Det pedagogiska året

Det pedagogiska året
Det pedagogiska året innebär att vi på förskolan följer en viss arbetsgång där året är uppdelat i olika
pedagogiska perioder.
Det pedagogiska året är både början på en process, en organisation och ett sätt att tänka. En direkt konsekvens
av inspirationen från filosofin i Reggio Emilias förskolor. Att arbeta efter det pedagogiska året handlar om att
se helheten, ha framförhållning och göra medvetna pedagogiska val.
Augusti - September
Det pedagogiska året startar i augusti och september med introduktion och inskolningsperiod. Vi tänker på
miljön och material. Vi startar upp en ny projektperiod, med utgångspunkt i formulerade hypotesfrågor,
fokuserar vi på barnens intressen, genom att observera och dokumentera vad barnen gör när de möter sin miljö
, hur de tar kontakt och etablerar relationer. Målet är kommunikation med miljön, materialet, kamraterna,
pedagogerna. Det gäller för oss att se varje barn i gruppen, utmana dem och ge dem möjligheter att
stimuleras. Arbetet under den här perioden ligger tillgrund för vidare arbete i projektet.
I slutet av september tittar arbetslag och projektgrupp igenom dokumentationen från perioden och reflekterar.
Vad ser vi som intresserar barnen att gå vidare med? Vilka gemensamma nämnare finner vi? Vad ser vi för
behov och kompetenser hos barnen?
Under stängningsdagen i augusti arbetar vi med projekt, samt fortbildar oss inom aktuella utvecklingsområden.
Vi bjuder in föräldrarna till en sammankomst där vi pressenterar projekt och informerar om verksamheten.
Föräldraråd hålls där aktuella frågor tas upp samt att föräldrarna får möjlighet att medverka till fortsatt arbete
i projektet.
Oktober
Ut ifrån reflektionen i september börjar arbetslagen sedan att arbeta med projekt under oktober.
Under studiedagarna i början av oktober ordnar vi miljöer och planerar aktiviteter, fortbildar oss inom områden
i projektet samt aktuella utvecklingsområden.
Vi organiserar en fixarkväll där vi bjuder in föräldrar att vara med att ordna miljöer ute och inne.
November
Fortsatt arbete med projekt på avdelningarna.
Föräldraråd hålls där aktuella frågor tas upp samt att föräldrarna får möjlighet att medverka till fortsatt arbete
i projektet.
December
Under december sammanställer i terminens arbete samt analyserar utvecklingsarbetet. Vi ägnar oss mindre åt
projektet och har en period med traditioner om julen, vi bakar, firar lucia, julpysslar, öppnar vår julkalender
med mera.
Vi bjuder in föräldrar till Drop in där de kan ta del av sina barns dag på förskolan och se terminens arbete i för
av t.ex. Vernissage.
Januari
Januari är också en inskolningsperiod, men då lite kortare. Barnen har varit lediga ett tag, kanske kommer nya
barn till förskolan samt att de kan bli aktuellt för några barn byta avdelning. Nu gör arbetslaget samt
projektgrupp en uppföljning. Vad hände innan jul? Hur går vi vidare i projektet? Vilka gemensamma nämnare
finner vi mellan avdelningarna?
Vi bjuder in till föräldramöte avdelningsvis om behovet finns.
Februari - Mars
Februari och mars ser ut ungefär som oktober och november. Arbetet med projektet fortlöper på
avdelningarna.
Under stängningsdagen i februari planerar vi utvecklingssamtal. Vi ser över våra miljöer och material,
stimulerar och utmanar den barnen? En ev. studiedag med fokus på projekt kan läggas i under dessa
månader.
Runt påsk ägnar vi oss åt traditioner då vi pysslar med mera.
I slutet av februari och i mars är det dags att börja med utvecklingssamtal.
Föräldraråd hålls där aktuella frågor tas upp samt att föräldrarna får möjlighet att medverka till fortsatt arbete
i projektet.
Under den här perioden spånar vi på vad som kan komma att bli nästa projektområde nästkommande år.
April
I april arbetar vi för att knyta ihop vårt projekt med gemensamma aktiviteter mellan avdelningarna. Arbetet på
avdelningarna fortlöper också.
Under den här månaden granskar vi hur vi arbetat med våra utvecklingsområden har gått
Föräldraråd hålls där aktuella frågor tas upp samt att föräldrarna får möjlighet att medverka till fortsatt arbete
i projektet.
Vi organiserar en fixarkväll där vi bjuder in föräldrar att vara med att ordna miljöer ute och inne.
Maj - Juni
Maj och juni är det dags att avsluta projektet. Vi sammanfattar vår dokumentation och det är dags att
sammanställa kvalitetsredovisningen.
Under stängningsdagen i maj ägnar vi oss åt förprojekterande och fortbildning inför hösten.
Vi bjuder in till en avslutande fest för barn med familjer där vi visar upp delar ur vårt projekt. Det är också en
sommarfest där vi tackar de blivande skolbarnen för deras tid hos oss på förskolan.
Juni – Juli - Augusti
Sist men inte minst förbereder vi inför midsommar då vi plockar blommor, klär midsommarstången och dansar.
Vi går in i sommarverksamhet då vi gör mindre projekt.