trappan – enheten för språk & kartläggning
Bifoga ett personbevis från skatteverket om du är över 18 år, Ansökan utan personbevis behandlas inte. Attach a birth
certificate from the Skatteverket if you’re over 18. Applications without birth certificates are not addressed.
Personuppgifter
Personnummer OBS:6 eller 10 siffror
Personal number N.B.: 6 or 10 figures
LMA Kortnr:
Förnamn
First name
Efternamn
Surname
Kön
Gender
Gatuadress Address
Postnummer /Ort Postal code/ Town or place
Telefon bostad Home telephone number
Mobiltelefon Mobile phone number
E-mail
Nationalitet Nationality
Modersmål Native language
Kom till Sverige Arrival date to Sweden
Man/Male □ Kvinna/Female □
Utbildning/Yrkeserfarenhet
Antal år i skolan
Number of education years in school
Tidigare svenskundervisning
Have you studied Swedish before
Yrkeserfarenhet
Profession
I hemlandet:_____________________________
Ja □
I annat land:_____________________________
När?________________________________
Skolspråk:_______________________________
Var?________________________________
Övriga språk /Second language
Kan latinska alfabetet
Arbete/A-kassa
Work
Mycket:_________________________________
Ja □
Ja □
Nej □
Nej □
Nej □
Lite:____________________________________
Kan börja skolan (månad/dag) When can you start school?
Tillhör etableringen
Blanketten ifylld med hjälp av (person)/god man
Ja □
Nej □
Har betyg:
□ Grundskola
□ Gymnasiet
□ Högskola/Universitet
Härmed intygas att lämnade uppgifter är riktiga/ I hereby certify that the information I have given is correct
Datum och sökandes underskrift/Date and signature of applicant
Om anmälan görs av integrationshandläggare eller arbetsförmedlingen
If the application is made by the Municipality Integration Office
Datum och underskrift/Date and signature
Blanketten skickas till: Västerbergslagens utbildningscentrum, Trappan, Box 830, 771 28 LUDVIKA
www.vbu.se