BESIKTNINGSOBJEKTET Fastighet Lahäll 5:26

5
BESIKTNINGSOBJEKTET
Fastighet
Lahäll 5:26, Tibblevägen 27, Lahäll, Täby kommun
Lagfaren ägare
Bo Hallberg
Inga-Lill Hallberg
Uppdragsgivare
Bo Hallberg
Närvarande vid
besiktningen
Bo Hallberg
Inga-Lill Hallberg
Jan Jansson
Anders Tjärnvall (del av tiden)
Besiktningsman
Mikael Sivertsson
Besiktningsdag /
uppdragsnummer
Tisdag 2016-01-12 / 2016 - 0001
Väderlek
Växlande ca -4° C
Byggnaden
1½-plans villa uppförd 1989
Övriga byggnader
Förråd, vedförråd
Beskrivning – Huvudbyggnad
Undergrund
Grundkonstruktion
Grundmurar
Bjälklag
Stomme
Fasad
Yttertak
Uppvärmning
Ventilation
Berg, morän (bedömt)
Krypgrund
Betong
Trä
Trä
Träpanel
Betongpannor
Luftburen värme
Mekanisk från- och tilluft med
värmeåtervinning
6
BESIKTNINGSRESULTAT
HANDLINGAR
Tillhandahållna
handlingar
- Diverse handlingar fanns att tillgå.
Säljares
upplysningar,
uppgifterna har ej
kontrollerats
- Inga problem föreligger med elsystemet.
- Inga problem föreligger med vatten- och avloppsledningar.
- Inga problem föreligger med värmesystemet.
- Det finns elgolvvärme i duschrum i bottenvåningen och i
badrum på övervåningen.
- Kakelkaminen är installerad och godkänd år 1989.
Kakelkaminen nyttjas och fungerar.
- Radonmätning är ej utförd.
- Inga avvikande lukter eller mögellukter har noterats i
byggnaden.
- Fasaden målades ca år 2012.
OKULÄR BESIKTNING
UTVÄNDIGT
Mark kring
byggnad
- Inga speciella noteringar.
Hussockel
- Sockeln är putsad.
- Det noterades en del små putsskavanker och små sprickor
som endast bedöms vara av estetisk betydelse.
- På grund av altandäck är delar av sockeln inte besiktningsbar
7
Fasad
- Fasaden är utförd med träpanel.
- Fasaden är enligt uppgift målad ca år 2012.
- Inga speciella noteringar.
Fönster
- Fönster har stickprovskontrollerats.
- Fönster är i huvudsak treglas isolerglas.
- Några fönster på övervåningen är tvåglas isolerglas.
- Lokalt noterades smärre målningsbrister.
Yttertak
- Yttertaket är utfört med betongpannor ovan reglar och
masonite från byggnadsåret.
- Normal livslängd för yttertak med denna typ av utförande är
ca 40 - 50 år.
- Träd invid byggnaden innebär att trädavfall hamnar på tak
och i hängrännor. Rensning erfordras med jämna mellanrum.
En del trädavfall noterades.
- Yttertaket snötäckt och ej besiktningsbart. Takbesiktning bör
utföras när yttertaket är snö-/isfritt.
- Målning av vindskivor bör kalkyleras.
Förråd, vedförråd
- Förråd och vedförråd har ej besiktigats.
8
INVÄNDIGT
Krypgrund
- Grundläggningen är utomhusventilerad krypgrund.
Det är allmänt känt att krypgrunder / torpargrunder är
riskkonstruktioner för uppkomst av mikrobiella skador (fukt–,
mögel- och rötskador).
Många faktorer i krypgrunder kan påverka inomhusmiljön t ex
misslukter som kan spridas upp i ovanliggande utrymmen.
Orsaken till att utomhusventilerade krypgrunder är
riskkonstruktioner för mikrobiella skador är, att det i vårt
klimat blir temperaturskillnader över året mellan
utomhusluften och luften i krypgrunden, vilket kan medföra
kondensbildning t ex när varmare luft tränger in i utrymmet
och kyls ned.
Ånghalten / luftfuktigheten blir hög under vissa perioder av
året. Vidare kan det ske vatteninträngning till utrymmet
utifrån.
Grundprincipen är att det ska vara torrt klimat i krypgrunden
samt att utrymmet är rensat från löst organiskt material
(trä m m).
Det finns olika sätt att reducera ånghalten / luftfuktigheten i en
krypgrund bl a via plastfolie på mark, kondensisolering av
grundmurar samt installation av avfuktare.
- Förhållandet upplevdes som torrt i utrymmet. Det finns plast
på marken. Organiskt skräp i begränsad omfattning
förekommer på plasten. Torr fuktfläck på asfaboard under
duschrum.
Bottenvåning
Entréhall
- Inga speciella noteringar.
Kök
- Droppskyddsbricka finns ej under kyl- och frysskåp.
- Avloppsslang från diskmaskinen rekommenderas fästas upp i
skåp under diskbänk.
- Normal teknisk livslängd för diskmaskin är uppnådd.
- Lokalt missfärgning och resning i parkettgolvet vid öppning till
vardagsrum.
9
Vardagsrum
- Kakelkamin finns i utrymmet.
- Torr fuktfläck på vägg i burspråk och en del smärre skavanker
på fönsterbänkar.
Tvättstuga
- Plastmatta på golv och målad väv på väggar från
byggnadsåret.
- Det noterades klämring i golvbrunnen vilket är korrekt.
- Det är lokal golvlutning mot golvbrunnen i närheten av
golvbrunnen. I övrigt bedöms golvet vara relativt ”plant”.
- Varmvattenberedare är tillverkad år 2011.
- Luftvärmepaket och ventilationsaggregat finns i utrymmet.
- Elcentral och jordfelsbrytare finns i utrymmet.
- Normal teknisk livslängd för tvättmaskin och torkskåp är
uppnådd.
- Det finns en direktverkande elradiator i utrymmet.
10
Duschrum
- Utrymmet är enligt uppgift renoverat ca år 1996.
- Sjöstensplattor på golv och kakel på väggar. Elgolvvärme i
utrymmet.
- Med hänsyn till renoveringsåret bör man kunna förutsätta att
det finns dåtidens tätskikt under golvplattor och dåtidens
fuktspärrar bakom väggplattor.
- Det noterades klämring och golvbrunnsmanschett i
golvbrunnen vilket är korrekt. Golvbrunnsmanschetten är
veckad och synlig under klämringen vilket ej är enligt
tillverkarens anvisning och kan innebära inskränkning i
hem- och villaförsäkringens omfattning.
- Golvbrunnen är placerad närmare vägg än gällande regler
och är ej utbytt i samband med renoveringen vilket kan
innebära inskränkning i hem- och villaförsäkringens
omfattning.
- Det noterades golvlutning mot golvbrunnen i duschplats.
Utanför duschplats bedöms golvet vara relativt ”plant”.
- På grund av handikappanpassning finns ingen ”svallkant” vid
dörröppning.
Övervåning
Allrum
- Inga speciella noteringar.
Klädkammare
- Svikt och knarr i golv.
Balkong
- Inga speciella noteringar.
Sovrum 1
- Inga speciella noteringar.
11
Badrum
- Utrymmet är enligt uppgift renoverat ca år 1996.
- Sjöstensplattor på golv och kakel på väggar. Elgolvvärme i
utrymmet.
- Med hänsyn till renoveringsåret bör man kunna förutsätta att
det finns dåtidens tätskikt under golvplattor och dåtidens
fuktspärrar bakom väggplattor.
- Det noterades klämring i de båda golvbrunnarna vilket är
korrekt. På grund av putskant i golvbrunnarna kan förekomst
av golvbrunnsmanschett i golvbrunnarna ej okulärt
konstateras.
- Golvbrunnen under badkaret är belägen något närmare
vägg än gällande regler och golvbrunnarna är ej utbytta i
samband med renoveringen vilket kan innebära inskränkning
i hem- och villaförsäkringens omfattning.
- Det noterades golvlutning i duschplats mot golvbrunnen i
duschplats och golvlutning mot golvbrunnen under badkaret i
närheten av golvbrunnen. Delar av golvet i utrymmet bedöms
vara relativt ”plant”.
- På grund av handikappanpassning finns ingen ”svallkant” vid
dörröppning.
Sovrum 2
- Inga speciella noteringar.
Sovrum 3
- Inga speciella noteringar.
Vind
- Vindsbjälklaget är isolerat med mineralull ovan diffusionsspärr
av plast.
- Det noterades några fuktfläckar på masoniteskivor i takfallen
vilket är normalt förekommande för byggnader med denna typ
av takutförande.
- Det noterades lokalt något förhöjd fuktindikation och
begränsade påväxter på masoniteskiva i anslutning till
snednock ovan sovrum 3. Bör hållas under uppsikt.
Yttertaket bör särskilt kontrolleras på nämnda ställe när taket
är snö-/isfritt.
12
RISKANALYS
- Se under krypgrund ovan.
- Se under vind ovan.
FORTSATT TEKNISK UTREDNING
- -----
Solna 2016-01-13
VärderingsHuset Småhus AB
Mikael Sivertsson